The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views

2011-03-21・ TED

The magic washing machine | Hans Rosling

647,211 views・2011-03-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Vertaald door: Els De Keyser Nagekeken door: Rik Delaet
00:15
I was only four years old
Ik was vier jaar oud
00:17
when I saw my mother load a washing machine
toen ik mijn moeder een wasmachine zag vullen,
00:20
for the very first time in her life.
voor het eerst in haar leven.
00:23
That was a great day for my mother.
Het was een grote dag voor mijn moeder.
00:25
My mother and father had been saving money for years
Mijn moeder en vader hadden jaren gespaard
00:28
to be able to buy that machine,
om die machine te kunnen kopen.
00:30
and the first day it was going to be used,
Op de dag van het eerste gebruik
00:32
even Grandma was invited to see the machine.
werd zelfs oma uitgenodigd
om de machine te bekijken.
00:35
(Laughter)
Oma vond het nóg spannender.
00:37
And Grandma was even more excited.
00:39
Throughout her life, she had been heating water with firewood,
Haar leven lang
had ze water verwarmd met hout,
00:43
and she had hand-washed laundry for seven children.
en met de hand de was gedaan
voor zeven kinderen.
00:47
And now, she was going to watch electricity do that work.
Nu zou ze toekijken
terwijl elektriciteit dat werk deed.
00:53
My mother carefully opened the door,
Mijn moeder opende de deur voorzichtig
00:57
and she loaded the laundry into the machine,
en ze laadde de was
in de machine,
op deze manier.
01:02
like this.
01:03
And then, when she closed the door,
Toen ze de deur sloot,
01:05
Grandma said, "No, no, no, no!
zei oma: "Nee, nee, nee, nee.
01:07
Let me! Let me push the button!"
Laat mij op de knop drukken."
01:10
(Laughter)
01:11
And Grandma pushed the button,
Oma drukte op de knop
en zei: "Oh, fantastisch.
01:14
and she said, "Oh, fantastic!
01:16
I want to see this! Give me a chair! Give me a chair! I want to see it,"
Ik wil dit zien. Geef me een stoel.
Geef me een stoel. Ik wil het zien."
01:20
and she sat down in front of the machine,
Ze zat voor de machine
01:23
and she watched the entire washing program.
en keek het hele wasprogramma uit.
01:27
(Laughter)
Ze was gefascineerd.
01:28
She was mesmerized.
01:29
To my grandmother, the washing machine was a miracle.
Voor mijn oma
was de wasmachine een wonder.
01:35
Today, in Sweden and other rich countries,
Vandaag gebruiken mensen in Zweden
01:38
people are using so many different machines.
en andere rijke landen
zoveel verschillende machines.
01:42
Look -- the homes are full of machines.
Kijk, de huizen zitten vol machines.
01:44
I can't even name them all.
Ik kan ze niet eens allemaal benoemen.
01:46
And they also, when they want to travel,
En als ze willen reizen,
gebruiken ze vliegmachines
01:50
they use flying machines
01:52
that can take them to remote destinations.
die hen naar verre bestemmingen brengen.
01:54
And yet, in the world,
Toch zijn er in de wereld zoveel mensen
01:56
there are so many people who still heat the water on fire,
die nog steeds water op het vuur zetten
en hun eten op vuur koken.
02:00
and they cook their food on fire.
02:02
Sometimes they don't even have enough food.
Soms hebben ze niet eens genoeg voedsel.
Ze leven onder de armoedegrens.
02:05
And they live below the poverty line.
02:07
There are two billion fellow human beings
Er zijn twee miljard medemensen
02:10
who live on less than two dollars a day.
die van minder dan 2 dollar per dag leven.
De rijkste mensen daar --
02:13
And the richest people over there -- there's one billion people,
dat zijn 1 miljard mensen --
02:16
and they live above what I call the "air line" --
leven boven wat ik de luchtgrens noem,
02:19
(Laughter)
02:20
because they spend more than 80 dollars a day
want ze besteden meer dan 80 dollar per dag
aan hun consumptie.
02:24
on their consumption.
Dit zijn maar 1, 2, 3 miljard mensen.
02:26
But this is just one, two, three billion people,
02:28
and obviously, there are seven billion people in the world,
Er zijn 7 miljard mensen in de wereld.
02:31
so there must be one, two, three, four billion people more
Dus moeten er nog 1, 2, 3, 4 miljard mensen zijn
die leven tussen armoede- en de luchtgrens.
02:35
who live in between the poverty and the air line.
Ze hebben elektriciteit,
02:38
They have electricity,
02:40
but the question is: How many have washing machines?
maar de vraag is: hoeveel mensen hebben een wasmachine?
02:43
I've done the scrutiny of market data, and I've found that, indeed,
Ik heb de marktgegevens erop nagelezen,
en heb vastgesteld dat
02:48
the washing machine has penetrated below the air line,
de wasmachine inderdaad is doorgedrongen tot onder de luchtgrens.
Vandaag zijn er nog eens 1 miljard mensen
02:52
and today, there's an additional one billion people out there
die boven de waslijn leven.
02:55
who live above the "wash line."
02:57
(Laughter)
(Gelach)
02:59
And they consume for more than 40 dollars per day.
Ze verbruiken meer dan 40 dollar per dag.
03:03
So two billion have access to washing machines.
Twee miljard mensen hebben toegang tot wasmachines.
03:06
And the remaining five billion --
En de overige vijf miljard,
hoe doen die de was?
03:09
how do they wash?
03:10
Or, to be more precise,
Of, om precies te zijn,
03:12
how do most of the women in the world wash?
hoe doen de meeste vrouwen in de wereld de was?
03:15
Because it remains the hard work for women to wash.
Want het blijft de zware taak van vrouwen om de was te doen.
03:19
They wash like this: by hand.
Ze wassen zo: met de hand.
03:22
It's hard, time-consuming labor,
Het is zwaar, tijdrovend werk,
dat ze uren per week moeten doen.
03:27
which they have to do for hours every week.
Soms moeten ze ook ver weg water gaan halen
03:30
And sometimes they also have to bring water from far away
om de was thuis te doen.
03:33
to do the laundry at home,
03:34
or they have to bring the laundry away to a stream far off.
Of ze moeten de was wegbrengen naar een rivier ver weg.
03:38
And they want the washing machine.
Ze willen een wasmachine.
03:41
They don't want to spend such a large part of their life
Ze willen niet zo'n groot deel van hun tijd doorbrengen
03:44
doing this hard work
met zwaar werk,
03:46
with so relatively low productivity.
en relatief lage productiviteit.
Hun wens is precies dezelfde als die van mijn oma.
03:49
And there's nothing different in their wish
03:51
than it was for my grandma.
Kijk hier, twee generaties geleden in Zweden --
03:53
Look here, two generations ago in Sweden --
03:55
picking water from the stream,
water uit de stroom halen,
03:57
heating with firewood and washing like that.
verwarmen met vuur en zo wassen.
04:00
They want the washing machine in exactly the same way.
Ze wilden de wasmachine op precies dezelfde manier.
04:03
But when I lecture to environmentally concerned students,
Als ik les geef aan milieubewuste studenten, zeggen die:
04:06
they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
"Nee, niet iedereen in de wereld kan auto's en wasmachines hebben."
04:11
How can we tell this woman
Hoe kunnen we die vrouw vertellen
04:13
that she isn't going to have a washing machine?
dat ze geen wasmachine zal krijgen?
04:15
And then I ask my students -- over the last two years, I've asked --
Dan vraag ik mijn studenten --
dat heb ik de afgelopen twee jaar gedaan:
04:19
"How many of you don't use a car?"
"Hoeveel van jullie gebruiken geen auto?"
04:21
And some of them proudly raise their hand and say, "I don't use a car."
Sommigen staken trots de hand op
en zeiden: "Ik gebruik geen auto."
04:25
And then I put the really tough question:
Vervolgens stelde ik de echt moeilijke vraag:
04:27
"How many of you hand-wash your jeans and your bedsheets?"
"Hoeveel van jullie
wassen jullie jeans en lakens met de hand?"
04:31
And no one raised their hand.
Niemand stak zijn hand op.
Zelfs de harde kern van de groene jongens
04:35
Even the hardcore in the green movement use washing machines.
gebruikt wasmachines.
04:39
(Laughter)
(Gelach)
04:43
So how come [this is] something that everyone uses
Hoe komt het dat iedereen dit gebruikt
04:45
and they think others will not stop it?
en denkt dat anderen niet zullen stoppen? Wat is er zo bijzonder?
04:47
What is special with this?
04:48
I had to do an analysis about the energy use in the world.
Ik moest het energieverbruik in de wereld analyseren.
04:51
Here we are.
Daar gaan we.
04:52
Look here. You see the seven billion people up there?
Kijk hier, je ziet 7 miljard mensen:
04:55
The air people, the wash people,
de luchtmensen, de wasmensen,
04:57
the bulb people and the fire people.
de lampmensen en de vuurmensen.
05:00
One unit like this
Elk van deze eenheden
05:02
is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
is een eenheid fossiele brandstof --
olie, kolen of gas.
05:07
That's what most of the electricity and the energy in the world is.
Dat is waar de meeste elektriciteit op de wereld vandaan komt.
05:11
And it's 12 units used in the entire world,
Over de hele wereld worden 12 units gebruikt.
05:14
and the richest one billion, they use six of them.
Het rijkste miljard mensen gebruikt er zes van.
05:17
Half of the energy is used by one seventh of the world population.
Een zevende van de wereldbevolking gebruikt de helft van de energie.
05:20
And these ones, who have washing machines
Deze mensen hebben wasmachines,
maar geen huis vol andere machines.
05:23
but not a house full of other machines,
Zij gebruiken er twee.
05:25
they use two.
05:26
This group uses three, one each.
Deze groep gebruikt er drie, elk één.
En ze hebben ook elektriciteit.
05:29
And they also have electricity.
Daar hebben ze er zelfs niet één.
05:31
And over there, they don't even use one each.
05:33
That makes 12 of them.
Dat zijn er 12.
05:35
But the main concern
De grootste bekommernis
05:37
for the environmentally interested students -- and they are right --
van de milieubewuste studenten -- en ze hebben gelijk --
05:40
is about the future.
is de toekomst.
Wat zijn de trends? Als we de trends gewoon doortrekken,
05:43
What are the trends?
05:44
If we just prolong the trends, without any real advanced analysis,
zonder geavanceerde analyse, tot 2050,
05:48
to 2050,
dan kunnen twee dingen het energieverbruik doen stijgen.
05:49
there are two things that can increase the energy use:
Ten eerste, bevolkingsgroei.
05:52
first, population growth; second, economic growth.
Ten tweede, economische groei.
05:55
Population growth will mainly occur among the poorest people here,
Bevolkingsgroei zal vooral voorkomen bij de armste mensen hier,
omdat ze hoge kindersterfte hebben
05:59
because they have high child mortality
en veel kinderen per vrouw.
06:01
and they have many children per woman.
Daarmee krijg je er twee extra,
06:03
And that will get you two extra,
maar dat zal het energiegebruik niet erg wijzigen.
06:05
but that won't change the energy use very much.
Wat we zullen krijgen, is economische groei.
06:07
What will happen is economic growth.
06:09
The best of here in the emerging economies --
De beste van de opkomende economieën hier --
ik noem ze het Nieuwe Oosten --
06:12
I call them "the New East" --
06:13
they will jump the air line.
zullen de luchtgrens overwippen.
06:15
"Wopp!" they will say.
"Woeps!" zullen ze zeggen.
06:17
And they will start to use as much as the Old West are doing already.
Ze zullen zoveel gaan gebruiken als het Oude Westen nu.
06:20
(Laughter)
Deze mensen willen een wasmachine.
06:21
And these people, they want the washing machine.
Ik zei het al. Ze gaan daarheen.
06:24
I told you. They'll go there.
06:25
And they will double their energy use.
Ze zullen hun energiegebruik verdubbelen.
06:27
And we hope that the poor people will get into the electric light.
We hopen dat de arme mensen elektrisch licht zullen krijgen,
06:30
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
en gezinnen met 2 kinderen, met constante bevolkingsgroei.
06:33
But the total energy consumption will increase to 22 units.
Het totale energiegebruik zal stijgen tot 22 eenheden.
Deze 22 eenheden
06:37
And these 22 units --
worden nog steeds vooral opgebruikt door de rijksten.
06:40
still, the richest people use most of them.
Wat moet er dus gebeuren?
06:44
So what needs to be done?
06:45
Because the risk,
Want het risico,
06:47
the high probability of climate change is real.
de waarschijnlijkheid van klimaatverandering is reëel.
06:50
It's real.
Het komt er echt aan.
06:52
Of course, they must be more energy efficient.
Ze moeten natuurlijk energie efficiënter gebruiken.
06:55
They must change their behavior in some way.
Ze moeten hun gedrag aanpassen.
06:57
They must also start to produce green energy,
Ze moeten groene energie gaan produceren,
veel meer groene energie.
07:00
much more green energy.
07:01
But until they have the same energy consumption per person,
Maar zolang ze evenveel energie per persoon verbruiken,
moeten ze anderen geen advies geven --
07:05
they shouldn't give advice to others --
07:06
what to do and what not to do.
over wat te doen en wat niet te doen.
07:08
(Laughter)
(Applaus)
07:09
(Applause)
07:10
Here, we can get more green energy all over.
Hier kunnen we overal meer groene energie krijgen.
Dit is wat we hopen dat zal gebeuren.
07:15
This is what we hope might happen.
Het wordt in de toekomst een echte uitdaging.
07:17
It's a real challenge in the future.
07:19
But I can assure you that this woman in the favela in Rio,
Maar ik kan je verzekeren dat deze vrouw in de favela in Rio
een wasmachine wil.
07:23
she wants a washing machine.
Ze is erg blij met haar minister van energie
07:25
She's very happy about her minister of energy
07:27
that provided electricity to everyone --
die iedereen elektriciteit verschafte --
07:29
so happy that she even voted for her.
zo blij dat ze zelfs voor haar heeft gestemd.
Ze werd Dilma Rousseff,
07:33
And she became Dilma Rousseff,
07:34
the president-elect of one of the biggest democracies in the world,
binnenkort president van één van de grootste democratieën ter wereld --
de minister van energie werd president.
07:39
moving from minister of energy to president.
In een democratie zullen mensen voor wasmachines stemmen.
07:42
If you have democracy, people will vote for washing machines.
Ze zijn er dol op.
07:46
They love them!
07:47
(Laughter)
07:49
And what's the magic with them?
Wat is er zo magisch aan?
07:51
My mother explained the magic with this machine
Mijn moeder legde de magie uit van deze machine,
07:54
the very, very first day.
op de allereerste dag.
Ze zei: "Hans,
07:57
She said, "Now, Hans.
we hebben de was ingeladen.
07:59
We have loaded the laundry.
De machine zal het werk doen.
08:01
The machine will make the work.
08:02
And now we can go to the library."
Nu kunnen we naar de bibliotheek.
Want dat is de magie:
08:05
Because this is the magic: you load the laundry,
je vult de wasmachine,
08:08
and what do you get out of the machine?
en wat komt er uit de machine?
08:10
You get books out of the machines,
Er komen boeken uit de machines,
kinderboeken.
08:14
children's books.
08:15
And mother got time to read for me.
Moeder kreeg tijd om me voor te lezen.
08:17
She loved this.
Ze was er dol op. Ik kreeg het ABC.
08:18
I got the "ABC's" -- this is why I started my career as a professor,
Hier begon mijn carrière als professor,
08:22
when my mother had time to read for me.
toen mijn mama tijd had om voor te lezen.
08:24
And she also got books for herself.
Ze haalde ook boeken voor zichzelf.
08:26
She managed to study English and learn that as a foreign language.
Ze studeerde Engels
en leerde het, een vreemde taal.
08:30
And she read so many novels,
Ze las zoveel romans,
08:32
so many different novels here.
zoveel verschillende romans hier.
08:35
And we really, we really loved this machine.
We waren echt dol op deze machine.
08:38
(Laughter)
08:39
And what we said, my mother and me,
Mijn moeder en ik zeiden:
08:42
"Thank you, industrialization.
"Dankjewel, industrialisatie,
08:45
Thank you, steel mill.
dankjewel, staalbedrijf,
08:47
Thank you, power station.
dankjewel, elektrische centrale,
08:49
And thank you, chemical processing industry
dankjewel, chemische verwerkingsindustrie,
08:52
that gave us time to read books."
die ons tijd gaven om boeken te lezen."
08:54
Thank you very much.
Ik dank jullie hartelijk.
08:55
(Laughter)
08:56
(Applause)
(Applaus)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.