The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views・2011-03-21

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Překladatel: Jan Kadlec Korektor: Petr Frish
00:15
I was only four years old
Byly mi teprve čtyři roky,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
když jsem viděl svou matku, jak plní pračku
00:20
for the very first time in her life.
úplně poprvé v jejím životě.
00:23
That was a great day for my mother.
Pro mou matku to byl velký den.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Máma a táta šetřili peníze spoustu let,
00:28
to be able to buy that machine,
aby si mohli tu pračku dovolit.
00:30
and the first day it was going to be used,
Na první den, kdy se měla použít,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
jsme dokonce pozvali babičku,
aby se na ni podívala.
00:35
(Laughter)
A babička z toho byla ještě nadšenější než my.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Během svého života
musela ohřívat vodu na ohni
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
a musela prát prádlo v ruce
pro sedm dětí.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
A teď se chystala sledovat, jak všechnu
tu práci dělá elektřina.
00:53
My mother carefully opened the door,
Má matka opatrně otevřela dveře,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
nacpala všechno to prádlo
dovnitř,
takhle.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
A pak, když zavřela dveře,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
babička řekla: „Ne, ne, ne, ne.
01:07
Let me! Let me push the button!"
Nech mě… nech mě to zmáčknout.“
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
A tak babička zmáčkla tlačítko
a řekla: „To je úžasné.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Chci to vidět. Podejte mi křeslo.
Podejte mi křeslo. Chci to vidět.“
01:20
and she sat down in front of the machine,
Sedla si před pračku
01:23
and she watched the entire washing program.
a sledovala celý prací program.
01:27
(Laughter)
Byla zhypnotizovaná.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Pro mou babičku
byla pračka hotový zázrak.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Dnes, ve Švédsku i v dalších bohatých zemích,
01:38
people are using so many different machines.
lidé používají
spousty nejrůznějších přístrojů.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Vidíte, domy jsou plné různých přístrojů;
01:44
I can't even name them all.
ani je všechny nedokážu vyjmenovat.
01:46
And they also, when they want to travel,
Lidé také, když chtějí cestovat,
používají létající stroje,
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
které je umí dostat do vzdálených destinací.
01:54
And yet, in the world,
Avšak na světě je také mnoho lidí,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
kteří stále ohřívají vodu na ohni
a na ohni si také vaří.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Občas toho jídla ani nemají dostatek.
A žijí pod hranicí chudoby.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Tady jsou dvě miliardy dalších lidských bytostí,
02:10
who live on less than two dollars a day.
kteří žijí s méně jak dvěma dolary na den.
A nejbohatší lidé tady –
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
je to jedna miliarda lidí –
02:16
and they live above what I call the "air line" --
žije nad hranicí, kterou nazývám leteckou hranicí,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
protože utrácí více jak 80 dolarů denně
na svou spotřebu.
02:24
on their consumption.
Ale to jsou jen jedna, dvě, tři miliardy lidí
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
a my víme, že je na světě sedm miliard lidí,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
takže někde tady musí být jedna, dvě, tři, čtyři miliardy lidí navíc,
kteří žijí někde mezi hranicí chudoby a leteckou hranicí.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
Mají elektřinu,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
ale otázkou je, kolik z nich má pračku?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Podrobně jsem prozkoumal tržní data
a zjistil jsem, že opravdu
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
pračky pronikly pod leteckou hranici,
a že je tu další miliarda lidí tady někde,
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
kteří žijí nad hranicí pračky.
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Smích)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Spotřebovávají více jak za 40 $ denně.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Takže dvě miliardy mají přístup k pračce.
03:06
And the remaining five billion --
A co těch zbývajících pět miliard,
jak perou oni?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Nebo, abychom byli přesnější,
03:12
how do most of the women in the world wash?
jak většina žen na světě pere?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Protože pro spoustu žen je praní stále těžká práce.
03:19
They wash like this: by hand.
Perou nějak takto: ručně.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Je to těžká a časově náročná práce,
kterou musí dělat několik hodin každý týden.
03:27
which they have to do for hours every week.
A občas také musí vodu nanosit z velké dálky,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
aby praly doma.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Anebo musí odnést prádlo k dalekému potoku.
03:38
And they want the washing machine.
A chtějí pračku.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Nechtějí strávit tak velkou část svého života
03:44
doing this hard work
tak těžkou prací
03:46
with so relatively low productivity.
s poměrně nízkou produktivitou.
Jejich přání se nijak neliší od toho,
03:49
And there's nothing different in their wish
co měla moje babička.
03:51
than it was for my grandma.
Podívejte se, Švédsko ještě před dvěma generacemi –
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
nabírání vody v potoce,
03:57
heating with firewood and washing like that.
ohřívání na ohništi a praní tímto způsobem.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Chtějí pračku všechny stejně.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Ale když přednáším studentům s enviromentalistickým zaměřením,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
říkají mi: „Ne, všichni na světě nemohou mít auta a pračky.“
04:11
How can we tell this woman
Jak této ženě můžeme říct,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
že nebude mít pračku?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
A pak se svých studentů zeptám,
ptal jsem se jich – ptal jsem se poslední dva roky,
04:19
"How many of you don't use a car?"
„Kolik z vás nepoužívá auto?“
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Někteří z nich hrdě zvednou ruce
a řeknou: „Já auto nepoužívám.“
04:25
And then I put the really tough question:
A pak položím opravdu zákeřnu otázku:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
„Kolik z vás
si pere džínsy a povlečení na postel v ruce?“
04:31
And no one raised their hand.
Nikdo nezvedl ruku.
I nejtužší jádro zeleného hnutí
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
používá pračky.
04:39
(Laughter)
(Smích)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Jak na to přijde, že je to něco, co oni všichni používají
04:45
and they think others will not stop it?
a myslí si, že ostatní nepřestanou; co je na tom tak extra?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Musel jsem udělat analýzu využívání energie ve světě.
04:51
Here we are.
Tady to je.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Podívejte se, tady nahoře je sedm miliard lidí:
04:55
The air people, the wash people,
letečtí lidé, pračkoví lidé,
04:57
the bulb people and the fire people.
žárovkoví lidé a ohňoví lidé.
05:00
One unit like this
Jedna taková jednotka
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
je jednotka energie z fosilních paliv –
ropy, uhlí či plynu.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
To jsou hlavní zdroje elektřiny a energie ve světě.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Je to 12 jednotek využívaných na celém světě
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
a nejbohatší miliarda využívá šest z nich.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Polovina energie je spotřebována sedminou světové populace.
05:20
And these ones, who have washing machines
A ti, kteří mají pračky,
ale nemají dům plný jiných přístrojů,
05:23
but not a house full of other machines,
využívají dvě jednotky.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Tato skupina využívá tři, jednu každá.
Mají také elektřinu.
05:29
And they also have electricity.
A ti tady nevyužívají skoro ani jednu.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
To je dohromady dvanáct.
05:35
But the main concern
Ale hlavní zájem
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
těch enviromentalistických studentů – a v tom mají pravdu –
05:40
is about the future.
se týká budoucnosti.
Jaké jsou trendy? Když je jen prodloužíme,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
bez nějaké pokročilé analýzy, do roku 2050,
05:48
to 2050,
nalezneme dvě příčiny nárůstu spotřeby energie.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Za prvé: populační růst.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Za druhé: ekonomický růst.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Populační růst nastane především mezi nejchudšími lidmi tady,
protože mají vysokou dětskou úmrtnost
05:59
because they have high child mortality
a mají vysoký počet dětí na ženu.
06:01
and they have many children per woman.
Tím dostanete dvě jednotky navíc,
06:03
And that will get you two extra,
ale to spotřebu energie příliš nezmění.
06:05
but that won't change the energy use very much.
To, co se stane, je ekonomický růst.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
Ti nejlepší z rozvíjejících se ekonomik –
nazývám je Nový Východ –
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
přeskočí leteckou hranici.
06:15
"Wopp!" they will say.
„Hop!“ řeknou.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
A začnou spotřebovávat tolik jako dnešní Starý Západ.
06:20
(Laughter)
A právě tito lidé chtějí mít pračku.
06:21
And these people, they want the washing machine.
Já vám to říkal. Dostanou se sem.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Znásobí svou spotřebu energie.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Doufáme, že se chudí lidé dostanou ke svícení elektřinou.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
A budou mít rodinu se dvěma dětmi bez přestávky v populačním růstu.
Ale celková spotřeba energie
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
vzroste na 22 jednotek.
A z těchto 22 jednotek
06:37
And these 22 units --
většinu stále spotřebovávají ti nejbohatší.
06:40
still, the richest people use most of them.
Co by se tedy mělo udělat?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Protože riziko,
06:47
the high probability of climate change is real.
velká pravděpodobnost změny klimatu je reálná.
06:50
It's real.
Je opravdu reálná.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Samozřejmě musí energii využívat efektivněji.
06:55
They must change their behavior in some way.
Musí nějak změnit své chování.
06:57
They must also start to produce green energy,
Musí také začít produkovat více zelené energie,
mnohem více zelené energie.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Ale dokud nesrovnají spotřebu energie na osobu,
neměli by radit ostatním –
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
co dělat a co ne.
07:08
(Laughter)
(Potlesk)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Takto můžeme získat mnohem více zelené energie.
To je to, v co doufáme, že se stane.
07:15
This is what we hope might happen.
Je to opravdová výzva pro budoucnost.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Ale mohu vás ujistit, že tato žena v chatrči v Riu
chce pračku.
07:23
she wants a washing machine.
Je velice ráda za svou ministryni energetiky,
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
které poskytla elektřinu všem –
07:29
so happy that she even voted for her.
tak ráda, že jí i dala hlas.
Ta žena se stala Dilmou Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
zvolenou prezidentkou
jedné z největších demokracií na světě –
prezidentkou z ministryně pro energetiku.
07:39
moving from minister of energy to president.
Jestliže máte demokracii,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
lidé budou hlasovat pro pračky.
Milují je.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
Co je na nich tak kouzelného?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Moje matka kouzlo tohoto přístroje objasnila
07:54
the very, very first day.
hned v první den.
Řekla: „Tak, Hansi,
07:57
She said, "Now, Hans.
my jsme tam dali prádlo,
07:59
We have loaded the laundry.
pračka udělá to hlavní.
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
A teď můžeme jít do knihovny.“
Protože to je to kouzlo:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
naložíte prádlo
08:08
and what do you get out of the machine?
a co z toho stroje dostanete?
08:10
You get books out of the machines,
Dostanete z něj knížky,
dětské knížky.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
Moje matka získala čas, kdy mi mohla číst.
08:17
She loved this.
Milovala to. A já dostal knížku „ABC“.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Takto začala má kariéra profesora,
08:22
when my mother had time to read for me.
když má matka měla čas, kdy mi mohla číst.
08:24
And she also got books for herself.
Získala také knihy pro sebe.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Začala studovat angličtinu
a naučila se ji jako cizí jazyk.
08:30
And she read so many novels,
A četla v ní mnoho románů,
08:32
so many different novels here.
mnoho různých knih.
08:35
And we really, we really loved this machine.
Opravdu, strašně moc jsme tu pračku milovali.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Říkávali jsme, má matka a já:
08:42
"Thank you, industrialization.
„Děkujeme ti, industrializace.
08:45
Thank you, steel mill.
Děkujeme vám, ocelárny.
08:47
Thank you, power station.
Děkujeme vám, elektrárny.
08:49
And thank you, chemical processing industry
A děkujeme vám, chemické továrny,
08:52
that gave us time to read books."
že jste nám daly čas na čtení knih.“
08:54
Thank you very much.
Mnohokrát vám děkuji.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Potlesk)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.