Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

203,382 views ・ 2016-10-11

TED


Vui lòng nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh bên dưới để phát video.

Translator: linh nguyễn Reviewer: Linh Nguyen
Bạn được trả lương bao nhiêu
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Đừng trả lời lớn tiếng.
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Nhưng hãy giữ con số đó trong đầu bạn
Giờ thì: Bạn nghĩ người đang ngồi kế bạn được trả lương bao nhiêu?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Một lần nữa, đừng trả lời thành tiếng.
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Tiếng cười)
Ở chỗ làm, theo bạn thì
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
đồng nghiệp ngồi ở căn phòng, hoặc bàn làm việc, kế bên bạn được trả bao nhiêu?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Bạn có biết được không?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Bạn có nên biết không nhỉ?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Thật ra thì, khi hỏi bạn mấy câu đó tôi thậm chí còn thấy không thoải mái lắm.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Nhưng công nhận đi -- bạn cũng muốn biết đúng không.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Hầu hết chúng ta thấy khó chịu với ý nghĩ phải công khai lương của mình.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Chúng ta không nói với hàng xóm,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
và chắc chắn là không nói với đồng nghiệp của mình.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Bởi vì ai cũng cho rằng nếu như tất cả mọi người đều biết lương của nhau,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
thì mọi thứ chắc loạn lên mất.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Sẽ có cãi cọ, sẽ có đánh nhau.
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
Thậm chí có thể còn có vài người bỏ việc nữa.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Nhưng nếu chính việc giữ bí mật đó, mới thực sự, là nguyên nhân gây ra cãi cọ thì sao?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bật mí cái bí mật đó?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Và nếu chính sự cởi mở sẽ giúp mọi người cảm thấy công bằng hơn, và hợp tác hơn,
01:16
inside a company?
22
76614
1222
trong công ty thì sao?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện lương bổng được minh bạch hoàn toàn?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Trong vài năm vừa rồi,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
Tôi đã có dịp hỏi han những lãnh đạo doanh nghiệp
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
họ nghi ngờ những chuẩn mực vận hành công ty mà chúng ta đang làm theo.
Và vấn đề về lương bổng luôn xuất hiện.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Và các câu trả lời luôn gây ngạc nhiên.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Thì ra, sự minh bạch về lương,
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
việc công khai lương bổng một cách tự do ở chỗ làm
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
giúp tạo một môi trường làm việc tốt hơn cho cả nhân viên
và cho cả tổ chức.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
Khi người ta không biết lương của mình so với đồng nghiệp như thế nào,
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
họ thường hay nghĩ mình bị bóc lột hơn
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
và thậm chí còn nghĩ là mình bị phân biệt đối xử.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Liệu bạn có muốn làm việc ở một nơi mà bạn có suy nghĩ bị bóc lột
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
hoặc bị phân biệt?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Nhưng chính việc giữ bí mật lương đã gây nên điều đó,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
và nó là một thói quen phổ biến từ xưa,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
bất chấp thực tế rằng ở Mỹ,
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
luật đảm bảo quyền người lao động về vấn đề thảo luận mức lương của họ.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
Lấy một trường hợp nổi tiếng cách đây mấy chục năm,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
ban quản lý tạp chí Vanity Fair
thực sự đã lưu hành một thông báo rằng:
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Nghiêm cấm việc các nhân viên bàn luận về lương được nhận."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
"Nghiêm cấm" việc thảo luận về lương được nhận.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Giờ, những thông báo đó không còn phù hợp nữa.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Những nhà văn nổi tiếng ở New York như Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley và Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
tất cả những nhà văn của Hội Algonquin Round Table
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
Đã quyết định đấu tranh cho minh bạch
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
và ngày hôm sau đi làm
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
Ai cũng treo tấm bảng ghi lương của mình trên cổ.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Tiếng cười)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Thử tưởng tượng việc tới cơ quan
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
mà số tiền lương được viết trước ngực cho mọi người thấy.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Nhưng rốt cục tại sao các công ty lại không khuyến kích thảo luận về lương?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Tại sao có người ủng hộ, có người kịch liệt phản đối?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Thì ra là ngoài những nguyên nhân đã được đưa ra,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
Giữ kín lương thực sự là một cách để tiết kiệm rất nhiều tiền.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Bạn thấy đó, giữ bí mật lương
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
dẫn đến cái mà các nhà kinh tế gọi là "Bất đối xứng thông tin"
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Đây là khi trong một cuộc thương lượng,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
một bên nắm thông tin trội hơn hẳn bên còn lại.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Và trong việc bàn bạc khi tuyển dụng, thăng tiến hay tăng lương mỗi năm
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
người tuyển dụng có thể dùng sự bí mật đó để tiết kiệm rất nhiều tiền.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Việc thương thuyết nhằm tăng lương sẽ khá hơn bao nhiêu
nếu bạn biết lương của mọi người.
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng phi đối xứng thông tin
có thể khiến thị trường bất ổn.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
chỉ cần ai đó để quên bảng lương trên máy photo
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
thì đột nhiên tất cả mọi người sẽ chửi nhau.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Thực ra, họ còn cảnh báo
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
sự phi đối xứng thông tin còn dẫn đến sự thất bại toàn bộ thị trường.
Và tôi nghĩ điều đó không còn xa nữa.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Lý do là đây:
03:48
Here's why:
76
228133
1166
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
Thứ nhất, hầu hết nhân viên không hề biết so với đồng nghiệp họ được trả bao nhiêu.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
Trong một cuộc khảo sát 70,000 nhân viên năm 2015
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
2/3 trong số họ được trả theo mức thị trường
họ bảo rằng họ cảm thấy bị bóc lột.
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
Và trong số những người cảm thấy bị bóc lột đó
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60% cho rằng họ có ý định bỏ việc,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
mặc kệ lý do gì - vì bị trả kém hay được trả rất hời
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
hay theo giá thị trường.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Giả sử bạn được khảo sát, thì bạn sẽ nói gì?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Bạn có bị bóc lột không?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Mà chờ một chút -- Làm sao bạn biết được,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
khi mà bạn không được phép nói về điều đó?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Thứ hai, phi đối xứng thông tin, việc bí mật lương.
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
khiến người ta dễ lờ đi sự phân biệt đối xử
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
đã tồn tại trong thị trường ngày nay.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Trong một báo cáo năm 2011 của Viện Nghiên cứu chính sách dành cho Phụ nữ,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
chênh lệch lương giữa đàn ông và phụ nữ
là 23%
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
77 cent của tờ 1 đôla đến từ đây.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Nhưng trong Chính phủ Liên bang
lương được gắn vào các bậc nhất định
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
và ai cũng nắm được mình đang ở bậc nào,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
chênh lệch lương rút lại còn 11%
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
Và điều này xảy ra trước việc kiểm soát bất kì yếu tố nào khác
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
mà các nhà kinh tế còn tranh luận có nên kiểm soát hay không.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Nếu thực sự chúng ta muốn thu hẹp khoảng cách lương
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
có lẽ chúng ta nên công khai bảng lương.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Nếu sự thất bại toàn bộ thị trường trông như vậy
thì sự công khai là cách duy nhất để đảm bảo sự công bằng.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Giờ, tôi nhận ra để người ta biết bạn làm được gì
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
có thể không thoải mái,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
nhưng liệu có ít khó chịu hơn
việc cứ tự hỏi mình có bị phân biệt hay không,
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
hay vợ, con, chị em mình có bị trả lương không xứng?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Công khai là cách tốt nhất cho sự công bằng,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
và minh bạch trong lương cũng vậy.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Đó là lý do tại sao mà các lãnh đạo kinh doanh và doanh nghiệp
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
đã thử nghiệm việc chia sẻ về lương trong nhiều năm.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
ví dụ như Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane là một doanh nhân về chuỗi là người đã khởi nghiệp nhiều công ty
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
trong điều kiện giữ bí mật lương
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
và thậm chí đã lợi dụng điều kiện đó trả hai người năng lực như nhau
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
hai mức lương khác nhau đáng kể
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
dựa trên khả năng thương lượng.
Và Dane đã chứng kiến sự bất bình xảy ra đúng như hệ quả của nó.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Cho nên, khi thành lập một công ty mới, SumAll,
ông ta đã cam đoan thực hiện minh bạch lương ngay từ đầu
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Các kết quả thu được thật bất ngờ.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Và sau nhiều nghiên cứu liên tiếp
khi người ta biết họ được trả thế nào
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
so với những đồng nghiệp khác ra sao,
họ chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện năng suất,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
khả năng dấn thân cao hơn, chứ không nghỉ việc.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Đó là lý do Dane không đơn độc
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Từ những công ty khởi nghiệp như Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
cho đến 10 trong 1000 các nhân viên Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
nơi mà không chỉ có lương được công khai cho mọi người thấy,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
mà dữ liệu về năng suất làm việc ở cửa hàng và các phòng ban
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
cũng có sẵn trên mạng nội bộ của công ty
06:31
for all to see.
136
391443
1222
để mọi người đều nhìn thấy.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Hiện nay, minh bạch lương có nhiều kiểu.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
mỗi công ty mỗi kiểu
có khi các khoản lương được dán lên cho tất cả xem.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Có nơi thì chỉ giữ trong nội bộ công ty.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Có chỗ đăng công thức tính lương,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
và những nơi khác đăng các mức lương,
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
đính kèm tên mọi người vào mức của họ
Vậy thì bạn không cần phải làm mấy cái bảng
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
cho tất cả nhân viên đeo rồi đi lại trong công ty.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Và bạn cũng không phải là người duy nhất đeo một cái bảng
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
bạn đã làm ở nhà.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Nhưng tất cả chúng ta có thể đi những bước dài tới minh bạch lương
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Vì nhiều trong số các bạn có quyền
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
hướng về phía trước tới sự minh bạch:
Đã đến lúc đi về phía trước rồi
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
Và đối với những ai không có quyền đó:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
Đã đến lúc đứng lên vì quyền của mình.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Vậy bạn được trả lương bao nhiêu?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
Và ra sao so với những người làm chung với bạn?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Bạn nên biết.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Và họ cũng vậy.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Xin cảm ơn.
( Vỗ tay)
07:25
(Applause)
159
445128
3178
Về trang web này

Trang web này sẽ giới thiệu cho bạn những video YouTube hữu ích cho việc học tiếng Anh. Bạn sẽ thấy các bài học tiếng Anh được giảng dạy bởi các giáo viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh hiển thị trên mỗi trang video để phát video từ đó. Phụ đề cuộn đồng bộ với phát lại video. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ này.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7