The magic washing machine | Hans Rosling

685,044 views ・ 2011-03-21

TED


Za predvajanje videoposnetka dvakrat kliknite na spodnje angleške podnapise.

Translator: Nika Kotnik Reviewer: Tilen Pigac - EFZG
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Bil sem star samo 4 leta
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
ko sem videl svojo mamo nalagati perilo v pralni stroj
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
prvič v njenem življenju.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
To je bil velik dan za mojo mamo.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
Moja mama in oče sta varčevala leta in leta
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
da sta lahko kupila to napravo
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
in ko naj bi ga prvič uporabili
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
smo povabili celo babico,
da ga bo videla.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
in babica je bila še bolj vznemirjena.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Skozi svoje celo življenje
je grela vodo na ognjišču
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
in z rokami prala perilo
za sedem otrok.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
In zdaj bo videla
kako elektrika opravlja to delo.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
Moja mama je pazljivo odprla vrata
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
in naložila perilo
v stroj,
takole.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
In potem, ko je zaprla vrata,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
je babica rekla, "Ne, ne, ne, ne.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Naj jaz, naj jaz pritisnem na gumb."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
In babica je pritisnila na gumb
in rekla, "Oh, fantastično!
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
To hočem videti! Dajte mi stol!
Dajte mi stol! To hočem videti! "
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
in usedla se je pred pralni stroj,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
in gledala celoten pralni program.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Bila je očarana.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Za mojo babico,
je bil pralni stroj čudež.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Danes, na Švedskem in v drugih bogatih državah
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
ljudje uporabljajo
toliko različnih naprav.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Poglejte, domovi so jih polni.
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
Vseh sploh ne znam poimenovati.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
In prav tako, ko hočejo potovati,
uporabljajo naprave za letenje
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
ki jih lahko odpeljejo na oddaljene kraje.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Ampak, na svetu je še vedno toliko ljudi
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
ki še zmeraj grejejo vodo na ognjišču
in kuhajo hrano na ognjišču.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Včasih nimajo niti dovolj hrane
in živijo pod mejo revščine.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Na svetu sta dve miljardi soljudi
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
ki živita z manj kot dvema dolarjema na dan.
In najbogatejši ljudje tukaj --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
to je ena miljarda--
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
živijo nad, kot jaz temu pravim "zračno linijo"
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
ker porabijo več kot 80$ na dan
za svoje potrebe.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Ampak to je samo ena, dva, tri miljarde ljudi,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
in seveda je na svetu sedem miljard ljudi,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
zato nam manjka še ena, dva, tri, štiri miljarde ljudi
ki živijo med mejo revščine in zračno linijo.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Oni imajo elektriko,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
ampak vprašanje je, koliko jih ima pralni stroj?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Naredil sem pregled podatkov na trgu
in odkril da, res,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
je pralni stroj prestopil zračno linijo
in zdaj je na svetu dodatna miljarda ljudi
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
ki živijo nad "pralno linijo".
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Smeh)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
In oni porabijo več kot 40$ na dan.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Torej dve miljardi ljudi imata dostop do pralnega stroja.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
In preostalih pet miljard,
kako perejo oni?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Oziroma, bodimo bolj natančni,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
kako pere večina žensk na svetu?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Ker pranje perila še zmeraj ostaja težko delo za ženske.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Takole perejo: na roke.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
To je težko, zamudno delo,
ki ga opravljajo ure in ure vsak teden.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
In včasih morajo vodo prinesti od daleč stran
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
da lahko perejo doma,
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
ali pa morajo prinesti perilo k potoku daleč stran.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
In one hočejo pralni stroj.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Nočejo zapraviti tako velikega dela življenja
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
z opravljanjem tega težkega dela
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
z relativno malo produktivnostjo.
In njihova želja ni prav nič drugačna
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
kot je bila želja moje babice.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Poglejte tukaj, dve generaciji nazaj na Švedskem --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
zbiranje vode v potoku,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
gretje na ognjišču in pranje.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Prav tako si želijo pralnega stroja kot oni.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Ampak ko predavam okoljsko ozaveščenim študentom
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
mi pravijo, "Ne, vsak na svetu ne more imeti avtomobila in pralnega stroja."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Kako lahko rečemo tej ženski,
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
da ne bo imela pralnega stroja?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
In nato vprašam svoje študente,
sprašujem jih zadnji dve leti,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Kdo od vas ne uporablja avtomobila?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
In nekateri od njih ponosno dvignejo roko
in rečejo: "Ne uporabljam avtomobila."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
In nato jim zastavim res težko vprašanje:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Koliko od vas
si na roke pere kavbojke in rjuhe?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
In nihče ne dvigne roke.
Celo najbolj zagrizeni v "zelenem gibanju"
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
uporabljajo pralni stroj.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Smeh)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Kako je torej to stvar, ki jo vsi uporabljajo
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
in mislijo, da je drugi ne bodo? Kaj je posebnega na tem?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Moral sem narediti analizo porabe energije na svetu.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Tukaj je.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Poglejte, tu lahko vidite 7 miljard ljudi:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
Ljudje v zraku, ljudje s pralnim strojem,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
ljudje z žarnico in ljudje z ognjiščem.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Ena enota tu
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
je energijska enota fosilnega goriva --
olje, premog ali plin.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
To je večina elektrike in energije na svetu.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
In to je 12 enot za cel svet,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
in najbogatejša miljarda ljudi, oni jih porabijo šest.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
Polovico energije porabi sedmina prebivalstva.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
In tile tu, ki imajo pralni stroj,
a ne hiše polne drugih naprav,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
oni porabijo dve.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
ta skupina porabi tri, vsak eno.
In oni imajo prav tako elektriko.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
In oni tam ne porabijo niti ene enote.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Tako jih je 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Ampak glavna skrb
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
okoljsko zaskrbljenih študentov -- in prav imajo --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
se tiče prihodnosti.
Kakšni so trendi? Če samo projeciramo trende
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
brez kakršnekoli napredne analize, do leta 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
sta tu dve stvari ki lahko povečata porabo energije.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Prvič, rast prebivalstva.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Drugič, ekonomska rast.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
Rast prebivalstva se bo zgodila večinoma med najbolj revnimi ljudmi tu,
ker imajo veliko umrljivost otrok
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
in veliko otrok na žensko.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
In s tem dobite dve dodatni miljardi,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
ampak to ne bo veliko spremenilo porabe energije.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
Kar se bo zgodilo, je ekonomska rast.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
Najboljši tu izmed rastočih gospodarstev --
jaz jim pravim Novi vzhod --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
preskočili bodo zračno linijo.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Hop!" bodo rekli.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
In začeli bodo porabljati toliko kot stari zahod počne že sedaj.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
In ti ljudje, hočejo pralni stroj.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Povedal sem vam. Prišli bodo tja.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
In podvojili bodo porabo energije.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
In upamo da bodo revni ljudje dobili električno luč.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
In dobili bodo družino z dvema otrokoma brez da bi se ustavila rast prebivalstva.
Ampak celotna poraba energije
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
se bo povečala na 22 enot.
In teh 22 enot --
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
še zmeraj bodo najbogatejši porabili največji del.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Kaj moramo torej storiti?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Ker tveganje,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
velika verjetnost klimatskih sprememb, je resnična.
06:50
It's real.
145
410677
1404
Resnična je.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Seveda morajo biti bolj učinkoviti pri rabi energije.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Spremeniti morajo svoje obnašanje na nek način.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Prav tako morajo začeti s proizvodnjo zelene energije,
veliko več zelene energije.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Ampak dokler imajo enako porabo energije po osebi,
ne bi smeli svetovati drugim --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
kaj naj počnejo in kaj ne.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Aplavz)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Tukaj lahko dobimo več zelene energije.
To upamo da se bo zgodilo.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
To je pravi izziv za prihodnost.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Ampak lahko vam zagotovim da si ta ženska v faveli v Riu
želi pralnega stroja.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Zelo je zadovoljna s svojo ministrico za energijo
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
ki je vsem priskrbela elektriko --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
tako zadovoljna da je celo volila zanjo.
In ona je postala Dilma Roisseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
izvoljena predsednica
ene izmed največjih demokracij na svetu --
premaknila se s položaja ministrice za energijo na položaj predsednice.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Če imate demokracijo,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
bodo ljudje glasovali za pralne stroje.
Ljubijo jih.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
In v čem je njihova čarovnija?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
Moja mama mi je razložila čarovnijo tega stroja
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
čisto prvi dan.
Rekla je, "Zdaj Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
sva naložila perilo.
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
Stroj bo opravil svoje delo.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
In midva greva lahko v knjižnico."
Ker to je čarovnija:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
naložiš perilo,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
in kaj dobiš ven iz stroja?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Knjige dobiš iz njega,
otroške knjige.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
In mama je imela čas da mi je lahko brala.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Bila je navdušena. Dobil sem Abecedo --
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
tu sem začel svojo kariero kot profesor,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
ko je moja mama imela čas da mi je lahko brala.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
In dobila je knjige tudi zase.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Uspela se je učiti angleško
in se je naučila kot tuj jezik.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
In toliko romanov je prebrala,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
toliko različnih romanov.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
In res, res smo imeli radi ta stroj.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
In to sva rekla, moja mama in jaz,
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Hvala industrializacija.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Hvala jeklarna.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Hvala elektrarna.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
In hvala industrija kemične predelave,
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
da si nam dala čas za branje knjig."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Najlepša hvala.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Aplavz)
O tej spletni strani

Na tem mestu boste našli videoposnetke na YouTubu, ki so uporabni za učenje angleščine. Ogledali si boste lekcije angleščine, ki jih poučujejo vrhunski učitelji z vsega sveta. Z dvoklikom na angleške podnapise, ki so prikazani na vsaki strani z videoposnetki, lahko predvajate videoposnetek od tam. Podnapisi se pomikajo sinhronizirano s predvajanjem videoposnetka. Če imate kakršne koli pripombe ali zahteve, nam pišite prek tega obrazca za stike.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7