The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

מתרגם: Guy Ernest מבקר: Sigal Tifferet
00:15
I was only four years old
הייתי רק בן ארבע
00:17
when I saw my mother load a washing machine
כאשר ראיתי את אמא שלי ממלאה מכונת כביסה
00:20
for the very first time in her life.
בפעם הראשונה בחייה.
00:23
That was a great day for my mother.
זה היה יום גדול עבור אמא שלי.
00:25
My mother and father had been saving money for years
אמא ואבא שלי חסכו כסף במשך שנים
00:28
to be able to buy that machine,
כדי שיוכלו לקנות את המכונה הזאת.
00:30
and the first day it was going to be used,
וביום הראשון שעמדו להשתמש בה,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
אפילו סבתא הוזמנה
לראות את המכונה.
00:35
(Laughter)
וסבתא אפילו היתה יותר נרגשת.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
במשך כל חייה
היא חיממה מים בעזרת עצי הסקה,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
והיא כיבסה את הכביסה ביד
של שבעה ילדים.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
ועכשיו היא עמדה לצפות
בחשמל עושה את העבודה הזאת.
00:53
My mother carefully opened the door,
אמא שלי פתחה בזהירות את הדלת,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
ומילאה את הכביסה
לתוך המכונה,
בצורה כזאת.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
ואז כאשר היא סגרה את הדלת,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
סבתא אמרה, "לא, לא, לא, לא.
01:07
Let me! Let me push the button!"
תני לי, תני לי ללחוץ על הכפתור."
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
וסבתא לחצה על הכפתור,
ואמרה, "או, מדהים.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
אני רוצה לראות את זה. תני לי כסא.
תני לי כסא. אני רוצה לראות את זה."
01:20
and she sat down in front of the machine,
והיא התיישבה מול המכונה,
01:23
and she watched the entire washing program.
והיא הביטה במשך כל תכנית הכביסה.
01:27
(Laughter)
היא היתה מהופנטת.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
לסבתא שלי,
מכונת הכביסה היתה נס.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
היום, בשבדיה ובשאר מדינות עשירות,
01:38
people are using so many different machines.
אנשים משתמשים
בכל כך הרבה מכונות שונות.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
הביטו, הבתים מלאים במכונות,
01:44
I can't even name them all.
אני אפילו לא יודע את השמות של כולן.
01:46
And they also, when they want to travel,
והם גם, כאשר הם רוצים לטייל,
הם משתמשים במכונות מעופפות
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
שיכולות לקחת אותם ליעדים רחוקים.
01:54
And yet, in the world,
ועדיין, בעולם, יש כל כך הרבה אנשים
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
שעדיין מחממים את המים על האש,
והם מבשלים את האוכל שלהם על האש,
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
ולפעמים אין להם אפילו מספיק אוכל.
והם חיים מתחת לקו העוני.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
יש שני מיליארד בני אדם
02:10
who live on less than two dollars a day.
שחיים על פחות משני דולר ליום.
והאנשים העשירים בצד הזה --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
יש מיליארד אנשים --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
והם חיים מעל מה שאני קורא לו, קו האויר,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
בגלל שהם מוציאים יותר מ-80 דולר ליום
על הצריכה הפרטית שלהם.
02:24
on their consumption.
אבל אלה רק אחד, שניים, שלושה מליארד אנשים,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
וכמובן יש שבעה מיליארד אנשים בעולם,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
אז יש אחד, שניים, שלושה, ארבעה מיליארד אנשים נוספים,
שחיים בין קו העוני וקו האויר.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
יש להם חשמל,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
אבל השאלה היא, לכמה מהם יש מכונות כביסה?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
בדקתי את נתוני השוק,
וגיליתי שאכן,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
מכונות הכביסה חדרו מתחת לקו האויר,
והיום יש מיליארד אנשים נוספים בעולם
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
שחיים מעל קו הכביסה.
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(צחוק)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
והם מוציאים יותר מ-40 דולר ליום.
03:03
So two billion have access to washing machines.
אז לשני מיליארד יש גישה למכונות כביסה.
03:06
And the remaining five billion --
ושאר חמישה מיליארד,
כיצד הם מכבסים?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
או ליתר דיוק,
03:12
how do most of the women in the world wash?
כיצד רוב הנשים בעולם מכבסות?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
בגלל שזו עדיין עבודה קשה עבור נשים לכבס.
03:19
They wash like this: by hand.
הם מכבסות כך: ביד.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
זוהי מלאכה קשה שגוזלת זמן רב,
שהן צריכות לעשות במשך שעות רבות בכל שבוע.
03:27
which they have to do for hours every week.
ולפעמים הן צריכות להביא מים מרחוק
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
כדי לכבס בבית.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
או שהן צריכות להביא את הכביסה לנהר מרוחק.
03:38
And they want the washing machine.
והן רוצות מכונות כביסה.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
הן לא רוצות לבזבז כל כך הרבה זמן מחייהן
03:44
doing this hard work
בעבודה קשה זו
03:46
with so relatively low productivity.
שנותן יחסית כל כך מעט.
אין שום הבדל בין המשאלה שלהן
03:49
And there's nothing different in their wish
וזאת של סבתא שלי.
03:51
than it was for my grandma.
הביטו, לפני שני דורות בשבדיה --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
שואבות מים מהנהר,
03:57
heating with firewood and washing like that.
מחממות בעזרת עצי הסקה ומכבסות כך.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
הן רוצות את מכונות הכביסה בדיוק באותה מידה.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
אבל כאשר אני מרצה לסטודנטים בעלי מודעות סביבתית,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
הם אומרים לי, "לא, לא לכל אחד בעולם יכולות להיות מכוניות ומכונות כביסה."
04:11
How can we tell this woman
איך אנחנו יכולים להגיד לאישה הזאת
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
שלא תהיה לה מכונת כביסה?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
ואז אני שואל את הסטודנטים שלי,
שאלתי אותם - במהלך השנתיים האחרונות שאלתי,
04:19
"How many of you don't use a car?"
"כמה מכם לא משתמשים במכונית?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
וכמה מהם הרימו את ידיהם בגאווה
ואמרו, "אני לא משתמש במכונית."
04:25
And then I put the really tough question:
ואז שאלתי שאלה קשה באמת:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"כמה מכם
מכבסים בידיים את הג'ינסים שלכם ואת המצעים שלכם?"
04:31
And no one raised their hand.
ואף אחד לא הרים את ידו.
אפילו הגרעין הקשה של התנועה הירוקה
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
משתמשים במכונות כביסה.
04:39
(Laughter)
(צחוק)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
אז כיצד זה דבר שכל אחד משתמש
04:45
and they think others will not stop it?
והם חושבים שאחרים לא יפסיקו זאת, מה כל כך מיוחד בזה?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
נאלצתי לעשות אנליזה של האנרגיה בעולם.
04:51
Here we are.
הנה.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
הביטו, אתם רואים שבעה מיליארד אנשים כאן למעלה:
04:55
The air people, the wash people,
אנשי האויר, אנשי הכביסה,
04:57
the bulb people and the fire people.
אנשי הנורה ואנשי האש.
05:00
One unit like this
יחידה אחת כזאת
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
היא יחידת אנרגיה של דלק מאובנים --
נפט, פחם או גז.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
רוב החשמל והאנרגיה בעולם.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
ו- 12 יחידות אלה הם הצריכה בכל העולם,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
והמיליארד העשיר ביותר, צורך 6 מהן.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
חצי מהאנרגיה נצרכת על ידי שביעית מאוכלוסית העולם.
05:20
And these ones, who have washing machines
אלה הם בעלי מכונות כביסה,
אבל לא בית מלא במכונות אחרות,
05:23
but not a house full of other machines,
הם משתמשים ב-2 יחידות.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
הקבוצה הזאת משתמשת ב-3, אחת לכל אחת.
וגם להם יש חשמל.
05:29
And they also have electricity.
ובצד זה הם לא משתמשים אפילו ביחידה אחת לכל אחד.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
בסך הכל 12 יחידות.
05:35
But the main concern
אבל הדאגה העיקרית
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
של הסטודנטים המעורבים סביבתית -- והם צודקים --
05:40
is about the future.
היא העתיד.
מהן המגמות? אם אנחנו רק מאריכים את המגמות,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
בלי שום אנליזה מתקדמת, לעבר 2050,
05:48
to 2050,
יש שני דברים שיכולים להגביר צריכת אנרגיה.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
דבר ראשון, גדילת האוכלוסיה.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
שנית, צמיחה כלכלית.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
גידול האוכלוסיה יהיה בעיקר בקרב האנשים העניים כאן,
בגלל שיש להם תמותת תינוקות גבוהה
05:59
because they have high child mortality
ויש להם הרבה ילדים לכל אישה.
06:01
and they have many children per woman.
וכך מקבלים שתי תוספות,
06:03
And that will get you two extra,
אבל זה לא ישנה בהרבה את צריכת האנרגיה.
06:05
but that won't change the energy use very much.
מה שיקרה זו צמיחה כלכלית.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
הטובים ביותר כאן מבין הכלכלות הצומחות --
אני קורא להם המזרח החדש --
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
הם יקפצו מעבר לקו האויר.
06:15
"Wopp!" they will say.
"הופ!" הם יאמרו.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
והם יתחילו להשתמש באותה מידה כמו שהמערב הישן כבר משתמש.
06:20
(Laughter)
והאנשים האלה, הם רוצים מכונות כביסה.
06:21
And these people, they want the washing machine.
אמרתי לכם. הם ילכו לשם.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
והם יכפילו את צריכת האנרגיה שלהם.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
ואנחנו מקווים שהאנשים העניים יכנסו לאור החשמל.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
והם יגיעו למשפחה של שני ילדים בלי לעצור את גידול האוכלוסיה.
אבל צריכת האנרגיה הכוללת
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
תגדל ל-22 יחידות.
ו-22 היחידות האלה
06:37
And these 22 units --
עדיין האנשים העשירים צורכים את רובן.
06:40
still, the richest people use most of them.
אז מה צריך לעשות?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
בגלל הסיכון,
06:47
the high probability of climate change is real.
ההסתברות של שינוי אקלימי היא אמיתית.
06:50
It's real.
זה אמיתי.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
כמובן הם צריכים להיות יותר יעילים בצריכת האנרגיה.
06:55
They must change their behavior in some way.
הם חייבים לשנות התנהגות בצורה מסוימת.
06:57
They must also start to produce green energy,
הם צריכים גם להתחיל ליצור אנרגיה ירוקה,
הרבה יותר אנרגיה ירוקה.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
אבל עד שתהיה להם צריכת אנרגיה לנפש דומה,
הם לא צריכים לתת עצות לאחרים --
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
מה לעשות ומה לא לעשות.
07:08
(Laughter)
(מחיאות כפיים)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
כאן אנחנו יכולים להשיג יותר אנרגיה ירוקה.
זה מה שאנחנו מקווים שיכול לקרות.
07:15
This is what we hope might happen.
זה אתגר אמיתי לעתיד.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
אבל אני יכול להבטיח לכם שהאישה הזאת ברובע עני בריו,
היא רוצה מכונת כביסה.
07:23
she wants a washing machine.
היא מאד מרוצה משרת האנרגיה שלה
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
שמספקת חשמל לכולם --
07:29
so happy that she even voted for her.
כל כך מרוצה שהיא אפילו הצביעה עבורה.
ואכן דילמה רוסף נבחרה,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
לנשיאת ברזיל
אחת מהדמוקרטיות הגדולות ביותר בעולם --
עברה משרת האנרגיה לנשיאה.
07:39
moving from minister of energy to president.
אם יש לך דמוקרטיה,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
אנשים יצביעו למכונות כביסה.
הם אוהבים אותן.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
ומהו הקסם בהן?
07:51
My mother explained the magic with this machine
אמא שלי הסבירה את הקסם במכונה הזאת
07:54
the very, very first day.
ביום הראשון.
היא אמרה, "עכשיו הנס,
07:57
She said, "Now, Hans.
מילאנו את הכביסה,
07:59
We have loaded the laundry.
המכונה תעשה את העבודה.
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
ועכשיו אנחנו יכולים ללכת לספריה."
בגלל שזהו הקסם:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
אתם ממלאים את הכביסה,
08:08
and what do you get out of the machine?
ומה אתם מוציאים מהמכונה?
08:10
You get books out of the machines,
אתם מקבלים ספרים מהמכונות,
ספרי ילדים.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
ולאמא שלי יש זמן לקרוא לי.
08:17
She loved this.
היא אהבה זאת. קיבלתי את "א-ב-ג"
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
כך התחלתי את הקרירה שלי כפרופסור,
08:22
when my mother had time to read for me.
כאשר לאמא שלי היה זמן לקרוא לי.
08:24
And she also got books for herself.
והיא גם לקחה ספרים לעצמה.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
היא הצליחה ללמוד אנגלית
ולמדה את זה כשפה זרה.
08:30
And she read so many novels,
והיא קראה כל כך הרבה ספרים,
08:32
so many different novels here.
כל כך הרבה ספרים שונים כאן.
08:35
And we really, we really loved this machine.
ואנחנו ממש ממש אהבנו את המכונה הזאת.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
ומה שאמרנו, אמא שלי ואני,
08:42
"Thank you, industrialization.
"תודה לך קידמה תעשיתית.
08:45
Thank you, steel mill.
תודה לך טחנת הברזל.
08:47
Thank you, power station.
תודה לך תחנת הכוח.
08:49
And thank you, chemical processing industry
ותודה לך תעשיית עיבוד כימית
08:52
that gave us time to read books."
שנתתם לנו זמן לקרוא ספרים."
08:54
Thank you very much.
תודה רבה.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(מחיאות כפיים)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.