Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

193,704 views ・ 2016-10-11

TED


Proszę kliknąć dwukrotnie na poniższe angielskie napisy, aby odtworzyć film.

Tłumaczenie: A. Konstancja Wiszniewska Korekta: Capa Girl
Ile zarabiacie?
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Nie mówcie na głos.
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Zapamiętajcie tę liczbę.
Ile zarabia osoba siedząca obok?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
Też nie mówcie na głos.
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Śmiech)
Jak myślicie, ile zarabia
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
osoba pracująca w pokoju lub przy biurku obok?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Wiecie ile?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Powinniście wiedzieć?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Nawet zadając takie pytania, czuję się niezręcznie.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Jednak przyznacie, że chcielibyście wiedzieć.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Większość z nas czuje się nieswojo na myśl o rozgłaszaniu swoich zarobków.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Nie powinniśmy mówić sąsiadom
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
a tym bardziej kolegom i koleżankom z pracy.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Podobno wiedza o cudzych zarobkach
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
rozpętałaby piekło.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Zaczęłyby się kłótnie, konflikty,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
nawet odejścia z pracy.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
A jeśli tajemnica powoduje konflikt?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
Co się stanie, jeśli odjąć tajemnicę?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Może jawność zwiększyłaby poczucie sprawiedliwości i współpracy
01:16
inside a company?
22
76614
1222
wewnątrz firmy?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
A gdyby istniała całkowita jawność płac?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
Od kilku lat
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
studiuję przywódców korporacji i przedsiębiorców,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
kwestionujących konwencjonalną mądrość dotyczącą prowadzenia firmy.
Temat płac ciągle powraca.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Wnioski są zaskakujące.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Okazuje się, że jawność płac,
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
otwarte mówienie o zarobkach w firmie,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
poprawia atmosferę w pracy z punktu widzenia pracowników
i organizacji.
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Nie wiedząc, jak ich płaca ma się do płacy kolegów,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
ludzie myślą, że zarabiają za mało
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
lub są dyskryminowani płacowo.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Chcesz pracować w miejscu,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
gdzie czujesz się słabo opłacany lub dyskryminowany?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Tajemnica płac to właśnie zapewnia,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
i jest praktyką równie starą jak powszechną,
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
mimo że w USA
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
prawo zezwala na rozmowy o zarobkach.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
W słynnym przykładzie sprzed dziesięcioleci
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
zarząd czasopisma Vanity Fair
puścił w obieg notatkę służbową
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Zakaz rozmów na temat wynagrodzenia".
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
"Zakaz" rozmów na temat wynagrodzenia.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Wielu osobom nie spodobała się ta notka.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Nowojorscy pisarze Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Robert Benchley i Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
czyli grupa Okrągłego Stołu z Algonquin,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
opowiedzieli się za jawnością
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
i następnego dnia przyszli do pracy
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
z zarobkami na kartce na szyi.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Śmiech)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Wyobraźcie sobie pójście do pracy
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
z pensją na klacie, wystawioną na publiczny widok.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Dlaczego firmy wolą zniechęcać do rozmów o zarobkach?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Dlaczego niektórym to pasuje, a inni buntują się?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Oprócz innych hipotez,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
tajemnica płac to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Utrzymywanie wynagrodzenia w tajemnicy
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
prowadzi, w żargonie ekonomistów, do "asymetrii informacji",
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
czyli sytuacji podczas negocjacji,
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
kiedy jedna strona ma dużo więcej informacji.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
Przy rekrutacji, awansie czy corocznej rozmowie o podwyżce,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
pracodawca, wykorzystując tajemnicę, może zaoszczędzić sporo pieniędzy.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Pomyślcie, o ile łatwiej negocjować podwyżkę,
znając zarobki innych.
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Ekonomiści ostrzegają, że asymetria informacji
może wypaczyć sytuację na rynku.
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Ktoś zostawi pasek z wypłatą na drukarce
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
i nagle wszyscy zaczynają na siebie krzyczeć.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Ekonomiści ostrzegają,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
że asymetria informacji może nawet doprowadzić do załamania rynku,
a może już tak się stało.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
Dlaczego?
03:48
Here's why:
76
228133
1166
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
Po pierwsze, większość ludzi nie wie, jak ich pensja ma się do pozostałych.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
W sondażu 70 tysięcy pracowników z 2015 roku
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
2/3 zarabiających stawkę rynkową
uważało, że zarabia za mało.
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
Z osób przekonanych, że za mało zarabiają,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60% planowało odejście z pracy,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
bez względu na to, czy zarabiali poniżej, powyżej,
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
czy na poziomie stawki rynkowej.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Co wy powiedzielibyście w sondażu?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Za mało wam płacą?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Skąd macie wiedzieć,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
skoro nie wolno o tym mówić?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
Dalej, asymetria informacji oraz tajemnica płac
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
ułatwiają niedostrzeganie dyskryminacji
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
obecnej na dzisiejszym rynku pracy.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Według raportu z roku 2011 autorstwa Instytutu Badań nad Polityką Kobiecą,
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
różnica w płacach kobiet i mężczyzn
wynosi 23%.
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
Stąd bierze się 77 centów do dolara.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
W rządzie federalnym,
gdzie wynagrodzenie jest stałe
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
i wszyscy znają jego wysokość,
różnica płac kobiet i mężczyzn spada do 11%,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
i to bez uwzględniania innych czynników,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
o które sprzeczają się ekonomiści.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Jeśli chcemy zlikwidować nierówność płac,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
powinniśmy ujawnić listę płac.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
W sytuacji załamania rynku,
otwartość jest jedyną drogą do uczciwości.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Ujawnienie zarobków
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
może wydawać się nieco niezręczne,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
ale czy mniej niezręczne
jest wieczne zastanawianie się, czy nie jesteś dyskryminowany
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
lub czy twojej żonie i córce uczciwie płacą?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Otwartość pozostaje najlepszym sposobem na sprawiedliwość,
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
i to właśnie zapewnia jawność płac.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Dlatego przedsiębiorcy i szefowie korporacji od lat
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
eksperymentują z ujawnianiem zarobków.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Dane Atkinson,
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
założyciel wielu firm
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
z klauzulą o tajemnicy płac,
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
wykorzystywał ją, żeby płacić tak samo wykwalifikowanym osobom
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
różne wynagrodzenie,
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
w zależności jak umieli je wynegocjować.
Dane obserwował powstające konflikty.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Zakładając swoją najnowszą firmę, SumAll,
od początku postawił na jawność płac.
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
Rezultaty są zdumiewające.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Z wszystkich badań wynika,
że gdy człowiek zna swoje zarobki
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
i może porównać je z zarobkami innych,
bardziej się stara,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
mocniej angażuje, i raczej nie planuje odejścia z pracy.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Dlatego Dane nie jest sam.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
Są firmy nowych technologii, jak Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
i zatrudniające dziesiątki tysięcy ludzi Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
gdzie każdy może sprawdzić pensję,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
a także wyniki sklepu czy działu,
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
bo są dostępne w firmowym intranecie
06:31
for all to see.
136
391443
1222
na publicznym widoku.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Jawność płac przybiera wiele form.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Nie ma uniwersalnego modelu.
Niektórzy upubliczniają swoje zarobki.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Niektórzy robią to tylko wewnątrz firmy.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Inni publikują kalkulator wynagrodzeń,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
jeszcze inni widełki płacowe,
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
które można odpowiednio dopasować.
Nie trzeba robić tabliczek
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
do biura dla pracowników.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
Nie ma potrzeby nosić tabliczki
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
zrobionej w domu.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Wszyscy możemy podjąć działania, prowadzące do jawności płac.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
Apeluję do osób, które mogą coś zrobić
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
na rzecz jawności,
pora ruszyć z miejsca.
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
Jeśli nie macie takich możliwości,
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
czas wstać i walczyć o prawo do jawności.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Ile zarabiacie?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
Jak to się ma do innych zarobków w waszej firmie?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Powinniście wiedzieć.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Inni też powinni wiedzieć.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Dziękuję.
(Brawa)
07:25
(Applause)
159
445128
3178
About this site

Na tej stronie poznasz filmy z YouTube, które są przydatne do nauki języka angielskiego. Zobaczysz lekcje angielskiego prowadzone przez najlepszych nauczycieli z całego świata. Kliknij dwukrotnie na angielskie napisy wyświetlane na stronie każdego filmu, aby odtworzyć film od tego miejsca. Napisy przewijają się synchronicznie z odtwarzaniem filmu. Jeśli masz jakieś uwagi lub prośby, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7