Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

192,344 views ・ 2016-10-11

TED


Pre spustenie videa dvakrát kliknite na anglické titulky nižšie.

Translator: Eva Kavčiaková Reviewer: Klaudia Jakubkova
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Koľko zarábate?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Nehovorte to nahlas.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Ale predstavte si číslo.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Teraz: Čo myslíte, koľko zarába osoba, ktorá sedí vedľa vás?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Opäť, nehovorte to nahlas.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(smiech)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
Čo myslíte, koľko vo vašej práci
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
zarába osoba vo vedľajšej kóji alebo osoba pri stole vedľa vás?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Viete to?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Mali by ste to vedieť?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Všimnite si, že sa cítim nesvoj len pri kladení týchto otázok.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Ale uznajte – v skutočnosti by ste to chceli vedieť.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Väčšine z nás je nepríjemné už len pomyslieť na zverejnenie svojho platu.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Nemali by sme o tom hovoriť s našimi susedmi
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
a už vôbec by sme o tom nemali hovoriť so spolupracovníkmi.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Predpokladá sa, že ak by všetci vedeli koľko ostatní zarábajú,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
nastalo by peklo.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Nastali by hádky a rozbroje
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
a pár ľudí by dokonca mohlo dať výpoveď.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Ale čo ak práve toto tajomstvo je dôvodom všetkých rozbrojov?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Čo by sa stalo, ak by sme toto tajomstvo odstránili?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Čo ak práve otvorenosť zvyšuje zmysel pre férovosť a spoluprácu
01:16
inside a company?
22
76614
1222
vo firme?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Čo by sa stalo, ak by bola absolútna transparentnosť platov?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Posledných pár rokov
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
študujem vedúcich lídrov v korporátnom i v súkromnom podnikaní,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
ktorí spochybňujú všeobecné vedomosti o riadení spoločnosti.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Vždy sa vynorí otázka platov.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
A odpoveď je vždy prekvapivá.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Ukazuje sa, že transparentnosť platov –
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
otvorené zdieľanie platov vo firme –
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
z nej robí lepšie pracovisko jednak pre zamestnancov
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
aj pre organizáciu.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Keď ľudia nevedia, koľko zarábajú v porovnaní s kolegami,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
často sa cítia nedostatočne zaplatení
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
ba dokonca platovo diskriminovaní.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Chcete pracovať na takom mieste, kde sa toleruje,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
že máte pocit, že vám slabo platia alebo vás diskriminujú?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Ale to sa práve deje, ak sa platy držia v tajnosti,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
je to bežná prax,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
odhliadnuc od faktu, že v USA
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
zákon chráni právo zamestnancov hovoriť o ich platoch.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
V jednom slávnom prípade spred niekoľkých desaťročí
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
manažment časopisu Vanity Fair
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
nechal kolovať obežník s nasledovným textom:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
„Diskusia o platoch zamestnancov je zakázaná.“
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
Diskusia o platoch zamestnancov je „zakázaná“.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Tento obežník však nesadol všetkým.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Newyorskí literáti ako Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley a Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
všetci autori skupiny Algonquin Round Table
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
sa rozhodli postaviť za transparentnosť
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
a nasledujúci deň si do práce
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
dali na krk ceduľku so svojím platom.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(smiech)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Predstavte si, že ste v práci
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
so svojím platom napísaným na hrudi, takže je viditeľný pre všetkých.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Prečo by firmy vôbec mali chcieť odrádzať ľudí od diskusie o platoch?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Prečo s tým niektorí ľudia súhlasia, kým iní sa proti tomu búria?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Vyzerá to tak, že okrem prijateľných dôvodov
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
je tajomstvo platov spôsobom, ako ušetriť veľa peňazí.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Pretože udržiavanie platov v tajnosti
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
vedie k tomu, čo ekonómovia nazývajú „informačná asymetria“.
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
To je situácia, ak pri vyjednávaní
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
má jedna strana omnoho viac informácií ako druhá.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Pri prijímaní do zamestnania alebo diskusii o medziročnom navýšení
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
môže zamestnávateľ využiť toto tajomstvo a ušetriť si veľa peňazí.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Predstavte si, ako lepšie by ste si mohli vyjednávať,
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
ak by ste vedeli platy všetkých ostatných.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Ekonómovia varujú, že informačná asymetria
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
môže pokriviť trhy.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Niekto nechá výplatnú pásku v kopírke
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
a zrazu všetci na seba kričia.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
V skutočnosti dokonca varujú,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
že informačná asymetria môže viesť k zrúteniu trhu.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Ja si myslím, že sme už takmer tam.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Tu sú dôvody:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
po prvé, väčšina zamestnancov netuší, ako ich platia na porovnateľnej pozícii.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
V roku 2015 štúdia na 70 000 zamestnancoch ukázala,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
že dve tretiny všetkých, ktorí boli platení podľa trhovej sadzby,
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
povedali, že sa cítia podhodnotení.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
A zo všetkých tých, ktorí sa cítili podhodnotení,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 percent povedalo, že zvažuje výpoveď,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
bez ohľadu na to, či ich plat bol vyšší, nižší
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
alebo presne podľa aktuálnej trhovej sadzby.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Čo by ste odpovedali, keby ste boli súčasťou štúdie?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Ste slabo zaplatení?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Počkajte – ako o tom vôbec viete,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
veď o tom sa nesmie rozprávať?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Po ďalšie, informačná asymetria, utajovanie platov
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
uľahčuje ignorovanie diskriminácie,
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
ktorá je na dnešnom trhu už prítomná.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
V správe z Inštitútu pre výskum práv žien z roku 2011,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
bol rozdiel medzi platmi mužov a žien
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
23 percent.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
To je 77 centov z 1 dolára.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Ale vo Federálnej vláde,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
kde sú platy zaradené do istých taríf,
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
a každý vie, aké vysoké sú tieto tarify,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
rozdiel medzi platmi klesol na 11 percent –
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
a to bez regulácie iných faktorov,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
o ktorých sa ekonómovia sporia, či ich regulovať alebo nie.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Ak naozaj chceme znížiť rozdiel medzi platmi mužov a žien
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
možno by sme mali začať s otváraním výplatných pások.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Ak takto vyzerá úplné zrútenie trhu,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
otvorenosť zostáva jediným spôsobom, ako zabezpečiť spravodlivosť.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Uvedomujem si, že nechať ľudí vedieť, koľko zarábate,
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
môže byť nepohodlné,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
ale je to menej nepríjemné,
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
ako sa večne starať, či ste diskriminovaní oproti ostatným,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
alebo či sú vaša manželka alebo dcéra alebo sestra nespravodlivo platené.
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Otvorenosť zostáva najlepším spôsobom, ako zabezpečiť férovosť,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
a transparentnosť platov to zabezpečuje.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
To je dôvod, prečo podnikatelia a manažéri v korporáciách
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
už roky experimentujú so zdieľaním platov.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Ako Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane je úspešným podnikateľkom, ktorý rozbehol mnoho spoločností
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
v podmienkach utajených platov,
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
dokonca využil túto skutočnosť a zaplatil dvoch rovnako kvalifikovaných
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
ľudí dramaticky rozdielnymi platmi,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
v závislosti od toho, ako vedeli vyjednávať.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
Dane neskôr videl, aké konflikty nastali dôsledkom tohto rozhodnutia.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Takže keď založil najnovšiu spoločnosť SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
prihlásil sa od začiatku k myšlienke transparentných platov.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Výsledky boli obdivuhodné.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Každá štúdia ukazuje,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
že keď ľudia vedia, ako sú ohodnotení,
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
a vedia tento plat porovnať s kolegami,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
majú tendenciu usilovne pracovať na zvýšení svojej výkonnosti,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
budú angažovanejší a majú menšiu tendenciu odísť.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Preto Dane nie je sám.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Od technologických start-upov ako Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
až k desiatkam tisícov zamestnancov Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
v ktorých nielenže je pre všetkých zverejnený váš plat,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
ale údaje o výkonnosti každého obchodu a oddelenia
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
sú zverejnené na firemnom intranete,
06:31
for all to see.
136
391443
1222
viditeľné pre všetkých.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Platová transparentnosť môže nadobudnúť rôzne formy.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Nie každá je vhodná pre všetkých.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Niektorí zverejňujú svoje platy úplne.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Iní ich zverejňujú v rámci spoločnosti.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Niektorí zverejňujú vzorec na výpočet platu,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
iní zverejňujú platové tarify
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
a každého do tejto tarify zaraďujú.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Takže nemusíte vyrobiť tabuľky pre všetkých zamestnancov
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
ktoré budú nosiť v kancelárii.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
A takisto nemusíte byť jediný, kto nosí takú tabuľku
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
a vyrobil si ju doma.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Všetci však môžme vykročiť vpred k transparentnosti platov.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Vy všetci, ktorí máte právomoc
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
posunúť sa smerom k transparentnosti,
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
je čas urobiť krok vpred.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
A pre tých, ktorí takú právomoc nemajú,
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
je čas postaviť sa za svoje práva.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Takže koľko zarábate?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
A koľko je to v porovnaní s vašimi spolupracovníkmi?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Mali by ste to vedieť.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
A oni tiež.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Ďakujem.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(potlesk)
About this site

Táto stránka vám predstaví videá na YouTube, ktoré sú užitočné pri učení angličtiny. Uvidíte lekcie angličtiny, ktoré vedú špičkoví učitelia z celého sveta. Dvojitým kliknutím na anglické titulky zobrazené na stránke každého videa si môžete video odtiaľ prehrať. Titulky sa posúvajú synchronizovane s prehrávaním videa. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo požiadavky, kontaktujte nás prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7