Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

202,651 views ・ 2016-10-11

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Karmena Davidovaitė Reviewer: Sigita Šimkutė-Macanko
Koks jūsų atlyginimas?
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Neatsakykite į tai garsiai.
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Turėkite skaičių mintyse.
Dabar, kaip manote, koks yra atlyginimas žmogaus, sėdinčio šalia jūsų?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Vėl, neatsakykite į tai garsiai.
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Juokas.)
Kaip manote, kiek šalia jūsų darbe
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
sėdintis žmogus gauna atlyginimo?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Ar žinote?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Ar turėtumėte žinoti?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Pastebite, man šiek tiek nemalonu klausti jūsų tokių klausimų.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Tačiau pripažinkite – norėtumėt sužinoti.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Daugeliui iš mūsų nemalonu garsiai pasakyti atlyginimo sumą.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Mes neturėtume to sakyti savo kaimynams
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
ir, žinoma, neturėtume to pasakyti ofiso kaimynams.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Tariama to priežastis – jeigu visi žinotų,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
kiek uždirba kiti, tada visi palūžtų.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Būtų ginčų, pykčių,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
gal net keli žmonės išeitų iš darbo.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
O kas, jeigu paslaptis iš tikrųjų yra visos šios nesantaikos priežastis?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Kas nutiktų, jeigu mes pašalintume šią paslaptį?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Kas, jeigu atvirumas iš tiesų padidintų teisingumo ir bendradarbiavimo jausmą
01:16
inside a company?
22
76614
1222
kompanijoje?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Kas nutiktų, jeigu mes visi turėtume visišką mokėjimo skaidrumą?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Pastaraisiais metais
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
aš studijavau apie korporacinius ir verslo lyderius,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
kurie kvestionuoja nusistovėjusį požiūrį, kaip vadovauti kompanijai.
Ir klausimai apie pinigus vis iškyla.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Atsakymai vis nustebina.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Pasirodo, jog mokėjimo skaidrumas –
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
atvirai dalinantis algas visoje kompanijoje –
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
darbo vietą padaro geresnę abiem: ir darbuotojui,
ir organizacijai.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Kuomet žmonės nežino savo atlyginimo palyginus su bendradarbių,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
gali būti, jog jausis menkai apmokėti
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
ir netgi diskriminuojami.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Ar norite dirbti vietoje, kurioje toleruojama idėja,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
jog jautiesi menkai apmokėtas ir diskriminuojamas?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Algos laikymas paslaptyje būtent tą daro,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
ir tai yra tiek sena, tiek įprasta praktika,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
nepaisant fakto, jog Jungtinėse Valstijose
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
įstatymas apsaugo darbuotojų teisę diskutuoti apie savo atlyginimus.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
Viename žinomame pavyzdy, prieš daug metų
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
„Vanity Fair“ žurnalo vadyba
iš tiesų išplatino pranešimą pavadinimu:
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
„Draudžiamos diskusijos apie darbuotojo gaunamą atlyginimą.“
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
„Draudžiamos“ diskusijos apie darbuotojo gaunamą atlyginimą.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Ši žinutė daugeliui neįtiko.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Niujorko literatūros firgūros Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley ir Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
visi rašytojai Algonquin Round Table
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
nusprendė sukilti dėl skaidrumo
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
ir pasirodė darbe kitą dieną
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
su iškabomis ant kaklo, kuriose buvo parašytas jų atlyginimas.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Juokas.)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Įsivaizduokite atėjimą į darbą
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
su parašytu ant krūtinės atlyginimu, kad visi pamatytų.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Kodėl kompanija norėtų uždrausti diskusijas apie atlyginimus?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Kodėl kai kuriems žmonėms tai priimtina, o kiti sukyla prieš tai?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Pasirodo, jog papildomai prie išgalvotos priežasties,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
atlyginimo laikymas paslapty padeda sutaupyti daug pinigų.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Matote, atlyginimų laikymas paslapty
priveda prie to, ką ekonomistai vadina „informacijos asimetrija.“
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Čia yra situacija kur, derantis,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
viena partija turi žymiai daugiau informacijos, negu kita.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Samdant ar skatinant, ar diskutuojant dėl kasmetinio algos pakėlimo,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
darbdavys gali pasinaudoti šia paslaptimi, kad sutaupytų daug pinigų.
Įsivaizduokit, kaip galėtumėte geriau derėtis dėl algos pakėlimo,
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
jeigu žinotumėt kiekvieno atlyginimus.
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Ekonomistai perspėja, jog informacijos asimetrija
gali iškraipyti rinkas.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Kažkas palieka atlyginimo lapelį ant kopijuoklio
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
ir staiga visi pradeda šaukti vienas ant kito.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Faktas, jie netgi įspėja,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
jog informacijos asimetrija gali privesti prie rinkos žlugimo.
Manau, jog mes beveik ten.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Štai kodėl:
03:48
Here's why:
76
228133
1166
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
pirma, daugelis darbuotojų nenutuokia, kiek jie uždirba palyginus su kolegomis.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
2015-tų apklausoje, iš 70 tūkst. darbuotojų
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
du trečdaliai, kuriems mokamas rinkos vidurkis,
sako, jog jaučiasi gaunantys per mažai.
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
Ir iš visų, kurie jautėsi, jog yra mažai įvertinti,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 procentų sakė, jog norėjo išeiti iš darbo,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
nesvarbu, ar jie gavo mažas ar didesnes algas,
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
ar rinkos vidurkį.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Jeigu dalyvautumėte šioje apklausoje, ką sakytumėt?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Ar jums nepakankamai moka?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Palaukite – kaip jūs žinote apie tai,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
jei jums neleidžiama apie tai šnekėti?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Toliau, informacijos asimetrija, atlyginimo paslaptis,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
padeda lengviau ignoruoti diskriminaciją,
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
kuri jau egzistuoja rinkoje šiandien.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Moterų Politikos Tyrinėjimo Institute 2011-tų metų pranešime
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
darbo užmokesčio skirtumas tarp vyrų ir moterų
buvo 23 procentai.
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Štai iš kur atsiranda tie 77 centai vietoje vieno dolerio.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Tačiau Federalinėje Valdžioje,
kur atlyginimai yra numatomi pagal tam tikrus lygius
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
ir visi žino, kas tai per lygiai,
lyčių užmokesčio atotrūkis sumažėja iki 11 procentų –
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
ir tai net nepriėjus iki dalykų,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
dėl kurių ginčijasi ekonomistai, reikia juos reguliuoti ar ne.
Jeigu mes tikrai norime sumažinti lyčių užmokesčio atotrūkį,
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
galbūt mums reikėtų pradėti atveriant algalapį.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Jeigu taip atrodo visiška rinkos sutrikimas,
tuomet atvirumas išlieka vienintelis būdas užtikrinti lygybę.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Suprantu, jog leidimas žmonėms žinoti, kiek uždirbi,
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
gali būti nemalonu,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
bet ar tai nėra mažiau nemalonu,
nei visą laiką spėlioti, ar tu nesi diskriminuojamas,
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
ar tavo žmona, ar dukra, ar sesė gauna per mažą atlyginimą?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Atvirumas išlieka vienintelis kelias užtikrinti lygybę,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
ir tą daro atlyginimo skaidrumas.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Štai kodėl verslo lyderiai ir korporacijos lyderiai
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
ilgą laiką eksperimentavo su atlyginimų dalijimusi.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Kaip Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane yra serijinis verslininkas, kuris įkūrė daug kompanijų
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
su paslaptyje laikomomis algomis
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
ir netgi panaudojo šią sąlygą, kad mokėtų dviem vienodai kvalifikuotiems
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
darbuotojams visiškai skirtingus atlyginimus,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
priklausomai nuo to, kaip gerai jie derėjosi.
Dane matė, kaip dėl to kilo konkurencija.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Kai jis įkūrė savo naujausią kompaniją, „SumAll“,
nuo pat pradžių įsipareigojo atlyginimo skaidrumui.
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Rezultatai buvo nuostabūs.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Ir tyrimas po tyrimo,
kai žmonės žino, kiek jiems yra mokama,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
ir kiek moka jų bendradarbiams,
labiau tikėtina, jog jie dirbs sunkiai, kad pagerintų savo darbą,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
ir bus labiau susidomėję, ir mažiau tikėtina, kad išeis iš darbo.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Štai kodėl Dane nėra vienas.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Nuo technologijų „startuolių“ kaip „Buffer“
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
iki dešimt tūkstančių darbininkų „Whole Foods“,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
kur ne vien tavo atlyginimas yra visiems žinomas,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
bet ir darbo duomenys saugojimui ir tavo skyriui
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
yra prieinami kompanijos intranete,
06:31
for all to see.
136
391443
1222
kad visi matytų.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Mokėjimo skaidrumas būna įvairių formų.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Nėra vieno recepto, kuris tiktų viskam.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Kai kurie skelbia savo atlyginimus, kad matytų kiti.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Kai kurie tą skelbia tik kompanijos viduje.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Kai kurie skelbia formulę, kaip apskaičiuojama alga,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
o kiti paskelbia mokėjimo lygius
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
ir priskiria visus prie to lygio.
Nereikia daryti užrašų
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
visiems tavo darbuotojams, kad nešiotų juos biure.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Ir nereikia tau būti vieninteliam, nešiojančiam tą užrašą,
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
kurį pasidarei namie.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Mes visi galime žengti didesnį žingsnį iki mokėjimo skaidrumo.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Tiems, kurie turi įgaliojimą
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
judėti link skaidrumo:
laikas judėti į priekį.
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
Ir tiems, kurie neturite įgaliojimo:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
laikas kovoti dėl savo teisių.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Taigi, koks jūsų atlyginimas?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
Ir kaip jis atrodo lyginant su žmonių, su kuriais dirbate?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Jūs turėtumėt žinoti.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Taip pat ir jie.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Ačiū.
(Plojimai.)
07:25
(Applause)
159
445128
3178
Apie šią svetainę

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7