The magic washing machine | Hans Rosling

694,073 views ・ 2011-03-21

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Monika Ciurlionyte Reviewer: Laura Bojarskaitė
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Man tebuvo ketveri,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
kai pamačiau savo motiną kraunant skalbinius į skalbimo mašiną
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
pirmą kartą save gyvenime.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Tai buvo didi diena mano motinai.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Mano motina ir tėvas taupė metų metus,
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
kad galėtų nusipirkti tą mašiną.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Ir dieną, kai ji turėjo būti panaudota pirmą kartą,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
netgi mano močiutė buvo pakviesta
pažiūrėti tos mašinos.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Ir močiutė buvo netgi labiau susijaudinusi.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Visą savo gyvenimą
ji kaitino vandenį ant malkų
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
ir turėjo rankomis skalbti skalbinius
septyniems vaikams.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Ir dabar ji atėjo pažiūrėti
kaip visą tą darbą atlieka elektra.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Mano motina atsargiai atidarė dureles
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
ir sudėjo skalbinius
į mašiną
štai taip.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Ir tada, kai ji uždarė dureles,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
močiutė tarė: "Ne, ne, ne, ne.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Leisk man paspausti mygtuką."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Ir močiutė paspaudė mygtuką
ir tada ištarė: "O, fantastika.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Aš noriu tai pamatyti. Paduokite man kėdę.
Paduokite man kėdę. Aš noriu tai matyti."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Ji prisėdo priešais mašiną
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
ir žiūrėjo ištisą skalbimo programą.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Ji buvo pavergta.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Mano močiutei
skalbimo mašina buvo stebuklas.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Šiandien, Švedijoje ir kitose turtingose valstybėse
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
žmonės naudoja
daugybę skirtingų mašinų.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Pažiūrėkite, namai yra pilni mašinų;
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
aš net negaliu visų išvardinti.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Ir kai jie nori keliauti, jie taip pat
naudoja skraidymo mašinas,
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
kurios gali juos nuskraidinti į tolimas vietas.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Bet pasaulyje vis dar yra tiek daug žmonių,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
kurie vis dar šildo vandenį ant ugnies
ir gamina maistą ant ugnies.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Kartais jiems net neužtenka maisto.
Ir jie gyvena žemiau skurdo ribos.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Pasaulyje yra du milijardai žmonių,
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
kurie pragyvena už mažiau nei du dolerius per dieną.
Ir turtingiausi žmonės čia --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
iš viso vienas milijardas žmonių --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
jie gyvena virš, kaip aš vadinu, oro linijos,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
nes jie vartojimui išleidžia daugiau
nei 80 dolerių per dieną.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Bet tai tik vienas, du, trys milijardai žmonių
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
ir aišku pasaulyje yra septyni milijardai žmonių,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
taigi dar privalo būti vienas, du, trys, keturi mijilardai žmonių,
kurie gyvena tarp skurdo ir oro linijos.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Jie turi elektrą,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
bet klausimas yra, kiek jie turi skalbimo mašinų?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Aš kruopščiai išnagrinėjau rinkos duomenis
ir atradau, kad išties
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
skalbimo mašina prasiskverbė ir žemiau oro linijos,
tad šiandien kažkur pasaulyje yra dar vienas milijardas žmonių,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
kurie gyvena virš skalbimo linijos.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Juokas)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Ir jie išleidžia daugiau nei 40 dolerių per dieną.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Taigi du milijardai žmonių turi prieigą prie skalbimo mašinų.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
O likę penki milijardai,
kaip jie skalbia?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Arba, tiksliau tariant,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
kaip didžioji dauguma pasaulio moterų skalbia?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Nes skalbimas moterims yra vis dar sunkus darbas.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Jie skalbia šitaip: rankomis.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Tai sunkus, daug laiko atimantis darbas,
kurį jos turi atlikti valandų valandas kiekvieną savaitę.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
O kartais jos netgi turi atsinešti vandens iš labai toli,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
kad galėtų skalbti skalbinius namie.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Arba joms reikia nešti skalbinius toli iki upės.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Ir jos nori skalbimo mašinos.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Jos nenori praleisti tokią didžiulę dalį savo gyvenimo
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
darydamos šį sunkų
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
ir palyginti mažo produktyvumo darbą.
Ir jų noras visiškai nesiskiria
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
nuo mano močiutės noro.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Pažiūrėkite, Švedijoje prieš dvi kartas --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
vanduo buvo nešamas iš upės,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
šildomas ant ugnies ir skalbiama štai taip.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Jos lygiai taip pat nori skalbimo mašinos.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Bet kai aš dėstytojauju apie aplinką susirūpinusiems studentams,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
jie man sako: "Ne, nevisi pasaulyje privalo turėti automobilius ir skalbimo mašinas".
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Kaip mes tai galime pasakyti moteriškei,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
kad ji negali turėti skalbimo mašinos?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Taigi aš savo studentų paklausiu,
aš klausiu -- jau dvejus metus to paties klausiu,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Kiek iš jūsų nesinaudojate automobiliu?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Ir kai kurie iš jų išdidžiai pakelia ranką
ir taria: "Aš nesinaudoju automobiliu".
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Tačiau tuomet aš paklausiu tikrai sudėtingo klausimo:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Kiek iš jūsų
rankomis skalbiate savo džinsus ir patalynę?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Ir nei vienas nepakėlė rankos.
Netgi užkietėję ekologinio judėjimo atstovai
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
naudojasi skalbimo mašinomis.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Juokas)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Kaip gali būti, kad tai, ką visi naudoja
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
ir vistiek mano, kad kiti to nesustabdys; kas čia tokio ypatingo?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Aš turėjau atlikti analizę apie energijos sunaudojimą pasaulyje.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Tai štai.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Pažiūrėkite čia, matote septynis milijardus žmonių:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
oro žmonės, skalbimo žmonės,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
lemputės žmonės ir ugnies žmonės.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Vienas toks vienetas
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
yra iškastinio kuro energijos vienetas --
nafta, anglis ir dujos.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Tai didžioji dalis to, kas pasaulyje sudaro elektrą ir energiją.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Tai čia yra 12 vienetų sunaudojamų visame pasaulyje,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
ir turtingiausieji milijardas žmonių sunaudoja šešis vienetus.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Pusė visos energijos yra sunaudojama vienos septintosios pasaulio populiacijos.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Ir štai šie, turintys skalbimo mašinas,
bet ne namus, pilnus visokiausių mašinų,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
jie sunaudoja du vienetus.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Ši grupė sunaudoja tris, kiekvienas po vieną.
Ir jie taip pat turi elektrą.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Ir štai ten jie net kiekvienas nesunaudoja vieno vieneto.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Iš viso 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Bet pagrindinis apie aplinką susirūpinusių
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
studentų rūpestis -- ir jie yra teisūs --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
yra ateitis.
Kokios yra tendencijos? Jeigu pratęsime tendencijas,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
be jokios tikros, pažangios analizės, iki 2050
05:48
to 2050,
119
348027
1167
yra du dalykai, kurie gali padidinti energijos sunaudojimą.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Pirmas, populiacijos augimas.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Antras, ekonominis augimas.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Populiacijos augimas daugiausiai vystysis tarp skurdžiausių žmonių čia,
nes jie turi aukštą vaikų mirštamumą
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
ir viena moteris turi daug vaikų.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Tad šitaip jūs gausite du ekstra,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
bet tai energijos suvartojimo labai nepakeis.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Kas nutiks, tai būtent ekonominis augimas.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Geriausi iš kylančios ekonomikos --
vadinu juos Naujaisiais Rytais --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
jie peršoks oro liniją.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
jie sakys "Ooop" .
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Ir jie pradės sunaudoti tiek pat kiek Senieji Vakarai jau seniai sunaudoja.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Ir šie žmonės, jie nori skalbimo mašinos.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Aš jums sakiau. Jie čia atsiras.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Ir jų energijos suvartojimas padvigubės.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Ir mes tikimės, kad neturtingi žmonės pateks į elektrinės šviesos skyrių.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Ir jie sukurs dviejų vaikų šeimą nestabdydami populiacijos augimo.
Bet bendras energijos suvartojimas
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
padidės iki 22 vienetų.
Ir iš šių 22 vienetų
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
didžiają dalį vistiek sunaudoja turtingiausi žmonės.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Taigi ką reikia daryti?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Nes rizika,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
didelė klimato kaitos tikimybė yra tikra.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Tai tikra.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Aišku jie turi stengtis naudoti energiją efektyviau.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Jiems kažkaip reikia pakeisti elgseną.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Jiems taip pat reikia pradėti gaminti ekologišką energiją,
žymiai daugiau ekologiškos energijos.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Bet kol jie turi vis dar tokį patį energijos suvartojimo lygį vienam žmogui,
jiems nereikėtų duoti patarimų kitiems --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
ką daryti ir ko nedaryti.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Plojimai)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Čia, per visus mes galime gauti daugiau ekologiškos energijos.
Mes tikimės, kad štai kaip viskas nutiks.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Tai tikras ateities išbandymas.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Bet aš jums galiu užtikrinti, kad ši moteriškė Rio lušnyne,
ji nori skalbimo mašinos.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Ji labai patenkinta energijos ministre,
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
kuri suteikė elektrą visiems --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
tokia patenkinta, kad netgi už ją balsavo.
Ir Dilma Rousseff tapo,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
prezidentė, išrinkta
vienos didžiausių demokratijų pasaulyje --
ji nuo energijos ministrės pakilo iki prezidentės.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Jeigu turite demokratiją,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
žmonės balsuos už skalbimo mašinas.
Žmonės jas myli.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Ir kokia gi jų magija?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Mano motina paaiškino šios mašinos magiją
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
pačią pirmą dieną.
Ji pasakė: "Dabar, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
mes sudėjome skalbinius,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
o mašina viską padarys už mus.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Ir dabar mes galime eiti į biblioteką."
Nes čia ir yra magija:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
jūs sudedate skalbinius
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
ir ką jūs gaunate iš mašinos?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Jūs gaunate knygas,
knygas vaikams.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Ir motina turėjo laiko man paskaityti.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Jai tai labai patiko. Aš turėjau "ABC".
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Čia aš ir pradėjau savo profesoriaus karjerą,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
kai mano mama turėjo laiko man paskaityti.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Ir ji taip pat įsigijo knygų sau.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Ji sugebėjo mokytis anglų kalbos
ir išmoko ją kaip antrą kalbą.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Ji skaitė tiek daug romanų,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
tiek daug skirtingų romanų.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Ir mes labai, labai mylėjome šią mašiną.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Ir ką mes su motina sakėmė:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Ačiū tau, industralizacija.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Ačiū tau, plieno gamykla.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Ačiū tau, elektrine.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Ačiū tau, cheminio perdirbimo pramone,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
ačiū jums, kad suteikėte mums laiko skaityti knygas".
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Ačiū jums labai.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Plojimai)
Apie šią svetainę

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7