The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

638,993 views・2011-03-21

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Fordító: Anna Patai Lektor: Laszlo Kereszturi
00:15
I was only four years old
Csak négyéves voltam,
00:17
when I saw my mother load a washing machine
amikor láttam anyukámat életében először
00:20
for the very first time in her life.
megtölteni egy mosógépet.
00:23
That was a great day for my mother.
Ez egy nagy nap volt anyukámnak.
00:25
My mother and father had been saving money for years
A szüleim évekig kuporgattak, hogy
00:28
to be able to buy that machine,
megvehessék azt a mosógépet.
00:30
and the first day it was going to be used,
És az első nap, amikor használtuk,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
még nagymamát és meghívtuk,
hogy lássa a gépet.
00:35
(Laughter)
És nagymama még izgatottab volt.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Egész életében
tüzelőfával melegítette a vizet,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
és kézzel mosott
hét gyerekre.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
És most láthatta, ahogy
az áram végzi el a munkát.
00:53
My mother carefully opened the door,
Anyám óvatosan kinyitotta az ajtót,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
berakta a szennyest
a gépbe,
így.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
És amikor becsukta az ajtót,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
nagymama azt mondta: "Nem, nem, nem.
01:07
Let me! Let me push the button!"
Hadd nyomjam meg én a gombot."
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
És nagymama megnyomta a gombot,
és azt mondta: "Fantasztikus.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Ezt látni akarom. Adjatok egy széket.
Adjatok egy széket. Ezt látni akarom."
01:20
and she sat down in front of the machine,
És leült a mosógép elé,
01:23
and she watched the entire washing program.
és végignézte a teljes mosási programot.
01:27
(Laughter)
Lenyűgözte.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
A nagymamám számára,
a mosógép egy csoda volt.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Ma, Svédországban és más gazdag országokban,
01:38
people are using so many different machines.
az emberek annyi
különböző gépet használnak.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Az otthonok tele vannak gépekkel,
01:44
I can't even name them all.
nem is tudom megnevezni mindegyiket.
01:46
And they also, when they want to travel,
És amikor utazni akarnak,
repülőgépeket használnak,
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
amik távoli helyekre viszik őket.
01:54
And yet, in the world,
És mégis, a világon annyi ember él,
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
akik még mindig tűzzel melegítik a vizet,
és tűzön főzik az ennivalót.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Néha nincs is elég ennivalójuk.
És a szegénységi küszöb alatt élnek.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Kétmilliárd embertársunk
02:10
who live on less than two dollars a day.
él kevesebb mint napi két dollárból.
És a leggazdagabb emberek ott --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
egymilliárd ember --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
afölött élnek, amit én légvonalnak hívok,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
mert több mint napi 80 dollárt költenek
a fogyasztásukra.
02:24
on their consumption.
De ez csak egy-, két-, hárommilliárd ember,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
és nyilvánvalóan hétmilliárd ember él a világon,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
tehát kell legyen egy-, két-, három-, négymilliárd ember,
akik a szegénységi küszöb és a légvonal között élnek.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
Van áramuk,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
de a kérdés az, hogy hányuknak van mosógépe?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Alaposan megvizsgáltam a piaci adatokat,
és azt találtam, hogy valóban,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
a mosógép behatolt a légvonal alá,
és ma még egymilliárd ember él
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
a szárítókötél fölött.
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Nevetés)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
És ők több mint napi 40 dollárt fogyasztanak.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Tehát kétmilliárd embernek van hozzáférése mosógéphez.
03:06
And the remaining five billion --
És a másik ötmilliárd,
ők hogyan mosnak?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Vagy, hogy pontosabbak legyünk,
03:12
how do most of the women in the world wash?
hogyan mos a legtöbb nő a világon?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Mert a mosás továbbra is nehéz munka a nők számára.
03:19
They wash like this: by hand.
Így mosnak: kézzel.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Ez kemény, időigényes munka,
amit hetente órákig kell csinálniuk.
03:27
which they have to do for hours every week.
És sokszor messziről kell vizet hozniuk,
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
hogy otthon mossanak.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Vagy a szennyest kell egy messzi patakhoz cipelniük.
03:38
And they want the washing machine.
És akarják a mosógépet.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Nem akarják életük nagy részét olyan kemény
03:44
doing this hard work
munka végzésével tölteni,
03:46
with so relatively low productivity.
aminek ilyen kicsi a relatív teljesítménye.
És nem különbözik az ő vágyuk
03:49
And there's nothing different in their wish
a nagymamámétól.
03:51
than it was for my grandma.
Két generációval ezelőtt Svédországban --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
vizet hoztak a patakból,
03:57
heating with firewood and washing like that.
tűzzel melegítették és így mostak.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Ugyanígy akarják a mosógépet.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
De amikor környezettudatos diákoknak tartok előadást,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
azt mondják: "Nem, nem lehet mindenkinek a világon autója és mosógépe."
04:11
How can we tell this woman
Hogyan mondjuk meg ennek a nőnek,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
hogy nem lesz mosógépe?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
És megkérdezem a diákjaimat,
-- az elmúlt két évben megkérdeztem őket:
04:19
"How many of you don't use a car?"
"Hányan nem használnak autót?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
És néhányan büszkén felemelik a kezüket
és azt mondják: "Én nem használok autót."
04:25
And then I put the really tough question:
Aztán felteszem az igazán nehéz kérdést:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"Hányan mossák kézzel
a farmerjukat vagy az ágyneműt?"
04:31
And no one raised their hand.
És senki nem tette fel a kezét.
Még a zöld mozgalom kemény magja is
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
használ mosógépet.
04:39
(Laughter)
(Nevetés)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Hogy lehet az, hogy ez valami amit mindenki használ,
04:45
and they think others will not stop it?
és úgy gondolják mások nem fogják abbahagyni, miért különleges?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
És elemzést kellett végeznem a világ energiafelhasználásáról.
04:51
Here we are.
Itt is van.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Nézzék, itt fent látják a hétmilliárd embert
04:55
The air people, the wash people,
a levegő emberek, a mosó emberek,
04:57
the bulb people and the fire people.
a villanykörte emberek és a tűz emberek.
05:00
One unit like this
Egy ilyen egység
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
egy egység fosszilis üzemanyag --
olaj, szén, gáz.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
A világon az áram legnagyobb része ebből áll.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Az egész világ 12 egységet használ,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
és a leggazdagabb egymilliárd ebből hatot használ.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Az energia felét a világ népességének 1/7-e használja.
05:20
And these ones, who have washing machines
És azok, akiknek van mosógépe,
de a háza nincs tele más gépekkel,
05:23
but not a house full of other machines,
ők kettőt használnak.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Ez a csoport hármat használ, mindegyik egyet.
És nekik is van áramuk.
05:29
And they also have electricity.
És ott még egyet sem használnak.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
Ez összesen 12.
05:35
But the main concern
De ami igazán aggasztó
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
a környezettudatos diákok számára -- és igazuk van --
05:40
is about the future.
az a jövő.
Mik a trendek? Ha előrevetítjük a trendeket,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
mindenféle valós, fejlett elemzés nélkül, 2050-re,
05:48
to 2050,
Két dolog növelheti az energiafelhasználást.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Először a népességnövekedés.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Másodszor, a gazdasági növekedés.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
A népességnövekedés a legszegényebbek közt fog történni itt,
mert magas a gyermekhalandóság
05:59
because they have high child mortality
és asszonyonként sok gyerekük van.
06:01
and they have many children per woman.
És ezzel kettő extra lesz,
06:03
And that will get you two extra,
de ez nem változtatja meg nagyon az energiafelhasználást.
06:05
but that won't change the energy use very much.
Ami történni fog, az a gazdasági növekedés.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
A legjobbak a fejlődő gazdaságok közül --
az Új Keletnek hívom őket --
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
át fogják ugrani légvonalat.
06:15
"Wopp!" they will say.
"Hopp!" fogják mondani.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
És annyit fognak használni, mint amennyit a Régi Nyugat már most is.
06:20
(Laughter)
És ezek az emberek, ők akarják a mosógépet.
06:21
And these people, they want the washing machine.
Megmondtam. Oda fognak menni.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
És meg fogják duplázni az energiafogyasztásukat.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
És reméljük, hogy a szegények beérnek az elektromos fényre.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
És kétgyerekes családjuk lesz, népességcsökkenés nélkül.
De a teljes energiafogyasztás
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
22 egységgel fog nőni.
És ennek a 22 egységnek
06:37
And these 22 units --
még mindig a leggazdagabbak használják a nagy részét.
06:40
still, the richest people use most of them.
Mit kell tenni?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Mert a kockázat,
06:47
the high probability of climate change is real.
a klímaváltozás nagy valószínűsége igazi.
06:50
It's real.
Igazi.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Természetesen energiatakarékosabbnak kell lenniük.
06:55
They must change their behavior in some way.
Meg kell változtatniuk a viselkedésüket valahogy.
06:57
They must also start to produce green energy,
És el kell kezdeniük zöld energiát termelni,
sokkal több zöld energiát.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
De amíg ugyanaz az energifogyasztásuk fejenként,
addig nem kéne tanácsokat adniuk másoknak --
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
hogy mit és mit ne csináljanak.
07:08
(Laughter)
(Taps)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Mindenhol kaphatunk több zöld energiát.
Azt reméljük, hogy ez fog történni.
07:15
This is what we hope might happen.
Ez egy igazi kihívás a jövőben.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
De egy biztos, ez a nő egy favelaban Rioban,
ő mosógépet akar.
07:23
she wants a washing machine.
Nagyon elégedett az energiaminiszterével,
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
aki áramot biztosított mindenkinek --
07:29
so happy that she even voted for her.
olyan boldog, hogy még szavazott is rá.
És ő Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
a megválasztott elnök
a világ egyik legnagyobb demokráciájában --
energiaminiszterből elnök.
07:39
moving from minister of energy to president.
Egy demokráciában
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
az emberek a mosógépre fognak szavazni.
Imádják.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
És miért varázslatosak?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Édesanyám megmagyarázta a gép varázserejét
07:54
the very, very first day.
a legeslegelső napon.
Azt mondta: "Most Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
bepakoltuk a mosógépet,
07:59
We have loaded the laundry.
a gép fog dolgozni.
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
És most elmehetünk a könyvtárba."
Mert ez a varázslat:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
berakod a szennyest,
08:08
and what do you get out of the machine?
és mi jön ki a gépből?
08:10
You get books out of the machines,
Könyvek jönnek ki a gépből,
gyerekkönyvek.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
És anyámnak volt ideje olvasni nekem.
08:17
She loved this.
Ezt nagyon szerette. Megkaptam az abc-t.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Itt kezdtem a karrieremet, mint professzor,
08:22
when my mother had time to read for me.
amikor anyámnak volt ideje olvasni nekem.
08:24
And she also got books for herself.
És magának is vett ki könyveket.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Angolul tanult,
és megtanulta, mint idegennyelvet.
08:30
And she read so many novels,
És olyan sok regényt olvasott,
08:32
so many different novels here.
olyan sok különböző regényt.
08:35
And we really, we really loved this machine.
És mi igazán, igazán szerettük ezt a gépet.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
És azt mondtuk, anyám és én:
08:42
"Thank you, industrialization.
"Köszönjük, iparosítás.
08:45
Thank you, steel mill.
Köszönjük, acél üzem.
08:47
Thank you, power station.
Köszönjük, erőmű.
08:49
And thank you, chemical processing industry
És köszönjük, kémiai üzem,
08:52
that gave us time to read books."
hogy időt adtál könyveket olvasni."
08:54
Thank you very much.
Nagyon köszönöm.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Taps)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.