The magic washing machine | Hans Rosling

694,073 views ・ 2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Ivana Korom Lektor: Sandra Gojic
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Имао сам само четири године
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
када сам видео мајку како по први пут
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
у свом животу пуни веш машину.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
То је био велик дан за моју мајку.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Моји мајка и отац су годинама штедели новац
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
да би могли да купе ту машину.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
И првог дана кад је требало да се укључи
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
чак је и бака била позвана да је види.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
(Смех)
А она је била још више узбуђена.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Током целог живота она је грејала воду на ватри
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
и ручно прала веш за седморо деце.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
А сада је требало да гледа
како струја обавља тај посао.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Моја мајка је пажљиво отворила врата
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
и убацила је веш у машину,
01:02
like this.
15
62295
1192
овако.
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
А када је затворила врата,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
бака је рекла, "Не, не, не, не.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Пусти мене, пусти мене да стиснем дугме."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
И бака је стиснула дугме
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
и рекла: "О, фантастично.
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Желим да видим ово. Дај ми столицу.
Дај ми столицу. Желим да видим."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
И седела је испред машине
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
и гледала цео програм прања.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Била је опчињена.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
За моју баку је веш машина била чудо.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Данас, у Шведској и другим богатим земљама,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
људи користе толико различитих машина.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Видите, домови су пуни машина;
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
не знам ни да их именујем све.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
И када желе да путују,
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
користе летеће машине
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
које их превозе на удаљене дестинације.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
А ипак, у свету има толико људи
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
који још увек греју воду на ватри
и кувају храну на ватри.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Некада ни немају довољно хране.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
Живе испод границе сиромаштва.
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Има две милијарде људских бића
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
која живе са мање од два долара дневно.
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
А најбогатији људи овде -
има их једна милијарда -
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
они живе изнад онога што називам ваздушна линија,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
јер троше више од 80 долара дневно
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
на своје конзумирање.
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
Али то је само једна, две, три милијарде људи
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
а очигледно је да има седам милијарди људи у свету,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
дакле мора бити једна, две, три, четири милијарде људи више
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
које живе између ваздушне и линије сиромаштва.
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
Они имају струју,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
али питање је колико њих има машине за веш?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Темељно сам проучио тржишне податке
и открио да је машина за веш
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
засигурно ушла испод ваздушне линије,
и данас има још милијарду људи
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
који живе изнад линије прања.
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Смех)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Они троше више од четрдесет долара дневно.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Дакле две милијарде има приступ веш машинама.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
А преосталих пет милијарди,
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
како они перу?
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Или, да будем прецизнији,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
како већина жена у свету пере?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Јер је прање и даље тежак женски посао.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Оне перу овако: ручно.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
То је напоран посао који захтева време,
за који су им потребни сати сваке недеље.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
Понекада морају да доносе воду из далека
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
да би прале веш код куће.
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Или морају да носе веш до удаљеног потока.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
И оне желе веш машине.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Не желе да проводе тако велики део својих живота
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
радећи овај тежак посао са релативно мало продуктивности.
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
Њихова жеља се не разликује нимало
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
од жеље коју је имала моја бака.
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
Видите, пре две генерације у Шведској -
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
узимање воде из потока,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
грејање на дрва и овакво прање.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
И оне на исти начин желе веш машину.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Али када предајем еколошки освешћеним студентима,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
они ми кажу: "Не могу сви на свету имати аутомобиле и машине за веш."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Како да кажемо овој жени да неће имати веш машину?
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Онда питам своје студенте,
питао сам их - током протекле две године,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Колико вас не вози ауто?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
И неки од њих поносно дижу руке
и кажу "Ја не возим ауто."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
А онда им поставим стварно тешко питање:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Колико вас ручно пере своје фармерке и постељину?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
И нико не диже руку.
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
Чак и најтврдокорнији из еколошког покрета
користе веш машине.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Смех)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Како то да је ово нешто што сви користе
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
и мисле да други неће престати; шта је ту посебно?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Морам да анализирам коришћење енергије у свету.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Ево нас.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Видите, овде је свих седам милијарди људи:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
људи ваздуха, људи прања,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
људи сијалице и људи ватре.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Једна оваква јединица
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
је јединица енергије у фосилним горивима -
нафта, угаљ или гас.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Одатле потиче највише струје и енергије у свету.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Дванаест јединица се користи у целом свету,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
а најбогатијих милијарду користи шест.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Седмина светске популације користи половину енергије.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
А ови који имају веш машине
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
али не и кућу пуну других машина,
05:25
they use two.
109
325091
1190
они користе две.
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Ова група користи три, свака по једну.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
И они имају струју, такође.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
А ови овде чак ни не користе свако по једну.
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
То је укупно дванаест.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Али највећа брига за еколошки освешћене студенте - и у праву су -
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
05:40
is about the future.
116
340719
1450
је будућност.
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
Какви су трендови?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
Ако продужимо трендове,
без неке напредне анализе, до 2050.
05:48
to 2050,
119
348027
1167
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
постоје две ствари које могу повећати потрошњу енергије.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Прво, раст популације.
Друго, економски раст.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Раст популације ће се највише десити у најсиромашнијим народима овде,
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
јер они имају високу смртност деце
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
и имају много деце по једној жени.
А с тим добијате још два,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
али то неће много променити потрошњу енергије.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Десиће се економски раст.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Најбољи из ових нарастајућих економија -
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
зовем их Нови Исток -
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
ће прескочити у ваздушну линију.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
Рећи ће, "Вууп!"
Почеће да користе исто колико и Стари Запад већ користи.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
А ови људи, они желе веш машину.
Рекао сам вам. Отићи ће тамо.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Удвостручиће потрошњу енергије.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Надамо се да ће сиромашни почети да користе струју.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Имаће породицу са двоје деце без заустављања раста популације.
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
Али укупна потрошња енергије
ће се повећати на 22 јединице.
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
А од те 22 јединице
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
најбогатији и даље највише троше.
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
Дакле, шта треба урадити?
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Због тих ризика,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
реална је висока вероватноћа климатских промена.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Стварна је.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Наравно, морају бити енергетски ефикаснији.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Морају на неки начин променити понашање.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Морају такође почети с производњом еко енергије
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
много више еколошке енергије.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Али све док не буду имали једнаку потрошњу по особи,
не би требало да другима деле савете -
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
шта радити, а шта не радити.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Смех и аплауз)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Овде свуда можемо имати више еко енергије.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Ми се надамо да ће се ово десити.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
То је прави изазов за будућност.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Али уверавам вас да ова жена у фавели у Рију
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
жели машину за веш.
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
Веома је задовољна министарком енергије
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
која је свима обезбедила струју -
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
толико срећна да је и гласала за њу.
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
А она је постала Дилма Русеф,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
изабрана председница
једне од највећих демократија у свету -
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
од министарке за енергију постала је председница.
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
Ако имате демократију,
људи ће гласати за веш машине.
07:46
They love them!
167
466210
1485
Обожавају их.
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
А каква је њихова магија?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Моја мајка је магију ове машине објаснила
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
већ првог дана.
Рекла је, "Ханс, сад смо убацили веш;
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
машина ће обавити посао.
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
И сада можемо отићи у библиотеку."
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
Јер магија је у овоме:
убаците веш и шта добијате од машине?
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Од машина добијате књиге,
књиге за децу.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
А мајка је имала времена да ми их чита.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Волела је ово. Добио сам "ABC".
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Тада сам започео своју професорску каријеру,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
када је мајка имала времена да ми чита.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Узимала је и књиге за себе.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Успела је да учи енглески
и научи га као страни језик.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Читала је много романа,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
много разних романа, знате.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
И стварно, стварно смо волели ову машину.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Моја мајка и ја смо рекли,
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Хвала индустријализацији.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Хвала челичани.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Хвала електрани.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
И хвала хемијској индустрији која нам је дала време за читање књига".
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Много вам хвала.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
(Аплауз)
08:56
(Applause)
198
536763
7000
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7