Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Daina Karlonaite Reviewer: Lina Praskeviciute
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Kaip naujienos formuoja mūsų supratimą apie pasaulį?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Štai toks yra pasaulis, kai į jį žiūrime geografiniu požiūriu.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
O štai toks yra pasaulis, kokį jį regi amerikiečiai.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Šis žemėlapis (plojimai) ...šis žemėlapis rodo, kiek laiko
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
JAV tinklo ir kabelinių televizijų žiniose buvo skirta naujienoms iš tam tikrų šalių.
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
Tai yra 2007-ųjų vasario duomenys (prieš metus).
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Tai mėnuo, kai Šiaurės Korėja sutiko išmontuoti savo branduolinius įrenginius.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Tą mėnesį Indonezijoje buvo didžiulis potvynis.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Paryžiuje Tarptautinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė studiją, kuri patvirtino, kad žmogaus veikla prisideda prie globalinio atšilimo.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Naujienų sraute JAV vidaus įvykiai sudarė 79 procentus visų naujienų.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Išimkime JAV naujienas ir pažiūrėkime, kas sudaro likusius 21 procentą naujienų.
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
Matome Iraką - štai tas didelis žalias plotas - ir dar šį bei tą.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Pavyzdžiui, bendras naujienų kiekis iš Rusijos, Kinijos ir Indijos sudarė tik 1 procentą.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Išanalizavus visas naujienas ir iš jų pašalinus tik vieną -
01:48
here's how the world looked.
pasaulis atrodo štai taip.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Kokia toji naujiena? Anos Nikolės Smit (Anna Nicole Smith) mirtis.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Ši naujiena užgožė visas šalis, išskyrus Iraką;
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
pranešimams apie ją buvo skirta 10 kartų daugiau laiko, negu IPCC pranešimams.
02:06
And the cycle continues;
Reiškiniams būdingas pasikartojimas -
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
kaip žinome, vėliau gana daug dėmesio buvo skirta Britnei (Britney).
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Tad kodėl apie pasaulį mes nesužinome daugiau?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Viena priežastis yra ta, kad naujienų tarnybos sumažino savo skyrių užsienyje skaičių per pusę.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Išskyrus tai, kad ABC paliko po vieną darbuotoją Nairobyje, Naujajame Delyje ir Mumbajuje,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
kitų naujienų tarnybų skyrių nėra visoje Afrikoje, Indijoje ar Pietų Amerikoje -
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
kraštuose, kuriuose gyvena daugiau kaip du milijardai žmonių.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Realybė tokia - rašyti ar rodyti apie Britnę yra pigiau.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Šis užsienio naujienų trūkumas kelia nerimą ir dėl to,
02:51
when we see where people go for news.
kokiuose šaltiniuose tuomet žmonės ieško naujienų.
02:54
Local TV news looms large,
Ryškiai vyrauja vietos televizijos,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
deja, užsienio naujienoms jos skiria tik apie 12 procentų laiko.
03:03
And what about the web?
O interneto žiniasklaida?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Ir populiariausi naujienų portalai nedaug skiriasi pagal užsienio naujienų kiekį.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Praėjusiais metais Pew ir Kolumbijos žurnalistikos mokykla analizavo 14 tūkstančių naujienų pranešimų,
03:14
that appeared on Google News' front page.
kurie pasirodė Google News pirmuosiuose puslapiuose.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Jie nustatė, kad ir čia vyrauja pranešimai apie tuos pačius 24 įvykius.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Ir elektroninės žiniasklaidos turinio tyrimas parodė, kad dauguma užsienio naujienų
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
buvo parengtos Associated Press ir Reuters pranešimų pagrindu
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
ir buvo pateiktos be konteksto, iš kurio žmonėms žinia būtų suprantamesnė.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Taigi, šios aplinkybės padeda suprasti, kodėl šiandieniniai koledžų absolventai,
03:39
as well as less educated Americans,
o taip pat ir mažiau išsimokslinę amerikiečiai,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
mažiau žino apie pasaulį, negu jų amžiaus žmonės žinojo prieš 20 metų.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Jeigu manote, kad taip yra todėl,
03:50
you would be wrong.
kad mums visa tai yra neįdomu - klysite.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Pastarųjų metų apklausų duomenys rodo, kad amerikiečių, kurie atidžiai seka užsienio naujienas,
03:59
grew to over 50 percent.
padaugėjo ir jų dalis sudaro daugiau kaip 50 procentų.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Kyla klausimas: ar tai šitokį iškreiptą pasaulio vaizdą mes norime parodyti amerikiečiams
04:09
in our increasingly interconnected world?
mūsų vis daugiau ir glaudesniais ryšiais apipintame pasaulyje?
04:12
I know we can do better.
Žinau, kad galime kurti teisingesnį vaizdą.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Ar galime sau leisti to nedaryti? Dėkoju.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.