Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

192,344 views ・ 2016-10-11

TED


Моля, кликнете два пъти върху английските субтитри по-долу, за да пуснете видеото.

Translator: Irina Lilova Reviewer: Anton Hikov
00:13
How much do you get paid?
0
13178
1412
Каква заплата получавате?
00:15
Don't answer that out loud.
1
15155
1888
Не отговаряйте на глас.
00:17
But put a number in your head.
2
17666
1781
Но си представете числото наум.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
3
20017
4643
А сега, колко смятате, че получава човекът до вас?
00:25
Again, don't answer out loud.
4
25176
2159
Отново, не отговаряйте на глас.
00:27
(Laughter)
5
27359
1102
(Смях)
00:29
At work, how much do you think
6
29144
2358
На работа, колко мислите,
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
7
31526
3938
че получава човекът от съседното бюро?
00:35
Do you know?
8
35488
1155
Знаете ли?
00:36
Should you know?
9
36977
1365
Трябва ли да знаете?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
10
38961
3977
Забележете, че за мен е малко неудобно дори да задам тези въпроси.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
11
42962
3150
Но признайте си, някак си ви се иска да знаете.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
12
46993
3525
Повечето от нас не се чувстват удобно да разгласяват заплатата си.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
13
50542
2149
Не е редно да кажем колко взимаме на съседа си
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
14
52715
3192
и определено не е редно да кажем на съседа си по бюро.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
15
55931
3514
Допускането тук е, че ако всеки знаеше колко получават другите,
00:59
then all hell would break loose.
16
59469
1790
то би се отворила кутията на Пандора.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
17
61283
2101
Би имало караници и спорове,
01:03
there might even be a few people who quit.
18
63408
2189
може би дори няколко души биха напуснали.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
19
65621
3779
Ами ако се окаже, че потайността всъщност е причината за всички тези конфликти?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
20
69424
2618
А какво би станало, ако премахнем тази потайност?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
21
72599
3991
Ами ако откровеността повишава чувството за справедливост и сътрудничество
01:16
inside a company?
22
76614
1222
в организацията?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
23
77860
3586
Какво би се случило, ако имахме пълна прозрачност на заплатите?
01:22
For the past several years,
24
82254
1317
През последните години
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
25
83595
2913
изучавах корпоративните и предприемаческите лидери,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
26
86532
3549
които поставят под въпрос обичайните методи за управление на компания.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
27
90105
2452
Въпросът за заплащането продължава да изниква.
01:33
And the answers keep surprising.
28
93105
2450
А отговорите продължават да изненадват.
01:36
It turns out that pay transparency --
29
96458
1807
Оказва се, че прозрачността на заплатите -
01:38
sharing salaries openly across a company --
30
98289
2110
откритото им споделяне в компанията,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
31
100423
2649
правят работното място по-добро както за служителите,
01:43
and for the organization.
32
103096
1587
така и за организацията.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
33
105362
3099
Когато не можем да сравним заплатата си с тази на колегите ни,
01:48
they're more likely to feel underpaid
34
108485
1816
е по-вероятно да мислим, че не ни плащат достатъчно
01:50
and maybe even discriminated against.
35
110325
1935
и може би дори, че ни дискриминират.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
36
112646
2575
Искате ли да работите на място, което толерира идеята,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
37
115245
2804
че вие се чувствате зле платени и дискриминирани?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
38
118697
2510
Точно това се случва, когато пазим заплатите в тайна
02:01
and it's a practice as old as it is common,
39
121231
2883
и това е стара и обичайна практика
02:04
despite the fact that in the United States,
40
124674
2092
въпреки факта, че в САЩ
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
41
126790
3450
правото на служителите да обсъждат заплатите си е защитено със закон.
02:11
In one famous example from decades ago,
42
131417
2558
В един известен пример отпреди няколко десетилетия
02:13
the management of Vanity Fair magazine
43
133999
2106
ръководството на списание "Vanity Fair"
02:16
actually circulated a memo entitled:
44
136129
2120
разпространи официално съобщение, гласящо:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
45
138273
3205
"Забранява се обсъждането на заплати между служителите."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
46
141502
3322
"Забранява се" обсъждането на заплати между служителите.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
47
145482
2147
Това съобщение не се понрави на всеки.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
48
147653
2046
Ню Йорк буквално вижда Дороти Паркър,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
49
149723
1762
Робърт Бенчли и Робърт Шерууд,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
50
151509
2441
всички писатели от т. нар. Алгонкинска кръгла маса,
02:33
decided to stand up for transparency
51
153974
1781
които се застъпиха за прозрачността
02:35
and showed up for work the next day
52
155779
1732
и на следващия ден се появиха на работа
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
53
157535
3214
със заплатите си, изписани на бележка на врата им.
02:40
(Laughter)
54
160773
1548
(Смях)
02:42
Imagine showing up for work
55
162716
1575
Представете си да се появите на работа
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
56
164315
3490
с бележка със заплатата си, така че всички да я видят.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
57
169573
3270
Но защо компаниите изобщо ще обезкуражават обсъждането на заплати?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
58
172867
3332
Защо някои хора го подкрепят, а други му се противопоставят?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
59
177906
3044
Оказва се, че в допълнение към изброените причини
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
60
180974
3303
потайността при заплатите всъщност може да спести много пари.
03:04
You see, keeping salaries secret
61
184301
1911
Разбирате ли, пазенето на заплатите в тайна
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
62
186236
2951
води до това, което икономистите наричат "информационна асиметрия".
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
63
189211
2271
Това е ситуация, в която при преговори
03:11
one party has loads more information than the other.
64
191506
2998
едната страна разполага с много повече информация от другата.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
65
194887
3410
При дискусиите за наемане, повишение или годишно увеличение
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
66
198321
3658
работодателят може да използва потайността, за да спести много пари.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
67
202518
2624
Представете си колко по-добре ще преговаряте увеличение,
03:25
if you knew everybody's salary.
68
205166
1807
ако знаете заплатите на останалите.
03:29
Economists warn that information asymmetry
69
209612
2441
Според икономистите информационната асиметрия
03:32
can cause markets to go awry.
70
212077
1647
има своите последици.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
71
213748
1906
Някой оставя цифра при ксерокса
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
72
215678
2418
и изведнъж всички си крещят един на друг.
03:38
In fact, they even warn
73
218866
1706
Всъщност те дори предупреждават,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
74
220596
4817
че информационната асиметрия може да доведе до пълно пропадане на пазара.
03:46
And I think we're almost there.
75
226095
2014
И аз мисля, че ние почти сме го достигнали.
03:48
Here's why:
76
228133
1166
Ето защо:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
77
229323
4928
първо, повечето служители нямат представа колко им плащат спрямо другите.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
78
234834
3850
Според проучване от 2015 г., в което участват 70 000 служители,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
79
238708
3381
две трети от хората, които получават средна за пазара заплата,
04:02
said that they felt they were underpaid.
80
242113
2232
споделят, че се чувстват зле платени.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
81
245036
2879
А от всички, които се чувстват зле платени,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
82
247939
2953
60 процента споделят, че имат намерение да напуснат,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
83
250916
2888
независимо дали в действителност им се плаща повече, по-малко
04:13
or right at the market rate.
84
253828
1579
или средното за пазара.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
85
256200
2460
Ако вас ви попитат, какво бихте казали?
04:18
Are you underpaid?
86
258684
1276
Заплатата ви ниска ли е?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
87
259984
2325
Но, чакайте, как изобщо ще знаете,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
88
262333
2133
когато не ви позволяват да говорите за това?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
89
264911
3599
После, информационната асиметрия, потайността около заплатите
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
90
268534
2779
позволява по-лесно да игнорираме дискриминацията,
04:31
that's already present in the market today.
91
271337
2467
която вече е налице в днешния пазар.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
92
274217
3697
Според доклад на Института за проучвания на женските политики от 2011 г.
04:37
the gender wage gap between men and women
93
277938
2124
разликата в заплащането между мъже и жени
04:40
was 23 percent.
94
280086
1738
е 23 процента. Или с други думи,
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
95
282451
2619
жената получава 77 цента, докато мъжът - 1 долар.
04:45
But in the Federal Government,
96
285641
1463
Но правителствените постове,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
97
287128
2063
където заплатите са нормирани по нива
04:49
and everybody knows what those levels are,
98
289215
2040
и всеки знае кои са тези нива,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
99
291279
2085
свиват тази разлика до 11 процента -
04:53
and this is before controlling for any of the factors
100
293388
2576
и то, преди да се отчете влиянието на други фактори,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
101
295988
2893
за които икономистите спорят дали имат влияние или не.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
102
299264
2672
Ако наистина искаме тази разлика в заплащането да изчезне
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
103
301960
2488
може би трябва да започнем, като оповестим заплатите.
05:04
If this is what total market failure looks like,
104
304864
3222
Ако пълното пропадане на пазара изглежда така,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
105
308110
3268
то откритостта остава единственият начин да се осигури справедливост.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
106
312274
2501
Осъзнавам, че да кажем на другите колко получаваме
05:14
might feel uncomfortable,
107
314799
1646
може да е неудобно,
05:16
but isn't it less uncomfortable
108
316469
1515
но не е ли по-малко неудобно
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
109
318008
2880
от това всеки път да се чудим дали сме били дискриминирани
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
110
320912
3762
или дали вашата съпруга, дъщеря или сестра получава по-малко от нужното?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
111
325353
3940
Откритостта остава единственият начин да се осигури справедливост
05:29
and pay transparency does that.
112
329317
1913
и прозрачността на заплатите го постига.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
113
331991
2680
Затова лидери от корпоративния и предприемаческия сектор
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
114
334695
2793
експериментират със споделянето на заплатите от години.
05:37
Like Dane Atkinson.
115
337512
1413
Например Дейн Аткинсън.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
116
338949
3879
Дейн е сериен предприемач, който е стартирал много компании
05:42
in a pay secrecy condition
117
342852
1582
в условия на скрити заплати
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
118
344458
3353
и дори използвал това, за да плаща на двама еднакво квалифицирани души
05:47
dramatically different salaries,
119
347835
1696
заплати, които рязко се различават
05:49
depending on how well they could negotiate.
120
349555
2169
в зависимост от това, колко добре преговарят.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
121
352091
3331
Дейн забелязал конфликтите, произтичащи от това.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
122
355888
2227
Затова, когато стартирал SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
123
358139
3110
той избрал прозрачност на заплатите от самото начало.
06:01
And the results have been amazing.
124
361821
1738
И резултатите били изумителни.
06:04
And in study after study,
125
364424
1622
Проучване след проучване показва,
06:06
when people know how they're being paid
126
366070
1876
че когато хората знаят как им се плаща
06:07
and how that pay compares to their peers',
127
367970
2029
и къде стоят спрямо заплатата на другите,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
128
370023
2933
е по-вероятно да работят усилено за по-добро представяне,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
129
372980
2849
да са по-ангажирани и е по-малко вероятно да напуснат.
06:15
That's why Dane's not alone.
130
375853
1402
Ето защо Дейн не е сам.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
131
377279
2171
От технологични стартъпи като Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
132
379915
3346
до десетките хиляди служители на Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
133
383285
3167
където не само заплатата ви е достъпна за всички,
06:26
but the performance data for the store and for your department
134
386476
3000
но и данните за представянето на магазина и отдела ви
06:29
is available on the company intranet
135
389500
1919
са публикувани в Интранет,
06:31
for all to see.
136
391443
1222
видими за всички.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
137
393985
2462
Прозрачността в заплатите има много форми.
06:36
It's not one size fits all.
138
396471
1598
Няма универсална формула.
06:38
Some post their salaries for all to see.
139
398093
2496
Някои правят заплатите видими за всички.
06:40
Some only keep it inside the company.
140
400613
2301
Други ги обявяват само вътрешно за компанията.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
141
402938
2585
Някои споделят формулата за изчисляване на заплатите,
06:45
and others post the pay levels
142
405547
1774
а други - нивата на заплащане,
06:47
and affix everybody to that level.
143
407345
1778
като прикрепят всички към тези нива.
06:49
So you don't have to make signs
144
409147
2049
Така че не е нужно да пишете бележки,
06:51
for all of your employees to wear around the office.
145
411220
2524
които всичките ви служители да носят из офиса.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
146
413768
2914
И не е е нужно да бъдете единственият, който носи бележка,
06:56
that you made at home.
147
416706
1222
направена вкъщи.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
148
418494
3204
Но всички можем да направим крачка към прозрачното заплащане.
07:02
For those of you that have the authority
149
422233
2028
За тези от вас, които имат властта
07:04
to move forward towards transparency:
150
424285
1794
да осигурят повече прозрачност:
07:06
it's time to move forward.
151
426103
1475
време е да я осигурите.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
152
427943
2468
А за тези от вас, които нямат тази власт:
07:10
it's time to stand up for your right to.
153
430435
1979
време е да поискате да ви я осигурят.
07:13
So how much do you get paid?
154
433263
1725
Е, каква заплата получавате?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
155
436186
2627
И колко е тя спрямо заплатата на колегите ви?
07:19
You should know.
156
439190
1306
Трябва да знаете.
07:21
And so should they.
157
441312
1275
Както и те.
07:23
Thank you.
158
443936
1168
Благодаря ви.
07:25
(Applause)
159
445128
3178
(Аплодисменти)
About this site

Този сайт ще ви запознае с видеоклипове в YouTube, които са полезни за изучаване на английски език. Ще видите уроци по английски език, преподавани от първокласни учители от цял свят. Кликнете два пъти върху английските субтитри, показани на всяка страница с видеоклипове, за да възпроизведете видеото оттам. Субтитрите се превъртат в синхрон с възпроизвеждането на видеото. Ако имате някакви коментари или искания, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма за контакт.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7