Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views

2016-10-11・ TED

Why you should know how much your coworkers get paid | David Burkus

188,454 views・2016-10-11

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Irina Lilova Reviewer: Anton Hikov
00:13
How much do you get paid?
Каква заплата получавате?
00:15
Don't answer that out loud.
Не отговаряйте на глас.
00:17
But put a number in your head.
Но си представете числото наум.
00:20
Now: How much do you think the person sitting next to you gets paid?
А сега, колко смятате, че получава човекът до вас?
00:25
Again, don't answer out loud.
Отново, не отговаряйте на глас.
00:27
(Laughter)
(Смях)
00:29
At work, how much do you think
На работа, колко мислите,
00:31
the person sitting in the cubicle or the desk next to you gets paid?
че получава човекът от съседното бюро?
00:35
Do you know?
Знаете ли?
00:36
Should you know?
Трябва ли да знаете?
00:38
Notice, it's a little uncomfortable for me to even ask you those questions.
Забележете, че за мен е малко неудобно дори да задам тези въпроси.
00:42
But admit it -- you kind of want to know.
Но признайте си, някак си ви се иска да знаете.
00:46
Most of us are uncomfortable with the idea of broadcasting our salary.
Повечето от нас не се чувстват удобно да разгласяват заплатата си.
00:50
We're not supposed to tell our neighbors,
Не е редно да кажем колко взимаме на съседа си
00:52
and we're definitely not supposed to tell our office neighbors.
и определено не е редно да кажем на съседа си по бюро.
00:55
The assumed reason is that if everybody knew what everybody got paid,
Допускането тук е, че ако всеки знаеше колко получават другите,
00:59
then all hell would break loose.
то би се отворила кутията на Пандора.
01:01
There'd be arguments, there'd be fights,
Би имало караници и спорове,
01:03
there might even be a few people who quit.
може би дори няколко души биха напуснали.
01:05
But what if secrecy is actually the reason for all that strife?
Ами ако се окаже, че потайността всъщност е причината за всички тези конфликти?
01:09
And what would happen if we removed that secrecy?
А какво би станало, ако премахнем тази потайност?
01:12
What if openness actually increased the sense of fairness and collaboration
Ами ако откровеността повишава чувството за справедливост и сътрудничество
01:16
inside a company?
в организацията?
01:17
What would happen if we had total pay transparency?
Какво би се случило, ако имахме пълна прозрачност на заплатите?
01:22
For the past several years,
През последните години
01:23
I've been studying the corporate and entrepreneurial leaders
изучавах корпоративните и предприемаческите лидери,
01:26
who question the conventional wisdom about how to run a company.
които поставят под въпрос обичайните методи за управление на компания.
01:30
And the question of pay keeps coming up.
Въпросът за заплащането продължава да изниква.
01:33
And the answers keep surprising.
А отговорите продължават да изненадват.
01:36
It turns out that pay transparency --
Оказва се, че прозрачността на заплатите -
01:38
sharing salaries openly across a company --
откритото им споделяне в компанията,
01:40
makes for a better workplace for both the employee
правят работното място по-добро както за служителите,
01:43
and for the organization.
така и за организацията.
01:45
When people don't know how their pay compares to their peers',
Когато не можем да сравним заплатата си с тази на колегите ни,
01:48
they're more likely to feel underpaid
е по-вероятно да мислим, че не ни плащат достатъчно
01:50
and maybe even discriminated against.
и може би дори, че ни дискриминират.
01:52
Do you want to work at a place that tolerates the idea
Искате ли да работите на място, което толерира идеята,
01:55
that you feel underpaid or discriminated against?
че вие се чувствате зле платени и дискриминирани?
01:58
But keeping salaries secret does exactly that,
Точно това се случва, когато пазим заплатите в тайна
02:01
and it's a practice as old as it is common,
и това е стара и обичайна практика
02:04
despite the fact that in the United States,
въпреки факта, че в САЩ
02:06
the law protects an employee's right to discuss their pay.
правото на служителите да обсъждат заплатите си е защитено със закон.
02:11
In one famous example from decades ago,
В един известен пример отпреди няколко десетилетия
02:13
the management of Vanity Fair magazine
ръководството на списание "Vanity Fair"
02:16
actually circulated a memo entitled:
разпространи официално съобщение, гласящо:
02:18
"Forbidding Discussion Among Employees of Salary Received."
"Забранява се обсъждането на заплати между служителите."
02:21
"Forbidding" discussion among employees of salary received.
"Забранява се" обсъждането на заплати между служителите.
02:25
Now that memo didn't sit well with everybody.
Това съобщение не се понрави на всеки.
02:27
New York literary figures Dorothy Parker,
Ню Йорк буквално вижда Дороти Паркър,
02:29
Robert Benchley and Robert Sherwood,
Робърт Бенчли и Робърт Шерууд,
02:31
all writers in the Algonquin Round Table,
всички писатели от т. нар. Алгонкинска кръгла маса,
02:33
decided to stand up for transparency
които се застъпиха за прозрачността
02:35
and showed up for work the next day
и на следващия ден се появиха на работа
02:37
with their salary written on signs hanging from their neck.
със заплатите си, изписани на бележка на врата им.
02:40
(Laughter)
(Смях)
02:42
Imagine showing up for work
Представете си да се появите на работа
02:44
with your salary just written across your chest for all to see.
с бележка със заплатата си, така че всички да я видят.
02:49
But why would a company even want to discourage salary discussions?
Но защо компаниите изобщо ще обезкуражават обсъждането на заплати?
02:52
Why do some people go along with it, while others revolt against it?
Защо някои хора го подкрепят, а други му се противопоставят?
02:57
It turns out that in addition to the assumed reasons,
Оказва се, че в допълнение към изброените причини
03:00
pay secrecy is actually a way to save a lot of money.
потайността при заплатите всъщност може да спести много пари.
03:04
You see, keeping salaries secret
Разбирате ли, пазенето на заплатите в тайна
03:06
leads to what economists call "information asymmetry."
води до това, което икономистите наричат "информационна асиметрия".
03:09
This is a situation where, in a negotiation,
Това е ситуация, в която при преговори
03:11
one party has loads more information than the other.
едната страна разполага с много повече информация от другата.
03:14
And in hiring or promotion or annual raise discussions,
При дискусиите за наемане, повишение или годишно увеличение
03:18
an employer can use that secrecy to save a lot of money.
работодателят може да използва потайността, за да спести много пари.
03:22
Imagine how much better you could negotiate for a raise
Представете си колко по-добре ще преговаряте увеличение,
03:25
if you knew everybody's salary.
ако знаете заплатите на останалите.
03:29
Economists warn that information asymmetry
Според икономистите информационната асиметрия
03:32
can cause markets to go awry.
има своите последици.
03:33
Someone leaves a pay stub on the copier,
Някой оставя цифра при ксерокса
03:35
and suddenly everybody is shouting at each other.
и изведнъж всички си крещят един на друг.
03:38
In fact, they even warn
Всъщност те дори предупреждават,
03:40
that information asymmetry can lead to a total market failure.
че информационната асиметрия може да доведе до пълно пропадане на пазара.
03:46
And I think we're almost there.
И аз мисля, че ние почти сме го достигнали.
03:48
Here's why:
Ето защо:
03:49
first, most employees have no idea how their pay compares to their peers'.
първо, повечето служители нямат представа колко им плащат спрямо другите.
03:54
In a 2015 survey of 70,000 employees,
Според проучване от 2015 г., в което участват 70 000 служители,
03:58
two-thirds of everyone who is paid at the market rate
две трети от хората, които получават средна за пазара заплата,
04:02
said that they felt they were underpaid.
споделят, че се чувстват зле платени.
04:05
And of everybody who felt that they were underpaid,
А от всички, които се чувстват зле платени,
04:07
60 percent said that they intended to quit,
60 процента споделят, че имат намерение да напуснат,
04:10
regardless of where they were -- underpaid, overpaid
независимо дали в действителност им се плаща повече, по-малко
04:13
or right at the market rate.
или средното за пазара.
04:16
If you were part of this survey, what would you say?
Ако вас ви попитат, какво бихте казали?
04:18
Are you underpaid?
Заплатата ви ниска ли е?
04:19
Well, wait -- how do you even know,
Но, чакайте, как изобщо ще знаете,
04:22
because you're not allowed to talk about it?
когато не ви позволяват да говорите за това?
04:24
Next, information asymmetry, pay secrecy,
После, информационната асиметрия, потайността около заплатите
04:28
makes it easier to ignore the discrimination
позволява по-лесно да игнорираме дискриминацията,
04:31
that's already present in the market today.
която вече е налице в днешния пазар.
04:34
In a 2011 report from the Institute for Women's Policy Research,
Според доклад на Института за проучвания на женските политики от 2011 г.
04:37
the gender wage gap between men and women
разликата в заплащането между мъже и жени
04:40
was 23 percent.
е 23 процента. Или с други думи,
04:42
This is where that 77 cents on the dollar comes from.
жената получава 77 цента, докато мъжът - 1 долар.
04:45
But in the Federal Government,
Но правителствените постове,
04:47
where salaries are pinned to certain levels
където заплатите са нормирани по нива
04:49
and everybody knows what those levels are,
и всеки знае кои са тези нива,
04:51
the gender wage gap shrinks to 11 percent --
свиват тази разлика до 11 процента -
04:53
and this is before controlling for any of the factors
и то, преди да се отчете влиянието на други фактори,
04:55
that economists argue over whether or not to control for.
за които икономистите спорят дали имат влияние или не.
04:59
If we really want to close the gender wage gap,
Ако наистина искаме тази разлика в заплащането да изчезне
05:01
maybe we should start by opening up the payroll.
може би трябва да започнем, като оповестим заплатите.
05:04
If this is what total market failure looks like,
Ако пълното пропадане на пазара изглежда така,
05:08
then openness remains the only way to ensure fairness.
то откритостта остава единственият начин да се осигури справедливост.
05:12
Now, I realize that letting people know what you make
Осъзнавам, че да кажем на другите колко получаваме
05:14
might feel uncomfortable,
може да е неудобно,
05:16
but isn't it less uncomfortable
но не е ли по-малко неудобно
05:18
than always wondering if you're being discriminated against,
от това всеки път да се чудим дали сме били дискриминирани
05:20
or if your wife or your daughter or your sister is being paid unfairly?
или дали вашата съпруга, дъщеря или сестра получава по-малко от нужното?
05:25
Openness remains the best way to ensure fairness,
Откритостта остава единственият начин да се осигури справедливост
05:29
and pay transparency does that.
и прозрачността на заплатите го постига.
05:31
That's why entrepreneurial leaders and corporate leaders
Затова лидери от корпоративния и предприемаческия сектор
05:34
have been experimenting with sharing salaries for years.
експериментират със споделянето на заплатите от години.
05:37
Like Dane Atkinson.
Например Дейн Аткинсън.
05:38
Dane is a serial entrepreneur who started many companies
Дейн е сериен предприемач, който е стартирал много компании
05:42
in a pay secrecy condition
в условия на скрити заплати
05:44
and even used that condition to pay two equally qualified people
и дори използвал това, за да плаща на двама еднакво квалифицирани души
05:47
dramatically different salaries,
заплати, които рязко се различават
05:49
depending on how well they could negotiate.
в зависимост от това, колко добре преговарят.
05:52
And Dane saw the strife that happened as a result of this.
Дейн забелязал конфликтите, произтичащи от това.
05:55
So when he started his newest company, SumAll,
Затова, когато стартирал SumAll,
05:58
he committed to salary transparency from the beginning.
той избрал прозрачност на заплатите от самото начало.
06:01
And the results have been amazing.
И резултатите били изумителни.
06:04
And in study after study,
Проучване след проучване показва,
06:06
when people know how they're being paid
че когато хората знаят как им се плаща
06:07
and how that pay compares to their peers',
и къде стоят спрямо заплатата на другите,
06:10
they're more likely to work hard to improve their performance,
е по-вероятно да работят усилено за по-добро представяне,
06:12
more likely to be engaged, and they're less likely to quit.
да са по-ангажирани и е по-малко вероятно да напуснат.
06:15
That's why Dane's not alone.
Ето защо Дейн не е сам.
06:17
From technology start-ups like Buffer,
От технологични стартъпи като Buffer
06:19
to the tens of thousands of employees at Whole Foods,
до десетките хиляди служители на Whole Foods,
06:23
where not only is your salary available for everyone to see,
където не само заплатата ви е достъпна за всички,
06:26
but the performance data for the store and for your department
но и данните за представянето на магазина и отдела ви
06:29
is available on the company intranet
са публикувани в Интранет,
06:31
for all to see.
видими за всички.
06:33
Now, pay transparency takes a lot of forms.
Прозрачността в заплатите има много форми.
06:36
It's not one size fits all.
Няма универсална формула.
06:38
Some post their salaries for all to see.
Някои правят заплатите видими за всички.
06:40
Some only keep it inside the company.
Други ги обявяват само вътрешно за компанията.
06:42
Some post the formula for calculating pay,
Някои споделят формулата за изчисляване на заплатите,
06:45
and others post the pay levels
а други - нивата на заплащане,
06:47
and affix everybody to that level.
като прикрепят всички към тези нива.
06:49
So you don't have to make signs
Така че не е нужно да пишете бележки,
06:51
for all of your employees to wear around the office.
които всичките ви служители да носят из офиса.
06:53
And you don't have to be the only one wearing a sign
И не е е нужно да бъдете единственият, който носи бележка,
06:56
that you made at home.
направена вкъщи.
06:58
But we can all take greater steps towards pay transparency.
Но всички можем да направим крачка към прозрачното заплащане.
07:02
For those of you that have the authority
За тези от вас, които имат властта
07:04
to move forward towards transparency:
да осигурят повече прозрачност:
07:06
it's time to move forward.
време е да я осигурите.
07:07
And for those of you that don't have that authority:
А за тези от вас, които нямат тази власт:
07:10
it's time to stand up for your right to.
време е да поискате да ви я осигурят.
07:13
So how much do you get paid?
Е, каква заплата получавате?
07:16
And how does that compare to the people you work with?
И колко е тя спрямо заплатата на колегите ви?
07:19
You should know.
Трябва да знаете.
07:21
And so should they.
Както и те.
07:23
Thank you.
Благодаря ви.
07:25
(Applause)
(Аплодисменти)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.