Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

187,042 views

2016-10-11・ TED channel

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

187,042 views・2016-10-11

TED channel


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevoditelj: Tilen Pigac - EFZG Recezent: Ivan Stamenković
00:13
How much do you get paid?
Kolika vam je plaća?
00:15
Don't answer that out loud.
Nemojte glasno odgovoriti.
00:17
But put a number in your head.
Ali stavite brojku u svojoj glavi.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Sada: Što mislite, koliko osoba pored vas zarađuje?
00:25
Again, don't answer out loud.
Ponovno, nemojte glasno odgovoriti.
00:27
(Laughter)
(Smijeh)
00:29
At work, how much do you think
Na poslu, koliko mislite
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
osoba koja sjedi kraj vas zarađuje?
00:35
Do you know?
Znate li?
00:36
Should you know?
Biste li trebali znati?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Ako primjetite, malo mi je neugodno postaviti vam ova pitanja.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Ali priznajte -- u neku ruku želite znati.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Većini nas nije ugodno razmišljati o iznošenju naše plaće.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Ne bismo trebali to reći našim susjedima,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
i definitivno ne bismo to trebali reći našim susjedima na poslu.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Pretpostavka je da kada bi svi znali koliko svatko zarađuje,
00:59
then all hell would break loose.
izbio bi kaos.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Uslijedile bi prepirke, svađe,
01:03
there might even be a few people who quit.
čak bi bilo i ljudi koji bi dali ostavku.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Ali, što ako je tajnovitost zapravo razlog svoj toj svađi?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
I što bi se dogodilo kada bi uklonili tu tajnovitost?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Što ako otvorenost uveća osjećaj pravde i suradnje
01:16
inside a company?
u organizaciji?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Što bi se dogodilo kada bi plaće bile totalno transparentne?
01:22
For the past several years,
Posljednjih nekoliko godina,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
proučavao sam korporativne i poduzetničke vođe
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
koji preispituju konvencionalne mudrosti o tome kako voditi tvrtku.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
I pitanje plaće se stalno pojavljuje.
01:33
And the answers keep surprising.
I odgovori iznenađuju.
01:36
It turns out that pay transparency --
Ispostavlja se kako transparentnost plaća --
01:38
sharing salaries openly across a company --
otvorenost o plaćama u cijeloj tvrtki --
01:40
makes for a better workplace for both the employee
doprinosi boljem radnom mjestu za zaposlenike
01:43
and for the organization.
i za tvrtku.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Kada ljudi ne znaju koliko zarađuju u odnosu na kolege,
01:48
they're more likely to feel underpaid
veća je vjerojatnost da se osjećaju potplaćenima
01:50
and maybe even discriminated against.
i čak kao žrtve diskriminacije.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Želite li raditi u tvrtki koja odobrava ideju
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
da se osjećate potplaćeno ili diskriminirano?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
A držanje plaća u tajnovitosi doprinosi upravo tome,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
i ta praksa je stara koliko je i učestala,
02:04
despite the fact that in the United States,
unatoč činjenici kako u Sjedinjenim Državama
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
zakon stoji na strani zaposlenika kada pričaju o plaći.
02:11
In one famous example from decades ago,
U jednom poznatom primjeru od prije nekoliko desetljeća,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
menadžment Vanity Fair časopisa
02:16
actually circulated a memo entitled:
je cirkulirao memo poruku naslovljenu:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
"Zabranjen Razgovor O Primljenoj Plaći Među Zaposlenicima."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
"Zabranjen" razgovor o primljenoj plaći među zaposlenicima.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Taj memorandum nisu svi dobro primili.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Književni likovi New York-a, Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley i Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
svi pisci za Okrugli Stol Algonquin-a,
02:33
decided to stand up for transparency
su odlučili založiti se za transparentnost
02:35
and showed up for work the next day
i pojavili se idući dan na poslu
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
noseći oko vrata znak sa ispisanom plaćom.
02:40
(Laughter)
(Smijeh)
02:42
Imagine showing up for work
Zamislite da se pojavite na poslu
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
sa svojom plaćom ispisanom preko prsa kako bi svi vidjeli.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Ali zašto bi tvrtka željela obeshrabriti razgovore o plaćama?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Zašto neki ljudi to prihvate, dok se drugi bune protiv toga?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Ispostavlja se da, unatoč pretpostavkama,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
tajnovitost plaća doprinosi velikim uštedama novca.
03:04
You see, keeping salaries secret
Vidite, držanje plaća u tajnosti
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
dovodi do nečega što ekonomisti nazivaju "asimetričnost informacija."
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
To je situacija gdje, prilikom pregovora,
03:11
one party has loads more information than the other.
jedna strana ima puno više informacija nego druga strana.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
A kod zapošljavanja ili promocije ili razgovora o povišici,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
poslodavac može koristiti tu tajnovitost kako bi uštedio puno novca.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Zamislite koliko bolje bi mogli pregovarati o povišici
03:25
if you knew everybody's salary.
kada bi znali svačiju plaću.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Ekonomisti upozoravaju kako asimetričnost informacija
03:32
can cause markets to go awry.
može doprinijeti lošem tržištu.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Netko ostavi ispis plaća na kopirki
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
i odjednom svi viču jedni na druge.
03:38
In fact, they even warn
Zapravo, oni upozoravaju
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
kako asimetričnost informacija može dovesti do potpunog sloma tržišta.
03:46
And I think we're almost there.
I mislim kako smo gotovo tamo.
03:48
Here's why:
Evo zašto:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
prvo, većina zaposlenika ne zna kakva je njihova plaća u odnosu na plaće kolega.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
U istraživanju iz 2015. godine, na 70,000 zaposlenika,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
dvije trećine svih koji su plaćeni po stopama tržišta
04:02
said that they felt they were underpaid.
se osjećaju potplaćenima.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
I od svih koji se osjećaju potplaćenima,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
60 posto njih je reklo kako namjeravaju dati ostavku
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
bez obzira na to gdje se nalaze -- potplaćeni, preplaćeni
04:13
or right at the market rate.
ili plaćeni po stopi tržišta.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
Kada bi sudjelovali u tom istraživanju, što biste rekli?
04:18
Are you underpaid?
Jeste li potplaćeni?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Čekajte -- kako možete to znati
04:22
because you're not allowed to talk about it?
kada vam je zabranjeno pričati o tome?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Iduće, asimetričnost informacija, tajnovitost plaća,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
lako vode do zapostavljanja diskriminacije
04:31
that's already present in the market today.
koja već danas postoji na tržištu.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
U izvješću iz 2011. godine sa Instituta za Istraživanje Ženskih Prava,
04:37
the gender wage gap between men and women
nesrazmjer u plaćama između muškaraca i žena
04:40
was 23 percent.
je bio 23 posto.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
Tu proizlazi ta razlika od 77 centi na dolar.
04:45
But in the Federal Government,
Ali u Federalnoj Vladi,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
gdje su plaće vezane uz određene razrede
04:49
and everybody knows what those levels are,
i svatko zna koji su to razredi,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
nesrazmjer u plaćama se smanji na 11 posto --
04:53
and this is before controlling for any of the factors
i to je prije kontroliranja bilo kojeg od faktora
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
za koje ekonomisti raspravljaju da li ih kontrolirati ili ne.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Ukoliko stvarno želimo ukinuti nesrazmjer u plaćama,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
možda bismo trebali objaviti ispis plaća.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Ako ovako izgleda potpuni slom tržišta,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
onda otvorenost predstavlja jedini način da se uspostavi pravednost.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Shvaćam kako davanjem ljudima do znanja koliko zarađujete
05:14
might feel uncomfortable,
može biti neugodno,
05:16
but isn't it less uncomfortable
no nije li manje neugodno
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
nego se uvijek pitati da li ste diskriminirani,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
ili da li su vaša žena ili kćer ili sestra nepravedno plaćene?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Otvorenost predstavlja najbolji način da se osigura pravda
05:29
and pay transparency does that.
i transparentnost plaća radi upravo to.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Zato su korporativni i poduzetnički vođe
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
eksperimentirali godinama sa razgovorima o plaćama.
05:37
Like Dane Atkinson.
Poput Dane Atkinson-a.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane je serijski poduzetnik koji je osnovao mnogo tvrtki
05:42
in a pay secrecy condition
gdje je plaća bila tajna
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
i čak je iskoristio tu situaciju kako bi platio dvije jednako kvalificirane
05:47
dramatically different salaries,
osobe drastično različite plaće,
05:49
depending on how well they could negotiate.
ovisno kako dobro mogu pregovarati.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
I Dane je svjediočio svađi koja je uslijedila kao rezultat toga.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Stoga, kada je osnovao svoju najnoviju tvrtku, SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
posvetio se transparentnosti plaća od samog početka.
06:01
And the results have been amazing.
I rezultati su bili nevjerojatni.
06:04
And in study after study,
I u svakom istraživanju,
06:06
when people know how they're being paid
kada ljudi znaju koliko su plaćeni,
06:07
and how that pay compares to their peers',
i koliko je to u usporedbi sa kolegama,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
veća je vjerojatnost kako će marno raditi kako bi se poboljšali,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
veća je vjerojatnost da su prisutni, i manja šansa da daju ostavku.
06:15
That's why Dane's not alone.
I zato Dane nije sam.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Od tehnoloških start-up-ova, poput Buffer-a,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
sve do desetaka tisuća zaposlenih u Whole Foods-u,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
gdje, ne samo da je vaša plaća poznata svima,
06:26
but the performance data for the store and for your department
već i podaci o uspješnosti trgovine i vašeg tima
06:29
is available on the company intranet
su dostupni na intranetu tvrtke
06:31
for all to see.
svim zaposlenicima.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Transparentnost plaća može poprimiti puno oblika.
06:36
It's not one size fits all.
Jedna veličina ne odgovara svima.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Neki objave plaće kako bi ih svi vidjeli.
06:40
Some only keep it inside the company.
Neki ih drže u sklopu tvrtke.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Neki objave formule za izračun plaća,
06:45
and others post the pay levels
dok drugi objave razrede plaća
06:47
and affix everybody to that level.
i dodjele te razrede zaposlenicima.
06:49
So you don't have to make signs
Stoga ne morate napraviti znakove
06:51
for all of your employees to wear around the office.
za sve zaposlenike da ih nose po uredu.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
I ne morate biti jedini koji nosi znak
06:56
that you made at home.
koji ste izradili kod kuće.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Ali, svi mi možemo doprinijeti transparentnosti plaća.
07:02
For those of you that have the authority
Za sve vas koji imate autoritet
07:04
to move forward towards transparency:
da krenete prema transparentnosti:
07:06
it's time to move forward.
vrijeme je da se krene naprijed.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
I za sve vas koji nemate taj autoritet:
07:10
it's time to stand up for your right to.
vrijeme je da se založite za pravo da ga imate.
07:13
So how much do you get paid?
Koliko ste plaćeni?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
I koliko je to u usporedbi sa ljudima s kojima radite?
07:19
You should know.
Trebali biste to znati.
07:21
And so should they.
Jednako kao i oni.
07:23
Thank you.
Hvala vam.
07:25
(Applause)
(Pljesak)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.