Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views・2016-10-11

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Tłumaczenie: A. Konstancja Wiszniewska Korekta: Capa Girl
Ile zarabiacie?
00:13
How much do you get paid?
Nie mówcie na głos.
00:15
Don't answer that out loud.
00:17
But put a number in your head.
Zapamiętajcie tę liczbę.
Ile zarabia osoba siedząca obok?
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
Też nie mówcie na głos.
00:25
Again, don't answer out loud.
00:27
(Laughter)
(Śmiech)
Jak myślicie, ile zarabia
00:29
At work, how much do you think
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
osoba pracująca w pokoju lub przy biurku obok?
00:35
Do you know?
Wiecie ile?
00:36
Should you know?
Powinniście wiedzieć?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Nawet zadając takie pytania, czuję się niezręcznie.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Jednak przyznacie, że chcielibyście wiedzieć.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Większość z nas czuje się nieswojo na myśl o rozgłaszaniu swoich zarobków.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Nie powinniśmy mówić sąsiadom
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
a tym bardziej kolegom i koleżankom z pracy.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Podobno wiedza o cudzych zarobkach
00:59
then all hell would break loose.
rozpętałaby piekło.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Zaczęłyby się kłótnie, konflikty,
01:03
there might even be a few people who quit.
nawet odejścia z pracy.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
A jeśli tajemnica powoduje konflikt?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
Co się stanie, jeśli odjąć tajemnicę?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Może jawność zwiększyłaby poczucie sprawiedliwości i współpracy
01:16
inside a company?
wewnątrz firmy?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
A gdyby istniała całkowita jawność płac?
01:22
For the past several years,
Od kilku lat
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
studiuję przywódców korporacji i przedsiębiorców,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
kwestionujących konwencjonalną mądrość dotyczącą prowadzenia firmy.
Temat płac ciągle powraca.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Wnioski są zaskakujące.
01:33
And the answers keep surprising.
01:36
It turns out that pay transparency --
Okazuje się, że jawność płac,
01:38
sharing salaries openly across a company --
otwarte mówienie o zarobkach w firmie,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
poprawia atmosferę w pracy z punktu widzenia pracowników
i organizacji.
01:43
and for the organization.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Nie wiedząc, jak ich płaca ma się do płacy kolegów,
01:48
they're more likely to feel underpaid
ludzie myślą, że zarabiają za mało
01:50
and maybe even discriminated against.
lub są dyskryminowani płacowo.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Chcesz pracować w miejscu,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
gdzie czujesz się słabo opłacany lub dyskryminowany?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Tajemnica płac to właśnie zapewnia,
02:01
and it's a practice as old as it is common,
i jest praktyką równie starą jak powszechną,
02:04
despite the fact that in the United States,
mimo że w USA
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
prawo zezwala na rozmowy o zarobkach.
02:11
In one famous example from decades ago,
W słynnym przykładzie sprzed dziesięcioleci
02:13
the management of Vanity Fair magazine
zarząd czasopisma Vanity Fair
puścił w obieg notatkę służbową
02:16
actually circulated a memo entitled:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
"Zakaz rozmów na temat wynagrodzenia".
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
"Zakaz" rozmów na temat wynagrodzenia.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Wielu osobom nie spodobała się ta notka.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Nowojorscy pisarze Dorothy Parker,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Robert Benchley i Robert Sherwood,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
czyli grupa Okrągłego Stołu z Algonquin,
02:33
decided to stand up for transparency
opowiedzieli się za jawnością
02:35
and showed up for work the next day
i następnego dnia przyszli do pracy
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
z zarobkami na kartce na szyi.
02:40
(Laughter)
(Śmiech)
02:42
Imagine showing up for work
Wyobraźcie sobie pójście do pracy
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
z pensją na klacie, wystawioną na publiczny widok.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Dlaczego firmy wolą zniechęcać do rozmów o zarobkach?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Dlaczego niektórym to pasuje, a inni buntują się?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Oprócz innych hipotez,
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
tajemnica płac to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy.
03:04
You see, keeping salaries secret
Utrzymywanie wynagrodzenia w tajemnicy
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
prowadzi, w żargonie ekonomistów, do "asymetrii informacji",
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
czyli sytuacji podczas negocjacji,
03:11
one party has loads more information than the other.
kiedy jedna strona ma dużo więcej informacji.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
Przy rekrutacji, awansie czy corocznej rozmowie o podwyżce,
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
pracodawca, wykorzystując tajemnicę, może zaoszczędzić sporo pieniędzy.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Pomyślcie, o ile łatwiej negocjować podwyżkę,
znając zarobki innych.
03:25
if you knew everybody's salary.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Ekonomiści ostrzegają, że asymetria informacji
może wypaczyć sytuację na rynku.
03:32
can cause markets to go awry.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Ktoś zostawi pasek z wypłatą na drukarce
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
i nagle wszyscy zaczynają na siebie krzyczeć.
03:38
In fact, they even warn
Ekonomiści ostrzegają,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
że asymetria informacji może nawet doprowadzić do załamania rynku,
a może już tak się stało.
03:46
And I think we're almost there.
Dlaczego?
03:48
Here's why:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
Po pierwsze, większość ludzi nie wie, jak ich pensja ma się do pozostałych.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
W sondażu 70 tysięcy pracowników z 2015 roku
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
2/3 zarabiających stawkę rynkową
uważało, że zarabia za mało.
04:02
said that they felt they were underpaid.
Z osób przekonanych, że za mało zarabiają,
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
60% planowało odejście z pracy,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
bez względu na to, czy zarabiali poniżej, powyżej,
04:13
or right at the market rate.
czy na poziomie stawki rynkowej.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
Co wy powiedzielibyście w sondażu?
04:18
Are you underpaid?
Za mało wam płacą?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Skąd macie wiedzieć,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
skoro nie wolno o tym mówić?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
Dalej, asymetria informacji oraz tajemnica płac
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
ułatwiają niedostrzeganie dyskryminacji
04:31
that's already present in the market today.
obecnej na dzisiejszym rynku pracy.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
Według raportu z roku 2011 autorstwa Instytutu Badań nad Polityką Kobiecą,
04:37
the gender wage gap between men and women
różnica w płacach kobiet i mężczyzn
wynosi 23%.
04:40
was 23 percent.
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
Stąd bierze się 77 centów do dolara.
04:45
But in the Federal Government,
W rządzie federalnym,
gdzie wynagrodzenie jest stałe
04:47
where salaries are pinned to certain levels
04:49
and everybody knows what those levels are,
i wszyscy znają jego wysokość,
różnica płac kobiet i mężczyzn spada do 11%,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
04:53
and this is before controlling for any of the factors
i to bez uwzględniania innych czynników,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
o które sprzeczają się ekonomiści.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Jeśli chcemy zlikwidować nierówność płac,
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
powinniśmy ujawnić listę płac.
05:04
If this is what total market failure looks like,
W sytuacji załamania rynku,
otwartość jest jedyną drogą do uczciwości.
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Ujawnienie zarobków
05:14
might feel uncomfortable,
może wydawać się nieco niezręczne,
05:16
but isn't it less uncomfortable
ale czy mniej niezręczne
jest wieczne zastanawianie się, czy nie jesteś dyskryminowany
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
lub czy twojej żonie i córce uczciwie płacą?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Otwartość pozostaje najlepszym sposobem na sprawiedliwość,
05:29
and pay transparency does that.
i to właśnie zapewnia jawność płac.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Dlatego przedsiębiorcy i szefowie korporacji od lat
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
eksperymentują z ujawnianiem zarobków.
05:37
Like Dane Atkinson.
Dane Atkinson,
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
założyciel wielu firm
05:42
in a pay secrecy condition
z klauzulą o tajemnicy płac,
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
wykorzystywał ją, żeby płacić tak samo wykwalifikowanym osobom
05:47
dramatically different salaries,
różne wynagrodzenie,
05:49
depending on how well they could negotiate.
w zależności jak umieli je wynegocjować.
Dane obserwował powstające konflikty.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Zakładając swoją najnowszą firmę, SumAll,
od początku postawił na jawność płac.
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
06:01
And the results have been amazing.
Rezultaty są zdumiewające.
06:04
And in study after study,
Z wszystkich badań wynika,
że gdy człowiek zna swoje zarobki
06:06
when people know how they're being paid
06:07
and how that pay compares to their peers',
i może porównać je z zarobkami innych,
bardziej się stara,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
mocniej angażuje, i raczej nie planuje odejścia z pracy.
06:15
That's why Dane's not alone.
Dlatego Dane nie jest sam.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
Są firmy nowych technologii, jak Buffer,
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
i zatrudniające dziesiątki tysięcy ludzi Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
gdzie każdy może sprawdzić pensję,
06:26
but the performance data for the store and for your department
a także wyniki sklepu czy działu,
06:29
is available on the company intranet
bo są dostępne w firmowym intranecie
06:31
for all to see.
na publicznym widoku.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Jawność płac przybiera wiele form.
06:36
It's not one size fits all.
Nie ma uniwersalnego modelu.
Niektórzy upubliczniają swoje zarobki.
06:38
Some post their salaries for all to see.
06:40
Some only keep it inside the company.
Niektórzy robią to tylko wewnątrz firmy.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Inni publikują kalkulator wynagrodzeń,
06:45
and others post the pay levels
jeszcze inni widełki płacowe,
06:47
and affix everybody to that level.
które można odpowiednio dopasować.
Nie trzeba robić tabliczek
06:49
So you don't have to make signs
06:51
for all of your employees to wear around the office.
do biura dla pracowników.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
Nie ma potrzeby nosić tabliczki
06:56
that you made at home.
zrobionej w domu.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Wszyscy możemy podjąć działania, prowadzące do jawności płac.
07:02
For those of you that have the authority
Apeluję do osób, które mogą coś zrobić
07:04
to move forward towards transparency:
na rzecz jawności,
pora ruszyć z miejsca.
07:06
it's time to move forward.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
Jeśli nie macie takich możliwości,
07:10
it's time to stand up for your right to.
czas wstać i walczyć o prawo do jawności.
07:13
So how much do you get paid?
Ile zarabiacie?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
Jak to się ma do innych zarobków w waszej firmie?
07:19
You should know.
Powinniście wiedzieć.
07:21
And so should they.
Inni też powinni wiedzieć.
07:23
Thank you.
Dziękuję.
(Brawa)
07:25
(Applause)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.