Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views・2016-10-11

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Çeviri: Yunus ASIK Gözden geçirme: Melike Karasu
00:13
How much do you get paid?
Ne kadar maaş alıyorsunuz?
00:15
Don't answer that out loud.
Bu soruya yüksek sesle cevap vermeyin.
00:17
But put a number in your head.
Ama aklınızdan bir sayı tutun.
Şimdi, sizce yanınızda oturan kişi ne kadar maaş alıyordur?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
00:25
Again, don't answer out loud.
Yine bu soruyu yüksek sesle cevaplamayın.
00:27
(Laughter)
(Gülüşmeler)
00:29
At work, how much do you think
İş yerinizde, yanınızdaki kabinde
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
veya masada oturan kişi ne kadar maaş alıyordur sizce?
00:35
Do you know?
Biliyor musunuz?
00:36
Should you know?
Bilmeli misiniz?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Bu soruları size soruyor olmak bile beni biraz rahatsız ediyor.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Ama itiraf edin,
siz de bilmek istiyorsunuz.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Çoğumuz maaşımızın ne kadar olduğunu yayma fikrinden rahatsız oluruz.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Bu bilgiyi komşularımızla paylaşmamalıyız,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
özellikle de ofistekilerle hiç paylaşmamalıyız.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Bunun varsayılan nedeni, herkes birbirinin maaşından
haberdar olsaydı, kıyamet kopardı.
00:59
then all hell would break loose.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Tartışmalar, kavgalar,
hatta istifa edenler bile olabilirdi.
01:03
there might even be a few people who quit.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Peki ya bu anlaşmazlıkların tüm nedeni gizlilikse?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Biri bu gizliliği ortadan kaldırsa ne olurdu?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Ya açıklık, bir şirketteki eşitlik
ve işbirliği duygusunu arttırırsa?
01:16
inside a company?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Tamamen maaş şeffaflığına sahip olsak ne olurdu?
01:22
For the past several years,
Geçtiğimiz birkaç yıldır, şirket ve girişim alanlarındaki,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
bir şirketin nasıl yönetildiğini sorgulayan liderleri inceliyorum.
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Bu süreçte maaş sorusu devamlı karşıma çıkıyor.
01:33
And the answers keep surprising.
Cevap her seferinde şaşırtıyor.
01:36
It turns out that pay transparency --
Aslında olan şu ki, maaş saydamlığı
01:38
sharing salaries openly across a company --
şirket içinde maaş miktarını paylaşmak,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
hem çalışan için hem de şirket için
daha iyi bir ortam yaratıyor.
01:43
and for the organization.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
İnsanlar iş arkadaşlarının maaşlarını bilmedikleri zaman,
hak ettiklerinden az maaş aldıklarını düşünmeye daha eğilimli oluyorlar
01:48
they're more likely to feel underpaid
01:50
and maybe even discriminated against.
ve ayrımcılık yapıldığı hissine kapılabiliyorlar.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Siz hak ettiğinizden az kazandığınız veya ayrımcılığa uğradığınız
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
fikrini kabullenen bir şirkette çalışmak ister misiniz?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Halbuki maaş miktarını gizli tutmak tam da bunu yapıyor,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
ve bu durum oldukça eski zamanlardan beri yaygın bir şekilde var.
02:04
despite the fact that in the United States,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanların maaşlarını
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
tartışma hakkını koruyan bir yasa olmasına rağmen.
02:11
In one famous example from decades ago,
Yıllar öncesinden oldukça bilinen bir örnek vermek gerekirse,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
Vanity Fair dergisinin yöneticileri:
02:16
actually circulated a memo entitled:
"Çalışanlar arasında maaş konusunun tartışılması yasaklanmıştır."
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
yazan bir bildiri yayımlanmıştır.
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
Çalışanlar arasında maaş konusunun tartışılması "yasaklanmıştır".
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Tabii ki bu bildiri herkes tarafından hoş bir biçimde karşılanmadı.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Edebi figürlerden Dorothy Parker
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley ve Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
Algonquin Round Table'daki yazarlar,
02:33
decided to stand up for transparency
bu konuda bir protesto düzenlemeye karar verip
02:35
and showed up for work the next day
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
ertesi gün işe boyunlarına maaşlarının
yazdığı pankartlar asarak gelmişlerdir.
02:40
(Laughter)
(Gülüşmeler)
02:42
Imagine showing up for work
İşe göğsünüzde herkesin göreceği gibi
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
maaşınızın ne kadar olduğunu söyleyen bir pankartla geldiğinizi hayal edin.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Peki ama bir şirket niye maaş tartışma konusunda gözdağı versin ki?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Niçin bazı insanlar bunu kabullenirken diğerleri bu fikre karşı çıkıyor?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Varsayılan sebeplere ek olarak
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
maaş gizliliğinin para biriktirmek için bir yöntem olduğu ortaya çıkıyor.
03:04
You see, keeping salaries secret
Maaşları gizli tutmak, ekonomistlerin
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
"bilgi asimetrisi" dedikleri duruma yol açıyor.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
Bu durum, bir pazarlıkta tarafların
03:11
one party has loads more information than the other.
bir tanesinin çok daha bilgiye sahip olması durumunda gerçekleşiyor.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
Ve işe alma, terfi veya yıllık zam konularında,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
bir işveren bahsedilen gizlilik sayesinde oldukça fazla para biriktirebilir.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Eğer herkesin maaşlarını bilseydiniz,
zam için ne kadar daha iyi pazarlık edebileceğinizi düşünün.
03:25
if you knew everybody's salary.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Ekonomistler bilgi asimetrisinin piyasaların çarpıklaşmasına
03:32
can cause markets to go awry.
neden olabileceği konusunda uyarıyorlar.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Biri maaş makbuzunu fotokopi makinasının üzerine bırakıyor
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
ve herkes birbirine bağırmaya başlıyor.
03:38
In fact, they even warn
Aslında bilgi asimetrisinin, bir piyasanın
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
tamamen batmasına neden olabileceği konusunda bile uyarıyorlar.
03:46
And I think we're almost there.
Bence neredeyse bu noktadayız.
03:48
Here's why:
Nedeni şu:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
İlk olarak, çoğu çalışan iş arkadaşlarının ne kadar maaş aldığını hiç bilmiyor.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
2015 yılında 70.000 çalışanla yapılan bir araştırmada,
piyasa kurunda maaş alanların üçte ikisi hak ettiklerinden
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
daha az maaş aldıklarını belirtti.
04:02
said that they felt they were underpaid.
Bu şekilde hissedenlerin yüzde altmışı,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
istifa etmeye niyetleri olduğunu belirtti,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
gerçekte ne kadar maaş aldıklarını veya doğru piyasa oranında
04:13
or right at the market rate.
maaş alıp almadıklarını önemsemeksizin.
Eğer siz bu araştırmanın bir parçası olsaydınız ne cevap verirdiniz?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
04:18
Are you underpaid?
Hak ettiğinizden daha mı az maaş alıyorsunuz?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Durun bir dakika, bu konuda konuşmanıza izin olmadığına göre,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
bunu nasıl bilebilirsiniz?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
İkincisi, bilgi asimetrisi ve maaş gizliliği,
piyasada hâlihazırda var olan
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
ayrımcılığın göz ardı edilmesini kolaylaştırıyor.
04:31
that's already present in the market today.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
2011'de Kadın Politikaları Enstitüsü'nün bir araştırmasında,
04:37
the gender wage gap between men and women
kadın ve erkek maaşları arasındaki
maaş farkı yüzde 23 olarak belirlendi.
04:40
was 23 percent.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
Bu 1 dolardaki 77 sent'in geldiği yer.
04:45
But in the Federal Government,
Ama Federal Hükümetlerde,
maaşların belirli seviyelere sabitlendiği yerlerde
04:47
where salaries are pinned to certain levels
04:49
and everybody knows what those levels are,
ve tabii ki herkes bu seviyelerin neler olduğunu biliyor,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
kadın erkek arasındaki maaş farkı yüzde on bire düşüyor--
04:53
and this is before controlling for any of the factors
Bu ekonomistlerin üzerinde tartıştığı
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
etkileyici faktörleri çıkarmadan önce.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Eğer cinsiyetler arası ücret açığını kapamak istiyorsak,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
belki de maaş saydamlığından başlamalıyız.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Eğer piyasanın batması bu demekse,
saydamlık, eşitliği sağlamadaki tek yöntem.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Şimdi, başka insalara ne kadar maaş aldığınızı söylemek
05:14
might feel uncomfortable,
sizi rahatsız hissettirebilir,
05:16
but isn't it less uncomfortable
ama bu devamlı ayrımcılığa uğramışlık
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
hissinden veya eşinizin, çocuğunuzun
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
ayrımcılığa uğramış olabileceği fikrinden daha az rahatsız edici değil mi?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Açıklık, eşitliği sağlamanın en iyi yolu olarak görünüyor.
Maaş saydamlığı buna yardımcı oluyor.
05:29
and pay transparency does that.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Girişimcilerin ve şirket yöneticilerinin
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
maaş saydamlığı konusunda denemeler yapma nedenleri de bu.
05:37
Like Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane Atkinson gibi.
Dane, maaş gizliliği politikası izleyen ve hatta
05:42
in a pay secrecy condition
iki eşit derecedeki kalifiye elemana sadece nasıl pazarlık ettiklerine bakarak
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
çok farklı maaşlar vermiş olan,
05:47
dramatically different salaries,
birçok şirket kurmuş
05:49
depending on how well they could negotiate.
bir seri girişimci.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
Dane bunun sonucunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları gördü.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
En yeni şirketi olan SumAll'ı açtığında,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
maaş saydamlığı politikasını benimsedi.
06:01
And the results have been amazing.
Ulaştığı sonuçlar muazzam.
Araştırmalar üzerine araştırmalar,
06:04
And in study after study,
insanların nasıl maaşlandırıldıklarını bildikleri zaman
06:06
when people know how they're being paid
06:07
and how that pay compares to their peers',
ve şirketlerin onları iş arkadaşları ile nasıl kıyasladığını bildiği zaman,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
daha fazla çalışıp performanslarını arttırmaya,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
istifa etmeye daha az meyilli oldukları kanıtlamıştır.
06:15
That's why Dane's not alone.
Dane bu yüzden yalnız değil.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Yeni kurulmuş teknoloji şirketi Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
ve Whole Foods'da çalışan binlerce çalışan
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
sadece herkesin maaşlarını değil,
aynı zamanda performans analizlerini de
06:26
but the performance data for the store and for your department
şirketlerinin herkese açık olan
06:29
is available on the company intranet
06:31
for all to see.
internet sitelerinden görebiliyor.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Maaş saydamlığı birçok şekle girebiliyor.
06:36
It's not one size fits all.
Bu, herkese uyan tek-beden bir şey değil.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Bazıları maaşları herkesin görebilmesi için yayımlıyor.
06:40
Some only keep it inside the company.
Bazıları ise sadece şirketin içinde tutmayı seçiyor.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Bazıları maaş hesaplamanın formüllerini,
06:45
and others post the pay levels
bazıları da maaş oranlarını yayımlıyor.
06:47
and affix everybody to that level.
06:49
So you don't have to make signs
Yani ofisinizdeki herkesin takması için
06:51
for all of your employees to wear around the office.
maaş pankartları hazırlamanıza gerek yok.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
Evde hazırladığınız o pankartı
06:56
that you made at home.
takan tek kişi olmanıza gerek yok.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Hep birlikte maaş saydamlığı için daha büyük adımlar atabiliriz.
Yetkili kişi olanlarınız için
07:02
For those of you that have the authority
maaş saydamlığı konusunda
07:04
to move forward towards transparency:
07:06
it's time to move forward.
artık ileri doğru hareket etme zamanı.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
Yetkili kişi olmayanlarınız için
07:10
it's time to stand up for your right to.
artık bu konudaki hakkınızı arama zamanı.
07:13
So how much do you get paid?
Sonuç olarak, ne kadar maaş alıyorsunuz?
Bu iş arkadaşlarınızın maaşları ile nasıl kıyaslanıyor?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
Bunu bilmelisiniz.
07:19
You should know.
07:21
And so should they.
Onlar da bilmeli.
07:23
Thank you.
Teşekkür ederim.
07:25
(Applause)
(Alkışlar)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.