The magic washing machine | Hans Rosling

686,348 views ・ 2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Patricia Gomez-Romero Reviewer: Noemi Casadesus Viola
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Només tenia quatre anys
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
quan vaig veure la meva mare omplir una rentadora
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
per primera vegada en la seva vida.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Va ser un gran dia per a la meva mare.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Ella i el meu pare havien estalviat durant anys
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
per poder comprar aquesta rentadora.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
I el dia que anaven a utilitzar-la,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
van convidar fins i tot a la meva àvia
a veure la rentadora.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
I la meva àvia estava més emocionada encara.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Durant la seva vida
sempre va haver d'escalfar l'aigua amb llenya,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
i rentar la roba a mà
per a set fills.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
I ara anava a presenciar
com l'electricitat feia aquest treball.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
La meva mare va obrir la porta amb cura,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
després va ficar la roba
a la rentadora,
així.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
I llavors, quan va tancar la porta,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
la meva àvia va dir: "No, no, no, no...
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
deixa'm a mi, deixa'm prémer el botó ".
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
I ella va pressionar el botó,
i va dir: "Oh, és fantàstic ...
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Vull veure això. Dóna'm una cadira.
Dóna'm una cadira. Vull veure-ho".
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
I es va asseure davant de la rentadora,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
i va observar tot el procés de rentat.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Estava embadalida.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Per a la meva àvia,
la rentadora era un miracle.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Avui, a Suècia i en altres països rics,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
la gent utilitza
moltes màquines diferents.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Mirin, les llars estan plenes d'aparells.
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
Ni tan sols sé com es diuen tots.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
I a més, quan volen viatjar,
utilitzen màquines voladores
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
que els porten a destinacions remotes.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
I encara hi ha molta gent al món,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
que escalfa l'aigua al foc,
i cuina el menjar al foc.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
De vegades no tenen suficient menjar.
Viuen sota el llindar de la pobresa.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Hi ha dos mil milions de persones
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
que viuen amb menys de dos dòlars al dia.
I la gent rica d'aquí,
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
que sumen mil milions de persones,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
viuen per sobre del que anomeno el llindar del cel,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
perquè gasten més de 80 dòlars diaris
en consum.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Però aquests són només 1, 2, 3 mil milions de persones,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
i òbviament hi ha 7 mil milions en el món,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
així que ha d'haver-hi 1, 2, 3, 4 mil milions més,
que viuen entre el llindar de la pobresa i el del cel.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Ells tenen electricitat,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
però la qüestió és, quants tenen rentadores?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
He analitzat les dades de mercat,
i he trobat que, de fet,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
la rentadora ha baixat del llindar del cel,
i que avui en dia hi ha mil milions de persones més
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
que viuen sobre el llindar del rentat.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Riures)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
I ells consumeixen més de 40 dòlars al dia.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Així que dos mil milions de persones tenen accés a rentadores.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
I els cinc mil milions restants,
com renten la roba?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
O, per ser més precisos,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
com renten la roba la majoria de les dones del món?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Perquè segueix sent un treball dur per a les dones.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Elles renten així, a mà.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
És un treball dur, cansat,
que han de fer durant hores cada setmana.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
I a vegades també han de portar aigua des de lluny
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
per fer la bugada a casa.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
O han de portar la roba lluny, fins a un corrent d'aigua.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Elles volen una rentadora.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
No volen perdre tant de temps de les seves vides
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
fent aquest dur treball
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
tant poc productiu.
I el seu desig no és per res diferent
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
del que tenia la meva àvia.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Mirin aquí, fa dues generacions a Suècia
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
estaven agafant aigua del riu,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
escalfant a llenya i rentant així.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
De la mateixa manera, elles volen una rentadora.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Però quan ho proposo a estudiants ambientalistes,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
em diuen: "No, tot el món no pot tenir cotxes i rentadores".
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Com podem dir a aquestes dones
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
que mai tindran una rentadora?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Llavors pregunto als meus estudiants ...
els he preguntat, durant els darrers dos anys:
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Quants de vosaltres no utilitzeu el cotxe?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
I alguns aixequen la mà orgullosos
i diuen: "Jo no utilitzo el cotxe".
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
I després els faig una pregunta difícil:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Quants de vosaltres
renteu a mà els vostres pantalons i els vostres llençols? "
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
I ningú va aixecar la mà.
Fins i tot els acèrrims en el moviment verd
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
utilitzen rentadores.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Riures)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Així que, com és que això és una cosa que tothom fa servir
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
i que ningú deixarà de fer-ho?, què té d'especial?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Vaig fer una anàlisi sobre l'energia que es consumeix al món.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Aquí el tenen.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Aquí veuen els set mil milions de persones:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
la gent de l'aire, la gent del rentat,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
la gent de les bombetes i la gent del foc.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Una unitat d'aquestes
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
és una part de combustible fòssil:
petroli, carbó o gas.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Aquestes són l'electricitat i l'energia principals en el món.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Arreu del món es fan servir 12 unitats,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
i els mil milions més rics fan servir sis d'elles.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
La meitat de l'energia l'usa la setena part de la població mundial.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
I aquests que tenen rentadores,
però no una casa plena d'altres aparells,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
n'utilitzen dos.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Aquest grup fa servir-ne tres, una cada un.
I ells també tenen electricitat.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
I ells ni tan sols n'usen una cada un.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Això suma les 12 unitats.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Però la principal preocupació
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
dels estudiants ambientalistes, i tenen raó,
05:40
is about the future.
116
340719
1450
és el futur.
Quines són les tendències? Si prolonguem les tendències,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
sense cap anàlisi avançat fins el 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
hi ha dues coses que poden augmentar l'ús d'energia.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Primer, el creixement de la població.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Segon, el creixement econòmic.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
El creixement demogràfic es produirà entre la gent més pobra d'aquí,
perquè tenen altes taxes de mortalitat infantil
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
i tenen molts nens per dona.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
I així tindrem dos més,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
però això no canviarà molt l'ús de l'energia.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
El que passarà és el creixement econòmic.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
El millor d'aquí a les economies emergents,
que jo anomeno el Nou Orient,
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
es que saltaran el llindar del cel.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
Diran: "Wop!".
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
I començaran a fer servir tant com el Vell Occident.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
I aquesta gent vol rentadores.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Us ho vaig dir: ells aniran allà.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
I duplicaran la quantitat d'energia que utilitzen.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Esperem que la gent pobra comenci a utilitzar la llum elèctrica,
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
i que tinguin famílies de dos fills sense aturar el creixement demogràfic.
Però el consum total d'energia
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
augmentarà a 22 unitats.
I d'aquestes 22 unitats
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
els més rics encara faran servir la majoria.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Així que, què s'ha de fer?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Perquè el risc,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
la gran probabilitat de canvi climàtic és real.
06:50
It's real.
145
410677
1404
És real.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Per descomptat hauran de ser més eficients energèticament.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Han de canviar el seu comportament d'alguna manera.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
També hauran de començar a produir energia verda,
molta més energia verda.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Però fins que tinguin el mateix consum d'energia per persona,
no haurien de dir als altres
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
què fer i què no.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Aplaudiments)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Aquí podem obtenir energia verda per tot arreu.
És el que desitgem que passi.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
És un veritable repte en el futur.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Però puc assegurar-vos que aquesta dona d'una favela de Rio
vol una rentadora.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Està molt contenta amb la seva ministra d'energia
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
que els va donar electricitat a tots,
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
està contenta per haver-la votat.
Ella es va convertir en Dilma Roussef,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
la presidenta electa
d'una de les democràcies més grans del món.
Va passar de ministra d'energia a president.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Si hi ha democràcia,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
la gent votarà per rentadores.
Les estimen.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
I quina és la màgia de les rentadores?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
La meva mare em va explicar aquesta màgia
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
el primer dia.
Em va dir: "Ara, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
hem ficat la roba
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
i la rentadora farà la feina.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
I nosaltres podem anar a la biblioteca ".
Perquè aquesta és la màgia:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
un carrega la roba
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
i què surt de la rentadora?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
De la rentadora surten llibres,
llibres per a nens.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
I la meva mare va tenir temps de llegir per a mi.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
A ella li encantava. Vaig tenir el "ABC".
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Allà vaig començar la meva carrera de professor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
quan la meva mare va tenir temps de llegir per a mi.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
I també va aconseguir llibres per a ella.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Se les va arreglar per estudiar anglès
i aprendre'l com a llengua estrangera.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
I va llegir moltes novel·les,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
moltes novel·les diferents.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Nosaltres realment estimàvem aquesta màquina.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
I el que vam dir, la meva mare i jo, va ser:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Gràcies, industrialització.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Gràcies fàbrica d'acer.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Gràcies estació d'energia.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
I gràcies indústria química
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
per donar-nos temps per a llegir llibres ".
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Moltes gràcies.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Aplaudiments)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7