Weird, or just different? | Derek Sivers

511,152 views

2010-01-29・ 4066    122


http://www.ted.com "There's a flip side to everything," the saying goes, and in 2 minutes, Derek Sivers shows this is true in a few ways you might not expect.

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Translator: Christo Crafford Reviewer: Ingrid Lezar
00:15
So, imagine you're standing on a street anywhere in America
Verbeel jou jy staan op ’n straat in Amerika
00:19
and a Japanese man comes up to you and says,
en ’n Japanese persoon kom vra jou:
00:22
"Excuse me, what is the name of this block?"
"Verskoon my, wat is die naam van hierdie blok?"
00:24
And you say, "I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street.
En jy antwoord: "Jammer, maar hierdie is Oak- en dis Elmstraat daar.
00:28
This is 26th, that's 27th."
Hierdie is 26ste, en daai 27ste."
00:30
He says, "OK, but what is the name of that block?"
En hy sê: "Wel, dankie. Wat is die naam van die blok?"
00:32
You say, "Well, blocks don't have names.
Jy sê: "Wel, blokke het nie name nie.
00:35
Streets have names; blocks are just the
Strate het name; blokke is net die
00:37
unnamed spaces in between streets."
onbenoemde spasies tussen strate."
00:39
He leaves, a little confused and disappointed.
Hy vertrek, effens verward en teleurgesteld.
00:43
So, now imagine you're standing on a street, anywhere in Japan,
Verbeel jou nou dat jy op ’n straat staan, enige plek in Japan,
00:46
you turn to a person next to you and say,
jy draai na die persoon langs jou en vra:
00:48
"Excuse me, what is the name of this street?"
"Verskoon my, wat is die naam van hierdie straat?"
00:50
They say, "Oh, well that's Block 17 and this is Block 16."
Hulle antwoord: "Wel, daardie is blok 17 en hierdie is blok 16."
00:54
And you say, "OK, but what is the name of this street?"
En jy sê: "Goed so, maar wat is die naam van hierdie straat?"
00:57
And they say, "Well, streets don't have names.
En hulle antwoord: "Wel, strate het nie name nie.
00:59
Blocks have names.
Blokke het name.
01:01
Just look at Google Maps here. There's Block 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Kyk gerus na Google Maps hier. Daar is blok 14, 15, 16, 17, 18, 19.
01:05
All of these blocks have names,
Al hierdie blokke het name.
01:07
and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks.
Strate is slegs die onbenoemde spasie tussen blokke."
01:11
And you say then, "OK, then how do you know your home address?"
En jy vra dan: "Goed, hoe weet jy dan wat jou huisadres is?"
01:14
He said, "Well, easy, this is District Eight.
Hy antwoord: "Dis maklik, hierdie is Distrik Agt.
01:17
There's Block 17, house number one."
Daar is blok 17, huis nommer Een."
01:20
You say, "OK, but walking around the neighborhood,
Jy sê: "Goed, maar ek het opgemerk
01:22
I noticed that the house numbers don't go in order."
dat die huisnommers nie op mekaar volg nie."
01:24
He says, "Of course they do. They go in the order in which they were built.
Hy sê: "Natuurlik volg hulle! Dis in die volgorde wat die huise gebou is.
01:27
The first house ever built on a block is house number one.
Die eerste huis op die blok is nommer een.
01:30
The second house ever built is house number two.
Die tweede huis wat gebou is, is nommer twee.
01:33
Third is house number three. It's easy. It's obvious."
Derde is huis nommer drie. Dis maklik. Dis ooglopend."
01:35
So, I love that sometimes we need to
Ek is mal daaroor dat ons somtyds
01:38
go to the opposite side of the world
na die teenoorgestelde kant van die wêreld moet gaan
01:40
to realize assumptions we didn't even know we had,
om te besef dat aannames, wat ons nie eens geweet het
01:42
and realize that the opposite of them may also be true.
ons het nie, se teenoorgestelde ook waar kan wees.
01:45
So, for example, there are doctors in China
So byvoorbeeld, is daar dokters in Sjina
01:47
who believe that it's their job to keep you healthy.
wat glo dis hulle werk om jou gesond te hou.
01:50
So, any month you are healthy you pay them,
Enige maand wat jy gesond is betaal jy hulle
01:52
and when you're sick you don't have to pay them because they failed
en as jy siek is hoef jy nie te betaal nie want hulle het nie geslaag
01:54
at their job. They get rich when you're healthy, not sick.
in hulle plig nie. Hulle word ryk as jy gesond is, nie siek nie.
01:56
(Applause)
(Applous)
01:59
In most music, we think of the "one"
In meeste musiek dink ons aan die "een"
02:01
as the downbeat, the beginning of the musical phrase: one, two, three, four.
as die maatslag, die begin van die musikale frase. Een, twee drie vier.
02:05
But in West African music, the "one"
Maar in Wes-Afrika musiek word die "een"
02:07
is thought of as the end of the phrase,
gesien as die einde van die frase,
02:09
like the period at the end of a sentence.
soos die punt aan die einde van ’n sin.
02:11
So, you can hear it not just in the phrasing, but the way they count off their music:
Mens kan dit nie net in die frasering hoor nie, maar ook in die manier wat die musiek afgetel word.
02:13
two, three, four, one.
Twee drie vier, een.
02:16
And this map is also accurate.
En hierdie kaart is ook akkuraat.
02:19
(Laughter)
(Gelag)
02:21
There's a saying that whatever true thing you can say about India,
Daar is ’n gesegde dat enige waarheid wat mens kan sê van Indië,
02:24
the opposite is also true.
die teenoorgestelde ook waar is.
02:26
So, let's never forget, whether at TED, or anywhere else,
So laat ons nooit vergeet nie, by TED of elders,
02:28
that whatever brilliant ideas you have or hear,
dat vir enige briljante idee wat jy het of hoor,
02:31
that the opposite may also be true.
die teenoorgestelde ook waar kan wees.
02:33
Domo arigato gozaimashita.
Dōmo arigatō gozaimashita. (Dankie.)
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.