Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Buyandelger Ulziikhuu Reviewer: Tulga Buya
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Дэлхий ертөнцийн тухай хандлагыг мэдээ хэрхэн өөрчилдөг вэ?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Хуурай газрын хэмжээгээр тодорхойлоход дэлхий ингэж харагддаг.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Энд Америкчуудын хандлагыг мэдээ хэрхэн өөрчилдөг нь харагдаж байна.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
(Алга ташилт) Энэ газрын зурагт 2007 оны 2-р сарын байдлаар
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
Америкийн сүлжээ, кабелийн мэдээний байгууллагуудын улс орнуудын тухай хийсэн
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
мэдээний секундын тоогоор нь ангилсан нь харагдаж байна.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Тухайн үед Хойд Солонгос цөмийн зэвсгийн үйлдвэрээ нураах шийдвэр гаргасан.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Мөн Индонезид их хэмжээний үер болсон.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Парист дэлхийн дулааралд хүн хэрхэн нөлөөлж байгааг IPCC баталсан.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
АНУ бүх мэдээний 79 хувийг эзэлж байна.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
За тэгвэл АНУ-ыг тооцолгүй үлдсэн 21 хувийг нь харъя.
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
Иракийн талаар их мэдээлэл бусдаасаа маш их байна.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Орос, Хятад, Энэтхэгтэй холбоотой мэдээг нэгтгэвэл дөнгөж нэг хувьд хүрч байна.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Тэгвэл ганцхан мэдээг эндээс хасаад бусад бүх мэдээг судалж үзвэл
01:48
here's how the world looked.
дэлхий ингэж харагдах юм.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Тэр чинь ямар мэдээ билээ? Анна Николь Смит нас барсан тухай.
(Инээд)
Энэ мэдээ Иракаас бусад бүх оронд цацагдсан байна.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
Мөн IPCC-ийн гаргасан мэдээллээр 10 дахин их хугацаанд цацагдсан.
02:06
And the cycle continues;
Энэ үзэгдэл үргэлжилсээр байна.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Бидний мэдэхээр Бритни Спирс сүүлийн үед мэдээгээр их гарах болсон.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Яагаад олон улсын мэдээг үзэж сонсохгүй байна вэ?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Нэг шалтгаан нь мэдээний агентлагууд
гадаад дахь салбаруудаа 2 дахин бууруулсан.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
ABC-ийн 1 хүнтэй бяцхан салбар
Наироби, Нью Дэли, Мумбайд байдгийг эс тооцвол
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
Африк, Энэтхэг, Өмнөд Америкт мэдээний сувгийн салбар байдаггүй.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
Гэтэл тэнд 2 тэрбум хүн амьдарч байна шүү дээ.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Үнэндээ Бритнигийн талаарх мэдээг хямдхан хийж болдогт байгаа юм.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Гэтэл дэлхийн бусад мэдээллийн нөөцийг
02:51
when we see where people go for news.
хүмүүс хаанаас авч байгаатай хамт тооцвол улам таагүй сонсогдоно.
02:54
Local TV news looms large,
Орон нутгийн телевизүүд том л юм шиг харагдана.
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
Харамсалтай олон улсын мэдээнд дөнгөж 12 хувийг л зарцуулдаг.
03:03
And what about the web?
Тэгвэл цахим хуудсууд ямар байдаг бол?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Ихэнх алдартай мэдээний сайтууд энэ тал дээр дутмаг ажилладаг.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Өнгөрсөн жил Пью болон Колумбын сургууль Google News-ийн
03:14
that appeared on Google News' front page.
нүүр хуудсан дээр гарсан 14,000 мэдээг судалахад
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
нэгэн ижил 24 үйл явдлын тухай бичигдсэн байжээ.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Түүнчлэн АНУ-ын мэдээний агентлагуудын олон улсын ихэнх мэдээ нь
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
AP болон Ройтерсоос гарсан мэдээллийг дахин боловсруулдаг нь харагдсан.
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
Бас мэдээний тухай суурь мэдээлэл өгдөггүй Уг нь ингэвэл улам ойлгомжтой болно.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Эдгээрийг бүгдэнг нь нийлүүлээд өнөөгийн коллежийн оюутнууд
мөн боловсрол багатай Америкчууд бусад улсууд 20 жилийн өмнө
03:39
as well as less educated Americans,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
мэддэг байснаас ч бага мэдээлэлтэй байгааг тайлбарлаж болох юм.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Бид нар зүгээр л тэр талаар сонирхдоггүй шүү дээ гэж
03:50
you would be wrong.
та бодож байгаа бол энэ буруу.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн мэдээг ихэнхээ сонсож дагаж байдаг
03:59
grew to over 50 percent.
Америкчуудын тоо 2 дахин нэмэгдсэн.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Гол асуулт бол олон улсын мэдээллийг өөрчилж гажуулсан байдлаар
04:09
in our increasingly interconnected world?
Америкчуудад хүргэхийг бид хүсэж байна гэж үү?
04:12
I know we can do better.
Бид үүнээс илүүг хийж чадна.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Тэгээд ч бид үүнийг хийхгүй байж чадна гэж үү?
Баярлалаа.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.