The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views・2011-03-21

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Gohar Khachatryan Reviewer: Arpiné Grigoryan
00:15
I was only four years old
Ես ընդամենը չորս տարեկան էի,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
երբ տեսա, թե ինչպես է իմ մայրը բեռնում լվացքի մեքենան
00:20
for the very first time in her life.
առաջին անգամ իմ կյանքում։
00:23
That was a great day for my mother.
Դա հրաշալի օր էր իմ մոր համար։
00:25
My mother and father had been saving money for years
Իմ մայրն ու հայրը երկար տարիներ գումար էին խնայում,
00:28
to be able to buy that machine,
որպեսզի կարողանան գնել այդ մեքենան։
00:30
and the first day it was going to be used,
Եվ երբ այն պիտի օգտագործեին առաջին անգամ,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
նույնիսկ տատիկն էր հրավիրված
մեքենան տեսնելու։
00:35
(Laughter)
Տատիկը նույնիսկ ավելի հուզված էր։
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Իր կյանքի ընթացքում
նա տաքացրել էր ջուրը կրակի վրա,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
և ձեռքով լվացք արել
յոթ երեխաների համար։
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
Իսկ այժմ նա պիտի տեսներ,
թե ինչպես է էլեկտրականությունն անում այդ աշխատանքը։
00:53
My mother carefully opened the door,
Իմ մայրը զգուշորեն բացեց դուռը,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
և բեռնեց լվացքը
մեքենայի մեջ
այ այսպես։
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
Այնուհետև, երբ նա փակեց դուռը,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
տատիկս ասաց․ «Ոչ, ոչ, ոչ։
01:07
Let me! Let me push the button!"
Թույլ տուր ես սեղմեմ կոճակը»։
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Եվ տատիկս սեղմեց կոճակը
և ասաց․ «Հրաշալի է։
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Ես ուզում եմ տեսնել սա։ Մի աթոռ տուր ինձ․
Աթոռ տուր։ Ես ուզում եմ սա տեսնել»։
01:20
and she sat down in front of the machine,
Եվ նա նստեց մեքենայի դիմաց
01:23
and she watched the entire washing program.
և դիտեց լվացքի ամբողջ գործընթացը։
01:27
(Laughter)
Նա կարծես հիպնոսացված էր։
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Իմ տատիկի համար
լվացքի մեքենան հրաշք էր։
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Այսօր Շվեդիայում և այլ հարուստ երկրներում
01:38
people are using so many different machines.
մարդիկ օգտագործում են
այնքան տարբեր մեքենաներ։
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Տեսեք, տները լիքն են մեքենաներով,
01:44
I can't even name them all.
ես չեմ կարող նույնիսկ թվարկել բոլորը։
01:46
And they also, when they want to travel,
Եվ երբ նրանք ուզում են ճամփորդել,
նրանք օգտվում են թռչող մեքենաներից,
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
որոնք նրանց հեռավոր վայրեր են հասցնում։
01:54
And yet, in the world,
Եվ չնայած դրան, աշխարհում կան շատ մարդիկ,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
ովքեր դեռ ջուր են տաքացնում կրակի վրա,
և նրանք պատրաստում են իրենց ուտելիքը կրակի վրա։
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Երբեմն նրանք նույնիսկ բավարար ուտելիք չունեն։
Եվ նրանք ապրում են աղքատության սահմանից էլ ցածր մակարդակի վրա։
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Կա երկու միլիարդ մարդ,
02:10
who live on less than two dollars a day.
ովքեր օրական երկու դոլարից էլ քիչ են ծախսում։
Իսկ ամենահարուստ մարդիկ այստեղ,
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
կա մեկ միլիարդ մարդ,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
և նրանք ապրում են, ինչպես ես եմ ասում, օդի գծից բարձր,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
քանի որ նրանք օրական ծախսում են ավելի քան 80 դոլար
իրենց սպառման վրա։
02:24
on their consumption.
Բայց դա միայն մեկ, երկու, երեք միլիարդ մարդ է,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
և ակնհայտորեն, աշխարհում կա յոթ միլիարդ մարդ,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
այնպես որ մեկ, երկու, երեք, չորս միլիարդ այլ մարդիկ կան,
ովքեր ապրում են աղքատության և օդի գծերի միջև։
02:35
who live in between the poverty and the air line.
Նրանք ունեն էլեկտրականություն,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
բայց հարցը հետևյալն է. նրանցից քանի՞սն ունեն լվացքի մեքենա։
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Ես շուկայական տվյալների հետազոտություն արեցի,
և պարզեցի, որ իսկապես,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
լվացքի մեքենաները թափանցել են օդի գծից ներքև,
և այսօր ևս մեկ միլիարդ մարդ կա,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
ով ապրում է լվացքի գծից վեր։
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Ծիծաղ)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Եվ նրանք օրական սպառում են ավելի քան 40 դոլար։
03:03
So two billion have access to washing machines.
Այսպիսով, երկու միլիարդ մարդ ունի լվացքի մեքենա։
03:06
And the remaining five billion --
Իսկ մնացած հինգ միլիարդը,
ինչպե՞ս են նրանք լվացք անում։
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Կամ, այլ կերպ ասած,
03:12
how do most of the women in the world wash?
ինչպե՞ս է կանանց մեծամասնությունը լվացք անում։
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Չէ՞ որ լվացք անելը կանանց համար ծանր գործ է։
03:19
They wash like this: by hand.
Նրանք լվացքն անում են այսպես՝ ձեռքով։
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Դա ծանր, ժամանակատար աշխատանք է,
որը նրանք ստիպված են անել ժամերով, յուրաքանչյուր շաբաթ։
03:27
which they have to do for hours every week.
Եվ երբեմն նրանք նաև պետք է հեռվից ջուր կրեն,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
որպեսզի կարողանան տանը լվացք անել։
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Կամ ստիպված են լվացքը հասցնել հեռու գետի մոտ մի տեղ։
03:38
And they want the washing machine.
Եվ նրանք ուզում են ունենալ լվացքի մեքենա։
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Նրանք չեն ցանկանում վատնել այդքան շատ ժամանակ իրենց կյանքից,
03:44
doing this hard work
այդ ծանր գործն անելով,
03:46
with so relatively low productivity.
որն այդքան ցածր արդյունավետություն ունի։
Նրանց երազանքը չի տարբերվում
03:49
And there's nothing different in their wish
իմ տատիկի երազանքից։
03:51
than it was for my grandma.
Նայեք այստեղ, երկու սերունդ առաջ Շվեդիայում,
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
գետից ջուր են կրում,
03:57
heating with firewood and washing like that.
տաքացնում կրակի վրա և լվացք անում։
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Նրանք լվացքի մեքենա ունենալու նույն ցանկությունն ունեն։
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Բայց երբ ես դասախոսություն եմ կարդում շրջակա միջավայրի պահպանությամբ մտահոգված ուսանողներին,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
նրանք ասում են ինձ․ «Ոչ, աշխարհում բոլորը չեն կարող ունենալ մեքենաներ և լվացքի մեքենաներ»։
04:11
How can we tell this woman
Ինչպե՞ս կարող ենք ասել այս կնոջը,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
որ նա չի ունենալու լվացքի մեքենա։
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Այնուհետև ես հարցնում եմ իմ ուսանողներին,
ես հարցրել եմ նրանց... վերջին երկու տարվա ընթացքում հարցրել եմ,
04:19
"How many of you don't use a car?"
«Ձեզանից քանի՞սը չունի մեքենա»։
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Եվ նրանցից ոմանք հպարտորեն բարձրացրել են ձեռքերը,
և ասել․ «Ես մեքենա չեմ նստում»։
04:25
And then I put the really tough question:
Իսկ հետո ես հարցրել եմ հետևյալը․
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
«Ձեզանից քանի՞սն է
ձեռքով լվանում ձեր ջինսերը և անկողնու սավանները»։
04:31
And no one raised their hand.
Ոչ ոք ձեռք չի բարձրացնում։
Նույնիսկ կանաչ շարժման ամենանվիրյալ մասնակիցները
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
օգտվում են լվացքի մեքենաներից։
04:39
(Laughter)
(Ծիծաղ)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Եվ ապա ինչպե՞ս է պատահում, որ բոլորն օգտագործում են լվացքի մեքենա,
04:45
and they think others will not stop it?
և համոզված են, որ միշտ օգտագործելու են. ինչո՞վ է այն յուրահատուկ։
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Ես ստիպված էի աշխարհում օգտագործվող էներգիայի հետազոտություն անել։
04:51
Here we are.
Ահա տվյալները։
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Նայեք այստեղ. դուք տեսնում եք յոթ միլիոն մարդկանց,
04:55
The air people, the wash people,
օդի մարդիկ, լվացքի մարդիկ,
04:57
the bulb people and the fire people.
լույսի մարդիկ և կրակի մարդիկ։
05:00
One unit like this
Մեկ միավորը
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
էներգիայի մեկ միավոր է,
վառելիք, նավթ, ածուխ կամ գազ։
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Դրանք էներգիայի հիմնական աղբյուրներն են։
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է էներգիայի 12 միավոր,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
և ամենահարուստ մեկ միլիարդն օգտագործում է դրանցից վեցը։
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Էներգիայի կեսը օգտագործվում է աշխարհի բնակչության մեկ յոթերորդի կողմից։
05:20
And these ones, who have washing machines
Իսկ նրանք, ովքեր ունեն լվացքի մեքենա,
բայց չունեն այլ տարբեր մեքենաներ,
05:23
but not a house full of other machines,
նրանք օգտագործում են երկու միավոր։
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Այս խումբն օգտագործում է երեք միավոր։
Եվ նրանք նաև էլեկտրականություն ունեն։
05:29
And they also have electricity.
Իսկ այստեղ մարդիկ նույնիսկ մեկ միավոր չեն օգտագործում։
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
Այսպիսով, դառնում է 12 միավոր։
05:35
But the main concern
Բայց շրջակա միջավայրի պահպանմամբ
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
անհանգստացած ուսանողների հիմնական մտահոգությունը, և նրանք իրավացի են,
05:40
is about the future.
ապագայի մասին է։
Որո՞նք են միտումները։ Եթե մենք դիտարկենք ապագան մինչև 2050 թ․,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
հաշվի առնելով պարզապես ներկա միտումները,
05:48
to 2050,
երկու գործոն կավելացնի էներգիայի սպառումը։
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Առաջինը՝ բնակչության աճն է։
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Երկրորդը՝ տնտեսական աճն է։
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Բնակչության աճը հիմնականում տեղի կունենա ամենաաղքատ մարդկանց շրջանակում,
որովհետև նրանք ունեն ամենաբարձր մանկական մահացությունը,
05:59
because they have high child mortality
հետևաբար, նրանք շատ երեխաներ են ունենում։
06:01
and they have many children per woman.
Եվ մենք կունենանք ևս երկու միլիարդ,
06:03
And that will get you two extra,
բայց դա շատ չի փոխի էներգիայի սպառումը։
06:05
but that won't change the energy use very much.
Տեղի կունենա նաև տնտեսական աճ։
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
Զարգացող տնտեսություններից լավագույնները,
ես անվանում են նրանք Նոր արևելք,
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
կթռնեն օդի գծի վրայով։
06:15
"Wopp!" they will say.
«Հոպ», կասեն իրենք։
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
Եվ կսկսեն օգտագործել այնքան էներգիա, որքան Հին արևմուտքն օգտագործում է այժմ։
06:20
(Laughter)
Եվ այս մարդիկ, նրանք ուզում եմ լվացքի մեքենա։
06:21
And these people, they want the washing machine.
Ես զգուշացրել էի։ Նրանք այստեղ կհայտնվեն։
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Եվ նրանք կկրկնապատկեն իրենց էներգիայի սպառումը։
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Եվ մենք հույս ունենք, որ աղքատ մարդիկ էլեկտրականություն կունենան։
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
Եվ նրանք երկու երեխա կունենան, սակայն բնակչության աճը միևնույն է չի կանգնի։
Եվ էներգիայի ընդհանուր սպառումը
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
կհասնի 22 միավորի։
Եվ այդ 22 միավորի
06:37
And these 22 units --
մեծ մասը կրկին օգտագործելու են ամենահարուստները։
06:40
still, the richest people use most of them.
Այսպիսով, ի՞նչ է պետք անել։
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Չէ որ վտանգ կա,
06:47
the high probability of climate change is real.
մեծ հավանականություն կա, որ կլիմայական փոփոխությունն իրական է։
06:50
It's real.
Այն իրական է։
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Իհարկե, նրանք էներգիան ավելի արդյունավետ պիտի օգտագործեն։
06:55
They must change their behavior in some way.
Նրանք պետք է փոխեն իրենց վարքը ինչ-որ տեղ։
06:57
They must also start to produce green energy,
Նրանք պետք է նաև ավելի շատ «կանաչ» էներգիա արտադրեն,
շատ ավելի շատ «կանաչ» էներգիա։
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Բայց մինչ նրանք չունեն էներգիայի սպառման նույն մակարդակը,
նրանք իրավունք չունեն ասել մյուսներին,
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
ինչ անել կամ ինչ չանել։
07:08
(Laughter)
(Ծափահարություններ)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Այստեղ մենք կարող ենք ավելի շատ «կանաչ» էներգիա ստանալ։
Մենք հույս ունենք, որ տեղի կունենա հետևյալը։
07:15
This is what we hope might happen.
Սա իրական մարտահրավեր է ապագայի համար։
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Բայց ես հավաստիացնում ես ձեզ, որ այս կինը Ռիոյի ֆավելայում,
նա ուզում է լվացքի մեքենա։
07:23
she wants a washing machine.
Նա շատ ուրախ է, որ Էներգիայի նախարարը,
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
ապահովել է էլեկտրականություն բոլորի համար,
07:29
so happy that she even voted for her.
նա այնքան ուրախ է, որ նույնիսկ քվեարկել է նրա օգտին։
Եվ նա դարձել է Դիլմա Ռուսեֆը,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
երկրի ընտրված նախագահը,
աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավար երկրներից մեկի նախագահը,
Էներգիայի նախարարի պաշտոնից դառնալով նախագահ։
07:39
moving from minister of energy to president.
Եթե դուք ժողովրդավարություն ունեք,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
մարդիկ կքվեարկեն լվացքի մեքենաների օգտին։
Մարդիկ սիրում են դրանք։
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
Ո՞րն է հրաշքը։
07:51
My mother explained the magic with this machine
Մայրս բացատրեց հրաշքը
07:54
the very, very first day.
առաջին իսկ օրը։
Նա ասաց․ «Տես, Հանս,
07:57
She said, "Now, Hans.
մենք բեռնեցինք լվացքը,
07:59
We have loaded the laundry.
մեքենան կանի ամբողջ աշխատանքը։
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
Եվ մենք կարող ենք գնալ գրադարան»։
Որովհետև դա է հրաշքը,
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
դու բեռնում ես լվացքը,
08:08
and what do you get out of the machine?
և ի՞նչ ես ստանում մեքենայից։
08:10
You get books out of the machines,
Դու ստանում ես գքեր,
մանկական գրքեր։
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
Մայրս ժամանակ ունեցավ կարդալ ինձ համար։
08:17
She loved this.
Նրան շատ դուր էր գալիս դա։ Ես ձեռք բերեցի այբբենարան։
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Ահա թե երբ ես սկսեցի իմ կարիերան որպես դասախոս,
08:22
when my mother had time to read for me.
երբ իմ մայրը ժամանակ ունեցավ կարդալ ինձ համար։
08:24
And she also got books for herself.
Եվ նա գրքեր ձեռք բերեց նաև իր համար։
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Նա կարողացավ անգլերեն սովորել,
անգլերենը որպես օտար լեզու։
08:30
And she read so many novels,
Եվ նա այնքան վեպեր կարդաց,
08:32
so many different novels here.
այնքան տարբեր վեպեր։
08:35
And we really, we really loved this machine.
Եվ մենք շատ շատ սիրում էինք այս մեքենան։
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Եվ մենք ասացինք, իմ մայրը և ես․
08:42
"Thank you, industrialization.
«Շնորհակալություն քեզ, ինդուստրացում։
08:45
Thank you, steel mill.
Շնորհակալություն քեզ, պողպատաձուլման գործարան։
08:47
Thank you, power station.
Շնորհակալություն քեզ, էլեկտրակայան։
08:49
And thank you, chemical processing industry
Եվ շնորհակալություն քեզ, քիմիական արդյունաբերություն,
08:52
that gave us time to read books."
որ ժամանակ տվեցիր մեզ գրքեր կարդալու համար»։
08:54
Thank you very much.
Շատ շնորհակալություն։
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Ծափահարություններ)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.