Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

193,704 views ・ 2016-10-11

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Tijana Mihajlović Lektor: Ivana Krivokuća
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Колико вас плаћају?
Немојте одговорити на то наглас,
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
али у глави замислите број.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Е, сад, шта мислите, колику плату има особа која седи поред вас?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Поново, немојте одговорити наглас на то.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Смех)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
На послу, шта мислите,
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
колико плаћају особу која је на одељењу или седи за столом поред вас?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Да ли знате?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Да ли треба да знате?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Приметите да ми је помало незгодно што уопште постављам ова питања.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Ипак, признајте, некако бисте желели да знате.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Већини нас није пријатна идеја да обелоданимо своју плату.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Не треба да кажемо својим суседима
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
и дефинитивно не треба да кажемо суседима у канцеларији.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Наводни разлог је да би, ако би сви знали колико су сви плаћени,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
све пошло по злу.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Дошло би до свађа, расправа,
чак би можда пар људи и дало отказе.
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Међутим, шта ако је скривање заправо узрок тог целокупног раздора?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
И шта би се десило ако бисмо отклонили то скривање?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Шта ако би отвореност заправо увећала осећај правичности и сарадње
01:16
inside a company?
22
76614
1222
унутар једне компаније?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Шта би се десило ако бисмо имали потпуно транспарентне плате?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
У току протеклих пар година,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
проучавао сам корпоративне и предузетничке лидере
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
који преиспитују конвенционалну мудрост о томе како треба водити компанију.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Питање плате се упорно јавља,
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
а одговори нас упорно изненађују.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Испоставило се да транспарентност плате -
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
отворено дељење података о платама у компанији -
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
чини да је радно место боље и за запосленог
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
и за организацију.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Када људи не знају колика је њихова плата у поређењу са колегама,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
вероватније је да ће мислити да нису довољно плаћени
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
и да их можда дискриминишу.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Да ли желите да радите на месту које толерише идеју
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
да се осећате недовољно плаћени или дискриминисани?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Међутим, прикривање висине плате чини управо то,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
а то је пракса стара колико је и уобичајена,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
упркос чињеници да у Сједињеним Државама
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
закон штити право запосленог да разговара о својој плати.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
У једном познатом примеру старом неколико деценија,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
управа часописа „Сајам таштине“
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
заправо је свима послала допис са насловом
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
„Забрањена дискусија међу запосленима о плати коју примају.“
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
„Забрањена“ дискусија међу запосленима о плати коју примају.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Е, сад, тај допис нису баш сви прихватили.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Њујоршки писци као што су Дороти Паркер,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Роберт Бенчли и Роберт Шервуд,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
сви писци „Округлог стола Алгонквина“,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
одлучили су да се заложе за транспарентност
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
и дошли су на посао наредног дана
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
са платама исписаним на знаковима који су висили на њиховом врату.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Смех)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Замислите да се појавите на послу
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
са платом исписаном преко груди да је сви могу видети.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Ипак, зашто би компанија уопште желела да спречи разговор о платама?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Зашто неки људи то прихватају, док се други буне?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Испоставило се да је, поред претпостављених разлога,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
прикривање плата заправо начин да се уштеди пуно новца.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Видите, прикривање плата
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
води ка нечему што економисти зову „асиметрија информација“.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Ово је ситуација у којој, у преговорима,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
једна страна има гомилу информација више него друга страна,
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
а при запошљавању, напредовању или разговорима о годишњим повишицама
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
послодавац може да искористи прикривање да уштеди пуно новца.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Замислите колико бисте боље преговарали о повишици
ако бисте знали свачију плату.
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Економисти упозоравају да асиметрија информација
може проузроковати да се тржишта преокрену наопачке.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Неко остави извештај о плати на фотокопир машини
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
и одједном сви вичу једни на друге.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Заправо, чак и упозоравају
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
да асиметрија информација може довести до тоталног пропадања тржишта,
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
а ја мислим да смо скоро стигли тамо.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Ево и зашто.
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
Као прво, већина запошљених нема појма
колика им је плата у односу на плате колега.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
У испитивању из 2015. године на 70 000 запослених,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
две трећине оних који имају плату у складу са просеком на тржишту
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
рекло је да осећају да нису довољно плаћени.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
Међу свима онима који су осећали да нису довољно плаћени,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 процената је изјавило да имају намеру да дају отказ,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
без обзира каква им је позиција - недовољно плаћени, преплаћени
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
или плаћени према просеку на тржишту.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Да сте део овог истраживања, шта бисте рекли?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Да ли сте недовољно плаћени?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Па, чекајте - како уопште знате,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
када вам није дозвољено да разговарате о томе?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Следеће, асиметрија информација, прикривање висина плате,
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
омогућава да је лакше игнорисати дискриминацију
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
која већ постоји на данашњем тржишту.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
У извештају Института за истраживање политике према женама из 2011. године,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
разлика у платама између мушкараца и жена
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
износила је 23 процената.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Одатле потиче оних 77 центи на долар.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Међутим, у федералној влади,
у којој се плате везују за одређене нивое
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
и сви знају какви су то нивои,
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
родна разлика у платама смањује се на 11 посто,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
а ово се дешава пре контролисања свих фактора
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
око којих економисти расправљају да ли их треба контролисати.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Ако заиста желимо да укинемо родну разлику у платама,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
можда треба да кренемо са отвореношћу платног списка.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Ако овако изгледа потпуни пад тржишта,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
онда је отвореност једини начин да се обезбеди приступ који је фер.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Схватам да, ако дозволите да људи знају колико зарађујете,
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
то може бити непријатно,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
али зар није мање непријатно
од тога да се увек питате да ли вас дискриминишу
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
или да ли вам жена, ћерка или сестра примају плату која није фер?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Отвореност остаје најбољи начин да се обезбеди праведност,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
а транспарентност везана за плате то омогућава.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Због тога предузетнички и корпоративни лидери
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
експериментишу са поделом плата годинама.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
На пример, Дејн Еткинсон.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Дејн је серијски предузетник који је покренуо многе компаније
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
у условима у којима су плате тајне,
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
а чак је и користио тај услов да плаћа двоје једнако квалификованих особа
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
изузетно различито,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
у зависности од тога колико добро преговарају.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
Дејн је видео и раздор који се дешава као последица овога.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Тако, када је покренуо своју најновију компанију, „Самол“,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
био је од почетка посвећен транспарентности плата,
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
а резултати су били изузетни.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
У студији за студијом,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
када људи знају колико су плаћени
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
и у каквом је то односу са платама њихових колега,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
вероватније је да ће радити више да побољшају свој учинак,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
да ће се више заложити, а мање вероватно да ће дати отказ.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Због тога Дејн није сам.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Од технолошких старт-апова, какав је „Бафер“,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
до десетине хиљада запослених у „Хол Фудзу“,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
где не само да је плата видљива свима,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
већ су и подаци везани за учинак радње и вашег одељења
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
доступни на компанијском интранету
06:31
for all to see.
136
391443
1222
за све који желе да их виде.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Е, сад, транспарентност плата има много облика.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Нема модела који свима одговара.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Неки објављују плате да их сви виде.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Неки то задржавају само унутар компаније.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Неки објављују формулу за израчунавање плате,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
а други објављују нивое плаћања
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
и додају све на тај ниво.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Дакле, не морате да направите знакове
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
за све своје запослене које ће носити по канцеларији.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Не морате ни да будете једини који ће носити знак
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
који сте направили код куће.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Међутим, сви можемо предузети боље кораке ка транспарентности плата.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
За оне међу вама који су имају овлашћења
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
да крену ка транспарентности -
време је да се крене напред,
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
а за оне међу вама који немају та овлашћења -
време је да заштитите своја права на то.
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Па, колико вас плаћају?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
И у каквом је то односу са платама људи са којима радите?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Треба да знате.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
А и они би требало да знају.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Хвала вам.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Аплауз)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7