Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views・2016-10-11

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: linh nguyễn Reviewer: Linh Nguyen
Bạn được trả lương bao nhiêu
00:13
How much do you get paid?
Đừng trả lời lớn tiếng.
00:15
Don't answer that out loud.
00:17
But put a number in your head.
Nhưng hãy giữ con số đó trong đầu bạn
Giờ thì: Bạn nghĩ người đang ngồi kế bạn được trả lương bao nhiêu?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Một lần nữa, đừng trả lời thành tiếng.
00:25
Again, don't answer out loud.
00:27
(Laughter)
(Tiếng cười)
Ở chỗ làm, theo bạn thì
00:29
At work, how much do you think
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
đồng nghiệp ngồi ở căn phòng, hoặc bàn làm việc, kế bên bạn được trả bao nhiêu?
00:35
Do you know?
Bạn có biết được không?
00:36
Should you know?
Bạn có nên biết không nhỉ?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Thật ra thì, khi hỏi bạn mấy câu đó tôi thậm chí còn thấy không thoải mái lắm.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Nhưng công nhận đi -- bạn cũng muốn biết đúng không.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Hầu hết chúng ta thấy khó chịu với ý nghĩ phải công khai lương của mình.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Chúng ta không nói với hàng xóm,
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
và chắc chắn là không nói với đồng nghiệp của mình.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Bởi vì ai cũng cho rằng nếu như tất cả mọi người đều biết lương của nhau,
00:59
then all hell would break loose.
thì mọi thứ chắc loạn lên mất.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Sẽ có cãi cọ, sẽ có đánh nhau.
01:03
there might even be a few people who quit.
Thậm chí có thể còn có vài người bỏ việc nữa.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Nhưng nếu chính việc giữ bí mật đó, mới thực sự, là nguyên nhân gây ra cãi cọ thì sao?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bật mí cái bí mật đó?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Và nếu chính sự cởi mở sẽ giúp mọi người cảm thấy công bằng hơn, và hợp tác hơn,
01:16
inside a company?
trong công ty thì sao?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện lương bổng được minh bạch hoàn toàn?
01:22
For the past several years,
Trong vài năm vừa rồi,
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
Tôi đã có dịp hỏi han những lãnh đạo doanh nghiệp
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
họ nghi ngờ những chuẩn mực vận hành công ty mà chúng ta đang làm theo.
Và vấn đề về lương bổng luôn xuất hiện.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Và các câu trả lời luôn gây ngạc nhiên.
01:33
And the answers keep surprising.
01:36
It turns out that pay transparency --
Thì ra, sự minh bạch về lương,
01:38
sharing salaries openly across a company --
việc công khai lương bổng một cách tự do ở chỗ làm
01:40
makes for a better workplace for both the employee
giúp tạo một môi trường làm việc tốt hơn cho cả nhân viên
và cho cả tổ chức.
01:43
and for the organization.
Khi người ta không biết lương của mình so với đồng nghiệp như thế nào,
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
họ thường hay nghĩ mình bị bóc lột hơn
01:48
they're more likely to feel underpaid
01:50
and maybe even discriminated against.
và thậm chí còn nghĩ là mình bị phân biệt đối xử.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Liệu bạn có muốn làm việc ở một nơi mà bạn có suy nghĩ bị bóc lột
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
hoặc bị phân biệt?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Nhưng chính việc giữ bí mật lương đã gây nên điều đó,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
và nó là một thói quen phổ biến từ xưa,
02:04
despite the fact that in the United States,
bất chấp thực tế rằng ở Mỹ,
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
luật đảm bảo quyền người lao động về vấn đề thảo luận mức lương của họ.
02:11
In one famous example from decades ago,
Lấy một trường hợp nổi tiếng cách đây mấy chục năm,
02:13
the management of Vanity Fair magazine
ban quản lý tạp chí Vanity Fair
thực sự đã lưu hành một thông báo rằng:
02:16
actually circulated a memo entitled:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
"Nghiêm cấm việc các nhân viên bàn luận về lương được nhận."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
"Nghiêm cấm" việc thảo luận về lương được nhận.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Giờ, những thông báo đó không còn phù hợp nữa.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Những nhà văn nổi tiếng ở New York như Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley và Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
tất cả những nhà văn của Hội Algonquin Round Table
02:33
decided to stand up for transparency
Đã quyết định đấu tranh cho minh bạch
02:35
and showed up for work the next day
và ngày hôm sau đi làm
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
Ai cũng treo tấm bảng ghi lương của mình trên cổ.
02:40
(Laughter)
(Tiếng cười)
02:42
Imagine showing up for work
Thử tưởng tượng việc tới cơ quan
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
mà số tiền lương được viết trước ngực cho mọi người thấy.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Nhưng rốt cục tại sao các công ty lại không khuyến kích thảo luận về lương?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Tại sao có người ủng hộ, có người kịch liệt phản đối?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Thì ra là ngoài những nguyên nhân đã được đưa ra,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
Giữ kín lương thực sự là một cách để tiết kiệm rất nhiều tiền.
03:04
You see, keeping salaries secret
Bạn thấy đó, giữ bí mật lương
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
dẫn đến cái mà các nhà kinh tế gọi là "Bất đối xứng thông tin"
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
Đây là khi trong một cuộc thương lượng,
03:11
one party has loads more information than the other.
một bên nắm thông tin trội hơn hẳn bên còn lại.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
Và trong việc bàn bạc khi tuyển dụng, thăng tiến hay tăng lương mỗi năm
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
người tuyển dụng có thể dùng sự bí mật đó để tiết kiệm rất nhiều tiền.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Việc thương thuyết nhằm tăng lương sẽ khá hơn bao nhiêu
nếu bạn biết lương của mọi người.
03:25
if you knew everybody's salary.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng phi đối xứng thông tin
có thể khiến thị trường bất ổn.
03:32
can cause markets to go awry.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
chỉ cần ai đó để quên bảng lương trên máy photo
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
thì đột nhiên tất cả mọi người sẽ chửi nhau.
03:38
In fact, they even warn
Thực ra, họ còn cảnh báo
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
sự phi đối xứng thông tin còn dẫn đến sự thất bại toàn bộ thị trường.
Và tôi nghĩ điều đó không còn xa nữa.
03:46
And I think we're almost there.
Lý do là đây:
03:48
Here's why:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
Thứ nhất, hầu hết nhân viên không hề biết so với đồng nghiệp họ được trả bao nhiêu.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
Trong một cuộc khảo sát 70,000 nhân viên năm 2015
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
2/3 trong số họ được trả theo mức thị trường
họ bảo rằng họ cảm thấy bị bóc lột.
04:02
said that they felt they were underpaid.
Và trong số những người cảm thấy bị bóc lột đó
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
60% cho rằng họ có ý định bỏ việc,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
mặc kệ lý do gì - vì bị trả kém hay được trả rất hời
04:13
or right at the market rate.
hay theo giá thị trường.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
Giả sử bạn được khảo sát, thì bạn sẽ nói gì?
04:18
Are you underpaid?
Bạn có bị bóc lột không?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Mà chờ một chút -- Làm sao bạn biết được,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
khi mà bạn không được phép nói về điều đó?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Thứ hai, phi đối xứng thông tin, việc bí mật lương.
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
khiến người ta dễ lờ đi sự phân biệt đối xử
04:31
that's already present in the market today.
đã tồn tại trong thị trường ngày nay.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
Trong một báo cáo năm 2011 của Viện Nghiên cứu chính sách dành cho Phụ nữ,
04:37
the gender wage gap between men and women
chênh lệch lương giữa đàn ông và phụ nữ
là 23%
04:40
was 23 percent.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
77 cent của tờ 1 đôla đến từ đây.
04:45
But in the Federal Government,
Nhưng trong Chính phủ Liên bang
lương được gắn vào các bậc nhất định
04:47
where salaries are pinned to certain levels
04:49
and everybody knows what those levels are,
và ai cũng nắm được mình đang ở bậc nào,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
chênh lệch lương rút lại còn 11%
04:53
and this is before controlling for any of the factors
Và điều này xảy ra trước việc kiểm soát bất kì yếu tố nào khác
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
mà các nhà kinh tế còn tranh luận có nên kiểm soát hay không.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Nếu thực sự chúng ta muốn thu hẹp khoảng cách lương
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
có lẽ chúng ta nên công khai bảng lương.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Nếu sự thất bại toàn bộ thị trường trông như vậy
thì sự công khai là cách duy nhất để đảm bảo sự công bằng.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Giờ, tôi nhận ra để người ta biết bạn làm được gì
05:14
might feel uncomfortable,
có thể không thoải mái,
05:16
but isn't it less uncomfortable
nhưng liệu có ít khó chịu hơn
việc cứ tự hỏi mình có bị phân biệt hay không,
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
hay vợ, con, chị em mình có bị trả lương không xứng?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Công khai là cách tốt nhất cho sự công bằng,
05:29
and pay transparency does that.
và minh bạch trong lương cũng vậy.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Đó là lý do tại sao mà các lãnh đạo kinh doanh và doanh nghiệp
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
đã thử nghiệm việc chia sẻ về lương trong nhiều năm.
05:37
Like Dane Atkinson.
ví dụ như Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane là một doanh nhân về chuỗi là người đã khởi nghiệp nhiều công ty
05:42
in a pay secrecy condition
trong điều kiện giữ bí mật lương
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
và thậm chí đã lợi dụng điều kiện đó trả hai người năng lực như nhau
05:47
dramatically different salaries,
hai mức lương khác nhau đáng kể
05:49
depending on how well they could negotiate.
dựa trên khả năng thương lượng.
Và Dane đã chứng kiến sự bất bình xảy ra đúng như hệ quả của nó.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Cho nên, khi thành lập một công ty mới, SumAll,
ông ta đã cam đoan thực hiện minh bạch lương ngay từ đầu
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
06:01
And the results have been amazing.
Các kết quả thu được thật bất ngờ.
06:04
And in study after study,
Và sau nhiều nghiên cứu liên tiếp
khi người ta biết họ được trả thế nào
06:06
when people know how they're being paid
06:07
and how that pay compares to their peers',
so với những đồng nghiệp khác ra sao,
họ chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện năng suất,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
khả năng dấn thân cao hơn, chứ không nghỉ việc.
06:15
That's why Dane's not alone.
Đó là lý do Dane không đơn độc
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Từ những công ty khởi nghiệp như Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
cho đến 10 trong 1000 các nhân viên Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
nơi mà không chỉ có lương được công khai cho mọi người thấy,
06:26
but the performance data for the store and for your department
mà dữ liệu về năng suất làm việc ở cửa hàng và các phòng ban
06:29
is available on the company intranet
cũng có sẵn trên mạng nội bộ của công ty
06:31
for all to see.
để mọi người đều nhìn thấy.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Hiện nay, minh bạch lương có nhiều kiểu.
06:36
It's not one size fits all.
mỗi công ty mỗi kiểu
có khi các khoản lương được dán lên cho tất cả xem.
06:38
Some post their salaries for all to see.
06:40
Some only keep it inside the company.
Có nơi thì chỉ giữ trong nội bộ công ty.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Có chỗ đăng công thức tính lương,
06:45
and others post the pay levels
và những nơi khác đăng các mức lương,
06:47
and affix everybody to that level.
đính kèm tên mọi người vào mức của họ
Vậy thì bạn không cần phải làm mấy cái bảng
06:49
So you don't have to make signs
06:51
for all of your employees to wear around the office.
cho tất cả nhân viên đeo rồi đi lại trong công ty.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
Và bạn cũng không phải là người duy nhất đeo một cái bảng
06:56
that you made at home.
bạn đã làm ở nhà.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Nhưng tất cả chúng ta có thể đi những bước dài tới minh bạch lương
07:02
For those of you that have the authority
Vì nhiều trong số các bạn có quyền
07:04
to move forward towards transparency:
hướng về phía trước tới sự minh bạch:
Đã đến lúc đi về phía trước rồi
07:06
it's time to move forward.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
Và đối với những ai không có quyền đó:
07:10
it's time to stand up for your right to.
Đã đến lúc đứng lên vì quyền của mình.
07:13
So how much do you get paid?
Vậy bạn được trả lương bao nhiêu?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
Và ra sao so với những người làm chung với bạn?
07:19
You should know.
Bạn nên biết.
07:21
And so should they.
Và họ cũng vậy.
07:23
Thank you.
Xin cảm ơn.
( Vỗ tay)
07:25
(Applause)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.