Alisa Miller: The news about the news

Alisa Miller chia sẻ tin tức về tin tức

137,016 views ・ 2008-05-21

TED


Vui lòng nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh bên dưới để phát video.

Translator: Bui Hoang Hai Reviewer: Nguyễn Bình Long
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Tin tức định hình cách chúng ta nhìn thế giới như thế nào?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Đây là thế giới với hình dạng thật của nó - dựa trên hình thù của lục địa
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Và đây là cách mà tin tức đã định hình cái người Mỹ nhìn thấy.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Bản đồ này -- (Tán thưởng) -- bản đồ này chỉ số giây đồng hồ
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
mà các tổ chức truyền thông Hoa Kỳ dành cho các mục tin tức
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
về các quốc gia, vào tháng Hai năm 2007 -- chỉ một năm trước
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Còn đây là tháng mà Bắc Triều Tiên đồng ý dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Ở đây là một trận lụt lớn ở Indonesia
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Và ở Paris, khi tổ chức IPCC công bố nghiên cứu khẳng định tác động của con người đến biến đổi khí hậu
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Các tin tức về Hoa Kỳ chiế 79 phần trăm tổng số tin
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Và khi chúng ta bỏ qua Hoa Kỳ và xem xét 21 phần trăm còn lại
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
Chúng ta thấy phần lớn là về Iraq -- là hình màu xanh to ở kia -- còn lại hầu như không có gì
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Ví dụ kết hợp cả Nga, Trung Quốc và Ấn độ đạt chưa đến 1%
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Khi chúng ta phân tích tất cả các tin tức và chỉ bỏ qua một tin
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
thì thế giới sẽ trông như thế này
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Đó là tin tức gì? Cái chết của Anna Nicole Smith
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Tin tức này đã che mờ tất cả các quốc gia khác ngoại trừ Iraq
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
và đã nhận được gấp 10 lần tin tức về báo cáo của IPCC
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Và câu chuyện tiếp tục;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
như chúng ta đều biết, Britney thời gian gần đây quá nổi bật
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Vậy tại sao chúng ta không được nghe nhiều hơn về thế giới?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Một lý do là các mạng truyền thông đã giảm số lượng các ban biên tập tin quốc tế đi một nửa.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Ngoài các tiểu ban chỉ một nhân sự của ABC tại Nairobi, New Delhi and Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
không có tiểu ban tin tức nào ở Châu Phi, Ấn Độ hay Nam Mỹ
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
nơi cư trú của hơn hai tỷ người
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Sự thật là đưa tin về Britney rẻ hơn.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Và sự thiếu thông tin toàn cầu này còn đáng lo hơn
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
khi chúng nhìn vào nơi mà mọi người tìm thông tin
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Chủ yếu là các bản tin truyền hình địa phương,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
thật không may là nó chỉ dành 12 phần trăm cho tin tức quốc tế
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Thế còn website thì sao?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Hầu như các tin tức đại chúng cũng không khá hơn
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Năm ngoài Pew và Trường Colombia đã phân tích 14000 tin tức
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
xuất hiện trên trang đầu của Google News
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Và thực thế chúng chỉ bao trùm 24 sự kiện
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Tương tự, một nghiên cứu về nội dung điện tử cho thấy hầu hết tin tức toàn cầu từ các biên tập viên của Hoa Kỳ
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
được lấy từ các tin từ dịch vụ của AP và Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
và không đặt chúng đúng ngữ cảnh để mọi người có thể hiểu được mối liên hệ với nó
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Và nếu bạn đặt mọi thứ với nhau, nó có thể giải thích tại sao ngày nay một sinh viên đại học
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
cũng như những người Mỹ ở bậc học thấp hơn
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
biết về thế giới ít hơn so với 20 năm trước
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Và nếu bạn nghĩ đơn giản là vì chúng ta không quan tâm
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
thì bạn có thể đã sai.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Những năm gần đây, người Mỹ nói họ luôn theo sát tin tức thế giới
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
đạt đến tỉ lệ trên 50 phần trăm.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Câu hỏi đúng phải là: liệu người Mỹ chúng ta có thực sự muốn thế giới bị bóp méo này
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
trong một thế giới ngày càng liên kết lẫn nhau?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Tôi biết chúng ta có thể làm hơn thế.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Và chúng ta có thể không? Xin cảm ơn.
Về trang web này

Trang web này sẽ giới thiệu cho bạn những video YouTube hữu ích cho việc học tiếng Anh. Bạn sẽ thấy các bài học tiếng Anh được giảng dạy bởi các giáo viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Nhấp đúp vào phụ đề tiếng Anh hiển thị trên mỗi trang video để phát video từ đó. Phụ đề cuộn đồng bộ với phát lại video. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ này.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7