Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

187,128 views

2016-10-11・ TED channel

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

187,128 views・2016-10-11

TED channel


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Vertaald door: Mirjam van Dijk Nagekeken door: Peter van de Ven
00:13
How much do you get paid?
Hoeveel krijg jij betaald?
00:15
Don't answer that out loud.
Beantwoord dat niet hardop.
00:17
But put a number in your head.
Maar hou het bedrag in je hoofd.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Hoeveel zou de persoon naast je betaald krijgen, denk je?
00:25
Again, don't answer out loud.
Nog steeds, antwoord niet hardop.
00:27
(Laughter)
(Gelach)
00:29
At work, how much do you think
Op het werk, hoe veel zou de persoon in de kamer naast je
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
of aan het bureau naast je verdienen?
00:35
Do you know?
Weet jij het?
00:36
Should you know?
Zou je het moeten weten?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Het is een beetje ongemakkelijk om jullie die vragen te stellen.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Maar geef toe -- je wilt het weten.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
De meesten van ons voelen zich oncomfortabel hun salaris mede te delen.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
We horen het onze buren niet te vertellen
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
en al helemaal onze buren op kantoor niet.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Men veronderstelt dat wanneer iedereen weet wat iedereen betaald krijgt,
00:59
then all hell would break loose.
de hel losbreekt.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Er zouden onenigheden en ruzies komen,
01:03
there might even be a few people who quit.
of zelfs mensen die ontslag zouden nemen.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Maar wat als geheimhouding juist de oorzaak is van die onenigheden?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Wat zou er gebeuren als we niet meer geheimzinnig doen?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Wat als openheid eigenlijk rechtvaardigheid en samenwerking bevordert
01:16
inside a company?
in een bedrijf?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Wat zou er gebeuren als er volledige transparantie zou zijn?
01:22
For the past several years,
De afgelopen jaren
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
heb ik leidende ondernemers en zakenmensen bestudeerd
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
die twijfelen aan de gebruikelijke manier om een bedrijf te runnen.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
En de vraag over salaris blijft opkomen.
01:33
And the answers keep surprising.
En de antwoorden blijven verrassen.
01:36
It turns out that pay transparency --
Het blijkt dat transparantie --
de hoogte van salarissen openlijk delen binnen een bedrijf --
01:38
sharing salaries openly across a company --
01:40
makes for a better workplace for both the employee
zorgt voor een betere werkomgeving voor de werknemer
01:43
and for the organization.
en voor de organisatie zelf.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Wanneer mensen het salaris van hun collega's niet weten,
01:48
they're more likely to feel underpaid
voelen ze zich sneller onderbetaald
01:50
and maybe even discriminated against.
en misschien zelfs gediscrimineerd.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Wil jij in een bedrijf werken waar geaccepteerd wordt
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
dat je je onderbetaald of gediscrimineerd voelt?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Maar salarissen geheim houden doet precies dat
02:01
and it's a practice as old as it is common,
en het is een oeroude gewoonte,
02:04
despite the fact that in the United States,
ondanks het feit dat in de Verenigde Staten
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
werknemers het wettelijke recht hebben om over hun salaris te praten.
02:11
In one famous example from decades ago,
In een beroemd voorbeeld van decennia terug,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
verspreidde het management van Vanity Fair magazine
02:16
actually circulated a memo entitled:
een memo met de titel:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
"Discussie tussen werknemers over ontvangen salaris verboden."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
Discussie tussen werknemers over ontvangen salaris "verboden".
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Dat bericht werd niet door iedereen goed ontvangen.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
De New Yorkse schrijvers Dorothy Parker, Robert Benchley en Robert Sherwood,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
allen schrijvers van de Algonquin Round Table,
02:33
decided to stand up for transparency
besloten om op te staan voor openheid
02:35
and showed up for work the next day
en kwamen de volgende dag op kantoor
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
met hun salaris op een bordje om hun nek.
02:40
(Laughter)
(Gelach)
02:42
Imagine showing up for work
Stel je eens voor dat je op kantoor komt
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
met je salaris op je borst geschreven zodat iedereen het kan zien.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Waarom zou een bedrijf het gesprek over salaris willen ontmoedigen?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Waarom vinden sommigen het een goed idee en anderen niet?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Het blijkt dat naast de veronderstelde reden,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
geheimzinnigheid over salarissen veel geld bespaart.
03:04
You see, keeping salaries secret
Het geheimhouden van salarissen
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
leidt tot wat economen "informatie-asymmetrie" noemen.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
Dat is een situatie waarbij in onderhandelingen
03:11
one party has loads more information than the other.
de ene partij veel meer informatie heeft dan de andere partij.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
En bij het in dienst nemen, promotie of jaarlijkse salarisverhoging
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
kan een werkgever veel geld besparen door die geheimzinnigheid.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Stel je voor hoeveel beter je zou kunnen onderhandelen
03:25
if you knew everybody's salary.
als je het salaris van anderen wist.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Economen waarschuwen dat door informatie-asymmetrie
03:32
can cause markets to go awry.
markten van slag kunnen raken.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Iemand laat zijn loonstrook op de printer liggen
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
en plots ruziet iedereen met elkaar.
03:38
In fact, they even warn
Economen waarschuwen zelfs
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
dat informatie-asymmetrie kan leiden tot compleet marktfalen.
03:46
And I think we're almost there.
En ik denk dat we daar dicht bij zijn.
03:48
Here's why:
En wel hierom:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
ten eerste hebben de meeste medewerkers geen idee
hoeveel zij verdienen in verhouding tot hun collega's.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
In een onderzoek in 2015 onder 70.000 werknemers
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
gaf tweederde van iedereen die marktconform betaald werd aan
04:02
said that they felt they were underpaid.
dat ze onderbetaald werden.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
En van iedereen die zich onderbetaald voelde,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
gaf 60 procent aan dat ze ontslag wilden nemen,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
of hun salaris nu in feite boven, onder
04:13
or right at the market rate.
of precies op het marktgemiddelde lag.
Als het jou gevraagd was, wat zou je gezegd hebben?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
04:18
Are you underpaid?
Word jij onderbetaald?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
O, wacht -- hoe kun je dat weten
04:22
because you're not allowed to talk about it?
als je niet over je salaris mag praten?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Ten tweede, informatie-asymmetrie
maakt het makkelijker om bestaande discriminatie te negeren.
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
04:31
that's already present in the market today.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
Uit een rapport uit 2011 van het Institute for Women's Policy Research
04:37
the gender wage gap between men and women
blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen
04:40
was 23 percent.
23 procent bedraagt.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
77 cent tegenover elke dollar.
04:45
But in the Federal Government,
Maar in de federale regering,
waar salarissen vaste hoogtes hebben
04:47
where salaries are pinned to certain levels
en iedereen die hoogtes kent,
04:49
and everybody knows what those levels are,
is de loonkloof slechts 11 procent --
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
04:53
and this is before controlling for any of the factors
en dat is vóór correcties voor factoren
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
waarover economen bekvechten of ervoor moet worden gecorrigeerd.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Als we werkelijk de loonkloof willen dichten,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
moeten we misschien starten met openheid over salarissen.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Als dit totaal marktfalen is,
dan is openheid de enige manier om rechtvaardigheid te bewerkstelligen.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Ik realiseer me dat het delen van salarisgegevens
05:14
might feel uncomfortable,
ongemakkelijk voelt,
05:16
but isn't it less uncomfortable
maar het voelt toch beter
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
dan je continu af te moeten vragen of je gediscrimineerd wordt,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
en of jouw vrouw of jouw dochter of jouw zus onderbetaald wordt?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Openheid blijft de beste manier om rechtvaardigheid te bewerkstelligen,
05:29
and pay transparency does that.
en openheid over salarissen doet precies dat.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Daarom experimenteren leidende ondernemers en zakenmensen
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
al jaren met openheid over salarissen.
05:37
Like Dane Atkinson.
Zoals Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane is een serie-ondernemer
die veel bedrijven gestart is met geheimhouding van salarissen
05:42
in a pay secrecy condition
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
en die geheimhouding zelfs gebruikte om even geschikte werknemers
05:47
dramatically different salaries,
totaal verschillend te betalen,
05:49
depending on how well they could negotiate.
afhankelijk van hoe goed die werknemers onderhandelden.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
En Dane zag de strijd die daar het gevolg van was.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Dus toen hij zijn nieuwste bedrijf startte, SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
paste hij vanaf de start openheid over salarissen toe.
06:01
And the results have been amazing.
En de resultaten waren verbazingwekkend.
06:04
And in study after study,
Onderzoeken tonen aan dat als mensen weten hoe ze betaald worden
06:06
when people know how they're being paid
06:07
and how that pay compares to their peers',
en hoe dat zich verhoudt tot hun collega's,
ze harder werken om hun performance te verbeteren,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
ze meer betrokken zijn, en minder snel ontslag nemen.
06:15
That's why Dane's not alone.
Daarom is Dane niet de enige.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Van beginnende technologiebedrijven zoals Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
tot de tienduizenden medewerkers van Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
waar niet alleen je salaris openbaar is,
06:26
but the performance data for the store and for your department
maar ook de performance van het filiaal en je afdeling
06:29
is available on the company intranet
is voor iedereen zichtbaar op het intranet.
06:31
for all to see.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Openheid over salarissen is op vele manieren mogelijk.
06:36
It's not one size fits all.
Je moet het op maat toepassen.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Sommige bedrijven laten de salarissen aan iedereen zien.
06:40
Some only keep it inside the company.
Sommige houden het binnen het bedrijf.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Sommige publiceren alleen de wijze van berekening,
06:45
and others post the pay levels
of publiceren de beloningsniveaus
06:47
and affix everybody to that level.
en koppelen iedereen aan een niveau.
06:49
So you don't have to make signs
Je hoeft dus geen bordjes te maken
die je medewerkers om hun nek kunnen hangen.
06:51
for all of your employees to wear around the office.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
En je hoeft niet de enige te zijn
die een eigengemaakt bordje draagt.
06:56
that you made at home.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Maar we kunnen wel een stap zetten richting meer openheid.
07:02
For those of you that have the authority
Voor degenen van jullie die het gezag hebben
07:04
to move forward towards transparency:
om een stap richting openheid te zetten:
07:06
it's time to move forward.
het is tijd om die stap te zetten.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
En voor degenen van jullie die dat niet hebben:
07:10
it's time to stand up for your right to.
het is tijd om je hard te maken voor je recht op openheid.
07:13
So how much do you get paid?
Dus, hoeveel krijg jij betaald?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
En hoe vergelijkt zich dat tot het salaris van je collega's?
07:19
You should know.
Je zou het moeten weten.
07:21
And so should they.
En zij ook.
07:23
Thank you.
Dankjewel.
07:25
(Applause)
(Applaus)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.