The magic washing machine | Hans Rosling

600,505 views

2011-03-21・ 7001    127


http://www.ted.com What was the greatest invention of the industrial revolution? Hans Rosling makes the case for the washing machine. With newly designed graphics from Gapminder, Rosling shows us the magic that pops up when economic growth and electricity turn a boring wash day into an intellectual day of reading. TODAY: From 11:30am-1:30pm EDT, Hans Rosling will be answering questions in TED Conversations. Pop over!

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Translator: Inguna Miller Reviewer: Kristaps Kadiķis
00:15
I was only four years old
Es biju tikai četrus gadus vecs,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
kad redzēju savu māti piepildām veļas mazgājamo mašīnu
00:20
for the very first time in her life.
pašu pirmo reizi viņas dzīvē.
00:23
That was a great day for my mother.
Tā bija ievērojama diena manas mātes dzīvē.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Mana māte un tēvs bija krājuši naudu gadiem ilgi,
00:28
to be able to buy that machine,
lai varētu iegādāties šo mašīnu.
00:30
and the first day it was going to be used,
Tās pirmajā lietošanas dienā
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
apskatīt šo mašīnu
tika ielūgta pat vecmāmiņa.
00:35
(Laughter)
Vecmāmiņa bija īpaši sajūsmināta.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Visu savu dzīvi
viņai bija jākarsē ūdens, kurinot malku,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
un jāmazgā veļa ar rokām
septiņiem bērniem.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
Nu viņa varēja vērot,
kā elektrība veica to pašu darbu.
00:53
My mother carefully opened the door,
Mana māte piesardzīgi atvēra durtiņas,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
piepildīja mašīnu
ar veļu,
lūk, tā.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
Un tad, viņai aizverot durtiņas,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
vecmāmiņa teica: „Nē, nē, nē.
01:07
Let me! Let me push the button!"
Ļauj man, ļauj man nospiest pogu.”
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Vecmāmiņa nospieda šo pogu
un teica: „Ooo, cik brīnišķīgi!
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Es gribu to redzēt! Padod man krēslu!
Padod man krēslu! Es gribu to redzēt!"
01:20
and she sat down in front of the machine,
Viņa nosēdās veļas mašīnas priekšā
01:23
and she watched the entire washing program.
un vēroja mazgāšanas ciklu no sākuma līdz beigām.
01:27
(Laughter)
Viņa bija kā apmāta.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Manai vecmāmiņai
veļas mazgājamā mašīna bija brīnums.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Mūsdienās Zviedrijā un citās pārtikušās valstīs
01:38
people are using so many different machines.
to iedzīvotāji izmanto
ļoti daudz dažādu mašīnu.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Skat, mājas ir pilnas ar „mašīnām”.
01:44
I can't even name them all.
Es pat nevaru tās visas nosaukt.
01:46
And they also, when they want to travel,
Kad viņi vēlas ceļot,
viņi izmanto „lidojošās mašīnas”
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
kas viņus var nogādāt uz tāliem ceļamērķiem.
01:54
And yet, in the world,
Un, tajā pašā laikā, pasaulē ir ļoti daudz cilvēku,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
kas joprojām karsē ūdeni
un vāra ēdienu, kurinot malku.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Dažreiz viņiem pietrūkst pat pārtikas.
Viņi dzīvo zem nabadzības robežas.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Divi miljardi mūsu līdzcilvēku
02:10
who live on less than two dollars a day.
pārtiek no mazāk kā diviem dolāriem dienā.
Bet pārtikušo valstu iedzīvotāji,
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
kuru skaits ir viens miljards,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
dzīvo, kā es to dēvēju, „pārticības stratosfērā”,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
jo viņi izdod vairāk kā 80 dolārus dienā
saviem patēriņiem.
02:24
on their consumption.
Bet tas aptver tikai vienu, divus, trīs miljardus cilvēku,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
un, protams, pasaulē ir septiņi miljardi cilvēku,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
tātad ir viens, divi, trīs, četri miljardi citu cilvēku,
kas dzīvo starp nabadzības un pārticības stratosfēras robežām.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
Viņiem ir pieejama elektrība,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
bet, jājautā, cik daudziem pieder veļas mazgājamās mašīnas?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Es sīki izanalizēju biznesa statistikas datus,
un atklāju, ka, tiešām,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
veļas mašīnas pieder arī cilvēkiem, kas dzīvo zem pārticības stratosfēras robežas,
un šodien pasaulē ir vēl viens miljards cilvēku,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
kas dzīvo virs „veļas auklas” robežas.
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Smiekli)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Viņi patērē vairāk nekā 40 dolārus dienā.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Tātad diviem miljardiem cilvēku ir pieejamas veļas mazgājamās mašīnas.
03:06
And the remaining five billion --
Un atlikušie pieci miljardi,
kā viņi mazgā veļu?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Vai, precīzāk runājot,
03:12
how do most of the women in the world wash?
kāda veidā veļu mazgā vairums pasaules sieviešu?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Jo veļas mazgāšana joprojām ir smags sieviešu darbs.
03:19
They wash like this: by hand.
Viņas mazgā veļu ar rokām.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Tas ir smags, laikietilpīgs roku darbs,
kas ik nedēļu prasa stundām ilgu laiku.
03:27
which they have to do for hours every week.
Bieži viņām ir jānes ūdens no tālienes,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
lai varētu mazgāt veļu mājās.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Vai arī viņām ir jānes veļa uz tālu ūdens avotu.
03:38
And they want the washing machine.
Viņas kāro veļas mazgājamo mašīnu.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Viņas negrib pavadīt tik lielu daļu savas dzīves
03:44
doing this hard work
šajā smagajā darbā,
03:46
with so relatively low productivity.
kam ir visai zems ražīgums.
To vēloties viņas ir tādas pašas kā
03:49
And there's nothing different in their wish
mana vecmāmiņa.
03:51
than it was for my grandma.
Lūk, pirms divām paaudzēm Zviedrijā
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
ūdens tika nests no strauta,
03:57
heating with firewood and washing like that.
tika kurināta malka, un mazgāšana norisinājās tādā pašā veidā.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Viņas kāro veļas mazgājamo mašīnu tieši tāpat.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Bet, man to stāstot saviem ekoloģiski orientētajiem studentiem,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
viņi man saka: „Nē, visiem pasaulē nevar būt automašīnas un veļas mazgājamās mašīnas.”
04:11
How can we tell this woman
Kādas mums ir tiesības teikt,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
ka šai sievietei nebūs veļas mašīna?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Tad es jautāju saviem studentiem,
pēdējo divu gadu laikā:
04:19
"How many of you don't use a car?"
„Cik no jums nelieto automašīnas?”
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Daži no viņiem lepni paceļ rokas
un saka: „Es nelietoju automašīnu.”
04:25
And then I put the really tough question:
Un tad es uzdodu izšķirošo jautājumu:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
„Cik no jums
mazgā džinsus un palagus ar rokām?”
04:31
And no one raised their hand.
Un neviens nepaceļ roku.
Pat visaizrautīgākie zaļās kustības pārstāvji
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
izmanto veļas mazgājamās mašīnas.
04:39
(Laughter)
(Smiekli)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Kā ir iespējams, ka visplašāk izmantotā lieta
04:45
and they think others will not stop it?
tiek liegta citiem; kas padara to tik nozīmīgu?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Es izanalizēju pasaules enerģijas patēriņu.
04:51
Here we are.
Lūk.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Skat, septiņi miljardi pasaules iedzīvotāju, kas ir
04:55
The air people, the wash people,
stratosfēriķi, veļas mašīnieki,
04:57
the bulb people and the fire people.
spuldzinieki, un malcinieki.
05:00
One unit like this
Viena šāda vienība
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
pārstāv no fosīlijām iegūto enerģiju —
naftu, ogles vai dabasgāzi.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Tā tiek iegūta lielākā daļa pasaules enerģijas un elektrības.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Visā pasaulē tiek patērētas 12 šādas vienības,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
pasaules bagātākais miljards izlieto sešas šādas vienības.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Viena septītā daļa pasaules iedzīvotāju izmanto pusi no pasaules enerģijas.
05:20
And these ones, who have washing machines
Šiem cilvēkiem, kuriem pieder veļas mašīnas,
bet māja nav pilna ar citām mašīnām,
05:23
but not a house full of other machines,
izmanto divas enerģijas vienības.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Šī grupa izmanto trīs, katra vienu.
Arī šai grupai ir pieejama elektrība.
05:29
And they also have electricity.
Un šī grupa izmanto mazāk kā vienu vienību.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
Kopā sanāk 12 vienības.
05:35
But the main concern
Bet galvenā problēma,
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
kas uztrauc ekoloģiski orientētos studentus, un viņiem ir taisnība,
05:40
is about the future.
ir saistīta ar nākotni.
Kādas ir tendences? Ja tendences turpināsies,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
tad pat bez sīkākas analīzes ir paredzams, ka 2050. gadā
05:48
to 2050,
būs divi faktori, kas palielinās enerģijas patēriņu.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Pirmais ir iedzīvotāju skaita pieaugums.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Otrais ir ekonomiskais pieaugums.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Iedzīvotāju skaita pieaugums norisināsies galvenokārt nabadzīgāko iedzīvotāju vidū,
jo viņiem ir augsta bērnu mirstība
05:59
because they have high child mortality
un liels bērnu skaits uz katru sievieti.
06:01
and they have many children per woman.
Tas jums dos divas papildu vienības,
06:03
And that will get you two extra,
bet būtiski neizmainīs enerģijas patēriņa sadalījumu.
06:05
but that won't change the energy use very much.
Ekonomiskais pieaugums būs acīmredzamāks.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
Attīstītākās jauno valstu ekonomikas sistēmas,
ko es saucu par „jaunajiem austrumiem”,
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
ielēks pārticības stratosfērā.
06:15
"Wopp!" they will say.
Viņi teiks: „Hop!”
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
Viņi sāks patērēt tik pat daudz, cik to tagad dara vecā rietumu pasaule.
06:20
(Laughter)
Un viņi kāros pēc veļas mazgājamās mašīnas.
06:21
And these people, they want the washing machine.
Es jau to teicu. Viņi to darīs.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Viņi divkāršos savu enerģijas patēriņu.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Mēs ceram, ka nabadzīgajiem iedzīvotājiem būs pieejama elektrība,
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
ka viņiem būs divbērnu ģimenes, bez iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Bet kopējais enerģijas patēriņš
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
pieaugs līdz 22 vienībām.
Un vairumu no šīm 22 vienības
06:37
And these 22 units --
patērēs pārtikušākie iedzīvotāji.
06:40
still, the richest people use most of them.
Ko iesākt?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Šī riska dēļ
06:47
the high probability of climate change is real.
klimata izmaiņas ir ļoti reālas.
06:50
It's real.
Ļoti reālas.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Protams, viņiem būs jākļūst par taupīgākiem enerģijas izmantotājiem.
06:55
They must change their behavior in some way.
Viņiem būs kaut kā jāmaina dzīves veids.
06:57
They must also start to produce green energy,
Viņiem būs jāsāk ražot atjaunīga enerģija
daudz plašākos mērogos.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Bet, līdz viņi nebūs sasnieguši tādu pašu enerģijas patēriņu,
viņiem nevajadzētu mācīt citus
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
par to, ko drīkst un nedrīkst darīt.
07:08
(Laughter)
(Aplausi)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Mēs visur varam vairāk ražot atjaunīgu enerģiju.
Cerēsim, ka tas notiks.
07:15
This is what we hope might happen.
Tā būs liela nākotnes problēma.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Bet es varu galvot, ka šī sieviete Rio graustos
vēlas veļas mazgājamo mašīnu.
07:23
she wants a washing machine.
Viņa ir ļoti priecīga, ka viņas valsts enerģētikas ministrs
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
visiem nodrošina elektrību,
07:29
so happy that she even voted for her.
tik priecīga, ka balsoja par viņu.
Viņa izrādījās Dilma Rusefa,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
jaunievēlētā prezidente
vienā no pasaules lielākajām demokrātiskajām valstīm,
no enerģētikas ministres kļūstot par prezidenti.
07:39
moving from minister of energy to president.
Ja pastāv demokrātija,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
tauta balsos par veļas mazgājamām mašīnām.
Tauta tās dievina.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
Kur slēpjas to burvība?
07:51
My mother explained the magic with this machine
To izskaidroja mana māte
07:54
the very, very first day.
pašā pirmajā dienā.
Viņa teica: „Nu, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
kad veļas mašīna ir piepildīta,
07:59
We have loaded the laundry.
mašīna visu padarīs,
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
bet mēs iesim uz bibliotēku.”
Jo šī ir tā burvība:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
Jūs piepildiet veļas mašīnu ar veļu,
08:08
and what do you get out of the machine?
bet ko jūs no tās izņemiet?
08:10
You get books out of the machines,
Jūs izņemiet grāmatas,
bērnu grāmatas.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
Manai mātei bija brīvs laiks lasīt man priekšā.
08:17
She loved this.
Viņai tas ļoti patika. Viņa man lasīja priekšā ābeci.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Tā sākās mana profesora karjera,
08:22
when my mother had time to read for me.
ar manas mātes iespēju lasīt man priekšā.
08:24
And she also got books for herself.
Arī viņa pati sāka lasīt grāmatas.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Viņa atrada laiku apgūt
angļu valodu kā svešvalodu.
08:30
And she read so many novels,
Viņa izlasīja daudzus un
08:32
so many different novels here.
dažādus romānus.
08:35
And we really, we really loved this machine.
Mēs ļoti, ļoti iemīļojām šo mašīnu.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Gan es, gan mana māte, teicām:
08:42
"Thank you, industrialization.
„Paldies tev, industrializācija.
08:45
Thank you, steel mill.
Paldies tev, tērauda fabrika.
08:47
Thank you, power station.
Paldies tev, elektrostacija.
08:49
And thank you, chemical processing industry
Un paldies tev, ķīmisko vielu rūpniecība,
08:52
that gave us time to read books."
kas mums deva iespēju lasīt grāmatas.”
08:54
Thank you very much.
Liels paldies.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Aplausi)
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.