The magic washing machine | Hans Rosling

656,567 views ・ 2011-03-21

TED


Pre spustenie videa dvakrát kliknite na anglické titulky nižšie.

Translator: Janka Pazurikova Reviewer: Michal Ferenc
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Mal som len štyri roky,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
keď som videl, ako dáva moja mama veci do práčky
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
prvýkrát v jej živote.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Pre moju mamu to bol nádherný deň.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Moji rodičia roky šetrili peniaze,
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
aby si ju mohli kúpiť.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
A prvý deň, keď sme ju mali použiť,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
sme pozvali dokonca aj starú mamu,
aby sa na to pozrela.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
A stará mama sa tešila ešte viac.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Celý svoj život
zohrievala vodu nad ohňom
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
a v rukách prala bielizeň
pre sedem detí.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
A teraz sa prišla pozrieť,
ako tú prácu urobí elektrina.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Moja mama opatrne otvorila dvierka
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
a vložila bielizeň
dovnútra,
asi takto.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
A potom, keď zavrela dvierka,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
stará mama povedala, "Nie, nie, nie, nie.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Dovoľte mi, dovoľte mi stlačiť ten gombík."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
A stará mama stlačila gombík,
a povedala, "Och, fantastické.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Toto chcem vidieť. Dajte mi stoličku.
Dajte mi stoličku. Chcem sa na to pozerať."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
Sadla si pred práčku
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
a dívala sa na ňu celý čas, kým prala.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Bola tým fascinovaná.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Pre moju starú mamu
bola práčka zázrakom.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Dnes ľudia vo Švédsku a v ďalších bohatých krajinách
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
používajú
obrovské množstvo prístrojov.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Domy sú plné prístrojov,
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
neviem ich všetky ani vymenovať.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
Ak keď chcú cestovať,
použijú lietajúce stroje,
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
aby ich dopravili do vzdialených miest.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Ale vo svete je stále veľa ľudí,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
ktorí zohrievajú vodu na ohni
a ktorí varia na ohni.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Niekedy dokonca nemajú dosť jedla.
A žijú pod hranicou chudoby.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Na svete žijú dve miliardy ľudských bytostí
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
z menej ako dvoch dolárov na deň.
A najbohatší ľudia tu --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
tu je miliarda ľudí --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
tí žijú nad čiarou, ktorú volám línia lietadla,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
pretože denne minú viac ako 80 dolárov
na svoju vlastnú spotrebu.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Ale to je len jedna, dve, tri miliardy ľudí
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
a na svete žije sedem miliárd ľudí,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
takže tu musí byť jedna, dve, tri, štyri miliardy ľudí,
ktorí žijú medzi chudobou a líniou lietadla.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Majú elektrinu,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
ale otázka je, koľkí majú práčky?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Podrobne som preskúmal dáta z trhu
a zistil som, že
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
práčka pomaly zostupuje pod lietadlovú líniu
a dnes máme ďalšiu miliardu ľudí,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
ktorí žijú nad líniou práčky.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Smiech)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
Oni minú vyše 40 dolárov na deň.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Takže dve miliardy majú prístup k práčkam.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
A zvyšných päť miliárd,
ako oni perú?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Alebo, aby sme boli presnejší,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
ako perie väčšina žien na svete?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Pretože pranie je pre ženy stále ťažká práca.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Perú takto - ručne.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
Je to ťažká a časovo náročná práca,
ktorú musia robiť dlhé hodiny každý týždeň.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
A niekedy musia nosiť vodu zďaleka,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
aby mohli prať doma.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Alebo musia niesť bielizeň ďaleko k vode.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
A chcú práčku.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Nechcú stráviť takú veľkú časť svojho života
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
touto ťažkou prácou
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
s pomerne nízkou produktivitou.
A nie je tu žiadny rozdiel medzi ich prianím
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
a prianím mojej starej mamy.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Pozrite sa, pred dvoma generáciami vo Švédsku --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
doniesť vodu z potoka,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
zohriať ju nad ohňom a tak prať.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Chcú práčku presne tak isto.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Ale keď prednášam študentom, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
hovoria mi, "Nemôže mať každý autá a práčky."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Ako môžete povedať tejto žene,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
že nemôže mať práčku?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
A potom sa spýtam svojich študentov,
spýtal som sa každého z nich za posledné dva roky,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Koľkí z vás nepoužívajú auto?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
A niektorí z nich hrdo zdvihli ruku
a povedali, "Ja nepoužívam auto."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
A potom som im položil naozaj ťažkú otázku:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Koľkí z vás
ručne perú nohavice a posteľnú bielizeň?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
A nikto nezdvihol ruku.
Aj tí najzarytejší ochrancovia prírody
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
používajú práčky.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Smiech)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Ako to, že je to niečo, čo používa každý,
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
čo je na tom také zvláštne?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Musel som analyzovať, ako sa vo svete používa energia.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Tu to máme.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Pozrite sa, vidíte sedem miliárd ľudí:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
ľudia s lietadlami, ľudia s práčkami,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
ľudia so žiarovkami a ľudia s ohňom.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Jedna takáto jednotka
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
je energická jednotka fosílneho paliva --
ropa, uhlie alebo zemný plyn.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Odtiaľ pochádza väčšina elektriny a energie sveta.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
Na celom svete sa použije 12 takýchto jednotiek
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
a najbohatšia jedna miliarda ich využije šesť.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Polovicu energie využije jedna sedmina svetovej populácie.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
A tí, ktorí majú práčky,
ale nemajú dom plný ďalších prístrojov,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
využijú dve.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Táto skupina použije tri, každá jednu.
Oni majú tiež elektrinu.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
A títo nevyužijú ani tú jednu.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
To dáva dokopy 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Ale hlavnou starosťou
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
ekologicky zameraných študentov -- a majú pravdu --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
je budúcnosť.
Aké sú trendy? Ak len predĺžime trendy,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
bez nejakej hlbšej analýzy, do roku 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
nájdeme dve veci, ktoré môžu zvýšiť spotrebu energie.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Prvou je rast populácie.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Druhou je rast ekonomiky.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Populácia bude rásť predovšetkým medzi týmito najchudobnejšími,
pretože oni majú vysokú detskú úmrtnosť
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
a ženy majú veľa detí.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
A s tým pribudnú ďalšie dve,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
ale to veľmi nezmení spotrebu energiu.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Väčší vplyv bude mať rast ekonomiky.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Najlepšie z nastupujúcich ekonomík --
volám ich Nový východ --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
oni preskočia líniu lietadla.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Hop!" a budú tam.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
A potom začnú používať tak veľa elektriny ako starý západ v súčasnosti.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
Títo ľudia chcú práčky.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Vravel som vám to. Pôjdu tam.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
A zdvojnásobia svoju spotrebu energie.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
A dúfame, že aj chudobní ľudia sa dostanú k elektrickému svetlu.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
A budú mať rodinu s dvoma deťmi bez zastavenia rastu populácie.
Ale celková spotreba energie
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
sa zvýši na 22 jednotiek.
A väčšinu z týchto 22 jednotiek
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
stále využívajú najbohatší.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Takže čo potrebujeme urobiť?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Pretože riziko,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
vysoká pravdepodobnosť klimatickej zmeny je reálna.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Je to tak.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Samozrejme, musia energiu využívať efektívne.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Musia určitým spôsobom zmeniť svoje správanie.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
A tiež musia začať vyrábať zelenú energiu,
oveľa viac zelenej energie.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Ale kým nebudú mať rovnakú spotrebu energie na osobu,
nemali by poučovať ostatných --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
čo robiť, a čo nerobiť.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Potlesk)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Tu môžeme získať viac zelenej energie.
Dúfame, že sa to stane.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
Pre budúcnosť je to veľká výzva.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Ale môžem vás uistiť, že táto žena na predmestí Ria
chce práčku.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Je veľmi šťastná, že jej ministerka pre energetiku
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
zabezpečila elektrinu pre každého --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
taká šťastná, že za ňu hlasovala.
Dilma Rousseff bola zvolená
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
za prezidentku
jednej z najväčších demokracií na svete --
z ministerky pre energetiku sa stala prezidentka.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Ak máte demokraciu,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
ľudia budú hlasovať za práčky.
Milujú ich.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
A aký je ten zázrak?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Moja mama mi vysvetlila zázrak práčky
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
hneď v prvý deň.
Povedala, "Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
zapli sme práčku,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
ona za nás operie.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
A my môžeme ísť do knižnice."
Pretože toto je zázrak:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
zapnete práčku,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
a čo z nej dostanete?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Dostanete z nej knihy,
detské knihy.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
A mama mala čas čítať mi.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Milovala to. Dostal som "ABC."
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
A vtedy začala moja kariéra profesora,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
keď moja mama mala čas čítať mi.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
A tiež si zaobstarala knihy pre seba.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Stíhala študovať angličtinu
a naučiť sa ju ako cudzí jazyk.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
A prečítala tak veľa románov,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
tak veľa rôznych románov.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
A naozaj sme ten stroj milovali.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
A hovorievali sme, moja mama a ja,
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Vďaka ti, priemysel.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Vďaka ti, oceliareň.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Vďaka ti, elektráreň.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
A vďaka ti chemický priemysel za to,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
že nám dávaš čas na čítanie kníh."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Ďakujem veľmi pekne.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Potlesk)
About this site

Táto stránka vám predstaví videá na YouTube, ktoré sú užitočné pri učení angličtiny. Uvidíte lekcie angličtiny, ktoré vedú špičkoví učitelia z celého sveta. Dvojitým kliknutím na anglické titulky zobrazené na stránke každého videa si môžete video odtiaľ prehrať. Titulky sa posúvajú synchronizovane s prehrávaním videa. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo požiadavky, kontaktujte nás prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7