The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Översättare: Anders Björk Granskare: Lisbeth Pekkari
00:15
I was only four years old
Jag var bara fyra år gammal
00:17
when I saw my mother load a washing machine
när jag såg min mor ladda en tvättmaskin
00:20
for the very first time in her life.
för den allra första gången i hennes liv.
00:23
That was a great day for my mother.
Det var en stor dag för min moder.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Min mor och far hade sparat i många år
00:28
to be able to buy that machine,
för att kunna köpa maskinen.
00:30
and the first day it was going to be used,
Och första dagen då den skulle användas,
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
var till och med mormor inbjuden
för att se maskinen.
00:35
(Laughter)
Och mormor var än mer exalterad.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Under hela hennes liv
hade hon värmt vatten genom elda med ved,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
och hon hade handtvättat
för sju barn.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
Och nu skulle hon få se
elektriciteten göra detta arbete.
00:53
My mother carefully opened the door,
Min mor öppnade varsamt luckan,
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
och laddade tvätten
i maskinen,
så här.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
Och sen, när hon stängde luckan,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
sa mormor, "Nej, nej, nej, nej."
01:07
Let me! Let me push the button!"
Låt mig få trycka på knappen."
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Och mormor tryckte på knappen,
och hon sa, "Åh, fantastiskt.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Jag vill se detta. Ge mig en stol.
Ge mig en stol. Jag vill se det."
01:20
and she sat down in front of the machine,
Och hon satt ned framför maskinen,
01:23
and she watched the entire washing program.
och hon tittade på tvättprogrammet i sin helhet.
01:27
(Laughter)
Hon var hypnotiserad.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
För min mormor,
var tvättmaskinen ett mirakel.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Numera i Sverige och andra rika länder,
01:38
people are using so many different machines.
använder folk
så många olika maskiner.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Se, hemmen är fulla av maskiner;
01:44
I can't even name them all.
Jag kan inte ens namnge dem alla.
01:46
And they also, when they want to travel,
Och de använder också, när de vill resa,
använder de flygmaskiner
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
som tar dem till avlägsna destinationer.
01:54
And yet, in the world,
Och ändå, i denna värld, är det så många människor
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
som fortfarande värmer vatten över eld,
och lagar sin mat över eld.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Emellanåt har de inte ens tillräckligt med mat.
Och de lever sina liv under fattigdomsgränsen
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Det finns två miljarder medmänniskor
02:10
who live on less than two dollars a day.
vilka lever på mindre än två dollar per dag.
Och de mest rika över här --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
det är en miljard människor --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
och de lever ovan vad jag skulle kalla flyglinjen,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
för att de spenderar mer än $80 per dag
på sin konsumtion.
02:24
on their consumption.
Men detta är bara en, två, tre miljarder människor,
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
och uppenbarligen finns det sju miljarder människor i världen.
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
så det måste finnas en, två, tre, fyra fler miljarder människor,
vilka lever mellan fattigdomsgränsen och flyglinjen.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
De har elektricitet,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
men frågan är, hur många har tvättmaskiner?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Jag har granskat marknadsdata,
och jag har sannerligen funnit att,
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
tvättmaskinen har slagit igenom under flyglinjen,
och i dag är det ytterligare en miljard människor där ute
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
som lever ovan tvättlinjen.
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Skratt)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Och de konsumerar för mer än $40 per dag.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Så två miljarder har tillgång till tvättmaskiner.
03:06
And the remaining five billion --
Och de återstående fem miljarderna,
hur tvättar de?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Eller för att vara mer precis,
03:12
how do most of the women in the world wash?
hur tvättar de flesta kvinnorna i världen?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Eftersom det fortfarande är ett hårt arbete för kvinnorna att tvätta.
03:19
They wash like this: by hand.
De tvättar så här: med handkraft.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Det är ett tungt och tidskrävande arbete,
vilket de måste göra i timtals varje vecka.
03:27
which they have to do for hours every week.
Och ibland måste de bära vatten en lång väg
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
för att kunna tvätta hemma.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Eller så måste de ta tvätten till ett vattendrag som ligger långt borta.
03:38
And they want the washing machine.
Och de vill ha tvättmaskinen.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
De vill inte spendera en stor del av sina liv
03:44
doing this hard work
med att göra detta hårda arbete
03:46
with so relatively low productivity.
med så relativt låg produktivitet.
Och det är inget som skiljer deras önskan
03:49
And there's nothing different in their wish
från min mormors.
03:51
than it was for my grandma.
Betrakta detta, för två generationer sedan i Sverige --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
hämta vatten från en å,
03:57
heating with firewood and washing like that.
värma det med ved och tvätta så här.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
De ville få tvättmaskinen på exakt samma sätt.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Men när jag föreläser för miljömedvetna studenter,
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
talar de om för mig, "Nej, alla i denna värld kommer inte kunna ha bilar och tvättmaskiner."
04:11
How can we tell this woman
Hur kan vi tala om för denna kvinna
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
att hon inte kommer att kunna få ha en tvättmaskin?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Och då frågar jag mina studenter,
Jag har frågat dem -- under de senaste två åren har frågat,
04:19
"How many of you don't use a car?"
"Hur många av er använder inte bil?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Och några av räcker stolt upp deras hand
och säger, "Jag använder inte bil."
04:25
And then I put the really tough question:
Och sen ställer jag den verkligen hårda frågan:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"Hur många av er
handtvättar era jeans eller er sängkläder?"
04:31
And no one raised their hand.
Och inte en enda räcker upp sin hand.
Även de mest inbitna miljövännerna
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
använder tvättmaskiner.
04:39
(Laughter)
(Skratt)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Nå hur kan det komma sig att något alla använder
04:45
and they think others will not stop it?
och de inte andra kommer sluta med det. Är så speciellt?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Jag var tvungen göra en analys över energianvändning i världen.
04:51
Here we are.
Här är vi.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Titta här, du ser sju miljarder människor häruppe:
04:55
The air people, the wash people,
flygfolket, tvättfolket,
04:57
the bulb people and the fire people.
glödlampsfolket och eldfolket.
05:00
One unit like this
En enhet som denna
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
är en energienhet av fossiltbränsle --
olja, kol eller naturgas.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Det är vad merparten av el och energin i världen är.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Och det används 12 enheter i hela världen,
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
och den rikaste miljarden den använder sex av dessa.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Halva energin används av en sjundedel av världens befolkning.
05:20
And these ones, who have washing machines
Och dessa är de som har tvättmaskiner,
men inte ett hus fullt av andra maskiner,
05:23
but not a house full of other machines,
dessa använder två (enheter).
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Den här gruppen använder tre, en vardera.
Och de har också elektricitet.
05:29
And they also have electricity.
Och här borta använder de inte ens en vardera.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
Det summerar till 12 av dem.
05:35
But the main concern
Men huvudbekymret
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
för de miljöintresserade studenterna -- och de har rätt --
05:40
is about the future.
handlar om framtiden.
Vilka är trenderna? Om vi bara sträcker på trenderna,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
utan någon egentlig avancerad analys till 2050,
05:48
to 2050,
så är det två olika saker som kan öka energianvändningen.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Först, befolkningsökningen.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Därefter, ekonomisk tillväxt.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Befolkningsökningen kommer främst ske bland de mest fattiga [här],
på grund av att de har hög barnadödlighet
05:59
because they have high child mortality
och de har många barn per kvinna.
06:01
and they have many children per woman.
Och [med] det kommer ge dig två extra,
06:03
And that will get you two extra,
men det kommer inte påverka energiförbrukningen nämnvärt.
06:05
but that won't change the energy use very much.
Men det som kommer ske är ekonomisk tillväxt.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
De bästa här borta i tillväxtekonomierna --
Jag kallar dessa den Nya Öst --
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
det kommer att hoppa över flyglinjen.
06:15
"Wopp!" they will say.
"Wopp!" kommer de säga. Och de kommer att börja använda,
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
lika som mycket de gamla västländerna redan gör.
06:20
(Laughter)
Och dessa människor, de kommer vilja ha en tvättmaskin.
06:21
And these people, they want the washing machine.
Som jag berättade. De kommer gå hitåt.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Och det kommer dubbla sin energianvändning.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
Och vi hoppas att de fattiga människorna kommer gå mot elektriskt ljus.
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
Och att de kommer bilda två-barns familjer utan ett stopp i befolkningsökningen.
Men den totala energiförbrukningen
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
kommer öka till 22 enheter.
Och av dessa 22 enheter
06:37
And these 22 units --
kommer fortfarande de mest rika använda merparten.
06:40
still, the richest people use most of them.
Så vilka behov måste ordnas?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
För risken,
06:47
the high probability of climate change is real.
den högt sannolika klimatförändringen är riktig.
06:50
It's real.
Den är reell.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Och naturligtvis måste de bli mera energieffektiva.
06:55
They must change their behavior in some way.
De måste ändra sitt beteende på något sätt.
06:57
They must also start to produce green energy,
De måste börja producera grön energi,
mycket mer grön energi.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Men innan de är på samma energiförbrukning per person,
borde de inte ge råd till andra --
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
vad de ska göra och inte göra.
07:08
(Laughter)
(Applåder)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Här vi kan få enbart grön energi rakt igenom.
Det är vad vi hoppas kommer att ske.
07:15
This is what we hope might happen.
Det är en verklig utmaning in i framtiden.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Men jag kan försäkra er om att den här kvinnan i favelan i Rio,
hon vill ha en tvättmaskin.
07:23
she wants a washing machine.
Hon är nöjd över sin energiminister
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
som tillhandahållit elektricitet till alla --
07:29
so happy that she even voted for her.
så nöjd att hon till och med röstade på henne.
Och hon blev Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
den valda presidenten
i en av världen största demokratierna i världen --
gick från energiminister till president.
07:39
moving from minister of energy to president.
Om du har en demokrati,
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
kommer folk rösta på tvättmaskinerna.
De älskar dem.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
Och vad är magin med dem?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Min mor visade magin med denna maskin
07:54
the very, very first day.
den allra, allra första dan.
Hon sa, "Nu Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
har vi ladda tvätten;
07:59
We have loaded the laundry.
maskinen kommer göra jobbet.
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
Och nu kan vi gå till biblioteket."
Därför är detta magin:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
när du laddar tvätten,
08:08
and what do you get out of the machine?
och vad får du ut av maskinen?
08:10
You get books out of the machines,
Du får böcker ut ur maskinen,
barnböcker.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
Och min mor fick tid att läsa för mig.
08:17
She loved this.
Hon älskade denna. Jag fick "ABC."
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Det är var här jag startade min karriär som professor,
08:22
when my mother had time to read for me.
när min mor fick tid att läsa för mig.
08:24
And she also got books for herself.
Och hon själv fick böcker för henne.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Hon hann studera engelska
och lära sig det som ett utländskt språk.
08:30
And she read so many novels,
Och hon läste så många noveller,
08:32
so many different novels here.
så många olika noveller här.
08:35
And we really, we really loved this machine.
Och vi verkligen, vi verkligen älskade denna maskin.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Och vad vi sa, min mor och jag,
08:42
"Thank you, industrialization.
"Tack industrialisering.
08:45
Thank you, steel mill.
Tack stålverk.
08:47
Thank you, power station.
Tack vattenkraftverk.
08:49
And thank you, chemical processing industry
och tack kemisk processindustri
08:52
that gave us time to read books."
som gav oss tid att läsa böcker."
08:54
Thank you very much.
Tack så mycket.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Applåder)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.