The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Kääntäjä: Pirkko Heikinheimo Oikolukija: Anita Parttimaa
Olin vain nelivuotias,
kun näin äitini täyttävän pesukonetta
00:15
I was only four years old
ensimmäistä kertaa elämässään.
00:17
when I saw my mother load a washing machine
Se oli suuri päivä äidilleni.
00:20
for the very first time in her life.
Äitini ja isäni olivat säästäneet vuosia
00:23
That was a great day for my mother.
ostaakseen tuon koneen,
00:25
My mother and father had been saving money for years
ja kun sitä käytettiin ensimmäisen kerran,
00:28
to be able to buy that machine,
jopa isoäiti kutsuttiin
00:30
and the first day it was going to be used,
katsomaan konetta.
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
Ja isoäiti oli vielä enemmän innoissaan.
00:35
(Laughter)
Koko elämänsä ajan
00:37
And Grandma was even more excited.
hän oli kuumentanut vettä tulella,
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
ja pessyt pyykkiä käsin
seitsemälle lapselle.
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
Ja nyt hän näki
kuinka sähkö tekee saman työn.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
Äitini avasi oven varovasti
00:53
My mother carefully opened the door,
ja laittoi pyykit
koneeseen
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
tällä tavalla.
Ja sitten, kun hän sulki oven,
isoäiti sanoi: "Ei, ei, ei, ei.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
Anna minun painaa nappia."
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
01:07
Let me! Let me push the button!"
Ja isoäiti painoi nappia,
ja sanoi: "Oi, mahtavaa!
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Minä haluan nähdä! Antakaa minulle tuoli!
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
Antakaa minulle tuoli! Haluan nähdä!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
ja hän istui koneen eteen,
ja hän katsoi koko pesuohjelman.
01:20
and she sat down in front of the machine,
01:23
and she watched the entire washing program.
Hän oli lumoutunut.
Isoäidilleni
01:27
(Laughter)
01:28
She was mesmerized.
pesukone oli ihme.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Nykyään Ruotsissa ja muissa rikkaissa maissa
ihmiset käyttävät
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
tosi monia erilaisia koneita.
01:38
people are using so many different machines.
Katsokaa: kodit ovat täynnä koneita.
Minä en osaa edes nimetä niitä kaikkia.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Ja kun ihmiset haluavat matkustaa,
01:44
I can't even name them all.
he käyttävät lentäviä koneita,
01:46
And they also, when they want to travel,
jotka vievät heidät kaukaisiin kohteisiin.
01:50
they use flying machines
Kuitenkin maailmassa on paljon ihmisiä,
01:52
that can take them to remote destinations.
jotka yhä lämmittävät veden tulella
01:54
And yet, in the world,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
ja laittavat ruokansa tulella.
Joskus heillä ei edes ole tarpeeksi ruokaa
02:00
and they cook their food on fire.
ja he elävät köyhyysrajan alapuolella.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Maailmassa on kaksi miljardia kaltaistamme ihmistä,
02:05
And they live below the poverty line.
jotka elävät alle kahdella dollarilla päivässä.
02:07
There are two billion fellow human beings
Ja rikkaimmat ihmiset tuolla --
02:10
who live on less than two dollars a day.
heitä on miljardi --
ja he elävät sellaisen rajan yläpuolella, jota minä kutsun "lentorajaksi",
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
koska he käyttävät yli 80 dollaria päivässä
02:19
(Laughter)
kulutukseensa.
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
Mutta tässä on vasta yksi, kaksi, kolme miljardia ihmistä,
02:24
on their consumption.
ja maailmassa on tietenkin seitsemän miljardia ihmistä,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
joten täytyy olla vielä yksi, kaksi, kolme, neljä miljardia ihmistä,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
jotka elävät köyhyys- ja lentorajojen välissä.
Heillä on sähköä,
02:35
who live in between the poverty and the air line.
mutta kuinka monella on pesukone?
02:38
They have electricity,
Olen tarkastellut markkinoita
02:40
but the question is: How many have washing machines?
ja saanut selville, että todellakin,
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
pesukone on yleistynyt lentorajan alapuolella,
ja nykyään miljardi ihmistä enemmän
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
elää "pesurajan" yläpuolella.
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
(Naurua)
02:55
who live above the "wash line."
Ja he kuluttavat yli 40 dollaria päivässä.
02:57
(Laughter)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Joten kahdella miljardilla on pesukone käytettävissään.
Entäs jäljelle jäävät viisi miljardia,
03:03
So two billion have access to washing machines.
kuinka he pyykkäävät?
03:06
And the remaining five billion --
Tai tarkemmin,
kuinka suurin osa maailman naisista pyykkää?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
03:12
how do most of the women in the world wash?
Koska pyykkien pesu on yhä naisten kovaa työtä.
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
He pesevät näin: käsin.
Se on kovaa, aikavievää työtä,
03:19
They wash like this: by hand.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
jota heidän on tehtävä tuntikausia joka viikko
Ja joskus heidän on myös tuotava vesi kaukaa
03:27
which they have to do for hours every week.
pyykätäkseen kotona,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
tai heidän pitää kuljettaa pyykit purolle kauempana.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Ja he haluavat pesukoneen.
He eivät halua käyttää näin suurta osaa elämästään
03:38
And they want the washing machine.
tehden tätä huonosti tuottavaa,
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
kovaa työtä.
03:44
doing this hard work
Ei heidän toiveessaan ole
03:46
with so relatively low productivity.
mitään erilaista kuin isoäidilläni.
Kaksi sukupolvea sitten Ruotsissa --
03:49
And there's nothing different in their wish
03:51
than it was for my grandma.
kannetaan vettä joesta,
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
kuumennetaan tulella ja pestään näin.
03:55
picking water from the stream,
Ihan samalla tavalla he haluavat pesukoneen.
03:57
heating with firewood and washing like that.
Mutta kun luennoin ympäristötietoisille opiskelijoille,
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
he sanovat: "Ei kaikilla maailmassa voi olla autoja ja pesukoneita."
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
Kuinka me voimme sanoa tälle naiselle
ettei hän voi saada pesukonetta?
04:11
How can we tell this woman
Ja niin minä kysyn opiskelijoiltani,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
viimeisen kahden vuoden aikana olen kysynyt:
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
"Kuinka moni teistä ei käytä autoa?"
Pari heistä viittaa ylpeinä
04:19
"How many of you don't use a car?"
ja sanovat: "Minä en käytä."
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Sitten kysyn vaikeamman kysymyksen:
"Kuinka moni teistä
04:25
And then I put the really tough question:
pesee käsin farkkunsa ja lakanansa?"
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
Kukaan ei nosta kättään.
04:31
And no one raised their hand.
Jopa kiihkeimmät 'vihreät'
käyttävät pesukonetta.
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
(Naurua)
04:39
(Laughter)
Miten tästä tuli sellaista, jota jokainen käyttää mutta kuvittelee, etteivät muut käytä?
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Mikä tässä on erityista?
04:45
and they think others will not stop it?
Minun piti tehdä analyysi maailman energiankäytöstä.
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Tässä näin.
Katsokaa, siellä on seitsemän miljardia:
04:51
Here we are.
lentoihmiset, pesuihmiset
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
lamppuihmiset ja tuli-ihmiset.
04:55
The air people, the wash people,
Yksi tällainen yksikkö
04:57
the bulb people and the fire people.
on yksikkö fossiilista polttoainetta --
05:00
One unit like this
öljyä, hiiltä tai kaasua.
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
Näitä suurin osa maailman energiasta on.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Koko maailmassa käytetään 12 yksikköä.
Rikkain miljardi käyttä niistä kuusi.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Puolet energiasta menee seitsemäsosalle maailman väestöstä
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
Ja nämä, joilla on pesukone,
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
muttei kotia täynnä kaikkia muita koneita,
05:20
And these ones, who have washing machines
he käyttävät kaksi.
Tämä ryhmä käyttää kolme, jokainen yhden.
05:23
but not a house full of other machines,
Ja heillä on myös sähköä.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Ja nuo tuolla, he eivät käytä edes yhtä.
05:29
And they also have electricity.
Tästä tulee 12.
05:31
And over there, they don't even use one each.
Mutta suurin huoli
05:33
That makes 12 of them.
ympäristö-valveutuneille opiskelijoille -- ja he ovat oikeassa
05:35
But the main concern
on tulevaisuus.
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
Jos vain jatkamme tämän hetken suuntausta,
05:40
is about the future.
ilman suurempia analyysejä, vuoteen 2050,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
kaksi asiaa lisäävät energian kulutusta.
Ensinnäkin, väestön kasvu.
05:48
to 2050,
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Toiseksi, talouden kasvu.
Väestön kasvua tapahtuu enimmäkseen köyhimpien joukossa,
05:52
first, population growth; second, economic growth.
koska heillä on suurin lapsikuolleisuus,
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
ja he saavat eniten lapsia naista kohden.
Siitä saadaan kaksi lisää,
05:59
because they have high child mortality
mutta se ei paljon muuta energian käyttöä.
06:01
and they have many children per woman.
Taloudellista kasvua kuitenkin tapahtuu.
06:03
And that will get you two extra,
06:05
but that won't change the energy use very much.
Parhaimmat näistä nousevista talouksista -
06:07
What will happen is economic growth.
sanon niitä Uusi-Idäksi --
06:09
The best of here in the emerging economies --
Ne hyppäävät "lentorajan" yli.
"Hopp!" ne sanovat.
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
He alkavat kuluttaa yhtä paljon kuin Länsimaissa jo kulutetaan.
06:15
"Wopp!" they will say.
Nämäkin ihmiset haluavat pesukoneen.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
Kuten sanoin. He menevät tuonne.
06:20
(Laughter)
06:21
And these people, they want the washing machine.
He tuplaavat energiankulutuksensa.
Toivotaan, että köyhätkin pääsevät sähkövaloon.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Ja saavat 2-lapsisen perheen väestönkasvun pysähtymättä.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Mutta kokonaisenergiankulutus
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
nousee 22 yksikköön.
Ja nämä 22 yksikköä --
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
edelleen rikkaat käyttävät suurimman osan.
06:37
And these 22 units --
Mitä pitää tehdä?
06:40
still, the richest people use most of them.
Koska on olemassa riski,
suurella todennäköisyydellä ilmastonmuutos on tapahtumassa.
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Se on tosiasia.
06:47
the high probability of climate change is real.
Heidän on tietenkin oltava energiatehokkaampia.
06:50
It's real.
Heidän täytyy muuttaa käyttäytymistään.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Heidän täytyy myös tuottaa vihreää energiaa.
06:55
They must change their behavior in some way.
Paljon enemmän vihreää energiaa.
06:57
They must also start to produce green energy,
Niin kauan kuin heidän energiankulutuksensa henkeä kohti pysyy samana
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
heidän ei tulisi neuvoa toisia --
mitä kuuluu tehdä ja mitä ei.
(Taputuksia)
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
Tänne voimme saada enemmän vihreää energiaa joka paikkaan.
07:08
(Laughter)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Näin toivomme tapahtuvan.
Se on tulevaisuudelle todellinen haaste.
07:15
This is what we hope might happen.
Mutta voin vakuuttaa teille, että tämä nainen Rion slummissa,
07:17
It's a real challenge in the future.
hän haluaa pesukoneen.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Hän on tyytyväinen energiamininisteriinsä,
07:23
she wants a washing machine.
joka hankki kaikille sähköt --
07:25
She's very happy about her minister of energy
niin tyytyväinen, että äänesti häntä vaaleissa.
07:27
that provided electricity to everyone --
07:29
so happy that she even voted for her.
Ja hänestä tulinDilma Rousseff,
Vaaleilla valittu presidentti
07:33
And she became Dilma Rousseff,
yhteen maailman suurimmista demokratioista
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
energiaministeristä tuli presidentti.
Jos meillä on demokratia,
07:39
moving from minister of energy to president.
ihmiset äänestävät pesukoneiden puolesta.
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
He rakastavat niitä.
Mikä taika niissä on?
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
Äitini selitti tämän koneen taikavoiman,
07:49
And what's the magic with them?
silloin aivan ensimmäisenä päivänä.
07:51
My mother explained the magic with this machine
Hän sanoi: "Kuulehan Hans,
07:54
the very, very first day.
olemme laittaneet pyykit koneeseen.
07:57
She said, "Now, Hans.
Kone tekee työn.
07:59
We have loaded the laundry.
Ja me voimme nyt mennä kirjastoon."
08:01
The machine will make the work.
Sillä tässä sen taika piilee:
08:02
And now we can go to the library."
Laitat pyykit koneeseen,
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
ja mitä koneesta tulee ulos?
Koneesta tulee ulos kirjoja,
08:08
and what do you get out of the machine?
lastenkirjoja.
08:10
You get books out of the machines,
Ja äidille jäi aikaa lukea minulle.
Tästä hän piti. Sain aapisen --
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
tästä alkoi urani professorina,
08:17
She loved this.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
kun äidillä oli aikaa lukea minulle.
Hänkin sai kirjoja.
08:22
when my mother had time to read for me.
Hän pystyi opiskelemaan englantia
08:24
And she also got books for herself.
ja oppi vieraan kielen.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Hän luki myös monia romaaneja,
kaikenlaisia romaaneja.
08:30
And she read so many novels,
Me todella pidimme tästä koneesta.
08:32
so many different novels here.
08:35
And we really, we really loved this machine.
Ja sanoimme äidin kanssa yhdessä:
08:38
(Laughter)
"Kiitos olkoon teollistumisen.
08:39
And what we said, my mother and me,
Kiitos terästehtaille.
08:42
"Thank you, industrialization.
Kiitos voimaloille.
08:45
Thank you, steel mill.
Kiitos kemian jalostusteollisuudelle,
08:47
Thank you, power station.
joka antoi meille aikaa lukea kirjoja."
08:49
And thank you, chemical processing industry
Kiitos paljon.
08:52
that gave us time to read books."
(Suosionosoituksia)
08:54
Thank you very much.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.