The magic washing machine | Hans Rosling

648,670 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

648,670 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Inguna Miller Reviewer: Kristaps Kadiķis
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Es biju tikai četrus gadus vecs,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
kad redzēju savu māti piepildām veļas mazgājamo mašīnu
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
pašu pirmo reizi viņas dzīvē.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Tā bija ievērojama diena manas mātes dzīvē.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Mana māte un tēvs bija krājuši naudu gadiem ilgi,
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
lai varētu iegādāties šo mašīnu.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Tās pirmajā lietošanas dienā
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
apskatīt šo mašīnu
tika ielūgta pat vecmāmiņa.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Vecmāmiņa bija īpaši sajūsmināta.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Visu savu dzīvi
viņai bija jākarsē ūdens, kurinot malku,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
un jāmazgā veļa ar rokām
septiņiem bērniem.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Nu viņa varēja vērot,
kā elektrība veica to pašu darbu.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Mana māte piesardzīgi atvēra durtiņas,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
piepildīja mašīnu
ar veļu,
lūk, tā.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Un tad, viņai aizverot durtiņas,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
vecmāmiņa teica: „Nē, nē, nē.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Ļauj man, ļauj man nospiest pogu.”
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Vecmāmiņa nospieda šo pogu
un teica: „Ooo, cik brīnišķīgi!
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Es gribu to redzēt! Padod man krēslu!
Padod man krēslu! Es gribu to redzēt!"
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Viņa nosēdās veļas mašīnas priekšā
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
un vēroja mazgāšanas ciklu no sākuma līdz beigām.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Viņa bija kā apmāta.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Manai vecmāmiņai
veļas mazgājamā mašīna bija brīnums.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Mūsdienās Zviedrijā un citās pārtikušās valstīs
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
to iedzīvotāji izmanto
ļoti daudz dažādu mašīnu.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Skat, mājas ir pilnas ar „mašīnām”.
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
Es pat nevaru tās visas nosaukt.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Kad viņi vēlas ceļot,
viņi izmanto „lidojošās mašīnas”
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
kas viņus var nogādāt uz tāliem ceļamērķiem.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Un, tajā pašā laikā, pasaulē ir ļoti daudz cilvēku,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
kas joprojām karsē ūdeni
un vāra ēdienu, kurinot malku.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Dažreiz viņiem pietrūkst pat pārtikas.
Viņi dzīvo zem nabadzības robežas.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Divi miljardi mūsu līdzcilvēku
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
pārtiek no mazāk kā diviem dolāriem dienā.
Bet pārtikušo valstu iedzīvotāji,
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
kuru skaits ir viens miljards,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
dzīvo, kā es to dēvēju, „pārticības stratosfērā”,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
jo viņi izdod vairāk kā 80 dolārus dienā
saviem patēriņiem.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Bet tas aptver tikai vienu, divus, trīs miljardus cilvēku,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
un, protams, pasaulē ir septiņi miljardi cilvēku,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
tātad ir viens, divi, trīs, četri miljardi citu cilvēku,
kas dzīvo starp nabadzības un pārticības stratosfēras robežām.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Viņiem ir pieejama elektrība,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
bet, jājautā, cik daudziem pieder veļas mazgājamās mašīnas?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Es sīki izanalizēju biznesa statistikas datus,
un atklāju, ka, tiešām,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
veļas mašīnas pieder arī cilvēkiem, kas dzīvo zem pārticības stratosfēras robežas,
un šodien pasaulē ir vēl viens miljards cilvēku,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
kas dzīvo virs „veļas auklas” robežas.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Smiekli)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Viņi patērē vairāk nekā 40 dolārus dienā.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Tātad diviem miljardiem cilvēku ir pieejamas veļas mazgājamās mašīnas.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
Un atlikušie pieci miljardi,
kā viņi mazgā veļu?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Vai, precīzāk runājot,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
kāda veidā veļu mazgā vairums pasaules sieviešu?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Jo veļas mazgāšana joprojām ir smags sieviešu darbs.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Viņas mazgā veļu ar rokām.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Tas ir smags, laikietilpīgs roku darbs,
kas ik nedēļu prasa stundām ilgu laiku.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Bieži viņām ir jānes ūdens no tālienes,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
lai varētu mazgāt veļu mājās.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Vai arī viņām ir jānes veļa uz tālu ūdens avotu.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Viņas kāro veļas mazgājamo mašīnu.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Viņas negrib pavadīt tik lielu daļu savas dzīves
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
šajā smagajā darbā,
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
kam ir visai zems ražīgums.
To vēloties viņas ir tādas pašas kā
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
mana vecmāmiņa.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Lūk, pirms divām paaudzēm Zviedrijā
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
ūdens tika nests no strauta,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
tika kurināta malka, un mazgāšana norisinājās tādā pašā veidā.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Viņas kāro veļas mazgājamo mašīnu tieši tāpat.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Bet, man to stāstot saviem ekoloģiski orientētajiem studentiem,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
viņi man saka: „Nē, visiem pasaulē nevar būt automašīnas un veļas mazgājamās mašīnas.”
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Kādas mums ir tiesības teikt,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
ka šai sievietei nebūs veļas mašīna?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Tad es jautāju saviem studentiem,
pēdējo divu gadu laikā:
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
„Cik no jums nelieto automašīnas?”
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Daži no viņiem lepni paceļ rokas
un saka: „Es nelietoju automašīnu.”
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Un tad es uzdodu izšķirošo jautājumu:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
„Cik no jums
mazgā džinsus un palagus ar rokām?”
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Un neviens nepaceļ roku.
Pat visaizrautīgākie zaļās kustības pārstāvji
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
izmanto veļas mazgājamās mašīnas.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Smiekli)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Kā ir iespējams, ka visplašāk izmantotā lieta
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
tiek liegta citiem; kas padara to tik nozīmīgu?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Es izanalizēju pasaules enerģijas patēriņu.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Lūk.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Skat, septiņi miljardi pasaules iedzīvotāju, kas ir
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
stratosfēriķi, veļas mašīnieki,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
spuldzinieki, un malcinieki.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Viena šāda vienība
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
pārstāv no fosīlijām iegūto enerģiju —
naftu, ogles vai dabasgāzi.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Tā tiek iegūta lielākā daļa pasaules enerģijas un elektrības.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Visā pasaulē tiek patērētas 12 šādas vienības,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
pasaules bagātākais miljards izlieto sešas šādas vienības.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Viena septītā daļa pasaules iedzīvotāju izmanto pusi no pasaules enerģijas.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Šiem cilvēkiem, kuriem pieder veļas mašīnas,
bet māja nav pilna ar citām mašīnām,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
izmanto divas enerģijas vienības.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Šī grupa izmanto trīs, katra vienu.
Arī šai grupai ir pieejama elektrība.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Un šī grupa izmanto mazāk kā vienu vienību.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Kopā sanāk 12 vienības.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Bet galvenā problēma,
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
kas uztrauc ekoloģiski orientētos studentus, un viņiem ir taisnība,
05:40
is about the future.
116
340719
1450
ir saistīta ar nākotni.
Kādas ir tendences? Ja tendences turpināsies,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
tad pat bez sīkākas analīzes ir paredzams, ka 2050. gadā
05:48
to 2050,
119
348027
1167
būs divi faktori, kas palielinās enerģijas patēriņu.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Pirmais ir iedzīvotāju skaita pieaugums.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Otrais ir ekonomiskais pieaugums.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Iedzīvotāju skaita pieaugums norisināsies galvenokārt nabadzīgāko iedzīvotāju vidū,
jo viņiem ir augsta bērnu mirstība
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
un liels bērnu skaits uz katru sievieti.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Tas jums dos divas papildu vienības,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
bet būtiski neizmainīs enerģijas patēriņa sadalījumu.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Ekonomiskais pieaugums būs acīmredzamāks.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Attīstītākās jauno valstu ekonomikas sistēmas,
ko es saucu par „jaunajiem austrumiem”,
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
ielēks pārticības stratosfērā.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
Viņi teiks: „Hop!”
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Viņi sāks patērēt tik pat daudz, cik to tagad dara vecā rietumu pasaule.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Un viņi kāros pēc veļas mazgājamās mašīnas.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Es jau to teicu. Viņi to darīs.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Viņi divkāršos savu enerģijas patēriņu.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Mēs ceram, ka nabadzīgajiem iedzīvotājiem būs pieejama elektrība,
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
ka viņiem būs divbērnu ģimenes, bez iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Bet kopējais enerģijas patēriņš
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
pieaugs līdz 22 vienībām.
Un vairumu no šīm 22 vienības
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
patērēs pārtikušākie iedzīvotāji.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Ko iesākt?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Šī riska dēļ
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
klimata izmaiņas ir ļoti reālas.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Ļoti reālas.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Protams, viņiem būs jākļūst par taupīgākiem enerģijas izmantotājiem.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Viņiem būs kaut kā jāmaina dzīves veids.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Viņiem būs jāsāk ražot atjaunīga enerģija
daudz plašākos mērogos.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Bet, līdz viņi nebūs sasnieguši tādu pašu enerģijas patēriņu,
viņiem nevajadzētu mācīt citus
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
par to, ko drīkst un nedrīkst darīt.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Aplausi)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Mēs visur varam vairāk ražot atjaunīgu enerģiju.
Cerēsim, ka tas notiks.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Tā būs liela nākotnes problēma.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Bet es varu galvot, ka šī sieviete Rio graustos
vēlas veļas mazgājamo mašīnu.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Viņa ir ļoti priecīga, ka viņas valsts enerģētikas ministrs
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
visiem nodrošina elektrību,
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
tik priecīga, ka balsoja par viņu.
Viņa izrādījās Dilma Rusefa,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
jaunievēlētā prezidente
vienā no pasaules lielākajām demokrātiskajām valstīm,
no enerģētikas ministres kļūstot par prezidenti.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Ja pastāv demokrātija,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
tauta balsos par veļas mazgājamām mašīnām.
Tauta tās dievina.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Kur slēpjas to burvība?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
To izskaidroja mana māte
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
pašā pirmajā dienā.
Viņa teica: „Nu, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
kad veļas mašīna ir piepildīta,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
mašīna visu padarīs,
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
bet mēs iesim uz bibliotēku.”
Jo šī ir tā burvība:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
Jūs piepildiet veļas mašīnu ar veļu,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
bet ko jūs no tās izņemiet?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Jūs izņemiet grāmatas,
bērnu grāmatas.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Manai mātei bija brīvs laiks lasīt man priekšā.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Viņai tas ļoti patika. Viņa man lasīja priekšā ābeci.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Tā sākās mana profesora karjera,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
ar manas mātes iespēju lasīt man priekšā.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Arī viņa pati sāka lasīt grāmatas.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Viņa atrada laiku apgūt
angļu valodu kā svešvalodu.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Viņa izlasīja daudzus un
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
dažādus romānus.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Mēs ļoti, ļoti iemīļojām šo mašīnu.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Gan es, gan mana māte, teicām:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
„Paldies tev, industrializācija.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Paldies tev, tērauda fabrika.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Paldies tev, elektrostacija.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Un paldies tev, ķīmisko vielu rūpniecība,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
kas mums deva iespēju lasīt grāmatas.”
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Liels paldies.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Aplausi)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.