The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views・2011-03-21

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Ivana Korom Lektor: Sandra Gojic
00:15
I was only four years old
Имао сам само четири године
00:17
when I saw my mother load a washing machine
када сам видео мајку како по први пут
00:20
for the very first time in her life.
у свом животу пуни веш машину.
00:23
That was a great day for my mother.
То је био велик дан за моју мајку.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Моји мајка и отац су годинама штедели новац
00:28
to be able to buy that machine,
да би могли да купе ту машину.
00:30
and the first day it was going to be used,
И првог дана кад је требало да се укључи
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
чак је и бака била позвана да је види.
00:35
(Laughter)
(Смех)
А она је била још више узбуђена.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Током целог живота она је грејала воду на ватри
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
и ручно прала веш за седморо деце.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
А сада је требало да гледа
како струја обавља тај посао.
00:53
My mother carefully opened the door,
Моја мајка је пажљиво отворила врата
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
и убацила је веш у машину,
01:02
like this.
овако.
01:03
And then, when she closed the door,
А када је затворила врата,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
бака је рекла, "Не, не, не, не.
01:07
Let me! Let me push the button!"
Пусти мене, пусти мене да стиснем дугме."
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
И бака је стиснула дугме
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
и рекла: "О, фантастично.
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Желим да видим ово. Дај ми столицу.
Дај ми столицу. Желим да видим."
01:20
and she sat down in front of the machine,
И седела је испред машине
01:23
and she watched the entire washing program.
и гледала цео програм прања.
01:27
(Laughter)
Била је опчињена.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
За моју баку је веш машина била чудо.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Данас, у Шведској и другим богатим земљама,
01:38
people are using so many different machines.
људи користе толико различитих машина.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Видите, домови су пуни машина;
01:44
I can't even name them all.
не знам ни да их именујем све.
01:46
And they also, when they want to travel,
И када желе да путују,
01:50
they use flying machines
користе летеће машине
01:52
that can take them to remote destinations.
које их превозе на удаљене дестинације.
01:54
And yet, in the world,
А ипак, у свету има толико људи
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
који још увек греју воду на ватри
и кувају храну на ватри.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Некада ни немају довољно хране.
02:05
And they live below the poverty line.
Живе испод границе сиромаштва.
02:07
There are two billion fellow human beings
Има две милијарде људских бића
02:10
who live on less than two dollars a day.
која живе са мање од два долара дневно.
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
А најбогатији људи овде -
има их једна милијарда -
02:16
and they live above what I call the "air line" --
они живе изнад онога што називам ваздушна линија,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
јер троше више од 80 долара дневно
02:24
on their consumption.
на своје конзумирање.
02:26
But this is just one, two, three billion people,
Али то је само једна, две, три милијарде људи
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
а очигледно је да има седам милијарди људи у свету,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
дакле мора бити једна, две, три, четири милијарде људи више
02:35
who live in between the poverty and the air line.
које живе између ваздушне и линије сиромаштва.
02:38
They have electricity,
Они имају струју,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
али питање је колико њих има машине за веш?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Темељно сам проучио тржишне податке
и открио да је машина за веш
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
засигурно ушла испод ваздушне линије,
и данас има још милијарду људи
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
02:55
who live above the "wash line."
који живе изнад линије прања.
02:57
(Laughter)
(Смех)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Они троше више од четрдесет долара дневно.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Дакле две милијарде има приступ веш машинама.
03:06
And the remaining five billion --
А преосталих пет милијарди,
03:09
how do they wash?
како они перу?
03:10
Or, to be more precise,
Или, да будем прецизнији,
03:12
how do most of the women in the world wash?
како већина жена у свету пере?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Јер је прање и даље тежак женски посао.
03:19
They wash like this: by hand.
Оне перу овако: ручно.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
То је напоран посао који захтева време,
за који су им потребни сати сваке недеље.
03:27
which they have to do for hours every week.
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
Понекада морају да доносе воду из далека
03:33
to do the laundry at home,
да би прале веш код куће.
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Или морају да носе веш до удаљеног потока.
03:38
And they want the washing machine.
И оне желе веш машине.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Не желе да проводе тако велики део својих живота
03:44
doing this hard work
радећи овај тежак посао са релативно мало продуктивности.
03:46
with so relatively low productivity.
03:49
And there's nothing different in their wish
Њихова жеља се не разликује нимало
03:51
than it was for my grandma.
од жеље коју је имала моја бака.
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
Видите, пре две генерације у Шведској -
03:55
picking water from the stream,
узимање воде из потока,
03:57
heating with firewood and washing like that.
грејање на дрва и овакво прање.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
И оне на исти начин желе веш машину.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Али када предајем еколошки освешћеним студентима,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
они ми кажу: "Не могу сви на свету имати аутомобиле и машине за веш."
04:11
How can we tell this woman
Како да кажемо овој жени да неће имати веш машину?
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Онда питам своје студенте,
питао сам их - током протекле две године,
04:19
"How many of you don't use a car?"
"Колико вас не вози ауто?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
И неки од њих поносно дижу руке
и кажу "Ја не возим ауто."
04:25
And then I put the really tough question:
А онда им поставим стварно тешко питање:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"Колико вас ручно пере своје фармерке и постељину?"
04:31
And no one raised their hand.
И нико не диже руку.
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
Чак и најтврдокорнији из еколошког покрета
користе веш машине.
04:39
(Laughter)
(Смех)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Како то да је ово нешто што сви користе
04:45
and they think others will not stop it?
и мисле да други неће престати; шта је ту посебно?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Морам да анализирам коришћење енергије у свету.
04:51
Here we are.
Ево нас.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Видите, овде је свих седам милијарди људи:
04:55
The air people, the wash people,
људи ваздуха, људи прања,
04:57
the bulb people and the fire people.
људи сијалице и људи ватре.
05:00
One unit like this
Једна оваква јединица
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
је јединица енергије у фосилним горивима -
нафта, угаљ или гас.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Одатле потиче највише струје и енергије у свету.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Дванаест јединица се користи у целом свету,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
а најбогатијих милијарду користи шест.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Седмина светске популације користи половину енергије.
05:20
And these ones, who have washing machines
А ови који имају веш машине
05:23
but not a house full of other machines,
али не и кућу пуну других машина,
05:25
they use two.
они користе две.
05:26
This group uses three, one each.
Ова група користи три, свака по једну.
05:29
And they also have electricity.
И они имају струју, такође.
05:31
And over there, they don't even use one each.
А ови овде чак ни не користе свако по једну.
05:33
That makes 12 of them.
То је укупно дванаест.
05:35
But the main concern
Али највећа брига за еколошки освешћене студенте - и у праву су -
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
05:40
is about the future.
је будућност.
05:43
What are the trends?
Какви су трендови?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
Ако продужимо трендове,
без неке напредне анализе, до 2050.
05:48
to 2050,
05:49
there are two things that can increase the energy use:
постоје две ствари које могу повећати потрошњу енергије.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Прво, раст популације.
Друго, економски раст.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Раст популације ће се највише десити у најсиромашнијим народима овде,
05:59
because they have high child mortality
јер они имају високу смртност деце
06:01
and they have many children per woman.
и имају много деце по једној жени.
А с тим добијате још два,
06:03
And that will get you two extra,
али то неће много променити потрошњу енергије.
06:05
but that won't change the energy use very much.
Десиће се економски раст.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
Најбољи из ових нарастајућих економија -
06:12
I call them "the New East" --
зовем их Нови Исток -
06:13
they will jump the air line.
ће прескочити у ваздушну линију.
06:15
"Wopp!" they will say.
Рећи ће, "Вууп!"
Почеће да користе исто колико и Стари Запад већ користи.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
06:20
(Laughter)
06:21
And these people, they want the washing machine.
А ови људи, они желе веш машину.
Рекао сам вам. Отићи ће тамо.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Удвостручиће потрошњу енергије.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Надамо се да ће сиромашни почети да користе струју.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
Имаће породицу са двоје деце без заустављања раста популације.
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
Али укупна потрошња енергије
ће се повећати на 22 јединице.
06:37
And these 22 units --
А од те 22 јединице
06:40
still, the richest people use most of them.
најбогатији и даље највише троше.
06:44
So what needs to be done?
Дакле, шта треба урадити?
06:45
Because the risk,
Због тих ризика,
06:47
the high probability of climate change is real.
реална је висока вероватноћа климатских промена.
06:50
It's real.
Стварна је.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Наравно, морају бити енергетски ефикаснији.
06:55
They must change their behavior in some way.
Морају на неки начин променити понашање.
06:57
They must also start to produce green energy,
Морају такође почети с производњом еко енергије
07:00
much more green energy.
много више еколошке енергије.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Али све док не буду имали једнаку потрошњу по особи,
не би требало да другима деле савете -
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
шта радити, а шта не радити.
07:08
(Laughter)
(Смех и аплауз)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Овде свуда можемо имати више еко енергије.
07:15
This is what we hope might happen.
Ми се надамо да ће се ово десити.
07:17
It's a real challenge in the future.
То је прави изазов за будућност.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Али уверавам вас да ова жена у фавели у Рију
07:23
she wants a washing machine.
жели машину за веш.
07:25
She's very happy about her minister of energy
Веома је задовољна министарком енергије
07:27
that provided electricity to everyone --
која је свима обезбедила струју -
07:29
so happy that she even voted for her.
толико срећна да је и гласала за њу.
07:33
And she became Dilma Rousseff,
А она је постала Дилма Русеф,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
изабрана председница
једне од највећих демократија у свету -
07:39
moving from minister of energy to president.
од министарке за енергију постала је председница.
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
Ако имате демократију,
људи ће гласати за веш машине.
07:46
They love them!
Обожавају их.
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
А каква је њихова магија?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Моја мајка је магију ове машине објаснила
07:54
the very, very first day.
већ првог дана.
Рекла је, "Ханс, сад смо убацили веш;
07:57
She said, "Now, Hans.
07:59
We have loaded the laundry.
08:01
The machine will make the work.
машина ће обавити посао.
08:02
And now we can go to the library."
И сада можемо отићи у библиотеку."
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
Јер магија је у овоме:
убаците веш и шта добијате од машине?
08:08
and what do you get out of the machine?
08:10
You get books out of the machines,
Од машина добијате књиге,
књиге за децу.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
А мајка је имала времена да ми их чита.
08:17
She loved this.
Волела је ово. Добио сам "ABC".
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Тада сам започео своју професорску каријеру,
08:22
when my mother had time to read for me.
када је мајка имала времена да ми чита.
08:24
And she also got books for herself.
Узимала је и књиге за себе.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Успела је да учи енглески
и научи га као страни језик.
08:30
And she read so many novels,
Читала је много романа,
08:32
so many different novels here.
много разних романа, знате.
08:35
And we really, we really loved this machine.
И стварно, стварно смо волели ову машину.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Моја мајка и ја смо рекли,
08:42
"Thank you, industrialization.
"Хвала индустријализацији.
08:45
Thank you, steel mill.
Хвала челичани.
08:47
Thank you, power station.
Хвала електрани.
08:49
And thank you, chemical processing industry
И хвала хемијској индустрији која нам је дала време за читање књига".
08:52
that gave us time to read books."
08:54
Thank you very much.
Много вам хвала.
08:55
(Laughter)
(Аплауз)
08:56
(Applause)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.