The magic washing machine | Hans Rosling

684,953 views ・ 2011-03-21

TED


Dvaput kliknite na engleske titlove ispod za reprodukciju videozapisa.

Prevoditelj: Tilen Pigac - EFZG Recezent: Mislav Ante Omazić - EFZG
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Bilo mi je samo četiri godine
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
kada sam vidio kako moja mama puni perilicu rublja
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
po prvi put u svom životu.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
To je bio veliki dan za moju majku.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Moja majka i otac su štedjeli novac godinama
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
kako bi mogli kupiti tu perilicu.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
I prvi dan kada se trebala početi koristiti,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
čak je i baka bila pozvana
da vidi perilicu.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
A baka je bila još uzbuđenija.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Kroz cijeli svoj život
grijala je vodu pomoću drva i vatre,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
i ručno je prala odjeću
za sedmero djece.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
A sada će gledati
kako struja radi taj posao.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Moja majka je pažljivo otvorila vrata,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
i stavila je odjeću
u perilicu,
ovako.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
A zatim, kada je zatvorila vrata,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
baka je rekla, "Ne, ne, ne, ne.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Daj meni, daj meni da pritisnem gumb."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
I baka je pritisnula gumb,
i rekla je, "O, fantastično.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Želim vidjeti to. Dajte mi stolicu.
Dajte mi stolicu. Želim vidjeti to."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
I sjela je ispred perilice,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
i promatrala je cijeli program pranja.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Bila je zadivljena.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Mojoj baki,
perilica rublja je bila čudo.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Danas, u Švedskoj i drugim bogatim zemljama,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
ljudi koriste
toliko mnogo uređaja.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Gledajte, domovi su puni uređaja;
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
čak ih ne mogu ni sve nabrojati.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
I isto tako, kada žele putovati,
oni koriste leteće strojeve
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
koji ih mogu odvesti na udaljene destinacije.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
A ipak, u svijetu, ima toliko mnogo ljudi
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
koji još uvijek griju vodu na vatri,
i kuhaju svoju hranu na vatri.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Ponekad nemaju čak ni dovoljno hrane.
I oni žive ispod granice siromaštva.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Ima dvije milijarde ljudskih bića
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
koja žive s manje od dva dolara dnevno.
A najbogatiji ljudi ovdje --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
to je jedna milijarda ljudi --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
a oni žive iznad onoga što ja nazivam zračna granica,
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
jer troše više od 80$ dnevno
na njihovu potrošnju.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Ali to je samo jedna, dvije, tri milijarde ljudi,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
a očito na svijetu ima sedam milijardi ljudi,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
stoga mora biti jedna, dvije, tri, četiri milijarde ljudi više,
koji žive između granice siromaštva i zračne granice.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Oni imaju struju,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
ali pitanje je, koliko njih ima perilice rublja?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Napravio sam pregled tržišnih podataka,
i otkrio sam, doista,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
da je perilica rublja penetrirala ispod zračne linije,
i danas postoji dodatna milijarda ljudi tamo
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
koji žive iznad granice pranja.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Smijeh)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
I oni troše više od 40$ dnevno.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Dakle, dvije milijarde ljudi ima pristup perilicama rublja.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
A ostalih pet milijardi,
kako oni peru?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Ili, da budemo precizni,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
kako većina žene na svijetu pere?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Jer ostaje težak posao na ženama da peru.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
One peru ovako: ručno.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
To je težak rad koji uzima mnogo vremena,
a koji moraju raditi satima svaki tjedan.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
I ponekad moraju isto tako donijeti vodu izdaleka
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
kako bi oprali rublje kod kuće.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Ili moraju odnijeti rublje na izvor koji je veoma udaljen.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
A one žele perilicu rublja.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
One ne žele provesti toliko velik dio svojih života
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
radeći taj težak posao
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
s relativnom malom produktivnošću.
I ne razlikuju se u svojim željama
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
od moje bake.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Pogledajte ovdje, prije dvije generacije u Švedskoj --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
uzimajući vodu iz potoka,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
zagrijavajući je pomoću vatre i prati ovako.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
One žele perilicu rublja na točno isti način.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Ali kada predajem studentima zabrinutim za okoliš,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
oni mi kažu, "Ne, ne mogu svi na svijetu imati automobile i perilice rublja."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Kako možemo reći ovoj ženi
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
da ona neće imati perilicu rublja?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
A zatim pitam svoje studente,
pitao sam ih -- tijekom protekle dvije godine sam ih pitao,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Koliko od vas ne koristi automobil?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
I nekoliko njih ponosno digne ruke
i kaže, "Ja ne koristim automobil."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
A zatim postavim doista teško pitanje:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Koliko od vas
pere ručno svoje hlače i plahte?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
I nitko ne digne ruku.
Čak i oni najpredaniji zelenom pokretu
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
koriste perilice rublja.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Smijeh)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Dakle, kako to da nešto što svatko koristi
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
i misle kako drugi neće prestati to koristiti; što je posebno kod toga?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Morao sam napraviti analizu o potrošnji energije u svijetu.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Evo nas.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Gledajte ovdje, vidite sedam milijardi ljudi ovdje gore:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
zračni ljudi, ljudi pranja,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
ljudi žarulje i ljudi vatre.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Jedna jedinica poput ove
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
je jedinica energije fosilnog goriva --
nafta, ugljen ili plin.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
To je ono od čega se većina svjetske energije sastoji.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
I troši se 12 jedinica u cijelom svijetu,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
i milijardu najbogatijih, oni koriste šest jedinica.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Polovicu energije koristi jedna sedmina svjetskog stanovništva.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
A ovi koji imaju perilice rublja,
ali ne i kuću punu drugih uređaja,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
oni koriste dvije jedinice.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Ova grupa koristi tri, svaka po jednu.
A oni ujedno imaju i struju.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
A ovi ovdje ne koriste niti jednu.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
To čini 12 jedinica.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Ali glavna briga
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
za studente zainteresirane za okoliš -- i oni su u pravu --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
je za budućnost.
Koji su trendovi? Ako samo produžimo trendove,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
bez ikakve stvarne napredne analize, do 2050. godine,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
postoje dvije stvari koje mogu povećati potrošnju energije.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Prvo, rast stanovništva.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Drugo, gospodarski rast.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Rast stanovništva će se uglavnom odvijati ovdje među najsiromašnijim ljudima,
jer oni imaju visoku stopu smrtnosti djece
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
i oni imaju mnogo djece po ženi.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
A s time ćete dobiti dodatna dva,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
ali to neće previše promijeniti potrošnju energije.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Ono što će se dogoditi je gospodarski rast.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Najbolji ovdje u ekonomijama u usponu --
ja ih nazivam "Novi istok" --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
oni će preskočiti zračnu granicu.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Wopp!" će reći.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
I počet će koristiti toliko koliko sada koristi "Stari zapad".
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
A ovi ljudi, oni žele perilice rublja.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Rekao sam vam. Oni će ići ovdje.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
I oni će udvostručiti svoju potrošnju energije.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
I nadamo se kako će siromašni ljudi doći pod električnu žarulju.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
I dobit će obitelj s dvoje djece bez prestanka rasta stanovništva.
Ali ukupna potrošnja energije
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
će narasti na 22 jedinice.
A od te 22 jedinice,
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
još uvijek najbogatiji ljudi koriste najviše njih.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Dakle, što treba učiniti?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Zbog rizika,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
visoka vjerojatnost klimatskih promjena je stvarna.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Stvarna je.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Naravno da trebaju biti energetski učinkovitiji.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Moraju promijeniti ponašanje na neki način.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Moraju ujedno početi proizvoditi zelenu energiju,
mnogo više zelene energije.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Ali sve dok imaju istu potrošnju energije po osobi,
ne bi trebali davati savjete drugima --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
što učiniti i što ne učiniti.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Pljesak)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Ovdje posvuda možemo dobiti više zelene energije.
To je ono čemu se nadamo da će se dogoditi.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
To je pravi izazov u budućnosti.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Ali mogu vam jamčiti da ova žena u siromašnoj četvrti u Riu,
želi perilicu rublja.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Ona je vrlo sretna sa svojom ministricom energije
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
koja je dala struju svima --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
toliko sretna da je čak i glasala za nju.
I ona je postala Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
izabrana predsjednica
jedne od najvećih demokracija na svijetu --
prelazeći od ministrice energije do predsjednice.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Ako imate demokraciju,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
ljudi će glasati za perilice rublja.
Oni ih vole.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
A što je čarobno kod njih?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Moja majka mi je objasnila čaroliju tog stroja
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
prvi dan.
Rekla je, "Sada, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
napunili smo je rubljem;
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
perilica će napraviti posao.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
I sada možemo ići u knjižnicu."
Jer to je čarolija:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
napunite je rubljem,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
a što izlazi van iz perilice?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Iz nje izlaze knjige,
dječje knjige.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
I majka je imala vremena da mi ih čita.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Ona je voljela to. Dobio sam "ABC."
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Tu sam započeo svoju karijeru kao profesor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
kada je moja majka imala vremena da mi čita.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
I isto tako je uzimala knjige za sebe.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Uspjela je učiti engleski
i naučiti to kao strani jezik.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
I ovdje je čitala toliko mnogo romana,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
toliko mnogo različitih romana.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
I mi smo doista, doista voljeli taj stroj.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
I što smo rekli, moja majka i ja,
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Hvala industrijalizaciji.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Hvala željezari.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Hvala električnoj centrali.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
I hvala kemijskoj prerađivačkoj industriji
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
koja nam je dala vremena da čitamo knjige."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Puno vam hvala.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Pljesak)
O ovoj web stranici

Ova stranica će vas upoznati s YouTube videozapisima koji su korisni za učenje engleskog jezika. Vidjet ćete lekcije engleskog koje vode vrhunski profesori iz cijelog svijeta. Dvaput kliknite na engleske titlove prikazane na svakoj video stranici da biste reproducirali video s tog mjesta. Titlovi se pomiču sinkronizirano s reprodukcijom videozapisa. Ako imate bilo kakvih komentara ili zahtjeva, obratite nam se putem ovog obrasca za kontakt.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7