The magic washing machine | Hans Rosling

674,829 views ・ 2011-03-21

TED


Vennligst dobbeltklikk på de engelske undertekstene nedenfor for å spille av videoen.

Translator: Martin Hassel Reviewer: Guro Sørumshaugen
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Jeg var bare fire år
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
da jeg så min mor fylle en vaskemaskin
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
for den første gangen i hennes liv.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Det var en stor dag for min mor.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Min mor og far hadde spart penger i årevis
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
for å kunne kjøpe den maskinen.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Og den første dagen den skulle bli brukt
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
ble til og med Bestemor invitert
til å se maskinen.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Og Bestemor var enda mer begeistret.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Gjennom hele sitt liv
hadde hun varmet vann med vedovnen
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
og hun hadde håndvasket klær
for syv unger.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Og nå skulle hun se
elektrisitet gjøre jobben.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Min mor åpnet forsiktig døren
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
og hun la inn skittentøyet
i maskinen,
slik.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Og så, da hun lukket døren
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
sa Bestemor "Nei, nei, nei, nei.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
La meg trykke på knappen."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Og Bestemor trykket på knappen,
og hun sa "Åh, fantastisk.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Jeg vil se dette. Gi meg en stol.
Gi meg en stol. Jeg vil se dette."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Og hun satte seg ned foran vaskemaskinen,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
og så på hele vaskeprogrammet.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Hun var trollbundet.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
For min bestemor
var vaskemaskinen et mirakel.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
I dag, i Sverige og andre rike land,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
bruker folk
så mange forskjellige maskiner.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Se, huset er fullt av maskiner,
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
jeg kan ikke engang navnet på alle.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Og de, folk vil også reise,
de bruker flyvemaskiner
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
som kan ta dem til fjerne strøk.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Og likevel, er det mange folk i verden
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
som fortsatt varmer vannet på et ildsted,
og de tilbereder maten sin på et ildsted.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Noen ganger har de ikke engang nok mat.
Og de lever under fattigdomsgrensen.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Det er to milliarder mennesker
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
som lever på under to dollar om dagen.
Og de rikeste folkene, her borte --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
det er en milliard mennesker --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
og de lever over det jeg kaller luftlinjen,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
for de bruker mer enn 80 dollar om dagen
på sitt forbruk.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Men dette er bare en, to, tre milliarder mennesker,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
og det er åpenbart syv milliarder mennesker i verden,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
så det må være en, to, tre, fire milliarder mennesker til,
som lever mellom fattigdomsgrensen og luftlinjen.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
De har elektrisitet,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
men spørsmålet er, hvor mange har vaskemaskin?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Jeg har gransket markedsdata,
og jeg har funnet ut at, faktisk,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
så har vaskemaskinen spredt seg under luftlinjen,
og i dag er det ytterligere en milliard mennesker der ute
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
som lever over vaskelinjen.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Latter)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Og de forbruker mer enn 40 dollar om dagen.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Så to milliarder har tilgang på vaskemaskiner.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
Og de resterende fem milliardene ,
hvordan vasker de?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Eller, mer korrekt,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
hvordan vasker mesteparten av kvinnene i verden?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
For det er fortsatt hard arbeid for kvinner å vaske.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
De vasker på denne måten: for hånd.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Det er hard, tidkrevende arbeid,
som de må gjøre i timesvis hver uke.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Og noen ganger må de også hente vann fra langt unna
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
for å vaske skittentøyet hjemme.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Eller de må ta med seg skittentøyet til en bekk langt unna.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Og de vil ha vaskemaskin.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
De ønsker ikke å bruke en så stor del av livet sitt
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
på å gjøre såpass tungt arbeid
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
med relativt lav produktivitet.
Og det er ingen forskjell mellom deres ønske
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
og min bestemors.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Se her, for to generasjoner siden i Sverige --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
henter vann fra bekken,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
varmer på vedovnen, og vasker slik.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
De ønsker vaskemaskinen på akkurat samme måte.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Men når jeg underviser miljø-bevisste studenter
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
sier de: "Nei, alle kan ikke ha biler og vaskemaskiner."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Hvordan kan vi fortelle denne kvinnen
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
at hun ikke kan få en vaskemaskin?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Og så spør jeg studentene mine,
jeg har spurt dem -- over de siste to årene har jeg spurt,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Hvor mange av dere bruker ikke bil?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Og noen rekker stolte opp hånden
og sier: "Jeg bruker ikke bil."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Og så stiller jeg det vanskelige spørsmålet:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Hvor mange av dere
håndvasker buksene deres og sengetøyet?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Og ingen rekker opp hånden.
Selv de hardbarkede miljøforkjemperne
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
bruker vaskemaskin.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Latter)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Så hvordan har det seg at noe som alle bruker
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
skal holdes unna andre, hva er spesielt med dette?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Jeg måtte gjøre en analyse av energiforbruket i verden.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Her er den.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Se her, du ser de syv milliarder folkene der oppe:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
luft-folkene, vaske-folkene,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
lyspære-folkene og ild-folkene.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
En enhet som dette
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
er en energi-enhet med fossilt brennstoff --
olje, kull eller gass.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Det er hva mesteparten av elektrisiteten og energien i verden består av.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Og det er 12 enheter i bruk av hele verden,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
og den rikeste milliarden bruker seks av dem.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Halvparten av verdens energi brukes av en syvendedel av befolkningen.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Og disse som har vaskemaskiner,
men ikke et hus fullt av andre maskiner,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
de bruker to.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Denne gruppen bruker tre, en hver.
Og de har også elektrisitet.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Og her borte bruker de ikke en hver engang.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Det blir 12 til sammen.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Men hovedproblemet
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
for de miljøbevisste studentene -- og de har rett --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
er om fremtiden.
Hva er trendene? Om vi bare forlenger trendene,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
uten noen form for avansert analyse, til 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
så er det to ting som kan øke energiforbruket.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Først, befolkningsvekst.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Eller, økonomisk vekst.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Befolkningsveksten vil for det meste forekomme blant de fattigste folkene her,
fordi de har høy barnedødelighet
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
og de har mange barn per kvinne.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Og med det vil det komme to ekstra (energi-enheter)
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
men det vil ikke forandre energiforbruket så mye.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Det som vil skje er økonomisk vekst.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
For det meste her i gryende økonomier --
jeg kaller dem det Nye Østen --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
de vil krysse luft-linjen.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Wopp!" vil de si.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Og de vil starte å forbruke så mye som den Gamle Vesten gjør allerede.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Og disse folkene, de vil ha vaskemaskin.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Jeg sa det. De går dit.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Og de vil fordoble sitt energiforbruk.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Og vi håper at de fattige vil få elektrisk lys.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Og at de vil få en tobarnsfamilie uten stopp i befolkningsveksten.
Men det totale energi forbruket
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
vil øke til 22 enheter.
Og disse 22 enhetene
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
vil fortsatt stort sett bli brukt av de rikeste.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Så hva må gjøres?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
For risikoen,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
den høye sannsynligheten for klimaforandringer er virkelig.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Den er reell.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Selvfølgelig må de bli mer energieffektive.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
De må endre væremåte til en viss grad.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
De må også begynne å produsere grønn energi,
mye mer grønn energi.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Men før de har det samme energiforbruket per person,
bør de ikke gi råd til andre --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
om hva de må gjøre og ikke gjøre.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Applaus)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Her kan vi få mer grønn energi over alt.
Dette er hva vi håper skal skje.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Det er en ordentlig utfordring for fremtiden.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Men jeg kan garantere deg at denne kvinnen i favelaen i Rio,
ønsker seg en vaskemaskin.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Hun er veldig fornøyd med energiministeren sin
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
som ga elektrisitet til alle --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
så glad at hun til og med stemte på henne.
Og hun ble Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
presidentkandidat
i et av verdens største demokratier --
hun gikk fra energiminister til president.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Om du har demokrati,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
vil folk stemme for vaskemaskiner.
De elsker dem.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Og hva er magien med dem?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Min mor forklarte magien med denne maskinen
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
den aller aller første dagen.
Hun sa: "Nå, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
har vi lagt inn skittentøyet,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
og maskinen vil gjøre jobben.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Og nå kan vi gå til biblioteket."
For dette er magien:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
du legger inn skittentøyet,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
og hva får du ut av vaskemaskinen?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Du får bøker ut av maskinen,
barnebøker.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Og min mor fikk tid til å lese for meg.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Hun elsket dette. Jeg fikk "ABC".
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Dette er hvor jeg startet min karriere som professor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
da min mor hadde tid til å lese for meg.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Og hun fikk også bøker til seg selv.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Hun klarte å studere engelsk
og lærte seg det som andrespråk.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Og hun leste så mange noveller,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
så mange forskjellige noveller her.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Og vi elsket virkelig denne maskinen.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Og min mor og jeg, vi sa:
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Takk industrialisering.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Takk stålverk.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Takk strømstasjon.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Og takk kjemisk prosessindustri
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
som ga oss tid til å lese bøker."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Tusen takk.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Applaus)
Om denne nettsiden

Denne siden vil introdusere deg til YouTube-videoer som er nyttige for å lære engelsk. Du vil se engelsktimer undervist av førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklikk på de engelske undertekstene som vises på hver videoside for å spille av videoen derfra. Undertekstene ruller synkronisert med videoavspillingen. Hvis du har kommentarer eller forespørsler, vennligst kontakt oss ved å bruke dette kontaktskjemaet.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7