The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Monika Ciurlionyte Reviewer: Laura Bojarskaitė
00:15
I was only four years old
Man tebuvo ketveri,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
kai pamačiau savo motiną kraunant skalbinius į skalbimo mašiną
00:20
for the very first time in her life.
pirmą kartą save gyvenime.
00:23
That was a great day for my mother.
Tai buvo didi diena mano motinai.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Mano motina ir tėvas taupė metų metus,
00:28
to be able to buy that machine,
kad galėtų nusipirkti tą mašiną.
00:30
and the first day it was going to be used,
Ir dieną, kai ji turėjo būti panaudota pirmą kartą,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
netgi mano močiutė buvo pakviesta
pažiūrėti tos mašinos.
00:35
(Laughter)
Ir močiutė buvo netgi labiau susijaudinusi.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Visą savo gyvenimą
ji kaitino vandenį ant malkų
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
ir turėjo rankomis skalbti skalbinius
septyniems vaikams.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
Ir dabar ji atėjo pažiūrėti
kaip visą tą darbą atlieka elektra.
00:53
My mother carefully opened the door,
Mano motina atsargiai atidarė dureles
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
ir sudėjo skalbinius
į mašiną
štai taip.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
Ir tada, kai ji uždarė dureles,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
močiutė tarė: "Ne, ne, ne, ne.
01:07
Let me! Let me push the button!"
Leisk man paspausti mygtuką."
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Ir močiutė paspaudė mygtuką
ir tada ištarė: "O, fantastika.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Aš noriu tai pamatyti. Paduokite man kėdę.
Paduokite man kėdę. Aš noriu tai matyti."
01:20
and she sat down in front of the machine,
Ji prisėdo priešais mašiną
01:23
and she watched the entire washing program.
ir žiūrėjo ištisą skalbimo programą.
01:27
(Laughter)
Ji buvo pavergta.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Mano močiutei
skalbimo mašina buvo stebuklas.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Šiandien, Švedijoje ir kitose turtingose valstybėse
01:38
people are using so many different machines.
žmonės naudoja
daugybę skirtingų mašinų.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Pažiūrėkite, namai yra pilni mašinų;
01:44
I can't even name them all.
aš net negaliu visų išvardinti.
01:46
And they also, when they want to travel,
Ir kai jie nori keliauti, jie taip pat
naudoja skraidymo mašinas,
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
kurios gali juos nuskraidinti į tolimas vietas.
01:54
And yet, in the world,
Bet pasaulyje vis dar yra tiek daug žmonių,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
kurie vis dar šildo vandenį ant ugnies
ir gamina maistą ant ugnies.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Kartais jiems net neužtenka maisto.
Ir jie gyvena žemiau skurdo ribos.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Pasaulyje yra du milijardai žmonių,
02:10
who live on less than two dollars a day.
kurie pragyvena už mažiau nei du dolerius per dieną.
Ir turtingiausi žmonės čia --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
iš viso vienas milijardas žmonių --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
jie gyvena virš, kaip aš vadinu, oro linijos,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
nes jie vartojimui išleidžia daugiau
nei 80 dolerių per dieną.
02:24
on their consumption.
Bet tai tik vienas, du, trys milijardai žmonių
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
ir aišku pasaulyje yra septyni milijardai žmonių,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
taigi dar privalo būti vienas, du, trys, keturi mijilardai žmonių,
kurie gyvena tarp skurdo ir oro linijos.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
Jie turi elektrą,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
bet klausimas yra, kiek jie turi skalbimo mašinų?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Aš kruopščiai išnagrinėjau rinkos duomenis
ir atradau, kad išties
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
skalbimo mašina prasiskverbė ir žemiau oro linijos,
tad šiandien kažkur pasaulyje yra dar vienas milijardas žmonių,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
kurie gyvena virš skalbimo linijos.
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Juokas)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Ir jie išleidžia daugiau nei 40 dolerių per dieną.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Taigi du milijardai žmonių turi prieigą prie skalbimo mašinų.
03:06
And the remaining five billion --
O likę penki milijardai,
kaip jie skalbia?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Arba, tiksliau tariant,
03:12
how do most of the women in the world wash?
kaip didžioji dauguma pasaulio moterų skalbia?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Nes skalbimas moterims yra vis dar sunkus darbas.
03:19
They wash like this: by hand.
Jie skalbia šitaip: rankomis.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Tai sunkus, daug laiko atimantis darbas,
kurį jos turi atlikti valandų valandas kiekvieną savaitę.
03:27
which they have to do for hours every week.
O kartais jos netgi turi atsinešti vandens iš labai toli,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
kad galėtų skalbti skalbinius namie.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Arba joms reikia nešti skalbinius toli iki upės.
03:38
And they want the washing machine.
Ir jos nori skalbimo mašinos.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Jos nenori praleisti tokią didžiulę dalį savo gyvenimo
03:44
doing this hard work
darydamos šį sunkų
03:46
with so relatively low productivity.
ir palyginti mažo produktyvumo darbą.
Ir jų noras visiškai nesiskiria
03:49
And there's nothing different in their wish
nuo mano močiutės noro.
03:51
than it was for my grandma.
Pažiūrėkite, Švedijoje prieš dvi kartas --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
vanduo buvo nešamas iš upės,
03:57
heating with firewood and washing like that.
šildomas ant ugnies ir skalbiama štai taip.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Jos lygiai taip pat nori skalbimo mašinos.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Bet kai aš dėstytojauju apie aplinką susirūpinusiems studentams,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
jie man sako: "Ne, nevisi pasaulyje privalo turėti automobilius ir skalbimo mašinas".
04:11
How can we tell this woman
Kaip mes tai galime pasakyti moteriškei,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
kad ji negali turėti skalbimo mašinos?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Taigi aš savo studentų paklausiu,
aš klausiu -- jau dvejus metus to paties klausiu,
04:19
"How many of you don't use a car?"
"Kiek iš jūsų nesinaudojate automobiliu?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Ir kai kurie iš jų išdidžiai pakelia ranką
ir taria: "Aš nesinaudoju automobiliu".
04:25
And then I put the really tough question:
Tačiau tuomet aš paklausiu tikrai sudėtingo klausimo:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"Kiek iš jūsų
rankomis skalbiate savo džinsus ir patalynę?"
04:31
And no one raised their hand.
Ir nei vienas nepakėlė rankos.
Netgi užkietėję ekologinio judėjimo atstovai
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
naudojasi skalbimo mašinomis.
04:39
(Laughter)
(Juokas)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Kaip gali būti, kad tai, ką visi naudoja
04:45
and they think others will not stop it?
ir vistiek mano, kad kiti to nesustabdys; kas čia tokio ypatingo?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Aš turėjau atlikti analizę apie energijos sunaudojimą pasaulyje.
04:51
Here we are.
Tai štai.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Pažiūrėkite čia, matote septynis milijardus žmonių:
04:55
The air people, the wash people,
oro žmonės, skalbimo žmonės,
04:57
the bulb people and the fire people.
lemputės žmonės ir ugnies žmonės.
05:00
One unit like this
Vienas toks vienetas
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
yra iškastinio kuro energijos vienetas --
nafta, anglis ir dujos.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Tai didžioji dalis to, kas pasaulyje sudaro elektrą ir energiją.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Tai čia yra 12 vienetų sunaudojamų visame pasaulyje,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
ir turtingiausieji milijardas žmonių sunaudoja šešis vienetus.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Pusė visos energijos yra sunaudojama vienos septintosios pasaulio populiacijos.
05:20
And these ones, who have washing machines
Ir štai šie, turintys skalbimo mašinas,
bet ne namus, pilnus visokiausių mašinų,
05:23
but not a house full of other machines,
jie sunaudoja du vienetus.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Ši grupė sunaudoja tris, kiekvienas po vieną.
Ir jie taip pat turi elektrą.
05:29
And they also have electricity.
Ir štai ten jie net kiekvienas nesunaudoja vieno vieneto.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
Iš viso 12.
05:35
But the main concern
Bet pagrindinis apie aplinką susirūpinusių
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
studentų rūpestis -- ir jie yra teisūs --
05:40
is about the future.
yra ateitis.
Kokios yra tendencijos? Jeigu pratęsime tendencijas,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
be jokios tikros, pažangios analizės, iki 2050
05:48
to 2050,
yra du dalykai, kurie gali padidinti energijos sunaudojimą.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Pirmas, populiacijos augimas.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Antras, ekonominis augimas.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Populiacijos augimas daugiausiai vystysis tarp skurdžiausių žmonių čia,
nes jie turi aukštą vaikų mirštamumą
05:59
because they have high child mortality
ir viena moteris turi daug vaikų.
06:01
and they have many children per woman.
Tad šitaip jūs gausite du ekstra,
06:03
And that will get you two extra,
bet tai energijos suvartojimo labai nepakeis.
06:05
but that won't change the energy use very much.
Kas nutiks, tai būtent ekonominis augimas.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
Geriausi iš kylančios ekonomikos --
vadinu juos Naujaisiais Rytais --
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
jie peršoks oro liniją.
06:15
"Wopp!" they will say.
jie sakys "Ooop" .
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
Ir jie pradės sunaudoti tiek pat kiek Senieji Vakarai jau seniai sunaudoja.
06:20
(Laughter)
Ir šie žmonės, jie nori skalbimo mašinos.
06:21
And these people, they want the washing machine.
Aš jums sakiau. Jie čia atsiras.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Ir jų energijos suvartojimas padvigubės.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Ir mes tikimės, kad neturtingi žmonės pateks į elektrinės šviesos skyrių.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
Ir jie sukurs dviejų vaikų šeimą nestabdydami populiacijos augimo.
Bet bendras energijos suvartojimas
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
padidės iki 22 vienetų.
Ir iš šių 22 vienetų
06:37
And these 22 units --
didžiają dalį vistiek sunaudoja turtingiausi žmonės.
06:40
still, the richest people use most of them.
Taigi ką reikia daryti?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Nes rizika,
06:47
the high probability of climate change is real.
didelė klimato kaitos tikimybė yra tikra.
06:50
It's real.
Tai tikra.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Aišku jie turi stengtis naudoti energiją efektyviau.
06:55
They must change their behavior in some way.
Jiems kažkaip reikia pakeisti elgseną.
06:57
They must also start to produce green energy,
Jiems taip pat reikia pradėti gaminti ekologišką energiją,
žymiai daugiau ekologiškos energijos.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Bet kol jie turi vis dar tokį patį energijos suvartojimo lygį vienam žmogui,
jiems nereikėtų duoti patarimų kitiems --
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
ką daryti ir ko nedaryti.
07:08
(Laughter)
(Plojimai)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Čia, per visus mes galime gauti daugiau ekologiškos energijos.
Mes tikimės, kad štai kaip viskas nutiks.
07:15
This is what we hope might happen.
Tai tikras ateities išbandymas.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Bet aš jums galiu užtikrinti, kad ši moteriškė Rio lušnyne,
ji nori skalbimo mašinos.
07:23
she wants a washing machine.
Ji labai patenkinta energijos ministre,
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
kuri suteikė elektrą visiems --
07:29
so happy that she even voted for her.
tokia patenkinta, kad netgi už ją balsavo.
Ir Dilma Rousseff tapo,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
prezidentė, išrinkta
vienos didžiausių demokratijų pasaulyje --
ji nuo energijos ministrės pakilo iki prezidentės.
07:39
moving from minister of energy to president.
Jeigu turite demokratiją,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
žmonės balsuos už skalbimo mašinas.
Žmonės jas myli.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
Ir kokia gi jų magija?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Mano motina paaiškino šios mašinos magiją
07:54
the very, very first day.
pačią pirmą dieną.
Ji pasakė: "Dabar, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
mes sudėjome skalbinius,
07:59
We have loaded the laundry.
o mašina viską padarys už mus.
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
Ir dabar mes galime eiti į biblioteką."
Nes čia ir yra magija:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
jūs sudedate skalbinius
08:08
and what do you get out of the machine?
ir ką jūs gaunate iš mašinos?
08:10
You get books out of the machines,
Jūs gaunate knygas,
knygas vaikams.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
Ir motina turėjo laiko man paskaityti.
08:17
She loved this.
Jai tai labai patiko. Aš turėjau "ABC".
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Čia aš ir pradėjau savo profesoriaus karjerą,
08:22
when my mother had time to read for me.
kai mano mama turėjo laiko man paskaityti.
08:24
And she also got books for herself.
Ir ji taip pat įsigijo knygų sau.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Ji sugebėjo mokytis anglų kalbos
ir išmoko ją kaip antrą kalbą.
08:30
And she read so many novels,
Ji skaitė tiek daug romanų,
08:32
so many different novels here.
tiek daug skirtingų romanų.
08:35
And we really, we really loved this machine.
Ir mes labai, labai mylėjome šią mašiną.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Ir ką mes su motina sakėmė:
08:42
"Thank you, industrialization.
"Ačiū tau, industralizacija.
08:45
Thank you, steel mill.
Ačiū tau, plieno gamykla.
08:47
Thank you, power station.
Ačiū tau, elektrine.
08:49
And thank you, chemical processing industry
Ačiū tau, cheminio perdirbimo pramone,
08:52
that gave us time to read books."
ačiū jums, kad suteikėte mums laiko skaityti knygas".
08:54
Thank you very much.
Ačiū jums labai.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Plojimai)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.