Alisa Miller: The news about the news

137,016 views ・ 2008-05-21

TED


Видеог тоглуулахын тулд доорх англи хадмал дээр давхар товшино уу.

Translator: Buyandelger Ulziikhuu Reviewer: Tulga Buya
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Дэлхий ертөнцийн тухай хандлагыг мэдээ хэрхэн өөрчилдөг вэ?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Хуурай газрын хэмжээгээр тодорхойлоход дэлхий ингэж харагддаг.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Энд Америкчуудын хандлагыг мэдээ хэрхэн өөрчилдөг нь харагдаж байна.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
(Алга ташилт) Энэ газрын зурагт 2007 оны 2-р сарын байдлаар
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
Америкийн сүлжээ, кабелийн мэдээний байгууллагуудын улс орнуудын тухай хийсэн
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
мэдээний секундын тоогоор нь ангилсан нь харагдаж байна.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Тухайн үед Хойд Солонгос цөмийн зэвсгийн үйлдвэрээ нураах шийдвэр гаргасан.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Мөн Индонезид их хэмжээний үер болсон.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Парист дэлхийн дулааралд хүн хэрхэн нөлөөлж байгааг IPCC баталсан.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
АНУ бүх мэдээний 79 хувийг эзэлж байна.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
За тэгвэл АНУ-ыг тооцолгүй үлдсэн 21 хувийг нь харъя.
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
Иракийн талаар их мэдээлэл бусдаасаа маш их байна.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Орос, Хятад, Энэтхэгтэй холбоотой мэдээг нэгтгэвэл дөнгөж нэг хувьд хүрч байна.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Тэгвэл ганцхан мэдээг эндээс хасаад бусад бүх мэдээг судалж үзвэл
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
дэлхий ингэж харагдах юм.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Тэр чинь ямар мэдээ билээ? Анна Николь Смит нас барсан тухай.
(Инээд)
Энэ мэдээ Иракаас бусад бүх оронд цацагдсан байна.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
Мөн IPCC-ийн гаргасан мэдээллээр 10 дахин их хугацаанд цацагдсан.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Энэ үзэгдэл үргэлжилсээр байна.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
Бидний мэдэхээр Бритни Спирс сүүлийн үед мэдээгээр их гарах болсон.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Яагаад олон улсын мэдээг үзэж сонсохгүй байна вэ?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Нэг шалтгаан нь мэдээний агентлагууд
гадаад дахь салбаруудаа 2 дахин бууруулсан.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
ABC-ийн 1 хүнтэй бяцхан салбар
Наироби, Нью Дэли, Мумбайд байдгийг эс тооцвол
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
Африк, Энэтхэг, Өмнөд Америкт мэдээний сувгийн салбар байдаггүй.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
Гэтэл тэнд 2 тэрбум хүн амьдарч байна шүү дээ.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Үнэндээ Бритнигийн талаарх мэдээг хямдхан хийж болдогт байгаа юм.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Гэтэл дэлхийн бусад мэдээллийн нөөцийг
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
хүмүүс хаанаас авч байгаатай хамт тооцвол улам таагүй сонсогдоно.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Орон нутгийн телевизүүд том л юм шиг харагдана.
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
Харамсалтай олон улсын мэдээнд дөнгөж 12 хувийг л зарцуулдаг.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Тэгвэл цахим хуудсууд ямар байдаг бол?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Ихэнх алдартай мэдээний сайтууд энэ тал дээр дутмаг ажилладаг.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Өнгөрсөн жил Пью болон Колумбын сургууль Google News-ийн
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
нүүр хуудсан дээр гарсан 14,000 мэдээг судалахад
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
нэгэн ижил 24 үйл явдлын тухай бичигдсэн байжээ.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Түүнчлэн АНУ-ын мэдээний агентлагуудын олон улсын ихэнх мэдээ нь
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
AP болон Ройтерсоос гарсан мэдээллийг дахин боловсруулдаг нь харагдсан.
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
Бас мэдээний тухай суурь мэдээлэл өгдөггүй Уг нь ингэвэл улам ойлгомжтой болно.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Эдгээрийг бүгдэнг нь нийлүүлээд өнөөгийн коллежийн оюутнууд
мөн боловсрол багатай Америкчууд бусад улсууд 20 жилийн өмнө
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
мэддэг байснаас ч бага мэдээлэлтэй байгааг тайлбарлаж болох юм.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Бид нар зүгээр л тэр талаар сонирхдоггүй шүү дээ гэж
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
та бодож байгаа бол энэ буруу.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн мэдээг ихэнхээ сонсож дагаж байдаг
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
Америкчуудын тоо 2 дахин нэмэгдсэн.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Гол асуулт бол олон улсын мэдээллийг өөрчилж гажуулсан байдлаар
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
Америкчуудад хүргэхийг бид хүсэж байна гэж үү?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Бид үүнээс илүүг хийж чадна.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Тэгээд ч бид үүнийг хийхгүй байж чадна гэж үү?
Баярлалаа.
Энэ вэбсайтын тухай

Энэ сайт нь танд англи хэл сурахад хэрэгтэй YouTube-ийн видеонуудыг танилцуулах болно. Та дэлхийн өнцөг булан бүрээс шилдэг багш нарын заадаг англи хэлний хичээлүүдийг үзэх болно. Видеоны хуудас бүр дээр гарч буй англи хадмал дээр давхар товшиж, тэндээс видеог тоглуул. Хадмал орчуулга нь видеог тоглуулахтай синхрон гүйлгэдэг. Хэрэв танд санал хүсэлт, санал хүсэлт байвал энэ холбоо барих маягтыг ашиглан бидэнтэй холбоо барина уу.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7