Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

193,704 views ・ 2016-10-11

TED


Dubbelklik asseblief op die Engelse onderskrifte hieronder om die video te speel.

Translator: Elri Marais Reviewer: Ingrid Lezar
Hoeveel word jy betaal?
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Moenie hardop antwoord nie.
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Maar sit ’n syfer in jou kop.
Nou, hoeveel dink jy word die persoon langs jou betaal?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Weereens, moenie hardop antwoord nie.
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Gelag)
By die werk, hoeveel dink jy
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
word die persoon in die afskorting of by die lessenaar langs jou betaal?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Weet jy?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Behoort jy te weet?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Let op, dis selfs effens ongemaklik vir my om jou hierdie vrae te vra.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Maar erken dit -- jy wil so half weet.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Die meeste van ons is ongemaklik met die idee om ons salaris uit te saai.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Ons moenie ons bure vertel nie
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
en ons moet beslis nie ons bure by die kantoor vertel nie.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Ons neem aan die rede is dat as almal weet wat almal anders betaal word,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
sal die duiwel los wees.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Daar sal stryery en bakleiery wees,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
’n paar mense sal dalk selfs bedank.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Maar sê nou geheimhouding is eintlik die rede vir al daai getwis?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
En wat sal gebeur as ons daardie geheimhouding wegvat?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Wat as openheid eintlik die sin van regverdigheid en samewerking
01:16
inside a company?
22
76614
1222
in ’n maatskapy versterk?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Wat sou gebeur as ons totale salaris-deursigtigheid gehad het?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Oor die laaste paar jaar
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
het ek dié korporatiewe en ondernemingsleiers bestudeer
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
wat die konvensionele wysheid oor hoe om ’n maatskapy te bestuur, bevraagteken.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
En die vraag oor betaling kom aanhoudend ter sprake.
En die antwoorde verras aanhoudend.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Dit blyk dat salaris-deursigtigheid --
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
om salarisse openlik in ’n maatskapy te deel --
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
’n beter werkplek vir beide die werknemer
en vir die organisasie maak.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
As mense nie weet hoe hul salaris met hul gelykes s’n vergelyk nie
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
is hulle meer geneig om onderbetaal
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
en dalk selfs teen gediskrimineer te voel.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Wil jy by ’n plek werk wat toelaat
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
dat jy onderbetaal en teen gediskrimineer voel?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Maar om salarisse geheim te hou doen presies dit,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
en dis ’n praktyk so oud soos wat dit algemeen is,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
ten spyte daarvan dat in die VSA
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
die wet ’n werknemer se reg om sy salaris te bespreek, beskerm.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
In een beroemde voorbeeld van dekades gelede
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
het die bestuur van die tydskrif Vanity Fair
sowaar ’n memo rondgestuur met die titel:
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Belet op bespreking onder werknemers van salaris ontvang."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
BELET op bespreking onder werknemers van salaris ontvang.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Almal het wel nie daai memo aanvaar nie.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
New York literêre figure Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley en Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
almal skrywers in die Algonquin Round Table,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
het vir deursigtigheid opgestaan
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
en is die dag daarna werk toe
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
met hulle salarisse op bordjies geskryf en om hulle nekke gehang.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Gelag)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Verbeel jou jy kom by die werk
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
met jou salaris sommer op jou bors geskryf vir almal om te sien.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Maar hoekom wil ’n maatskapy salarisbesprekings ontmoedig?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Hoekom stem party daarmee saam terwyl ander daarteen wil opstaan?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Dit blyk dat buiten die aangenome redes
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
salaris-geheimhouding eintlik ’n manier is om baie geld te spaar.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Sien, om salarisse geheim te hou
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
lei tot wat ekonome "inligting-asimmetrie" noem.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
In só ’n onderhandelingsituasie
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
het een party hope meer inligting as die ander een.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
En in besprekings oor aanstellings, bevorderings of jaarlikse vehogings
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
kan ’n werkgewer dié geheimhouding gebruik om baie geld te spaar.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Dink net hoeveel beter jy vir ’n verhoging sou kon onderhandel
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
as jy geweet het wat almal verdien.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Ekonome waarsku dat inligting-asimmetrie
markte kan laat skeefloop.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Iemand los ’n salarisstrokie op die fotostaatmasjien,
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
en skielik skree almal op mekaar.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Hulle waarsku selfs
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
dat inligting-asimmetrie tot ’n totale markmislukking kan lei.
En ek dink ons is amper daar.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Dis hoekom:
03:48
Here's why:
76
228133
1166
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
Eerstens het meeste werknemers geen idee hoe hul salaris vergelyk nie.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
In ’n 2015-opname van 70 000 werknemers
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
het twee derdes van almal wat die marktarief betaal word
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
gesê hulle voel onderbetaal.
En uit almal wat gevoel het hulle word onderbetaal,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
het 60% gesê hulle beplan om te bedank,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
ongeag of hulle onderbetaal, oorbetaal
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
of presies die marktarief betaal word.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Wat sou jy in hierdie opname gesê het?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Word jy onderbetaal?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Wel, wag -- hoe weet jy eers?
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
Want jy mag nie daaroor praat nie.
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Volgende, inligting-asimmetrie, salaris-geheimhouding,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
maak dit makliker om die diskriminasie te ignoreer
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
wat reeds vandag in die mark teenwoordig is.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
In ’n 2011-verslag van die Institute for Women's Policy Research
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
was die salarisgaping
tussen mans en vroue 23%.
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Dit is waar daardie 77 sent op die dollar vandaan kom.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Maar in die Federale Regering,
waar salarisse op sekere vlakke vasgestel is
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
en almal weet wat dié vlakke is,
krimp die salarisgaping tussen geslagte na 11%,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
en dit vóór gekontrolleer is vir enige van die faktore
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
waaroor ekonome stry om te kontrolleer of nie.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
As ons die salarisgaping tussen die geslagte wil oorbrug,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
moet ons dalk begin om die loonlys oop te maak.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
As dit is hoe totale markmislukking lyk,
dan bly openheid die enigste manier om regverdigheid te verseker.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Ek besef dat om mense te laat weet wat jy verdien
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
dalk ongemaklik mag voel,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
maar is dit nie minder ongemaklik
as om altyd te wonder of jy teen gediskrimineer word nie of
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
of jou vrou of jou dogter of jou suster onregverdig betaal word nie?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Openheid bly die beste manier om regverdigheid te verseker
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
en salaris-deursigtigheid doen dit.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Dis hoekom korporatiewe en ondernemingsleiers
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
al vir jare met dié aspek van salarisse eksperimenteer.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Soos Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane is 'n reeks-entrepreneur
wat baie maatskapye met geheime salarisse begin het,
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
en hy't dit selfs gebruik om twee mense met dieselfde kwalifikasies
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
dramaties verskillend te betaal,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
afhangend van hoe goed hulle kon onderhandel.
En Dane het die twiste gesien wat as gevolg hiervan ontstaan het.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
So toe hy sy nuutste maatskapy, SumAll, gestig het,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
het hy hom van die begin af aan salaris-deursigtigheid gewy.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
En die resultate is merkwaardig.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
En in studie op studie,
as mense weet hoe hulle betaal word
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
en hoe dit met hul gelykes vergelyk,
is hulle meer geneig om hard te werk om beter te presteer,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
meer geneig om betrokke te wees en minder geneig om te bedank.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Dis hoekom Dane nie alleen is nie.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Van nuwe tegnologie-maatskapye soos Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
tot die tienduisende werknemers by Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
waar nie net jou salaris beskikbaar is vir almal om te sien nie,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
maar die prestasiedata vir die winkel en vir jou departement
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
op die maatskapy se intranet beskikbaar is,
06:31
for all to see.
136
391443
1222
vir almal om te sien.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Nou, salaris-deursigtigheid neem baie vorme.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Een grootte pas nie vir almal nie.
Party maak hul salarisse bekend vir almal om te sien.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Party hou dit binne die maatskapy.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Party maak die formule om salarisse uit te werk bekend.
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
Ander maak die salarisvlakke bekend
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
en heg almal aan hulle vlak.
So jy hoef nie bordjies te maak
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
vir al jou werknemers om in die kantoor te dra nie.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
En jy hoef nie die enigste een te wees wat ’n bordjie dra
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
wat jy by die huis gemaak het nie.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Maar almal kan groter stappe na deursigtigheid neem.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Vir dié van julle wat die gesag het
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
om vooruit te beweeg na deursigtigheid:
dis tyd om vooruit te beweeg.
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
En vir dié van julle wat nie die gesag het nie:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
dis tyd om op te kom vir jou reg daartoe.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
So hoeveel word jy betaal?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
En hoe vergelyk dit met die mense saam met wie jy werk?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Jy behoort te weet.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
En hulle ook.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Dankie.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Applous)
About this site

Hierdie webwerf sal jou bekendstel aan YouTube-video's wat nuttig is om Engels te leer. Jy sal Engelse lesse sien wat deur vooraanstaande onderwysers van regoor die wêreld aangebied word. Dubbelklik op die Engelse onderskrifte wat op elke videobladsy vertoon word om die video van daar af te speel. Die onderskrifte rol in sinchronisasie met die video-afspeel. As jy enige kommentaar of versoeke het, kontak ons asseblief deur hierdie kontakvorm te gebruik.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7