Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

190,643 views・2016-10-11

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Překladatel: Gabriela Koukalova Korektor: Kateřina Jabůrková
Kolik vám platí?
00:13
How much do you get paid?
Neodpovídejte nahlas.
00:15
Don't answer that out loud.
00:17
But put a number in your head.
Představte si to číslo v hlavě.
Kolik si myslíte, že vydělává člověk, který sedí vedle vás?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Opět, neodpovídejte nahlas.
00:25
Again, don't answer out loud.
00:27
(Laughter)
(Smích)
V práci, kolik myslíte,
00:29
At work, how much do you think
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
že dostává zaplaceno člověk, který sedí u vedlejšího stolu?
00:35
Do you know?
Víte to?
00:36
Should you know?
Měli byste to vědět?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Všimněte si, že je pro mě trochu nepříjemné se jen na to ptát.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Ale přiznejte to, tak trochu to chcete vědět.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Většině z nás je představa, že náš plat bude veřejný, nepříjemná.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Neříkáme to našim sousedům
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
a rozhodně to neříkáme kolegům v práci.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Předpokládá se, že kdyby všichni věděli, kolik kdo bere,
00:59
then all hell would break loose.
strhlo by se peklo.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Byly by hádky, byly by boje,
01:03
there might even be a few people who quit.
možná by dokonce několik lidí odešlo.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Ale co když jablkem sváru je vlastně celé to tajemno?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
A co by se stalo, kdyby tajemství zmizelo?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Co kdyby díky otevřenosti vlastně vzrostl smysl pro férovost a spolupráci
01:16
inside a company?
uvnitř společnosti?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Co by se stalo, kdybychom měli úplnou platovou průhlednost?
01:22
For the past several years,
Během pár posledních let
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
jsem studoval vedoucí korporací i malé podnikatele,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
kteří zpochybňovali konvenční povědomí o tom, jak vést firmu.
A vynořila se otázka platů.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
A odpovědi byly překvapující.
01:33
And the answers keep surprising.
01:36
It turns out that pay transparency --
Ukázalo se, že platová průhlednost,
01:38
sharing salaries openly across a company --
otevřené sdílení platů v rámci firmy,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
vytváří lepší pracovní prostředí jak pro zaměstnance,
tak pro firmu.
01:43
and for the organization.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Když lidé neví, jaký je jejich plat v porovnáním s kolegy,
01:48
they're more likely to feel underpaid
cítí se spíše platově nedocenění
01:50
and maybe even discriminated against.
nebo dokonce diskriminováni.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Chcete pracovat na místě, kde se toleruje představa,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
že se cítíte nedocenění nebo dokonce diskriminovaní?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Uchovávání platů v tajnosti toto přesně dělá.
02:01
and it's a practice as old as it is common,
A je to praktika tak stará jako běžná,
02:04
despite the fact that in the United States,
navzdory faktu, že ve Spojených Státech
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
je právo zaměstnance bavit se o platu, chráněno zákonem.
02:11
In one famous example from decades ago,
Ve známém příkladu starém pár let
02:13
the management of Vanity Fair magazine
nechalo vedení časopisu Vanity Fair
kolovat oběžník nazvaný:
02:16
actually circulated a memo entitled:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
"Zákaz diskusí mezi zaměstnanci o výši platu."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
Zákaz diskuzí mezi zaměstnanci o výši platu.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Ne každému tento oběžník sednul.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Newyorští literáti jako Dorothy Parkerová,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley a Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
všichni spisovatelé Algonquinského kulatého stolu,
02:33
decided to stand up for transparency
se rozhodli postavit za průhlednost
02:35
and showed up for work the next day
a další den se v práci ukázali
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
s cedulkami zavěšenými na krk, na kterých měli napsánu výši platu.
02:40
(Laughter)
(Smích)
02:42
Imagine showing up for work
Představte si, že se ukážete v práci
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
s vaším platem napsaným přes prsa, aby to všichni viděli.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Proč by ale společnost vůbec odrazovala od platových diskuzí?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Proč to někteří přijmou a druzí proti tomu revoltují?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Ukázalo se, že kromě předpokládaných důvodů,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
je utajování platů vlastně cesta, jak dost ušetřit.
03:04
You see, keeping salaries secret
Utajování platů
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
vede k tomu, co ekonomové nazývají "informační asymetrií".
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
To je situace, kde v rámci vyjednávání,
03:11
one party has loads more information than the other.
jedna strana má daleko víc informací než druhá.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
A v případě diskuzí ohledně najímání, povýšení či ročního zvedání platů,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
zaměstnavatel může toto tajemství využít, aby dost ušetřil.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Představte si, o kolik víc byste si vyjednali na přidání,
kdybyste věděli, kolik kdo bere.
03:25
if you knew everybody's salary.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Ekonomové varují, že informační asymetrie může způsobit,
že to s trhy půjde z kopce.
03:32
can cause markets to go awry.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Někdo nechá výplatnici v kopírce
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
a najednou na sebe všichni ječí.
03:38
In fact, they even warn
Ve skutečnosti varují,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
že informační asymetrie může vést k totálnímu zhroucení trhů.
Myslím, že tam skoro jsme.
03:46
And I think we're almost there.
Tady je proč:
03:48
Here's why:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
zaprvé: většina zaměstnanců nemá ponětí, jak jsou placeni v porovnání s kolegy.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
Sedmdesát tisíc zaměstanců v roce 2015 v rámci výzkumu,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
dvě třetiny, které dostávají tržní mzdu,
odpovědělo, že se cítí finančně nedoceněni.
04:02
said that they felt they were underpaid.
Z každého, kdo se cítil nedoceněný,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
šedesát procent řeklo, že přemýšlí o odchodu,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
bez ohledu na to, zda-li jsou nedocenění, přeplacení
04:13
or right at the market rate.
či na tržní mzdě.
Co byste odpověděli, pokud byste byli součástí výzkumu?
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
04:18
Are you underpaid?
Jste nedocenění?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
No, počkejte, jak to vůbec můžete vědět,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
když o tom ani nesmíte mluvit?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Za další, informační asymetrie, utajování platů
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
usnadňují ignoraci diskriminace,
04:31
that's already present in the market today.
která už je na trhu přítomna.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
Instutit výzkumu pro ženskou politiku ve zprávě z roku 2011 uvádí,
04:37
the gender wage gap between men and women
že rozdíl v příjmech mezi muži a ženami
byl 23 procent.
04:40
was 23 percent.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
Odtud pochází "77 centů z dolaru".
04:45
But in the Federal Government,
Ale ve federální vládě,
kde jsou platy přišpendleny
04:47
where salaries are pinned to certain levels
04:49
and everybody knows what those levels are,
na určitých úrovních a každý je zná,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
se rozdíl v platech scvrknul na 11 procent.
04:53
and this is before controlling for any of the factors
A to před kontrolou ostatních faktorů,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
o kterých ekonomové diskutují, zda se mají či nikoliv kontrolovat.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Pokud bychom skutečně chtěli uzavřít mezeru v platech,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
možná bychom měli začít zveřejněním výplatnic.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Pokud takto vypadá absolutní selhání trhu,
potom jedinou cestou, jak zajistit férovost, zůstává otevřenost.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
Uvědomuju si, že dovolit lidem poznat, kolik vyděláváte,
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
05:14
might feel uncomfortable,
můžete se necítit pohodlně,
05:16
but isn't it less uncomfortable
ale není to méně pohodlné,
než neustále zjišťovat, jestli nejste diskriminování
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
nebo jestli vaše žena či dcera nebo sestra je placena neférově?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Otevřenost zůstává nejlepší cestou, jak zajistit férovost
05:29
and pay transparency does that.
a zajišťuje ji platová průhlednost.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Proto podnikatelé a korporátní lídři
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
roky experimentovali se sdílením platů.
05:37
Like Dane Atkinson.
Jako Dane Atkinson.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Dane je podnikatel, který rozběhnul mnoho společností,
05:42
in a pay secrecy condition
kde platy byly tajemstvím
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
a díky tomu dva stejně kvalifikovaní lidé dostávali
05:47
dramatically different salaries,
dramaticky jiné platy,
05:49
depending on how well they could negotiate.
které závisely na tom, jak dobře si je vyjednali.
Dan pak viděl spor, který se v důsledku toho udál.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Takže když založil svoji nejnovější společnost,
SumAll, zavázal se od počátku k platové průhlednosti.
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
06:01
And the results have been amazing.
A výsledky byly ohromující.
06:04
And in study after study,
A ve studii po studii,
když lidé vědí, jak jsou placeni
06:06
when people know how they're being paid
06:07
and how that pay compares to their peers',
a jaký je plat ve srovnání s kolegy,
pravděpodobněji pracují tvrději, aby zlepšili svůj výkon,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
více se angažují a s menší pravděpodobností odejdou.
06:15
That's why Dane's not alone.
Proto Dan není osamocen.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Od technologických start-upů jako Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
až po desítky tisíc zaměstnanců v Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
je každému viditelná nejen výše vašeho platu,
06:26
but the performance data for the store and for your department
ale údaje o výkonu obchodu a vašeho oddělení
06:29
is available on the company intranet
jsou dostupné na firemním intranetu
06:31
for all to see.
úplně každému.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Platová průhlednost má mnoho forem.
06:36
It's not one size fits all.
Není jeden metr pro všechny.
Někteří zveřejňují platy veřejně.
06:38
Some post their salaries for all to see.
06:40
Some only keep it inside the company.
Někteří je zveřejňují v rámci společnosti.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Někteří zveřejní vzorec na výpočet mzdy,
06:45
and others post the pay levels
jiní zveřejňují platové úrovně
06:47
and affix everybody to that level.
a označí, kdo na jaké úrovni je.
Takže nemusíte vyrábět kartičky,
06:49
So you don't have to make signs
06:51
for all of your employees to wear around the office.
které by vaši zaměstnanci nosili po kanceláři.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
A nemusíte taky být jediným, kdo nosí kartičku
06:56
that you made at home.
vyrobenou doma.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Všichni ale můžeme udělat větší krok k platové průhlednosti.
07:02
For those of you that have the authority
Těm z vás, kdo mají oprávnění
07:04
to move forward towards transparency:
posunout se kupředu k průhlednosti:
nastal čas se posunout.
07:06
it's time to move forward.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
A těm z vás, kdo oprávnění nemáte:
07:10
it's time to stand up for your right to.
nastal čas postavit se za vaše práva.
07:13
So how much do you get paid?
Takže, kolik vyděláváte?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
A jak je to ve srovnání s kolegy?
07:19
You should know.
Měli byste to vědět.
07:21
And so should they.
Stejně jako oni.
07:23
Thank you.
Děkuji.
(Potlesk)
07:25
(Applause)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.