Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views・2016-10-11

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Eva Kavčiaková Reviewer: Klaudia Jakubkova
00:13
How much do you get paid?
Koľko zarábate?
00:15
Don't answer that out loud.
Nehovorte to nahlas.
00:17
But put a number in your head.
Ale predstavte si číslo.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Teraz: Čo myslíte, koľko zarába osoba, ktorá sedí vedľa vás?
00:25
Again, don't answer out loud.
Opäť, nehovorte to nahlas.
00:27
(Laughter)
(smiech)
00:29
At work, how much do you think
Čo myslíte, koľko vo vašej práci
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
zarába osoba vo vedľajšej kóji alebo osoba pri stole vedľa vás?
00:35
Do you know?
Viete to?
00:36
Should you know?
Mali by ste to vedieť?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Všimnite si, že sa cítim nesvoj len pri kladení týchto otázok.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Ale uznajte – v skutočnosti by ste to chceli vedieť.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Väčšine z nás je nepríjemné už len pomyslieť na zverejnenie svojho platu.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Nemali by sme o tom hovoriť s našimi susedmi
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
a už vôbec by sme o tom nemali hovoriť so spolupracovníkmi.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Predpokladá sa, že ak by všetci vedeli koľko ostatní zarábajú,
00:59
then all hell would break loose.
nastalo by peklo.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Nastali by hádky a rozbroje
01:03
there might even be a few people who quit.
a pár ľudí by dokonca mohlo dať výpoveď.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Ale čo ak práve toto tajomstvo je dôvodom všetkých rozbrojov?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Čo by sa stalo, ak by sme toto tajomstvo odstránili?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Čo ak práve otvorenosť zvyšuje zmysel pre férovosť a spoluprácu
01:16
inside a company?
vo firme?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Čo by sa stalo, ak by bola absolútna transparentnosť platov?
01:22
For the past several years,
Posledných pár rokov
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
študujem vedúcich lídrov v korporátnom i v súkromnom podnikaní,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
ktorí spochybňujú všeobecné vedomosti o riadení spoločnosti.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Vždy sa vynorí otázka platov.
01:33
And the answers keep surprising.
A odpoveď je vždy prekvapivá.
01:36
It turns out that pay transparency --
Ukazuje sa, že transparentnosť platov –
01:38
sharing salaries openly across a company --
otvorené zdieľanie platov vo firme –
01:40
makes for a better workplace for both the employee
z nej robí lepšie pracovisko jednak pre zamestnancov
01:43
and for the organization.
aj pre organizáciu.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Keď ľudia nevedia, koľko zarábajú v porovnaní s kolegami,
01:48
they're more likely to feel underpaid
často sa cítia nedostatočne zaplatení
01:50
and maybe even discriminated against.
ba dokonca platovo diskriminovaní.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Chcete pracovať na takom mieste, kde sa toleruje,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
že máte pocit, že vám slabo platia alebo vás diskriminujú?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Ale to sa práve deje, ak sa platy držia v tajnosti,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
je to bežná prax,
02:04
despite the fact that in the United States,
odhliadnuc od faktu, že v USA
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
zákon chráni právo zamestnancov hovoriť o ich platoch.
02:11
In one famous example from decades ago,
V jednom slávnom prípade spred niekoľkých desaťročí
02:13
the management of Vanity Fair magazine
manažment časopisu Vanity Fair
02:16
actually circulated a memo entitled:
nechal kolovať obežník s nasledovným textom:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
„Diskusia o platoch zamestnancov je zakázaná.“
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
Diskusia o platoch zamestnancov je „zakázaná“.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Tento obežník však nesadol všetkým.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Newyorskí literáti ako Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley a Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
všetci autori skupiny Algonquin Round Table
02:33
decided to stand up for transparency
sa rozhodli postaviť za transparentnosť
02:35
and showed up for work the next day
a nasledujúci deň si do práce
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
dali na krk ceduľku so svojím platom.
02:40
(Laughter)
(smiech)
02:42
Imagine showing up for work
Predstavte si, že ste v práci
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
so svojím platom napísaným na hrudi, takže je viditeľný pre všetkých.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Prečo by firmy vôbec mali chcieť odrádzať ľudí od diskusie o platoch?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Prečo s tým niektorí ľudia súhlasia, kým iní sa proti tomu búria?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Vyzerá to tak, že okrem prijateľných dôvodov
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
je tajomstvo platov spôsobom, ako ušetriť veľa peňazí.
03:04
You see, keeping salaries secret
Pretože udržiavanie platov v tajnosti
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
vedie k tomu, čo ekonómovia nazývajú „informačná asymetria“.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
To je situácia, ak pri vyjednávaní
03:11
one party has loads more information than the other.
má jedna strana omnoho viac informácií ako druhá.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
Pri prijímaní do zamestnania alebo diskusii o medziročnom navýšení
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
môže zamestnávateľ využiť toto tajomstvo a ušetriť si veľa peňazí.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Predstavte si, ako lepšie by ste si mohli vyjednávať,
03:25
if you knew everybody's salary.
ak by ste vedeli platy všetkých ostatných.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Ekonómovia varujú, že informačná asymetria
03:32
can cause markets to go awry.
môže pokriviť trhy.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Niekto nechá výplatnú pásku v kopírke
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
a zrazu všetci na seba kričia.
03:38
In fact, they even warn
V skutočnosti dokonca varujú,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
že informačná asymetria môže viesť k zrúteniu trhu.
03:46
And I think we're almost there.
Ja si myslím, že sme už takmer tam.
03:48
Here's why:
Tu sú dôvody:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
po prvé, väčšina zamestnancov netuší, ako ich platia na porovnateľnej pozícii.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
V roku 2015 štúdia na 70 000 zamestnancoch ukázala,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
že dve tretiny všetkých, ktorí boli platení podľa trhovej sadzby,
04:02
said that they felt they were underpaid.
povedali, že sa cítia podhodnotení.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
A zo všetkých tých, ktorí sa cítili podhodnotení,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
60 percent povedalo, že zvažuje výpoveď,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
bez ohľadu na to, či ich plat bol vyšší, nižší
04:13
or right at the market rate.
alebo presne podľa aktuálnej trhovej sadzby.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
Čo by ste odpovedali, keby ste boli súčasťou štúdie?
04:18
Are you underpaid?
Ste slabo zaplatení?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Počkajte – ako o tom vôbec viete,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
veď o tom sa nesmie rozprávať?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Po ďalšie, informačná asymetria, utajovanie platov
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
uľahčuje ignorovanie diskriminácie,
04:31
that's already present in the market today.
ktorá je na dnešnom trhu už prítomná.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
V správe z Inštitútu pre výskum práv žien z roku 2011,
04:37
the gender wage gap between men and women
bol rozdiel medzi platmi mužov a žien
04:40
was 23 percent.
23 percent.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
To je 77 centov z 1 dolára.
04:45
But in the Federal Government,
Ale vo Federálnej vláde,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
kde sú platy zaradené do istých taríf,
04:49
and everybody knows what those levels are,
a každý vie, aké vysoké sú tieto tarify,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
rozdiel medzi platmi klesol na 11 percent –
04:53
and this is before controlling for any of the factors
a to bez regulácie iných faktorov,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
o ktorých sa ekonómovia sporia, či ich regulovať alebo nie.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Ak naozaj chceme znížiť rozdiel medzi platmi mužov a žien
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
možno by sme mali začať s otváraním výplatných pások.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Ak takto vyzerá úplné zrútenie trhu,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
otvorenosť zostáva jediným spôsobom, ako zabezpečiť spravodlivosť.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Uvedomujem si, že nechať ľudí vedieť, koľko zarábate,
05:14
might feel uncomfortable,
môže byť nepohodlné,
05:16
but isn't it less uncomfortable
ale je to menej nepríjemné,
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
ako sa večne starať, či ste diskriminovaní oproti ostatným,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
alebo či sú vaša manželka alebo dcéra alebo sestra nespravodlivo platené.
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Otvorenosť zostáva najlepším spôsobom, ako zabezpečiť férovosť,
05:29
and pay transparency does that.
a transparentnosť platov to zabezpečuje.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
To je dôvod, prečo podnikatelia a manažéri v korporáciách
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
už roky experimentujú so zdieľaním platov.
05:37
Like Dane Atkinson.
Ako Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane je úspešným podnikateľkom, ktorý rozbehol mnoho spoločností
05:42
in a pay secrecy condition
v podmienkach utajených platov,
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
dokonca využil túto skutočnosť a zaplatil dvoch rovnako kvalifikovaných
05:47
dramatically different salaries,
ľudí dramaticky rozdielnymi platmi,
05:49
depending on how well they could negotiate.
v závislosti od toho, ako vedeli vyjednávať.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
Dane neskôr videl, aké konflikty nastali dôsledkom tohto rozhodnutia.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Takže keď založil najnovšiu spoločnosť SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
prihlásil sa od začiatku k myšlienke transparentných platov.
06:01
And the results have been amazing.
Výsledky boli obdivuhodné.
06:04
And in study after study,
Každá štúdia ukazuje,
06:06
when people know how they're being paid
že keď ľudia vedia, ako sú ohodnotení,
06:07
and how that pay compares to their peers',
a vedia tento plat porovnať s kolegami,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
majú tendenciu usilovne pracovať na zvýšení svojej výkonnosti,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
budú angažovanejší a majú menšiu tendenciu odísť.
06:15
That's why Dane's not alone.
Preto Dane nie je sám.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Od technologických start-upov ako Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
až k desiatkam tisícov zamestnancov Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
v ktorých nielenže je pre všetkých zverejnený váš plat,
06:26
but the performance data for the store and for your department
ale údaje o výkonnosti každého obchodu a oddelenia
06:29
is available on the company intranet
sú zverejnené na firemnom intranete,
06:31
for all to see.
viditeľné pre všetkých.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Platová transparentnosť môže nadobudnúť rôzne formy.
06:36
It's not one size fits all.
Nie každá je vhodná pre všetkých.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Niektorí zverejňujú svoje platy úplne.
06:40
Some only keep it inside the company.
Iní ich zverejňujú v rámci spoločnosti.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Niektorí zverejňujú vzorec na výpočet platu,
06:45
and others post the pay levels
iní zverejňujú platové tarify
06:47
and affix everybody to that level.
a každého do tejto tarify zaraďujú.
06:49
So you don't have to make signs
Takže nemusíte vyrobiť tabuľky pre všetkých zamestnancov
06:51
for all of your employees to wear around the office.
ktoré budú nosiť v kancelárii.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
A takisto nemusíte byť jediný, kto nosí takú tabuľku
06:56
that you made at home.
a vyrobil si ju doma.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Všetci však môžme vykročiť vpred k transparentnosti platov.
07:02
For those of you that have the authority
Vy všetci, ktorí máte právomoc
07:04
to move forward towards transparency:
posunúť sa smerom k transparentnosti,
07:06
it's time to move forward.
je čas urobiť krok vpred.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
A pre tých, ktorí takú právomoc nemajú,
07:10
it's time to stand up for your right to.
je čas postaviť sa za svoje práva.
07:13
So how much do you get paid?
Takže koľko zarábate?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
A koľko je to v porovnaní s vašimi spolupracovníkmi?
07:19
You should know.
Mali by ste to vedieť.
07:21
And so should they.
A oni tiež.
07:23
Thank you.
Ďakujem.
07:25
(Applause)
(potlesk)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.