Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

193,638 views

2016-10-11 ・ TED


New videos

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

193,638 views ・ 2016-10-11

TED


Pro přehrání videa dvakrát klikněte na anglické titulky níže.

Překladatel: Gabriela Koukalova Korektor: Kateřina Jabůrková
Kolik vám platí?
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Neodpovídejte nahlas.
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Představte si to číslo v hlavě.
Kolik si myslíte, že vydělává člověk, který sedí vedle vás?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Opět, neodpovídejte nahlas.
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Smích)
V práci, kolik myslíte,
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
že dostává zaplaceno člověk, který sedí u vedlejšího stolu?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Víte to?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Měli byste to vědět?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Všimněte si, že je pro mě trochu nepříjemné se jen na to ptát.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Ale přiznejte to, tak trochu to chcete vědět.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Většině z nás je představa, že náš plat bude veřejný, nepříjemná.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Neříkáme to našim sousedům
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
a rozhodně to neříkáme kolegům v práci.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Předpokládá se, že kdyby všichni věděli, kolik kdo bere,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
strhlo by se peklo.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Byly by hádky, byly by boje,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
možná by dokonce několik lidí odešlo.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Ale co když jablkem sváru je vlastně celé to tajemno?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
A co by se stalo, kdyby tajemství zmizelo?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Co kdyby díky otevřenosti vlastně vzrostl smysl pro férovost a spolupráci
01:16
inside a company?
22
76614
1222
uvnitř společnosti?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Co by se stalo, kdybychom měli úplnou platovou průhlednost?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Během pár posledních let
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
jsem studoval vedoucí korporací i malé podnikatele,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
kteří zpochybňovali konvenční povědomí o tom, jak vést firmu.
A vynořila se otázka platů.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
A odpovědi byly překvapující.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Ukázalo se, že platová průhlednost,
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
otevřené sdílení platů v rámci firmy,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
vytváří lepší pracovní prostředí jak pro zaměstnance,
tak pro firmu.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Když lidé neví, jaký je jejich plat v porovnáním s kolegy,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
cítí se spíše platově nedocenění
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
nebo dokonce diskriminováni.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Chcete pracovat na místě, kde se toleruje představa,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
že se cítíte nedocenění nebo dokonce diskriminovaní?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Uchovávání platů v tajnosti toto přesně dělá.
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
A je to praktika tak stará jako běžná,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
navzdory faktu, že ve Spojených Státech
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
je právo zaměstnance bavit se o platu, chráněno zákonem.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
Ve známém příkladu starém pár let
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
nechalo vedení časopisu Vanity Fair
kolovat oběžník nazvaný:
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Zákaz diskusí mezi zaměstnanci o výši platu."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
Zákaz diskuzí mezi zaměstnanci o výši platu.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Ne každému tento oběžník sednul.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Newyorští literáti jako Dorothy Parkerová,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley a Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
všichni spisovatelé Algonquinského kulatého stolu,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
se rozhodli postavit za průhlednost
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
a další den se v práci ukázali
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
s cedulkami zavěšenými na krk, na kterých měli napsánu výši platu.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Smích)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Představte si, že se ukážete v práci
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
s vaším platem napsaným přes prsa, aby to všichni viděli.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Proč by ale společnost vůbec odrazovala od platových diskuzí?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Proč to někteří přijmou a druzí proti tomu revoltují?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Ukázalo se, že kromě předpokládaných důvodů,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
je utajování platů vlastně cesta, jak dost ušetřit.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Utajování platů
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
vede k tomu, co ekonomové nazývají "informační asymetrií".
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
To je situace, kde v rámci vyjednávání,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
jedna strana má daleko víc informací než druhá.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
A v případě diskuzí ohledně najímání, povýšení či ročního zvedání platů,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
zaměstnavatel může toto tajemství využít, aby dost ušetřil.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Představte si, o kolik víc byste si vyjednali na přidání,
kdybyste věděli, kolik kdo bere.
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Ekonomové varují, že informační asymetrie může způsobit,
že to s trhy půjde z kopce.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Někdo nechá výplatnici v kopírce
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
a najednou na sebe všichni ječí.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Ve skutečnosti varují,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
že informační asymetrie může vést k totálnímu zhroucení trhů.
Myslím, že tam skoro jsme.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Tady je proč:
03:48
Here's why:
76
228133
1166
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
zaprvé: většina zaměstnanců nemá ponětí, jak jsou placeni v porovnání s kolegy.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
Sedmdesát tisíc zaměstanců v roce 2015 v rámci výzkumu,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
dvě třetiny, které dostávají tržní mzdu,
odpovědělo, že se cítí finančně nedoceněni.
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
Z každého, kdo se cítil nedoceněný,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
šedesát procent řeklo, že přemýšlí o odchodu,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
bez ohledu na to, zda-li jsou nedocenění, přeplacení
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
či na tržní mzdě.
Co byste odpověděli, pokud byste byli součástí výzkumu?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Jste nedocenění?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
No, počkejte, jak to vůbec můžete vědět,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
když o tom ani nesmíte mluvit?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Za další, informační asymetrie, utajování platů
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
usnadňují ignoraci diskriminace,
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
která už je na trhu přítomna.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Instutit výzkumu pro ženskou politiku ve zprávě z roku 2011 uvádí,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
že rozdíl v příjmech mezi muži a ženami
byl 23 procent.
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Odtud pochází "77 centů z dolaru".
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Ale ve federální vládě,
kde jsou platy přišpendleny
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
na určitých úrovních a každý je zná,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
se rozdíl v platech scvrknul na 11 procent.
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
A to před kontrolou ostatních faktorů,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
o kterých ekonomové diskutují, zda se mají či nikoliv kontrolovat.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Pokud bychom skutečně chtěli uzavřít mezeru v platech,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
možná bychom měli začít zveřejněním výplatnic.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Pokud takto vypadá absolutní selhání trhu,
potom jedinou cestou, jak zajistit férovost, zůstává otevřenost.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
Uvědomuju si, že dovolit lidem poznat, kolik vyděláváte,
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
můžete se necítit pohodlně,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
ale není to méně pohodlné,
než neustále zjišťovat, jestli nejste diskriminování
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
nebo jestli vaše žena či dcera nebo sestra je placena neférově?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Otevřenost zůstává nejlepší cestou, jak zajistit férovost
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
a zajišťuje ji platová průhlednost.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Proto podnikatelé a korporátní lídři
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
roky experimentovali se sdílením platů.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Jako Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Dane je podnikatel, který rozběhnul mnoho společností,
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
kde platy byly tajemstvím
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
a díky tomu dva stejně kvalifikovaní lidé dostávali
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
dramaticky jiné platy,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
které závisely na tom, jak dobře si je vyjednali.
Dan pak viděl spor, který se v důsledku toho udál.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Takže když založil svoji nejnovější společnost,
SumAll, zavázal se od počátku k platové průhlednosti.
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
A výsledky byly ohromující.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
A ve studii po studii,
když lidé vědí, jak jsou placeni
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
a jaký je plat ve srovnání s kolegy,
pravděpodobněji pracují tvrději, aby zlepšili svůj výkon,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
více se angažují a s menší pravděpodobností odejdou.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Proto Dan není osamocen.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Od technologických start-upů jako Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
až po desítky tisíc zaměstnanců v Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
je každému viditelná nejen výše vašeho platu,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
ale údaje o výkonu obchodu a vašeho oddělení
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
jsou dostupné na firemním intranetu
06:31
for all to see.
136
391443
1222
úplně každému.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Platová průhlednost má mnoho forem.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Není jeden metr pro všechny.
Někteří zveřejňují platy veřejně.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Někteří je zveřejňují v rámci společnosti.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Někteří zveřejní vzorec na výpočet mzdy,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
jiní zveřejňují platové úrovně
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
a označí, kdo na jaké úrovni je.
Takže nemusíte vyrábět kartičky,
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
které by vaši zaměstnanci nosili po kanceláři.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
A nemusíte taky být jediným, kdo nosí kartičku
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
vyrobenou doma.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Všichni ale můžeme udělat větší krok k platové průhlednosti.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Těm z vás, kdo mají oprávnění
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
posunout se kupředu k průhlednosti:
nastal čas se posunout.
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
A těm z vás, kdo oprávnění nemáte:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
nastal čas postavit se za vaše práva.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Takže, kolik vyděláváte?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
A jak je to ve srovnání s kolegy?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Měli byste to vědět.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Stejně jako oni.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Děkuji.
(Potlesk)
07:25
(Applause)
159
445128
3178
About this site

Tato stránka vám představí videa na YouTube, která jsou užitečná pro výuku angličtiny. Uvidíte lekce angličtiny vedené špičkovými učiteli z celého světa. Dvojklikem na anglické titulky zobrazené na každé stránce s videem si video přehrajete přímo odtud. Titulky se posouvají synchronizovaně s přehráváním videa. Pokud máte nějaké připomínky nebo požadavky, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto kontaktního formuláře.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7