Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

191,004 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

191,004 views・2016-10-11

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Перекладач: Solomiya Kholyavko Утверджено: Hanna Leliv
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Скільки Ви заробляєте?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Не кажіть цього вголос.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Просто прокрутіть цифру в голові.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Тепер: Скільки, на Вашу думку, заробляє людина, яка сидить поруч?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
І знову не відповідайте вголос.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Сміх)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
Скільки, на Вашу думку, заробляє на роботі
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
людина, яка сидить за перегородкою чи за сусіднім столом?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Чи Ви це знаєте?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Чи варто Вам про це знати?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Зауважте, що мені трохи незручно навіть ставити Вам ці питання.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Проте погодьтеся - Ви б хотіли знати.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Більшість із нас почуваються некомфортно, коли мова заходить про зарплату.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Ви не зобов'язані говорити це своїм сусідам
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
і тим паче не мусите це говорити своїм колегам в офісі.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Ймовірною причиною є те, що якби всі знали, скільки хто заробляє,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
тоді почалися б усі біди.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Були б сварки, бійки,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
можливо, навіть декілька людей звільнилися б.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
А якщо секретність і є причиною усіх незгод?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
І що б сталося, якби ми усунули усю секретність?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
А що як саме відкритість зміцнила б відчуття справедливості та співпраці
01:16
inside a company?
22
76614
1222
всередині компанії?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Що б сталось, якби ми мали цілковиту прозорість виплат?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Впродовж останніх декількох років
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
я досліджую лідерів корпорацій та підприємств,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
які ставлять під сумнів традиційне уявлення про керування компанією.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
І при цьому постійно постає питання платні.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
А відповіді вражають.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Виявляється, що прозорість виплат -
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
відкрита інформація щодо зарплати по усій компанії -
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
покращує робочий процес як для працівника,
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
так і для організації.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Якщо люди не знають, яка їхня зарплата порівняно з їхніми колегами,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
вони схильні почуватись, що їм недоплачують
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
чи, можливо, навіть дискримінують.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Чи хочете Ви працювати в місці, де толерується відчуття
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
недоплачуваності чи дискримінації?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Проте саме таємниця виплат створює ці відчуття,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
і така практика давно відома,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
незважаючи на те, що в Сполучених Штатах
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
закон охороняє право працівника обговорювати свою зарплатню.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
В одному відомому прикладі минулих десятиліть
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
менеджмент журналу "Vanity Fair"
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
впровадив правило, яке звучало так:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Працівникам заборонено обговорювати отриману зарплату".
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
Працівникам "заборонено" обговорювати отриману зарплату.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Сьогодні не всі згідні з таким правилом.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Такі літературні діячі Нью-Йорка як Дороті Паркер,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Роберт Бенчлі і Роберт Шервуд,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
всі письменники Круглого столу Елґонквіну,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
вирішили виступити за прозорість
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
і наступного дня прийшли на роботу,
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
вказавши свою платню на табличках, які висіли у них на шиї.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Сміх)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Уявіть, що ви прийшли на роботу,
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
написавши свою зарплатню просто на грудях, щоб усі могли бачити.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Але чому компанія хоче знеохотити обговорення платні?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Чому одні це приймають, тоді як інші - виступають проти?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Виявляється, що окрім можливих причин,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
таємниця платні є способом заощадити кошти.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Бачите, тримання виплат у таємниці
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
призводить до, як кажуть економісти, "інформаційної асиметрії".
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Це ситуація, при якій у перемовинах
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
одна сторона володіє набагато більшою інформацією ніж інша.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
І наймаючи чи підвищуючи,чи обговорюючи щорічну надбавку,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
роботодавець може використати цю секретність, щоб заощадити.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Уявіть, наскільки ефективніше Ви могли б вести перемовини щодо надбавки,
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
якби знали зарплату кожного.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Економісти застерігають, що інформаційна асиметрія
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
може привести ринки до провалу.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Хтось залишить папірець з вказаною платнею на ксероксі,
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
і раптом усі кричать одне на одного.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Власне, вони навіть застерігають,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
що інформаційна асиметрія може призвести до цілковитого ринкового фіаско.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
І я думаю, ми вже майже до цього прийшли.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Ось чому:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
по-перше, більшість працівників не мають жодного уявлення про зарплатню колег.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
У 2015 році опитали 70 000 працівників:
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
дві треті тих, хто отримує зарплатню за ринковою ставкою,
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
сказали, що вони почувались низькооплачуваними.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
І серед тих, хто почувався низькооплачуваним,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 відсотків відповіли, що мають намір звільнитися,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
незалежно від того, недоплачували їм чи переплачували,
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
чи платили точно за ринковою ціною.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Якби Ви були учасником цього опитування, що б ви відповіли?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Вам недоплачують?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Стривайте - як ви можете взагалі знати,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
Вам же не дозволено про це говорити?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Наступне: інформаційна асиметрія, таємниця виплат
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
дає змогу ігнорувати дискримінацію,
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
яка вже існує на ринку.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Згідно зі звітом Інституту досліджень жіночої політики 2011 року,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
гендерна різниця платні між чоловіками та жінками
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
сягала 23 відсотків.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Тобто 77 центів на один долар.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Проте у федеральному уряді,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
де зарплати закріплені за певними рівнями,
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
і кожен знає, якими є ці рівні,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
гендерна різниця платні зменшується до 11 відсотків,
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
і це коли немає контролю за будь-якими іншими факторами,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
щодо яких економісти сперечаються, контролювати їх чи ні.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Якщо ми хочемо дійсно усунути гендерну різницю платні,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
можливо, нам слід почати з оприлюднення платіжної відомості.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Якщо так виглядає цілковите ринкове фіаско,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
тоді відкритість залишається єдиним способом упевнитись у справедливості.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Втім, я усвідомлюю, що повідомити людям, скільки ти заробляєш,
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
не завжди зручно,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
але хіба вам зручніше
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
постійно думати, чи вас, бува, не дискримінують,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
чи Ваша дружина, донька чи сестра отримують справедливу платню?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Відкритість залишається найкращим шляхом упевнитись у справедливості,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
і прозорість виплат це гарантує.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Тому лідери-підприємці та бізнесові лідери
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
впродовж років експериментують із відкритістю заробітніх плат.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Як Дейн Еткісон.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Дейн - серійний підприємець, який заснував багато компаній
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
в умовах конфіденційності оплати
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
і навіть використовував це, щоб платити двом однаково кваліфікованим людям
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
цілковито різні зарплати
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
залежно від того, як добре вони вміли вести переговори.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
І Дейн помітив, що через це точаться чвари.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Отож, коли він заснував свою найновішу компанію, SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
то найвищим пріоритетом зробив прозорість виплат.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
І результати дивовижні.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Дослідження за дослідженням підтверджують, що
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
коли люди знають, скільки їм платять
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
і скільки отримують їхні колеги,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
вони з більшою ймовірністю працюватимуть над тим, щоб покращити свої показники,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
більше зацікавлені в своїй роботі і менш схильні звільнитись.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Тому Дейн не один.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Починаючи з технологічних стартапів, таких як Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
і закінчуючи тисячами працівників у Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
де у відкритому доступі не лише Ваша зарплата,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
а й дані про показники вашої крамниці й відділу
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
також доступні у внутрішній мережі компанії
06:31
for all to see.
136
391443
1222
для усіх.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Прозорість виплат набуває різних форм.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Це не один метод, який підходить усім.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Дехто публікує свої зарплати, щоб усі бачили.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Дехто зберігає ці дані в рамках компанії.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Дехто публікує формулу для вирахування оплати,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
а інші публікують рівні виплат
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
і закріплюють кожного за таким рівнем.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Тому Ви не мусите робити таблички
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
для всіх свої працівників, щоб носити їх в офісі.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
І Ви не мусите бути єдиним, хто носить табличку,
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
зроблену вдома.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Проте ми всі можемо ступити назустріч прозорості виплат.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Для тих із Вас, хто має повноваження
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
рухатись назустріч прозорості:
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
саме час рухатись уперед.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
І для тих із Вас, хто не має такого повноваження:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
час також захистити своє право.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Тому скільки Ви заробляєте?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
І скільки це порівняно з платнею Ваших колег?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Вам варто це знати.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Так само як і їм.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Дякую Вам.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Оплески)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.