The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Перекладач: Hanna Leliv Утверджено: Khrystyna Romashko
00:15
I was only four years old
Мені було всього чотири роки,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
коли я побачив, як моя мати уперше в своєму житті
00:20
for the very first time in her life.
закладає речі в пральку.
00:23
That was a great day for my mother.
Це був великий день для моєї матері.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Мої батьки роками відкладали гроші
00:28
to be able to buy that machine,
на купівлю цієї машинки.
00:30
and the first day it was going to be used,
Коли ми зібрались уперше скористатись пралькою,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
то навіть запросили бабусю
прийти і подивитись на це.
00:35
(Laughter)
Бабуся хвилювалася ще більше, ніж ми.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Усеньке своє життя
вона гріла воду на вогні
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
і вручну прала одяг
для семи дітей.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
І ось настала мить, коли вона побачить,
як з цим справиться електрика.
00:53
My mother carefully opened the door,
Моя мати обережно відчинила дверцята
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
і заклала білизну
в пральку,
ось так.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
Коли вона зачинила дверцята,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
бабуся скрикнула, "Ні, ні, ні, ні!
01:07
Let me! Let me push the button!"
"Можна я, можна я натисну кнопку!"
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Бабуся натиснула кнопку
і сказала, "Неймовірно.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Я хочу це бачити. Принесіть мені стільчик.
Принесіть мені стільчик. Я хочу це бачити".
01:20
and she sat down in front of the machine,
Вона сіла навпроти пральної машинки
01:23
and she watched the entire washing program.
і не зводила з неї очей.
01:27
(Laughter)
Вона була немов зачарована.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Для моєї бабусі
пральна машинка була чудом.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Сьогодні жителі Швеції та інших багатих країн
01:38
people are using so many different machines.
використовують
дуже багато різних машинок.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Гляньте, будинки напхані машинками.
01:44
I can't even name them all.
Я навіть не знаю усіх їхніх назв.
01:46
And they also, when they want to travel,
Якщо цим людям заманеться мандрувати,
до їхніх послуг літаючі машини,
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
які довезуть їх у найвіддаленіші куточки світу.
01:54
And yet, in the world,
Водночас, сила-силенна людей у світі
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
усе ще гріють воду на вогні
і готують на вогні їсти.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Деколи їм навіть бракує їжі.
Вони живуть за межею бідності.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Два мільярди наших побратимів
02:10
who live on less than two dollars a day.
живуть менше, ніж на два долари на день.
А найбагатші люди -
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
яких налічується один мільярд -
02:16
and they live above what I call the "air line" --
живуть над межею, яку я називаю "захмарною".
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
Бо вони витрачають понад 80 доларів на день
на споживання.
02:24
on their consumption.
Але ж це лише один, два, три мільярди людей.
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
А в світі живе сім мільярдів,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
отож ще один, два, три, чотири мільярди людей
живуть між межею бідності та "захмарною межею".
02:35
who live in between the poverty and the air line.
Вони користуються електрикою,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
але питання ось у чому - скільки з них мають пральну машинку?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Я ретельно проаналізував ринкові дані
і дійшов висновку, що
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
пральна машинка проникла нижче від "захмарної межі".
І тепер ще один мільярд людей
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
живуть над "межею пральної машинки".
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Сміх)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Вони споживають понад 40 доларів на день.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Отож, два мільярди мають доступ до пральок.
03:06
And the remaining five billion --
А решта п'ять мільярдів -
як вони перуть одяг?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Іншими словами -
03:12
how do most of the women in the world wash?
як перуть одяг більшість жінок у світі?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Адже прання залишається тяжкою працею для жінок.
03:19
They wash like this: by hand.
Вони перуть ось так: вручну.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Ця тяжка праця відбирає багато часу -
вони витрачають на неї кілька годин щотижня.
03:27
which they have to do for hours every week.
Буває, що вони мусять здалека носити воду,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
аби випрати речі вдома.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Або змушені нести брудні речі далеко до річки.
03:38
And they want the washing machine.
Вони хочуть мати пральну машинку.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Вони не хочуть тратити стільки часу свого життя
03:44
doing this hard work
на цю тяжку,
03:46
with so relatively low productivity.
низькопродуктивну працю.
Їхнє бажання таке ж самісіньке,
03:49
And there's nothing different in their wish
як бажання моєї бабці.
03:51
than it was for my grandma.
Погляньте, два покоління тому у Швеції -
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
воду брали з річки,
03:57
heating with firewood and washing like that.
гріли на вогні і так прали.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Наші сучасники хочуть мати пральну машинку з тих самих причин.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Проте коли я читаю лекції стурбованим станом довкілля студентам,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
вони заперечують, "Ні, кожна людина в світі не може мати автомобіля чи пральної машинки".
04:11
How can we tell this woman
Як ми можемо сказати цій жінці,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
що у неї не буде пральної машинки?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Тоді я запитую студентів,
запитую їх уже два роки,
04:19
"How many of you don't use a car?"
"Хто з вас не їздить на машині?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Дехто з них гордо підносить руку
і каже, "Я не їжджу на машині".
04:25
And then I put the really tough question:
Тоді я ставлю доволі каверзне питання:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"Хто з вас
пере джинси і простирадла вручну?"
04:31
And no one raised their hand.
Жоден.
Навіть палкі прихильники "зелених"
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
користуються пральними машинками.
04:39
(Laughter)
(Сміх)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Чому так вийшло, що всі користуються пральними машинками
04:45
and they think others will not stop it?
і думають, що так буде завжди; що тут особливого?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Я мусив проаналізувати використання енергії в світі.
04:51
Here we are.
Ось що з того вийшло.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Погляньте, перед вами сім мільярдів людей:
04:55
The air people, the wash people,
люди за "захмарною межею", люди за "межею пральної машинки",
04:57
the bulb people and the fire people.
люди "з жарівками" і люди "з вогнем".
05:00
One unit like this
Одна така позначка - це
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
енергетична одиниця викопного палива -
нафти, вугілля чи газу.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Вони становлять основу електрики та енергії у світі.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Увесь світ використовує 12 одиниць,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
6 із яких - належить мільярду найбагатших.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Одна сьома населення світу споживає половину енергії.
05:20
And these ones, who have washing machines
Ті, хто купив пральку,
але не напакував своє помешкання іншими машинками,
05:23
but not a house full of other machines,
використовують дві одиниці.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Ця група споживає три одиниці - по одній на мільярд.
І в них також є електрика.
05:29
And they also have electricity.
А ось тут на один мільярд не припадає навіть одиниці.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
Всього разом 12 одиниць.
05:35
But the main concern
Але стурбовані станом довкілля студенти
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
найбільш занепокоєні майбутнім -
05:40
is about the future.
і вони мають рацію.
Куди ми рухаємось? Уявімо собі, без спроби докладного аналізу,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
що до 2050 року ситуація залишиться без змін -
05:48
to 2050,
маємо два чинники, через які може зрости використання енергії.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
По-перше, ріст населення.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
По-друге, економічне зростання.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Населення зростатиме здебільшого серед найбідніших людей
через високий рівень дитячої смертності
05:59
because they have high child mortality
і багатодітність.
06:01
and they have many children per woman.
Маємо ще два мільярди людей,
06:03
And that will get you two extra,
які споживатимуть практично стільки ж енергії.
06:05
but that won't change the energy use very much.
Далі відбудеться економічне зростання.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
Кращі країни з перехідною економікою -
я називаю їх державами Нового Сходу -
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
перестрибнуть через "захмарну межу".
06:15
"Wopp!" they will say.
"Гоп!", вигукнуть вони.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
І почнуть споживати стільки ж, скільки споживає Старий Захід вже сьогодні.
06:20
(Laughter)
А ці люди, вони хочуть мати пральну машинку.
06:21
And these people, they want the washing machine.
Я вам казав. Вони перейдуть сюди.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
І почнуть споживати вдвічі більше енергії.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Сподіваємося, що бідняки отримають доступ до електрики,
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
а також модель сім'ї з двома дітьми, але населення продовжуватиме зростати.
Загальне споживання енергії
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
сягне 22 одиниць.
Із них
06:37
And these 22 units --
більшість енергії далі споживають найбагатші.
06:40
still, the richest people use most of them.
Отож, що робити?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Адже ризик -
06:47
the high probability of climate change is real.
значна ймовірність зміни клімату - реальний.
06:50
It's real.
Він справді існує.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Звичайно, їм слід економити енергію.
06:55
They must change their behavior in some way.
Вони мусять якось змінити свою поведінку.
06:57
They must also start to produce green energy,
Вони також мусять виробляти енергію з відновлювальних джерел,
набагато більше "зеленої" енергії.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Але з таким рівнем споживання енергії на людину,
їм не слід радити іншим,
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
що робити, а що не робити.
07:08
(Laughter)
(Оплески)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Усюди можна виробляти більше "зеленої" енергії.
Ось на що ми сподіваємось.
07:15
This is what we hope might happen.
У майбутньому нас чекає справжнє випробування.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Але запевняю вас, що ця жінка із нетрів Ріо-де-Жанейро
хоче мати пральну машинку.
07:23
she wants a washing machine.
Вона дуже задоволена міністром енергетики,
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
яка дала світло в кожен дім -
07:29
so happy that she even voted for her.
настільки задоволена, що навіть віддала свій голос за неї.
І ось Ділма Руссефф
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
була обрана президентом
однієї з найбільших демократичних держав світу -
подолавши шлях від міністра енергетики до президента.
07:39
moving from minister of energy to president.
Якщо ви мешкаєте в демократичній країні,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
люди голосуватимуть за пральні машинки.
Вони обожнюють їх.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
Що у них за чари?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Моя мати розвіяла чари пральної машинки
07:54
the very, very first day.
у перший же день.
Вона сказала, "Гансе,
07:57
She said, "Now, Hans.
ось ми заклали брудні речі;
07:59
We have loaded the laundry.
машинка зробить все решту.
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
А ми підемо до бібліотеки".
Ось де приховані чари:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
ви закладаєте брудні речі,
08:08
and what do you get out of the machine?
і що дістаєте з машинки?
08:10
You get books out of the machines,
З машинки ви дістаєте книжки,
дитячі книжки.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
У мами з'явився час почитати мені вголос.
08:17
She loved this.
Вона любила це заняття. Я взяв у бібліотеці абетку.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Я зробив перший крок до кар'єри професора,
08:22
when my mother had time to read for me.
коли у моєї мами з'явився час почитати мені вголос.
08:24
And she also got books for herself.
Вона взяла книжки і для себе.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Вона опанувала англійську мову
як іноземну.
08:30
And she read so many novels,
Крім того, вона прочитала безліч романів,
08:32
so many different novels here.
чимало різних романів.
08:35
And we really, we really loved this machine.
І ми по-справжньому полюбили цю машинку.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Ми з мамою сказали,
08:42
"Thank you, industrialization.
"Дякую, індустріалізаціє.
08:45
Thank you, steel mill.
Дякую, сталеливарне.
08:47
Thank you, power station.
Дякую, електростанціє.
08:49
And thank you, chemical processing industry
І, врешті, дякую, хімічна промисловосте, за те,
08:52
that gave us time to read books."
що подарували нам час читати книжки".
08:54
Thank you very much.
Дуже дякую.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Оплески)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.