Alisa Miller: The news about the news

137,016 views ・ 2008-05-21

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Daina Karlonaite Reviewer: Lina Praskeviciute
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Kaip naujienos formuoja mūsų supratimą apie pasaulį?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Štai toks yra pasaulis, kai į jį žiūrime geografiniu požiūriu.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
O štai toks yra pasaulis, kokį jį regi amerikiečiai.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Šis žemėlapis (plojimai) ...šis žemėlapis rodo, kiek laiko
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
JAV tinklo ir kabelinių televizijų žiniose buvo skirta naujienoms iš tam tikrų šalių.
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
Tai yra 2007-ųjų vasario duomenys (prieš metus).
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Tai mėnuo, kai Šiaurės Korėja sutiko išmontuoti savo branduolinius įrenginius.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Tą mėnesį Indonezijoje buvo didžiulis potvynis.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Paryžiuje Tarptautinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė studiją, kuri patvirtino, kad žmogaus veikla prisideda prie globalinio atšilimo.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Naujienų sraute JAV vidaus įvykiai sudarė 79 procentus visų naujienų.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Išimkime JAV naujienas ir pažiūrėkime, kas sudaro likusius 21 procentą naujienų.
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
Matome Iraką - štai tas didelis žalias plotas - ir dar šį bei tą.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Pavyzdžiui, bendras naujienų kiekis iš Rusijos, Kinijos ir Indijos sudarė tik 1 procentą.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Išanalizavus visas naujienas ir iš jų pašalinus tik vieną -
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
pasaulis atrodo štai taip.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Kokia toji naujiena? Anos Nikolės Smit (Anna Nicole Smith) mirtis.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Ši naujiena užgožė visas šalis, išskyrus Iraką;
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
pranešimams apie ją buvo skirta 10 kartų daugiau laiko, negu IPCC pranešimams.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Reiškiniams būdingas pasikartojimas -
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
kaip žinome, vėliau gana daug dėmesio buvo skirta Britnei (Britney).
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Tad kodėl apie pasaulį mes nesužinome daugiau?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Viena priežastis yra ta, kad naujienų tarnybos sumažino savo skyrių užsienyje skaičių per pusę.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Išskyrus tai, kad ABC paliko po vieną darbuotoją Nairobyje, Naujajame Delyje ir Mumbajuje,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
kitų naujienų tarnybų skyrių nėra visoje Afrikoje, Indijoje ar Pietų Amerikoje -
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
kraštuose, kuriuose gyvena daugiau kaip du milijardai žmonių.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Realybė tokia - rašyti ar rodyti apie Britnę yra pigiau.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Šis užsienio naujienų trūkumas kelia nerimą ir dėl to,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
kokiuose šaltiniuose tuomet žmonės ieško naujienų.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Ryškiai vyrauja vietos televizijos,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
deja, užsienio naujienoms jos skiria tik apie 12 procentų laiko.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
O interneto žiniasklaida?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Ir populiariausi naujienų portalai nedaug skiriasi pagal užsienio naujienų kiekį.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Praėjusiais metais Pew ir Kolumbijos žurnalistikos mokykla analizavo 14 tūkstančių naujienų pranešimų,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
kurie pasirodė Google News pirmuosiuose puslapiuose.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Jie nustatė, kad ir čia vyrauja pranešimai apie tuos pačius 24 įvykius.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Ir elektroninės žiniasklaidos turinio tyrimas parodė, kad dauguma užsienio naujienų
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
buvo parengtos Associated Press ir Reuters pranešimų pagrindu
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
ir buvo pateiktos be konteksto, iš kurio žmonėms žinia būtų suprantamesnė.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Taigi, šios aplinkybės padeda suprasti, kodėl šiandieniniai koledžų absolventai,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
o taip pat ir mažiau išsimokslinę amerikiečiai,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
mažiau žino apie pasaulį, negu jų amžiaus žmonės žinojo prieš 20 metų.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Jeigu manote, kad taip yra todėl,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
kad mums visa tai yra neįdomu - klysite.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Pastarųjų metų apklausų duomenys rodo, kad amerikiečių, kurie atidžiai seka užsienio naujienas,
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
padaugėjo ir jų dalis sudaro daugiau kaip 50 procentų.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Kyla klausimas: ar tai šitokį iškreiptą pasaulio vaizdą mes norime parodyti amerikiečiams
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
mūsų vis daugiau ir glaudesniais ryšiais apipintame pasaulyje?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Žinau, kad galime kurti teisingesnį vaizdą.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Ar galime sau leisti to nedaryti? Dėkoju.
Apie šią svetainę

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7