The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Traducător: Laszlo Kereszturi Corector: Ariana Bleau Lugo
00:15
I was only four years old
Aveam doar patru ani
00:17
when I saw my mother load a washing machine
când am văzut-o pe mama încărcând mașina de spălat
00:20
for the very first time in her life.
pentru prima dată în viața ei.
00:23
That was a great day for my mother.
A fost o zi măreață pentru mama mea.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Mama și tata economisiseră bani de mulți ani
00:28
to be able to buy that machine,
pentru a putea cumpăra acea mașină.
00:30
and the first day it was going to be used,
Și în ziua în care a fost folosită prima dată,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
chiar și bunica a fost invitată să vadă mașina.
00:35
(Laughter)
Iar bunica a fost și mai încântată.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Întreaga ei viață a încălzit apa cu lemne,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
și a spălat manual rufele pentru șapte copii.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
Iar acum urma să vadă electricitatea făcând acea muncă.
00:53
My mother carefully opened the door,
Mama a deschis cu grijă ușa,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
a încărcat rufele
în mașina de spălat,
01:02
like this.
astfel.
01:03
And then, when she closed the door,
Și apoi, când a închis ușa,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
bunica a spus: „Nu, nu, nu, nu.
01:07
Let me! Let me push the button!"
Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine să apăs butonul.”
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Și bunica a apăsat butonul,
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
și a spus: „Oh, fantastic.
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Vreau să văd asta. Dați-mi un scaun.
Dați-mi un scaun. Vreau să văd.”
01:20
and she sat down in front of the machine,
Și s-a așezat în fața mașinii,
01:23
and she watched the entire washing program.
și a urmărit întregul program de spălare.
01:27
(Laughter)
Era fermecată.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Pentru bunica mea,
mașina de spălat era un miracol.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Azi, în Suedia și alte țări bogate,
01:38
people are using so many different machines.
oamenii folosesc
multe mașinării diferite.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Priviți, locuințele sunt pline de mașinării,
01:44
I can't even name them all.
nici nu le pot numi pe toate.
01:46
And they also, when they want to travel,
Și când vor să călătorească,
folosesc mașini zburătoare
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
care-i pot duce în destinații îndepărtate.
01:54
And yet, in the world,
Și totuși, în lume, există așa de mulți oameni
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
care încă încălzesc apa la foc,
și își gătesc hrana la foc.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Câteodată nici nu au suficientă hrană.
Ei trăiesc sub limita sărăciei.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Două miliarde de ființe din specia noastră
02:10
who live on less than two dollars a day.
trăiesc cu mai puțin de doi dolari pe zi.
Iar aici cei mai bogați oameni,
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
acest miliard de oameni,
02:16
and they live above what I call the "air line" --
trăiesc peste ceea ce eu numesc linia aerului,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
fiindcă cheltuie peste 80 de dolari zilnic
pe ce consumă.
02:24
on their consumption.
Dar asta e doar pentru unu, două, trei miliarde de oameni,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
și evident sunt șapte miliarde de oameni în lume,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
deci trebuie să mai fie unul, două, trei, patru miliarde de oameni,
care trăiesc între linia sărăciei și cea a aerului.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
02:38
They have electricity,
Ei au electricitate,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
dar întrebarea e, câți au mașini de spălat?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Am studiat datele pieței,
și am găsit că de fapt,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
mașinile de spălat au pătruns sub linia aerului,
și azi există un miliard de oameni în plus
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
02:55
who live above the "wash line."
care trăiesc peste linia de spălare.
02:57
(Laughter)
(Râsete)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Ei consumă mai mult de 40 de dolari pe zi.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Deci total două miliarde au acces la mașini de spălat.
03:06
And the remaining five billion --
Dar restul de cinci miliarde
03:09
how do they wash?
cum spală?
03:10
Or, to be more precise,
Sau, ca să fim mai preciși,
03:12
how do most of the women in the world wash?
cum spală majoritatea femeilor din lume?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Fiindcă spălatul rămâne o muncă grea pentru femei.
03:19
They wash like this: by hand.
Ele spală așa: cu mâna.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
E o muncă manuală grea care consumă timp,
pe care trebuie s-o facă ore în șir, în fiecare săptămână.
03:27
which they have to do for hours every week.
Și câteodată trebuie să-și aducă apa de la distanță
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
03:33
to do the laundry at home,
ca să spele rufele acasă.
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Sau trebuie să care rufele departe, la o apă curgătoare.
03:38
And they want the washing machine.
Și ele vor o mașină de spălat.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Nu vor să-și petreacă o așa mare parte a vieții
03:44
doing this hard work
cu această muncă grea
03:46
with so relatively low productivity.
cu o productivitate atât de redusă.
Nu e nimic diferit în dorinţa lor
03:49
And there's nothing different in their wish
03:51
than it was for my grandma.
faţă de ce-a dorit bunica mea.
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
Vedeți, acum două generaţii în Suedia
03:55
picking water from the stream,
luau apă din râu,
03:57
heating with firewood and washing like that.
încălzeau la foc şi spălau cu mâna.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Ele vor o maşină de spălat exact la fel.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Când predau studenţilor conştienţi de problemele de mediu,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
ei spun: „Nu poate avea toată lumea automobile şi maşini de spălat."
04:11
How can we tell this woman
Cum putem spune acestor femei
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
că ele nu va avea o maşină de spălat?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Apoi m-am întrebat studenţii,
i-am întrebat în ultimii doi ani:
04:19
"How many of you don't use a car?"
„Câţi din voi nu folosiţi un automobil?”
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Şi unii din ei au ridicat mândri mâna,
spunând: „Eu nu folosesc.”
04:25
And then I put the really tough question:
Şi apoi am pus întrebarea cu adevărat dificilă:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
„Câţi din voi spală cu mâna blugii şi aşternuturile?”
04:31
And no one raised their hand.
Nimeni nu a ridicat mâna.
Chiar şi cei mai pătrunși de mișcarea ecologistă
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
folosesc maşini de spălat.
04:39
(Laughter)
(Râsete)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Cum se poate că folosesc toți, dar cred că alţii nu vor vrea și ei.
04:45
and they think others will not stop it?
Ce-i așa special la această mașină de spălat?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
A trebuit să fac o analiză a energiei utilizate în lume.
04:51
Here we are.
Iată rezultatul.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Vedeţi cei şapte miliarde de oameni aici sus:
04:55
The air people, the wash people,
oamenii aerului, oamenii cu maşină de spălat,
04:57
the bulb people and the fire people.
oamenii becului şi oamenii focului.
05:00
One unit like this
Un pătrățel ca acesta reprezintă
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
o unitate de energie de combustibil fosil:
petrol, cărbune sau gaze naturale.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Din acestea provine majoritatea electricității şi energiei în lume.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Sunt consumate 12 unităţi în întreaga lume,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
iar cel mai bogat miliard consumă şase din ele.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Jumătate din energie e consumată de o șeptime din populaţia lumii.
05:20
And these ones, who have washing machines
Iar ce care au maşini de spălat,
dar nu și casa plină cu alte maşinării,
05:23
but not a house full of other machines,
consumă două.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Acest grup consumă trei, câte una fiecare.
05:29
And they also have electricity.
Şi ei au electricitate.
05:31
And over there, they don't even use one each.
Iar cei de aici nu consumă nici măcar una.
05:33
That makes 12 of them.
Asta face în total 12 unităţi.
05:35
But the main concern
Dar problema principală a studenţilor
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
interesaţi de mediu, şi ei au dreptate,
05:40
is about the future.
este viitorul.
Care sunt tendinţele? Dacă doar extrapolăm tendinţele,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
fără o analiză profundă până în 2050,
05:48
to 2050,
sunt două lucruri care pot mări consumul de energie.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Primul: creşterea populaţiei.
Al doilea: creşterea economică.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Creşterea populaţiei va fi în principal printre cei săraci,
fiindcă au mortalitatea infantilă ridicată
05:59
because they have high child mortality
şi o femeie are mulţi copii.
06:01
and they have many children per woman.
Şi astfel vor fi două miliarde în plus,
06:03
And that will get you two extra,
dar asta nu va schimba prea mult consumul de energie.
06:05
but that won't change the energy use very much.
06:07
What will happen is economic growth.
Va avea loc însă creşterea economică.
06:09
The best of here in the emerging economies --
Cei mai buni din economiile emergente,
eu îi numesc Noul Est,
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
vor sări peste linia aerului.
06:15
"Wopp!" they will say.
„Hopa sus!” vor spune.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
Şi vor consuma la fel de multă energie ca Vechiul Vest acum.
06:20
(Laughter)
06:21
And these people, they want the washing machine.
Iar aceşti oameni vor maşina de spălat.
V-am spus. Vor ajunge acolo.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Îşi vor dubla consumul de energie.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Şi sperăm că oamenii săraci vor ajunge la lumina electrică.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
Şi vor ajunge la familii cu doi copii, fără oprirea creşterii populaţiei.
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
Dar consumul total de energie va creşte la 22 unităţi.
06:37
And these 22 units --
Iar din aceste 22 de unităţi
cei mai bogaţi vor consuma cea mai mare parte.
06:40
still, the richest people use most of them.
Deci ce-i de făcut?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Pentru că riscul,
06:47
the high probability of climate change is real.
probabilitatea mare a schimbării climei e reală.
06:50
It's real.
Este reală.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Desigur, trebuie să fie mai eficienți cu energia.
06:55
They must change their behavior in some way.
Trebuie să-și schimbe comportamentul cumva.
06:57
They must also start to produce green energy,
Și trebuie să înceapă să producă energie din surse regenerabile,
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Dar, până când vor avea același consum pe cap de locuitor,
n-ar trebui să dea sfaturi altora
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
ce să facă și ce să nu facă.
07:08
(Laughter)
(Aplauze)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Aici putem obține mai multă energie regenerabilă per total.
07:15
This is what we hope might happen.
Asta e ceea ce sperăm să se întâmple.
07:17
It's a real challenge in the future.
E o adevărată provocare în viitor.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Dar vă asigur că această femeie dintr-un cartierul sărac din Rio
07:23
she wants a washing machine.
vrea o mașină de spălat.
Ea e foarte încântată de ministerul energiei
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
care a furnizat electricitate la toți,
07:29
so happy that she even voted for her.
așa de fericită că a și votat pentru ea.
Iar ea, Dilma Rousseff, președinta aleasă
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
a uneia din cele mai mari democrații din lume,
a ajuns președintă din ministru al energiei.
07:39
moving from minister of energy to president.
Dacă ai democrație,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
oamenii vor vota pentru mașini de spălat.
07:46
They love them!
Le adoră.
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
În ce constă magia lor?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Mama mi-a explicat magia cu această mașină
07:54
the very, very first day.
chiar din prima zi.
A spus: „Acum Hans, am încărcat rufele,
07:57
She said, "Now, Hans.
07:59
We have loaded the laundry.
08:01
The machine will make the work.
mașina face treaba.
08:02
And now we can go to the library."
Iar noi putem merge la bibliotecă.”
Fiindcă asta e magia:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
încarci rufele,
08:08
and what do you get out of the machine?
și ce obții din mașină?
08:10
You get books out of the machines,
Obții cărți din mașini,
cărți pentru copii.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
Așa a avut mama timp să-mi citească.
08:17
She loved this.
Îi plăcea mult. Am primit abecedarul.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Atunci mi-am început cariera de profesor,
08:22
when my mother had time to read for me.
când mama avea timp să-mi citească.
08:24
And she also got books for herself.
Și a avut cărți și pentru ea.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
A putut studia engleza,
a învățat-o ca limbă străină.
08:30
And she read so many novels,
Și a citit tare multe romane,
08:32
so many different novels here.
tot felul de romane diferite.
08:35
And we really, we really loved this machine.
Și am iubit mult, mult de tot această mașină.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Și spuneam mereu, eu și mama:
08:42
"Thank you, industrialization.
„Industrializare, mulțumim!
08:45
Thank you, steel mill.
Oțelării, mulțumim!
08:47
Thank you, power station.
Centrale electrice, mulțumim!
08:49
And thank you, chemical processing industry
Și industrie chimică, mulțumim
08:52
that gave us time to read books."
că ne-ați dat timp să citim cărți!"
08:54
Thank you very much.
Vă mulțumesc frumos!
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Aplauze)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.