Alisa Miller: The news about the news

136,698 views ・ 2008-05-21

TED


Ju lutemi, klikoni dy herë mbi titrat në anglisht më poshtë për të luajtur videon.

Translator: Liridon Shala Reviewer: Robert Lokaj
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Si e ndryshon lajmi menyren sesi ne e shohim boten?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Këtu është bota në menyren sesi ne e shohim -- bazuar në tokë.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Dhe këtu është lajmi sesi e ndryshon atë që Amerikanet e shofin.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Kjo hartë -- ( Duartrokitje) -- kjo hartë tregon numrin e skeondave
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
që rrjeti Amerikan dhe organizata e lajmeve vendosen për tregimin e lajmeve,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
me shtete, në Shkurt të 2007 -- vetem një vitë më parë.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Tani, ky ishte një muaj kur Korea e Jugut u pajtua për ti disiminuar paisjet e saja nuklerare.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Ishte një përmbytje masive në Indonezi.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Dhe në Paris, IPCC shpalosi studimin i cili konfirmon rendësin e njëriut në ngrohjen globale.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
SHBA-të përmbledhen mbi 79% përqind të lajmeve të përgjithshme.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Dhe kur e heqim SHBA-në dhe e shiqojme pjesen tjeter të 21 përqindeshit,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
ne shohim shumë lajme nga Iraku -- kjo gjëja e gjelberët këtu--- dhe shumë pak të tjerat.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Mbulueshmeria e kombinuara e Rusisë, Kines dhe Indonezis, për shembull, arriti vetem një përqind.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Kur i analizojmë të gjitha tregimet e lajmeve dhe e heqim vetem një tregim,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
këtu është ajo sesi bota duket.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Qfar ishte tregimi? Vdekja e Anna Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
ky tregimi kalojë gjdovendë përveq Irakut,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
dhe pranoi 10 herë më shumë mbulueshmeri sesa raporti i IPCC-së.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Dhe rrjeti i shteteve;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
siq e dim ne, Britania ka arritur një mas goxa të madhe kohëve të fundit.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Pra, përse ne dëgjojmë më teper për boten?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Një arsyeja është sepse rrjeti i lajmeve ka redumtuar numrin byrove të huaja përgjysme.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Në vendse se një përson ABC mini bureaus në Nairobi, New Delhi dhe Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
nuk ka byro të lajmeve të të gjithë Afriken, India apo Afrika e jugut
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- vende të cilat janë shtëpi të më teper se dy miljard njerëzve.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Realiteti është se mbulimi i Britanis është i lirë.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Dhe ky fati i mbulueshmerive globale është më teper që na prish punet
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
kur ne shohim më teper njerëz që vazhdojnë për lajmet.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lajmet e televizjoneve lokale po rriten me mbulueshmeri,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
dhe fatkeqësisht vetem dedikohen për 12 përqind të mbulueshmeris së lajmeve internacionale.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Dhe qfar për web-in?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Dhe shumica e sajteve të lajmeve nuk bejnë shumë punë të mirë.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Vitin e kaluar, Pew dhe J-shkolla e Kolombis analizoi mbi 14,000 storje
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
të cilat shfaqen në Google news faqen e parë.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Dhe faktikisht ato mbulojne po të njejten 24 lajmet që ndodhin.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Njëkohësisht, një studim i e-kontentit ka treguar se shumë prej lajmeve nga SHBA lajmëkrijimi
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
është storjet e recikluara nga AP wire shërbime dhe Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
dhe mos vendosja e gjërave në kontekst që për njerëzit ka një lidhjet të veqant.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Pra nëse e vendosi të gjithën sëbashku, kjo mund të ndihmoj të sqaroi përse sot studentet e posa diplomuarë,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
si dhe Amerikanet e më pak edukuar,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
din më pak për boten sesa paraardhësit e tyre para 20 viteve.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Nese mendoni thjesht sepse ne nuk jemi të interesuar,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
ju do të jeni gabim.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Në vitet e fundit, Amerikanet të cilet those së po i përciellin lajmet globale për së afermi
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
u rrit mbi 50 përqind.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Pyetje reale: a është kjo bota e qrregulluar që ne Amerikane e dëshirojmë
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
në rritjet tonë të ndërlidhur me boten?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
E di që mund të bejmë më tepër.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Dhe a mundemi të mos? Faliminderit.
Rreth kësaj faqe interneti

Kjo faqe do t'ju prezantojë me videot e YouTube që janë të dobishme për të mësuar anglisht. Do të shihni mësime angleze të mësuara nga mësues të nivelit më të lartë nga e gjithë bota. Klikoni dy herë mbi titrat në anglisht të shfaqura në secilën faqe të videos për të luajtur videon prej andej. Titrat lëvizin në sinkron me riprodhimin e videos. Nëse keni ndonjë koment ose kërkesë, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur këtë formular kontakti.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7