Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views・2016-10-11

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Karmena Davidovaitė Reviewer: Sigita Šimkutė-Macanko
Koks jūsų atlyginimas?
00:13
How much do you get paid?
Neatsakykite į tai garsiai.
00:15
Don't answer that out loud.
00:17
But put a number in your head.
Turėkite skaičių mintyse.
Dabar, kaip manote, koks yra atlyginimas žmogaus, sėdinčio šalia jūsų?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Vėl, neatsakykite į tai garsiai.
00:25
Again, don't answer out loud.
00:27
(Laughter)
(Juokas.)
Kaip manote, kiek šalia jūsų darbe
00:29
At work, how much do you think
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
sėdintis žmogus gauna atlyginimo?
00:35
Do you know?
Ar žinote?
00:36
Should you know?
Ar turėtumėte žinoti?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Pastebite, man šiek tiek nemalonu klausti jūsų tokių klausimų.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Tačiau pripažinkite – norėtumėt sužinoti.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Daugeliui iš mūsų nemalonu garsiai pasakyti atlyginimo sumą.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Mes neturėtume to sakyti savo kaimynams
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
ir, žinoma, neturėtume to pasakyti ofiso kaimynams.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Tariama to priežastis – jeigu visi žinotų,
00:59
then all hell would break loose.
kiek uždirba kiti, tada visi palūžtų.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Būtų ginčų, pykčių,
01:03
there might even be a few people who quit.
gal net keli žmonės išeitų iš darbo.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
O kas, jeigu paslaptis iš tikrųjų yra visos šios nesantaikos priežastis?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Kas nutiktų, jeigu mes pašalintume šią paslaptį?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Kas, jeigu atvirumas iš tiesų padidintų teisingumo ir bendradarbiavimo jausmą
01:16
inside a company?
kompanijoje?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Kas nutiktų, jeigu mes visi turėtume visišką mokėjimo skaidrumą?
01:22
For the past several years,
Pastaraisiais metais
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
aš studijavau apie korporacinius ir verslo lyderius,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
kurie kvestionuoja nusistovėjusį požiūrį, kaip vadovauti kompanijai.
Ir klausimai apie pinigus vis iškyla.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Atsakymai vis nustebina.
01:33
And the answers keep surprising.
01:36
It turns out that pay transparency --
Pasirodo, jog mokėjimo skaidrumas –
01:38
sharing salaries openly across a company --
atvirai dalinantis algas visoje kompanijoje –
01:40
makes for a better workplace for both the employee
darbo vietą padaro geresnę abiem: ir darbuotojui,
ir organizacijai.
01:43
and for the organization.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Kuomet žmonės nežino savo atlyginimo palyginus su bendradarbių,
01:48
they're more likely to feel underpaid
gali būti, jog jausis menkai apmokėti
01:50
and maybe even discriminated against.
ir netgi diskriminuojami.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Ar norite dirbti vietoje, kurioje toleruojama idėja,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
jog jautiesi menkai apmokėtas ir diskriminuojamas?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Algos laikymas paslaptyje būtent tą daro,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
ir tai yra tiek sena, tiek įprasta praktika,
02:04
despite the fact that in the United States,
nepaisant fakto, jog Jungtinėse Valstijose
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
įstatymas apsaugo darbuotojų teisę diskutuoti apie savo atlyginimus.
02:11
In one famous example from decades ago,
Viename žinomame pavyzdy, prieš daug metų
02:13
the management of Vanity Fair magazine
„Vanity Fair“ žurnalo vadyba
iš tiesų išplatino pranešimą pavadinimu:
02:16
actually circulated a memo entitled:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
„Draudžiamos diskusijos apie darbuotojo gaunamą atlyginimą.“
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
„Draudžiamos“ diskusijos apie darbuotojo gaunamą atlyginimą.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Ši žinutė daugeliui neįtiko.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Niujorko literatūros firgūros Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley ir Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
visi rašytojai Algonquin Round Table
02:33
decided to stand up for transparency
nusprendė sukilti dėl skaidrumo
02:35
and showed up for work the next day
ir pasirodė darbe kitą dieną
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
su iškabomis ant kaklo, kuriose buvo parašytas jų atlyginimas.
02:40
(Laughter)
(Juokas.)
02:42
Imagine showing up for work
Įsivaizduokite atėjimą į darbą
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
su parašytu ant krūtinės atlyginimu, kad visi pamatytų.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Kodėl kompanija norėtų uždrausti diskusijas apie atlyginimus?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Kodėl kai kuriems žmonėms tai priimtina, o kiti sukyla prieš tai?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Pasirodo, jog papildomai prie išgalvotos priežasties,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
atlyginimo laikymas paslapty padeda sutaupyti daug pinigų.
03:04
You see, keeping salaries secret
Matote, atlyginimų laikymas paslapty
priveda prie to, ką ekonomistai vadina „informacijos asimetrija.“
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
Čia yra situacija kur, derantis,
03:11
one party has loads more information than the other.
viena partija turi žymiai daugiau informacijos, negu kita.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
Samdant ar skatinant, ar diskutuojant dėl kasmetinio algos pakėlimo,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
darbdavys gali pasinaudoti šia paslaptimi, kad sutaupytų daug pinigų.
Įsivaizduokit, kaip galėtumėte geriau derėtis dėl algos pakėlimo,
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
jeigu žinotumėt kiekvieno atlyginimus.
03:25
if you knew everybody's salary.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Ekonomistai perspėja, jog informacijos asimetrija
gali iškraipyti rinkas.
03:32
can cause markets to go awry.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Kažkas palieka atlyginimo lapelį ant kopijuoklio
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
ir staiga visi pradeda šaukti vienas ant kito.
03:38
In fact, they even warn
Faktas, jie netgi įspėja,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
jog informacijos asimetrija gali privesti prie rinkos žlugimo.
Manau, jog mes beveik ten.
03:46
And I think we're almost there.
Štai kodėl:
03:48
Here's why:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
pirma, daugelis darbuotojų nenutuokia, kiek jie uždirba palyginus su kolegomis.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
2015-tų apklausoje, iš 70 tūkst. darbuotojų
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
du trečdaliai, kuriems mokamas rinkos vidurkis,
sako, jog jaučiasi gaunantys per mažai.
04:02
said that they felt they were underpaid.
Ir iš visų, kurie jautėsi, jog yra mažai įvertinti,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
60 procentų sakė, jog norėjo išeiti iš darbo,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
nesvarbu, ar jie gavo mažas ar didesnes algas,
04:13
or right at the market rate.
ar rinkos vidurkį.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
Jeigu dalyvautumėte šioje apklausoje, ką sakytumėt?
04:18
Are you underpaid?
Ar jums nepakankamai moka?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Palaukite – kaip jūs žinote apie tai,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
jei jums neleidžiama apie tai šnekėti?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Toliau, informacijos asimetrija, atlyginimo paslaptis,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
padeda lengviau ignoruoti diskriminaciją,
04:31
that's already present in the market today.
kuri jau egzistuoja rinkoje šiandien.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
Moterų Politikos Tyrinėjimo Institute 2011-tų metų pranešime
04:37
the gender wage gap between men and women
darbo užmokesčio skirtumas tarp vyrų ir moterų
buvo 23 procentai.
04:40
was 23 percent.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
Štai iš kur atsiranda tie 77 centai vietoje vieno dolerio.
04:45
But in the Federal Government,
Tačiau Federalinėje Valdžioje,
kur atlyginimai yra numatomi pagal tam tikrus lygius
04:47
where salaries are pinned to certain levels
04:49
and everybody knows what those levels are,
ir visi žino, kas tai per lygiai,
lyčių užmokesčio atotrūkis sumažėja iki 11 procentų –
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
04:53
and this is before controlling for any of the factors
ir tai net nepriėjus iki dalykų,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
dėl kurių ginčijasi ekonomistai, reikia juos reguliuoti ar ne.
Jeigu mes tikrai norime sumažinti lyčių užmokesčio atotrūkį,
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
galbūt mums reikėtų pradėti atveriant algalapį.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Jeigu taip atrodo visiška rinkos sutrikimas,
tuomet atvirumas išlieka vienintelis būdas užtikrinti lygybę.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Suprantu, jog leidimas žmonėms žinoti, kiek uždirbi,
05:14
might feel uncomfortable,
gali būti nemalonu,
05:16
but isn't it less uncomfortable
bet ar tai nėra mažiau nemalonu,
nei visą laiką spėlioti, ar tu nesi diskriminuojamas,
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
ar tavo žmona, ar dukra, ar sesė gauna per mažą atlyginimą?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Atvirumas išlieka vienintelis kelias užtikrinti lygybę,
05:29
and pay transparency does that.
ir tą daro atlyginimo skaidrumas.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Štai kodėl verslo lyderiai ir korporacijos lyderiai
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
ilgą laiką eksperimentavo su atlyginimų dalijimusi.
05:37
Like Dane Atkinson.
Kaip Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane yra serijinis verslininkas, kuris įkūrė daug kompanijų
05:42
in a pay secrecy condition
su paslaptyje laikomomis algomis
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
ir netgi panaudojo šią sąlygą, kad mokėtų dviem vienodai kvalifikuotiems
05:47
dramatically different salaries,
darbuotojams visiškai skirtingus atlyginimus,
05:49
depending on how well they could negotiate.
priklausomai nuo to, kaip gerai jie derėjosi.
Dane matė, kaip dėl to kilo konkurencija.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Kai jis įkūrė savo naujausią kompaniją, „SumAll“,
nuo pat pradžių įsipareigojo atlyginimo skaidrumui.
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
06:01
And the results have been amazing.
Rezultatai buvo nuostabūs.
06:04
And in study after study,
Ir tyrimas po tyrimo,
kai žmonės žino, kiek jiems yra mokama,
06:06
when people know how they're being paid
06:07
and how that pay compares to their peers',
ir kiek moka jų bendradarbiams,
labiau tikėtina, jog jie dirbs sunkiai, kad pagerintų savo darbą,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
ir bus labiau susidomėję, ir mažiau tikėtina, kad išeis iš darbo.
06:15
That's why Dane's not alone.
Štai kodėl Dane nėra vienas.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Nuo technologijų „startuolių“ kaip „Buffer“
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
iki dešimt tūkstančių darbininkų „Whole Foods“,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
kur ne vien tavo atlyginimas yra visiems žinomas,
06:26
but the performance data for the store and for your department
bet ir darbo duomenys saugojimui ir tavo skyriui
06:29
is available on the company intranet
yra prieinami kompanijos intranete,
06:31
for all to see.
kad visi matytų.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Mokėjimo skaidrumas būna įvairių formų.
06:36
It's not one size fits all.
Nėra vieno recepto, kuris tiktų viskam.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Kai kurie skelbia savo atlyginimus, kad matytų kiti.
06:40
Some only keep it inside the company.
Kai kurie tą skelbia tik kompanijos viduje.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Kai kurie skelbia formulę, kaip apskaičiuojama alga,
06:45
and others post the pay levels
o kiti paskelbia mokėjimo lygius
06:47
and affix everybody to that level.
ir priskiria visus prie to lygio.
Nereikia daryti užrašų
06:49
So you don't have to make signs
06:51
for all of your employees to wear around the office.
visiems tavo darbuotojams, kad nešiotų juos biure.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
Ir nereikia tau būti vieninteliam, nešiojančiam tą užrašą,
06:56
that you made at home.
kurį pasidarei namie.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Mes visi galime žengti didesnį žingsnį iki mokėjimo skaidrumo.
07:02
For those of you that have the authority
Tiems, kurie turi įgaliojimą
07:04
to move forward towards transparency:
judėti link skaidrumo:
laikas judėti į priekį.
07:06
it's time to move forward.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
Ir tiems, kurie neturite įgaliojimo:
07:10
it's time to stand up for your right to.
laikas kovoti dėl savo teisių.
07:13
So how much do you get paid?
Taigi, koks jūsų atlyginimas?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
Ir kaip jis atrodo lyginant su žmonių, su kuriais dirbate?
07:19
You should know.
Jūs turėtumėt žinoti.
07:21
And so should they.
Taip pat ir jie.
07:23
Thank you.
Ačiū.
(Plojimai.)
07:25
(Applause)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.