The magic washing machine | Hans Rosling

686,348 views ・ 2011-03-21

TED


Fai dobre clic nos subtítulos en inglés a continuación para reproducir o vídeo.

Translator: Juan Jose Sanchez Penas Reviewer: Xusto Rodriguez
00:15
I was only four years old
0
15560
2041
Eu tiña só catro anos
00:17
when I saw my mother load a washing machine
1
17625
2911
cando vin á miña nai cargar a lavadora
00:20
for the very first time in her life.
2
20560
2182
por primeira vez na súa vida.
00:23
That was a great day for my mother.
3
23203
1976
Foi un gran día para a miña nai.
00:25
My mother and father had been saving money for years
4
25691
2845
A miña nai e o meu pai estiveran aforrando diñeiro durante anos
00:28
to be able to buy that machine,
5
28560
2040
para poder mercar a máquina.
00:30
and the first day it was going to be used,
6
30624
2046
E o primeiro día no que ía ser usada,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
7
32694
3139
ata a miña avoa foi convidada
a ver a máquina.
00:35
(Laughter)
8
35857
1136
E a avoa estaba aínda máis entusiasmada.
00:37
And Grandma was even more excited.
9
37017
2519
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
10
39560
4300
Ao longo da súa vida
ela estivera quentando auga con leña,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
11
43884
4010
e lavara a man a roupa
de sete nenos.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
12
47918
5028
E agora ía ver
como a electricidade facía ese traballo.
00:53
My mother carefully opened the door,
13
53560
4251
A miña nai abriu a porta con coidado,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
14
57835
3429
e cargou a roupa
na máquina,
así.
01:02
like this.
15
62295
1192
01:03
And then, when she closed the door,
16
63511
2201
E entón, cando ela pechou a porta,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
17
65736
1800
a avoa dixo, "Non, non, non, non.
01:07
Let me! Let me push the button!"
18
67560
3000
Déixame, déixame premer o botón."
01:10
(Laughter)
19
70584
1012
01:11
And Grandma pushed the button,
20
71620
2622
E a avoa premeu o botón,
e dixo, "Oh, fantástico.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
21
74266
2555
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
22
76845
3762
Quero ver isto. Dádeme unha cadeira.
Dádeme unha cadeira. Quero velo."
01:20
and she sat down in front of the machine,
23
80631
2731
E sentou diante da máquina,
01:23
and she watched the entire washing program.
24
83386
3591
e viu o programa de lavado enteiro.
01:27
(Laughter)
25
87001
1002
Estaba abraiada.
01:28
She was mesmerized.
26
88027
1425
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
27
89878
4428
Para a miña avoa,
a lavadora era unha milagre.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
28
95226
3432
Hoxe, en Suecia e outros países ricos,
01:38
people are using so many different machines.
29
98682
3736
a xente usa
moitas máquinas diferentes.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
30
102442
1985
Mirade, as casas están cheas de máquinas;
01:44
I can't even name them all.
31
104451
2085
Nin sei o nome de todas.
01:46
And they also, when they want to travel,
32
106560
3483
E eles tamén, cando queren viaxar,
usan máquinas voadoras
01:50
they use flying machines
33
110067
2164
01:52
that can take them to remote destinations.
34
112255
2668
que poden levalos a destinos remotos.
01:54
And yet, in the world,
35
114947
1225
Mais, no mundo, hai tanta xente
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
36
116196
3784
que aínda quenta auga ao lume,
e que cociña a súa comida ao lume.
02:00
and they cook their food on fire.
37
120004
2491
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
38
122519
2062
Ás veces nin sequera teñen comida abonda.
E viven por debaixo da liña de pobreza.
02:05
And they live below the poverty line.
39
125231
2305
02:07
There are two billion fellow human beings
40
127560
2861
Hai 2 mil millóns de compañeiros seres humanos
02:10
who live on less than two dollars a day.
41
130445
2707
que viven con menos de dous dólares ao día.
E a xente rica aí --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
42
133176
3135
hai mil millóns de persoas --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
43
136335
3338
e viven por enriba do que eu chamo a liña do ar
02:19
(Laughter)
44
139697
1017
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
45
140738
3445
porque gastan máis de 80 dólares por día
de consumo.
02:24
on their consumption.
46
144207
1893
Pero isto son só un, dous, tres mil millóns de persoas,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
47
146124
2649
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
48
148797
2791
e obviamente hai sete mil millóns de persoas no mundo,
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
49
151612
3473
así que teñen que existir un, dous, tres, catro mil millóns de persoas máis,
que viven entre a pobreza e a liña do ar.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
50
155109
3178
Teñen electricidade,
02:38
They have electricity,
51
158311
1745
02:40
but the question is: How many have washing machines?
52
160080
2750
pero a pregunta é, cantos teñen lavadoras?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
53
163870
4511
Fixen unha análise dos datos de mercado,
e atopei que, de feito,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
54
168405
3572
a lavadora penetrou por debaixo da liña do ar,
e hoxe existen mil millóns de persoas a maiores
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
55
172001
3253
que viven por enriba da liña de lavado.
02:55
who live above the "wash line."
56
175278
2258
02:57
(Laughter)
57
177560
1976
(Sorrisos)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
58
179969
3636
E consumen máis de 40 dólares ao día.
03:03
So two billion have access to washing machines.
59
183629
2738
Así que dous mil millóns teñen acceso a lavadoras.
03:06
And the remaining five billion --
60
186391
2927
E os cinco mil millóns restantes,
como lavan?
03:09
how do they wash?
61
189342
1266
03:10
Or, to be more precise,
62
190632
1606
Ou, para ser máis exactos,
03:12
how do most of the women in the world wash?
63
192262
3347
como lavan a maioría das mulleres do mundo?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
64
195633
3211
Porque lavar segue a ser un traballo duro para as mulleres.
03:19
They wash like this: by hand.
65
199589
2061
Elas lavan así: a man.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
66
202698
4297
É unha tarefa dura e que leva tempo,
que teñen que facer durante horas cada semana.
03:27
which they have to do for hours every week.
67
207019
3177
E ás veces tamén teñen que carrexar auga de lonxe
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
68
210220
3149
para facer a coada na casa.
03:33
to do the laundry at home,
69
213393
1429
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
70
214846
3562
Ou teñen que levar a roupa a un regato afastado.
03:38
And they want the washing machine.
71
218432
2176
E queren a lavadora.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
72
221187
3653
Non queren pasar tanto tempo na súa vida
03:44
doing this hard work
73
224864
1363
facendo este traballo duro
03:46
with so relatively low productivity.
74
226251
2458
cunha produtividade relativamente baixa.
E non hai nada diferente no seu desexo
03:49
And there's nothing different in their wish
75
229352
2212
do que tiña a miña avoa.
03:51
than it was for my grandma.
76
231588
1691
Mirade aquí, hai dúas xeracións en Suecia --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
77
233303
2345
03:55
picking water from the stream,
78
235672
1864
collendo auga dun regato,
03:57
heating with firewood and washing like that.
79
237560
2845
quentándoa ao lume e lavando así.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
80
240429
2982
Queren a lavadora exactamente do mesmo xeito.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
81
243435
3320
Pero cando dou aulas a estudantes preocupados polo medio ambiente,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
82
246779
4103
eles dinme, "Non, non todo o mundo pode ter coches e lavadoras."
04:11
How can we tell this woman
83
251830
1329
Como podemos dicirlle a esta muller
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
84
253183
2566
que non vai ter unha lavadora?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
85
255773
3412
E entón eu pregúntolles aos meus estudantes,
Lévolles preguntando -- durante os últimos dous anos preguntei,
04:19
"How many of you don't use a car?"
86
259209
2024
"Cantos de vós non usades un coche?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
87
261257
3841
E algúns deles erguen a man con orgullo
e din, "Eu non uso coche."
04:25
And then I put the really tough question:
88
265560
2331
E entón lanzo a pregunta realmente dura:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
89
267915
3913
"Cantos de vós
lavades a man os vosos pantalóns e a roupa da cama?"
04:31
And no one raised their hand.
90
271852
2684
E ninguén ergue a man.
Incluso os máis radicais no movemento ecoloxista
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
91
275198
4338
usan lavadoras.
04:39
(Laughter)
92
279560
2141
(Sorrisos)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
93
283250
2457
Entón, como é que isto é algo que todo o mundo usa
04:45
and they think others will not stop it?
94
285731
1887
e pensan que ninguén deixará de facelo? Que ten de especial?
04:47
What is special with this?
95
287642
1249
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
96
288915
2864
Tiven que facer unha análise sobre a enerxía usada no mundo.
04:51
Here we are.
97
291803
1166
Aquí está.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
98
292993
2516
Mirade isto, vedes os sete mil millóns de persoas aí enriba:
04:55
The air people, the wash people,
99
295533
2003
a xente do ar, xente do lavado,
04:57
the bulb people and the fire people.
100
297560
2788
a xente das bombillas, e a xente do lume.
05:00
One unit like this
101
300372
2017
Unha unidade destas
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
102
302413
5123
é unha unidade de enerxía de combustible fósil --
petróleo, carbón ou gas.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
103
307560
3587
Iso é o que a maioría da enerxía no mundo é.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
104
311171
3119
E todo o mundo usa 12 unidades,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
105
314314
2807
e os mil millóns máis ricos, usan seis delas.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
106
317560
3353
A metade da enerxía é usada por unha sétima parte da poboación mundial.
05:20
And these ones, who have washing machines
107
320937
2139
E estes que teñen lavadoras,
pero non unha casa chea doutras máquinas,
05:23
but not a house full of other machines,
108
323100
1967
usan dúas.
05:25
they use two.
109
325091
1190
05:26
This group uses three, one each.
110
326907
2256
Este grupo usa tres, unha cada un.
E teñen tamén electricidade.
05:29
And they also have electricity.
111
329789
1572
E aí non usan nin unha cada un.
05:31
And over there, they don't even use one each.
112
331385
2151
05:33
That makes 12 of them.
113
333560
1321
Iso fai o total de 12.
05:35
But the main concern
114
335329
1671
Pero a principal preocupación
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
115
337024
3671
para os estudantes interesados no medio ambiente -- e teñen razón --
05:40
is about the future.
116
340719
1450
é o futuro.
Cales son as tendencias? Se prolongamos as tendencias,
05:43
What are the trends?
117
343154
1166
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
118
344344
3659
sen ningunha análise real avanzada, ata 2050,
05:48
to 2050,
119
348027
1167
hai dúas cousas que poden incrementar o consumo de enerxía.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
120
349218
3128
Primeiro, o crecemento da poboación.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
121
352370
2985
Segundo, o crecemento económico.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
122
355957
3466
O crecemento da poboación acontecerá principalmente entre a xente máis pobre,
porque teñen mortaldade infantil alta
05:59
because they have high child mortality
123
359447
1838
e teñen moitos fillos por muller.
06:01
and they have many children per woman.
124
361309
1827
E con iso temos dúas a maiores,
06:03
And that will get you two extra,
125
363160
1883
pero iso non vai cambiar o uso da enerxía moito.
06:05
but that won't change the energy use very much.
126
365067
2232
O que acontecerá é o crecemento económico.
06:07
What will happen is economic growth.
127
367323
2000
06:09
The best of here in the emerging economies --
128
369347
2756
O mellor del nas economías emerxentes --
eu chámolles o Novo Leste --
06:12
I call them "the New East" --
129
372127
1699
06:13
they will jump the air line.
130
373850
1686
saltarán a liña do ar.
06:15
"Wopp!" they will say.
131
375560
1639
"Wopp!" dirán.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
132
377223
3435
E comezarán a consumir tanto como o Vello Oeste está a facer xa.
06:20
(Laughter)
133
380682
1076
E esta xente, queren a lavadora.
06:21
And these people, they want the washing machine.
134
381782
2281
Díxenvolo. Subirán aí.
06:24
I told you. They'll go there.
135
384087
1449
06:25
And they will double their energy use.
136
385560
1830
E van multiplicar por dous o seu consumo enerxético.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
137
387414
3124
E esperamos que a xente pobre chegue a ter luz eléctrica.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
138
390562
3412
E terán unha familia de dous fillos sen unha interrupción do crecemento poboacional.
Pero o consumo enerxético total
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
139
393998
3219
incrementarase a 22 unidades.
E destas 22 unidades
06:37
And these 22 units --
140
397241
2802
ainda a xente máis rica usa a maior parte.
06:40
still, the richest people use most of them.
141
400067
2585
Entón, que debe facerse?
06:44
So what needs to be done?
142
404122
1375
06:45
Because the risk,
143
405521
1977
Porque o risco,
06:47
the high probability of climate change is real.
144
407522
2743
a alta probabilidade de cambio climático é real.
06:50
It's real.
145
410677
1404
É real.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
146
412105
2767
Por suposto eles teñen que ser máis eficientes coa enerxía.
06:55
They must change their behavior in some way.
147
415776
2114
Teñen que cambiar o seu comportamento dalgún xeito.
06:57
They must also start to produce green energy,
148
417914
2436
Teñen tamén que comezar a producir enerxía verde,
moita máis enerxía verde.
07:00
much more green energy.
149
420374
1225
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
150
421623
3372
Pero ata que teñan o mesmo consumo enerxético por persoa,
non deberían darlles consellos a outros --
07:05
they shouldn't give advice to others --
151
425019
1911
07:06
what to do and what not to do.
152
426954
1496
qué facer e qué non facer.
07:08
(Laughter)
153
428474
1124
(Aplausos)
07:09
(Applause)
154
429622
1178
07:10
Here, we can get more green energy all over.
155
430824
4745
Aquí podemos obter máis enerxía verde.
Isto é o que esperamos que poida acontecer.
07:15
This is what we hope might happen.
156
435593
1648
É un reto real para o futuro.
07:17
It's a real challenge in the future.
157
437265
1983
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
158
439639
3656
Pero eu podo asegurarvos que esta muller na favela de Rio,
quere unha lavadora.
07:23
she wants a washing machine.
159
443319
1769
Ela está moi contenta coa súa ministra de enerxía
07:25
She's very happy about her minister of energy
160
445112
2362
07:27
that provided electricity to everyone --
161
447498
1976
que lles proporcionou electricidade a todos --
07:29
so happy that she even voted for her.
162
449498
3577
tan contenta que ata votou por ela.
E ela converteuse en Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
163
453099
1746
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
164
454869
4180
a presidenta electa
dunha das maiores democracias do mundo --
pasando de ministra de enerxía a presidenta.
07:39
moving from minister of energy to president.
165
459073
3208
Se tedes unha democracia,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
166
462305
3881
a xente vai votar polas lavadoras.
A eles encántanlles.
07:46
They love them!
167
466210
1485
07:47
(Laughter)
168
467719
1266
07:49
And what's the magic with them?
169
469496
1784
E cal é a maxia que teñen?
07:51
My mother explained the magic with this machine
170
471304
3232
A miña nai explicou a maxia desta máquina
07:54
the very, very first day.
171
474560
2477
o primeiro día.
Dixo, "Agora, Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
172
477061
1510
que xa cargamos a roupa,
07:59
We have loaded the laundry.
173
479535
1485
a máquina vai facer o traballo.
08:01
The machine will make the work.
174
481044
1717
08:02
And now we can go to the library."
175
482785
2141
E agora podemos ir á biblioteca."
Porque esta é a maxia:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
176
485419
2941
cargas a roupa,
08:08
and what do you get out of the machine?
177
488384
2282
e que obtés da máquina?
08:10
You get books out of the machines,
178
490690
3301
Obtés libros das máquinas,
libros para nenos.
08:14
children's books.
179
494015
1152
08:15
And mother got time to read for me.
180
495191
2345
E a miña nai tivo tempo para lerme.
08:17
She loved this.
181
497560
1165
Encantáballe. Obtiven o "ABC."
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
182
498749
3787
Aí foi cando comecei a miña carreira como mestre,
08:22
when my mother had time to read for me.
183
502560
2140
cando a miña nai tivo tempo para lerme.
08:24
And she also got books for herself.
184
504724
1812
E tamén obtivo libros para ela.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
185
506560
3755
Puido estudar inglés
e aprendelo como lingua estranxeira.
08:30
And she read so many novels,
186
510339
2307
E leu tantas novelas,
08:32
so many different novels here.
187
512670
2440
tantas novelas diferentes.
08:35
And we really, we really loved this machine.
188
515134
3666
E nós queríamoslle de verdade a esta máquina.
08:38
(Laughter)
189
518824
1138
08:39
And what we said, my mother and me,
190
519986
2550
E o que dixemos, a miña nai e máis eu, foi
08:42
"Thank you, industrialization.
191
522560
2472
"Grazas industralización.
08:45
Thank you, steel mill.
192
525560
1934
Grazas fábrica de aceiro.
08:47
Thank you, power station.
193
527518
1794
Grazas central eléctrica.
08:49
And thank you, chemical processing industry
194
529336
3024
E grazas industria de procesamento químico
08:52
that gave us time to read books."
195
532384
2008
por darnos tempo para ler libros."
08:54
Thank you very much.
196
534416
1217
Moitas grazas.
08:55
(Laughter)
197
535657
1082
08:56
(Applause)
198
536763
7000
(Aplausos)
About this website

Este sitio presentarache vídeos de YouTube que son útiles para aprender inglés. Verás clases de inglés impartidas por profesores de primeiro nivel de todo o mundo. Fai dobre clic nos subtítulos en inglés que aparecen en cada páxina de vídeo para reproducir o vídeo desde alí. Os subtítulos desprázanse sincronizados coa reprodución do vídeo. Se tes algún comentario ou solicitude, póñase en contacto connosco a través deste formulario de contacto.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7