The magic washing machine | Hans Rosling

656,567 views ・ 2011-03-21

TED


Խնդրում ենք կրկնակի սեղմել ստորև ներկայացված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ տեսանյութը նվագարկելու համար:

Translator: Gohar Khachatryan Reviewer: Arpiné Grigoryan
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Ես ընդամենը չորս տարեկան էի,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
երբ տեսա, թե ինչպես է իմ մայրը բեռնում լվացքի մեքենան
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
առաջին անգամ իմ կյանքում։
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Դա հրաշալի օր էր իմ մոր համար։
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Իմ մայրն ու հայրը երկար տարիներ գումար էին խնայում,
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
որպեսզի կարողանան գնել այդ մեքենան։
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
Եվ երբ այն պիտի օգտագործեին առաջին անգամ,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
նույնիսկ տատիկն էր հրավիրված
մեքենան տեսնելու։
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
Տատիկը նույնիսկ ավելի հուզված էր։
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Իր կյանքի ընթացքում
նա տաքացրել էր ջուրը կրակի վրա,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
և ձեռքով լվացք արել
յոթ երեխաների համար։
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
Իսկ այժմ նա պիտի տեսներ,
թե ինչպես է էլեկտրականությունն անում այդ աշխատանքը։
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Իմ մայրը զգուշորեն բացեց դուռը,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
և բեռնեց լվացքը
մեքենայի մեջ
այ այսպես։
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
Այնուհետև, երբ նա փակեց դուռը,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
տատիկս ասաց․ «Ոչ, ոչ, ոչ։
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Թույլ տուր ես սեղմեմ կոճակը»։
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
Եվ տատիկս սեղմեց կոճակը
և ասաց․ «Հրաշալի է։
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Ես ուզում եմ տեսնել սա։ Մի աթոռ տուր ինձ․
Աթոռ տուր։ Ես ուզում եմ սա տեսնել»։
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Եվ նա նստեց մեքենայի դիմաց
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
և դիտեց լվացքի ամբողջ գործընթացը։
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Նա կարծես հիպնոսացված էր։
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Իմ տատիկի համար
լվացքի մեքենան հրաշք էր։
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Այսօր Շվեդիայում և այլ հարուստ երկրներում
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
մարդիկ օգտագործում են
այնքան տարբեր մեքենաներ։
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Տեսեք, տները լիքն են մեքենաներով,
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
ես չեմ կարող նույնիսկ թվարկել բոլորը։
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Եվ երբ նրանք ուզում են ճամփորդել,
նրանք օգտվում են թռչող մեքենաներից,
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
որոնք նրանց հեռավոր վայրեր են հասցնում։
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Եվ չնայած դրան, աշխարհում կան շատ մարդիկ,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
ովքեր դեռ ջուր են տաքացնում կրակի վրա,
և նրանք պատրաստում են իրենց ուտելիքը կրակի վրա։
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Երբեմն նրանք նույնիսկ բավարար ուտելիք չունեն։
Եվ նրանք ապրում են աղքատության սահմանից էլ ցածր մակարդակի վրա։
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Կա երկու միլիարդ մարդ,
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
ովքեր օրական երկու դոլարից էլ քիչ են ծախսում։
Իսկ ամենահարուստ մարդիկ այստեղ,
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
կա մեկ միլիարդ մարդ,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
և նրանք ապրում են, ինչպես ես եմ ասում, օդի գծից բարձր,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
քանի որ նրանք օրական ծախսում են ավելի քան 80 դոլար
իրենց սպառման վրա։
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Բայց դա միայն մեկ, երկու, երեք միլիարդ մարդ է,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
և ակնհայտորեն, աշխարհում կա յոթ միլիարդ մարդ,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
այնպես որ մեկ, երկու, երեք, չորս միլիարդ այլ մարդիկ կան,
ովքեր ապրում են աղքատության և օդի գծերի միջև։
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Նրանք ունեն էլեկտրականություն,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
բայց հարցը հետևյալն է. նրանցից քանի՞սն ունեն լվացքի մեքենա։
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Ես շուկայական տվյալների հետազոտություն արեցի,
և պարզեցի, որ իսկապես,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
լվացքի մեքենաները թափանցել են օդի գծից ներքև,
և այսօր ևս մեկ միլիարդ մարդ կա,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
ով ապրում է լվացքի գծից վեր։
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Ծիծաղ)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Եվ նրանք օրական սպառում են ավելի քան 40 դոլար։
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Այսպիսով, երկու միլիարդ մարդ ունի լվացքի մեքենա։
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
Իսկ մնացած հինգ միլիարդը,
ինչպե՞ս են նրանք լվացք անում։
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Կամ, այլ կերպ ասած,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
ինչպե՞ս է կանանց մեծամասնությունը լվացք անում։
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Չէ՞ որ լվացք անելը կանանց համար ծանր գործ է։
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Նրանք լվացքն անում են այսպես՝ ձեռքով։
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Դա ծանր, ժամանակատար աշխատանք է,
որը նրանք ստիպված են անել ժամերով, յուրաքանչյուր շաբաթ։
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
Եվ երբեմն նրանք նաև պետք է հեռվից ջուր կրեն,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
որպեսզի կարողանան տանը լվացք անել։
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Կամ ստիպված են լվացքը հասցնել հեռու գետի մոտ մի տեղ։
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
Եվ նրանք ուզում են ունենալ լվացքի մեքենա։
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Նրանք չեն ցանկանում վատնել այդքան շատ ժամանակ իրենց կյանքից,
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
այդ ծանր գործն անելով,
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
որն այդքան ցածր արդյունավետություն ունի։
Նրանց երազանքը չի տարբերվում
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
իմ տատիկի երազանքից։
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Նայեք այստեղ, երկու սերունդ առաջ Շվեդիայում,
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
գետից ջուր են կրում,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
տաքացնում կրակի վրա և լվացք անում։
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Նրանք լվացքի մեքենա ունենալու նույն ցանկությունն ունեն։
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Բայց երբ ես դասախոսություն եմ կարդում շրջակա միջավայրի պահպանությամբ մտահոգված ուսանողներին,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
նրանք ասում են ինձ․ «Ոչ, աշխարհում բոլորը չեն կարող ունենալ մեքենաներ և լվացքի մեքենաներ»։
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Ինչպե՞ս կարող ենք ասել այս կնոջը,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
որ նա չի ունենալու լվացքի մեքենա։
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
Այնուհետև ես հարցնում եմ իմ ուսանողներին,
ես հարցրել եմ նրանց... վերջին երկու տարվա ընթացքում հարցրել եմ,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
«Ձեզանից քանի՞սը չունի մեքենա»։
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
Եվ նրանցից ոմանք հպարտորեն բարձրացրել են ձեռքերը,
և ասել․ «Ես մեքենա չեմ նստում»։
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
Իսկ հետո ես հարցրել եմ հետևյալը․
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
«Ձեզանից քանի՞սն է
ձեռքով լվանում ձեր ջինսերը և անկողնու սավանները»։
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
Ոչ ոք ձեռք չի բարձրացնում։
Նույնիսկ կանաչ շարժման ամենանվիրյալ մասնակիցները
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
օգտվում են լվացքի մեքենաներից։
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Ծիծաղ)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Եվ ապա ինչպե՞ս է պատահում, որ բոլորն օգտագործում են լվացքի մեքենա,
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
և համոզված են, որ միշտ օգտագործելու են. ինչո՞վ է այն յուրահատուկ։
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Ես ստիպված էի աշխարհում օգտագործվող էներգիայի հետազոտություն անել։
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Ահա տվյալները։
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Նայեք այստեղ. դուք տեսնում եք յոթ միլիոն մարդկանց,
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
օդի մարդիկ, լվացքի մարդիկ,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
լույսի մարդիկ և կրակի մարդիկ։
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Մեկ միավորը
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
էներգիայի մեկ միավոր է,
վառելիք, նավթ, ածուխ կամ գազ։
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Դրանք էներգիայի հիմնական աղբյուրներն են։
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է էներգիայի 12 միավոր,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
և ամենահարուստ մեկ միլիարդն օգտագործում է դրանցից վեցը։
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Էներգիայի կեսը օգտագործվում է աշխարհի բնակչության մեկ յոթերորդի կողմից։
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
Իսկ նրանք, ովքեր ունեն լվացքի մեքենա,
բայց չունեն այլ տարբեր մեքենաներ,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
նրանք օգտագործում են երկու միավոր։
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Այս խումբն օգտագործում է երեք միավոր։
Եվ նրանք նաև էլեկտրականություն ունեն։
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
Իսկ այստեղ մարդիկ նույնիսկ մեկ միավոր չեն օգտագործում։
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Այսպիսով, դառնում է 12 միավոր։
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Բայց շրջակա միջավայրի պահպանմամբ
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
անհանգստացած ուսանողների հիմնական մտահոգությունը, և նրանք իրավացի են,
05:40
is about the future.
116
340719
1450
ապագայի մասին է։
Որո՞նք են միտումները։ Եթե մենք դիտարկենք ապագան մինչև 2050 թ․,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
հաշվի առնելով պարզապես ներկա միտումները,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
երկու գործոն կավելացնի էներգիայի սպառումը։
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Առաջինը՝ բնակչության աճն է։
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Երկրորդը՝ տնտեսական աճն է։
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Բնակչության աճը հիմնականում տեղի կունենա ամենաաղքատ մարդկանց շրջանակում,
որովհետև նրանք ունեն ամենաբարձր մանկական մահացությունը,
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
հետևաբար, նրանք շատ երեխաներ են ունենում։
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
Եվ մենք կունենանք ևս երկու միլիարդ,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
բայց դա շատ չի փոխի էներգիայի սպառումը։
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Տեղի կունենա նաև տնտեսական աճ։
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Զարգացող տնտեսություններից լավագույնները,
ես անվանում են նրանք Նոր արևելք,
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
կթռնեն օդի գծի վրայով։
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
«Հոպ», կասեն իրենք։
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
Եվ կսկսեն օգտագործել այնքան էներգիա, որքան Հին արևմուտքն օգտագործում է այժմ։
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Եվ այս մարդիկ, նրանք ուզում եմ լվացքի մեքենա։
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Ես զգուշացրել էի։ Նրանք այստեղ կհայտնվեն։
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
Եվ նրանք կկրկնապատկեն իրենց էներգիայի սպառումը։
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
Եվ մենք հույս ունենք, որ աղքատ մարդիկ էլեկտրականություն կունենան։
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
Եվ նրանք երկու երեխա կունենան, սակայն բնակչության աճը միևնույն է չի կանգնի։
Եվ էներգիայի ընդհանուր սպառումը
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
կհասնի 22 միավորի։
Եվ այդ 22 միավորի
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
մեծ մասը կրկին օգտագործելու են ամենահարուստները։
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Այսպիսով, ի՞նչ է պետք անել։
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Չէ որ վտանգ կա,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
մեծ հավանականություն կա, որ կլիմայական փոփոխությունն իրական է։
06:50
It's real.
145
410677
1404
Այն իրական է։
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Իհարկե, նրանք էներգիան ավելի արդյունավետ պիտի օգտագործեն։
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Նրանք պետք է փոխեն իրենց վարքը ինչ-որ տեղ։
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Նրանք պետք է նաև ավելի շատ «կանաչ» էներգիա արտադրեն,
շատ ավելի շատ «կանաչ» էներգիա։
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Բայց մինչ նրանք չունեն էներգիայի սպառման նույն մակարդակը,
նրանք իրավունք չունեն ասել մյուսներին,
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
ինչ անել կամ ինչ չանել։
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Ծափահարություններ)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Այստեղ մենք կարող ենք ավելի շատ «կանաչ» էներգիա ստանալ։
Մենք հույս ունենք, որ տեղի կունենա հետևյալը։
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Սա իրական մարտահրավեր է ապագայի համար։
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Բայց ես հավաստիացնում ես ձեզ, որ այս կինը Ռիոյի ֆավելայում,
նա ուզում է լվացքի մեքենա։
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Նա շատ ուրախ է, որ Էներգիայի նախարարը,
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
ապահովել է էլեկտրականություն բոլորի համար,
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
նա այնքան ուրախ է, որ նույնիսկ քվեարկել է նրա օգտին։
Եվ նա դարձել է Դիլմա Ռուսեֆը,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
երկրի ընտրված նախագահը,
աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավար երկրներից մեկի նախագահը,
Էներգիայի նախարարի պաշտոնից դառնալով նախագահ։
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Եթե դուք ժողովրդավարություն ունեք,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
մարդիկ կքվեարկեն լվացքի մեքենաների օգտին։
Մարդիկ սիրում են դրանք։
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
Ո՞րն է հրաշքը։
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Մայրս բացատրեց հրաշքը
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
առաջին իսկ օրը։
Նա ասաց․ «Տես, Հանս,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
մենք բեռնեցինք լվացքը,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
մեքենան կանի ամբողջ աշխատանքը։
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
Եվ մենք կարող ենք գնալ գրադարան»։
Որովհետև դա է հրաշքը,
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
դու բեռնում ես լվացքը,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
և ի՞նչ ես ստանում մեքենայից։
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Դու ստանում ես գքեր,
մանկական գրքեր։
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
Մայրս ժամանակ ունեցավ կարդալ ինձ համար։
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Նրան շատ դուր էր գալիս դա։ Ես ձեռք բերեցի այբբենարան։
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Ահա թե երբ ես սկսեցի իմ կարիերան որպես դասախոս,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
երբ իմ մայրը ժամանակ ունեցավ կարդալ ինձ համար։
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
Եվ նա գրքեր ձեռք բերեց նաև իր համար։
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Նա կարողացավ անգլերեն սովորել,
անգլերենը որպես օտար լեզու։
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
Եվ նա այնքան վեպեր կարդաց,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
այնքան տարբեր վեպեր։
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
Եվ մենք շատ շատ սիրում էինք այս մեքենան։
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
Եվ մենք ասացինք, իմ մայրը և ես․
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
«Շնորհակալություն քեզ, ինդուստրացում։
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Շնորհակալություն քեզ, պողպատաձուլման գործարան։
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Շնորհակալություն քեզ, էլեկտրակայան։
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
Եվ շնորհակալություն քեզ, քիմիական արդյունաբերություն,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
որ ժամանակ տվեցիր մեզ գրքեր կարդալու համար»։
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Շատ շնորհակալություն։
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Ծափահարություններ)
About this site

Այս կայքը ձեզ կներկայացնի YouTube տեսանյութեր, որոնք օգտակար են անգլերեն սովորելու համար: Դուք կտեսնեք անգլերենի դասեր, որոնք դասավանդում են բարձրակարգ ուսուցիչներ ամբողջ աշխարհից: Կրկնակի սեղմեք յուրաքանչյուր տեսանյութի էջում ցուցադրված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ այնտեղից տեսանյութը նվագարկելու համար: Ենթագրերը պտտվում են տեսանյութի նվագարկման հետ համաժամանակյա: Եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն կամ հարցում, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով այս կոնտակտային ձևը:

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7