Alisa Miller chia sẻ tin tức về tin tức

125,316 views

2008-05-21・ 655    40


Alisa Miller, người đứng đầu cơ quan Phát thanh Công cộng Quốc tế, nói về lí do tại sao, trong khi người Mỹ đang rất muốn biết thêm về thế thời, thì giới truyền thông Hoa Kỳ thực tế lại truyền tải ít hơn. Bài diễn thuyết có các đồ thị và con số rất thú vị. http://www.ted.com Alisa Miller, head of Public Radio International, talks about why -- though we want to know more about the world than ever -- the US media is actually showing less. Eye-opening stats and graphs.

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Translator: Bui Hoang Hai Reviewer: Nguyễn Bình Long
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Tin tức định hình cách chúng ta nhìn thế giới như thế nào?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Đây là thế giới với hình dạng thật của nó - dựa trên hình thù của lục địa
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Và đây là cách mà tin tức đã định hình cái người Mỹ nhìn thấy.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Bản đồ này -- (Tán thưởng) -- bản đồ này chỉ số giây đồng hồ
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
mà các tổ chức truyền thông Hoa Kỳ dành cho các mục tin tức
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
về các quốc gia, vào tháng Hai năm 2007 -- chỉ một năm trước
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Còn đây là tháng mà Bắc Triều Tiên đồng ý dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Ở đây là một trận lụt lớn ở Indonesia
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Và ở Paris, khi tổ chức IPCC công bố nghiên cứu khẳng định tác động của con người đến biến đổi khí hậu
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Các tin tức về Hoa Kỳ chiế 79 phần trăm tổng số tin
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Và khi chúng ta bỏ qua Hoa Kỳ và xem xét 21 phần trăm còn lại
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
Chúng ta thấy phần lớn là về Iraq -- là hình màu xanh to ở kia -- còn lại hầu như không có gì
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Ví dụ kết hợp cả Nga, Trung Quốc và Ấn độ đạt chưa đến 1%
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Khi chúng ta phân tích tất cả các tin tức và chỉ bỏ qua một tin
01:48
here's how the world looked.
thì thế giới sẽ trông như thế này
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Đó là tin tức gì? Cái chết của Anna Nicole Smith
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Tin tức này đã che mờ tất cả các quốc gia khác ngoại trừ Iraq
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
và đã nhận được gấp 10 lần tin tức về báo cáo của IPCC
02:06
And the cycle continues;
Và câu chuyện tiếp tục;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
như chúng ta đều biết, Britney thời gian gần đây quá nổi bật
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Vậy tại sao chúng ta không được nghe nhiều hơn về thế giới?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Một lý do là các mạng truyền thông đã giảm số lượng các ban biên tập tin quốc tế đi một nửa.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Ngoài các tiểu ban chỉ một nhân sự của ABC tại Nairobi, New Delhi and Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
không có tiểu ban tin tức nào ở Châu Phi, Ấn Độ hay Nam Mỹ
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
nơi cư trú của hơn hai tỷ người
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Sự thật là đưa tin về Britney rẻ hơn.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Và sự thiếu thông tin toàn cầu này còn đáng lo hơn
02:51
when we see where people go for news.
khi chúng nhìn vào nơi mà mọi người tìm thông tin
02:54
Local TV news looms large,
Chủ yếu là các bản tin truyền hình địa phương,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
thật không may là nó chỉ dành 12 phần trăm cho tin tức quốc tế
03:03
And what about the web?
Thế còn website thì sao?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Hầu như các tin tức đại chúng cũng không khá hơn
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Năm ngoài Pew và Trường Colombia đã phân tích 14000 tin tức
03:14
that appeared on Google News' front page.
xuất hiện trên trang đầu của Google News
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Và thực thế chúng chỉ bao trùm 24 sự kiện
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Tương tự, một nghiên cứu về nội dung điện tử cho thấy hầu hết tin tức toàn cầu từ các biên tập viên của Hoa Kỳ
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
được lấy từ các tin từ dịch vụ của AP và Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
và không đặt chúng đúng ngữ cảnh để mọi người có thể hiểu được mối liên hệ với nó
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Và nếu bạn đặt mọi thứ với nhau, nó có thể giải thích tại sao ngày nay một sinh viên đại học
03:39
as well as less educated Americans,
cũng như những người Mỹ ở bậc học thấp hơn
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
biết về thế giới ít hơn so với 20 năm trước
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Và nếu bạn nghĩ đơn giản là vì chúng ta không quan tâm
03:50
you would be wrong.
thì bạn có thể đã sai.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Những năm gần đây, người Mỹ nói họ luôn theo sát tin tức thế giới
03:59
grew to over 50 percent.
đạt đến tỉ lệ trên 50 phần trăm.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Câu hỏi đúng phải là: liệu người Mỹ chúng ta có thực sự muốn thế giới bị bóp méo này
04:09
in our increasingly interconnected world?
trong một thế giới ngày càng liên kết lẫn nhau?
04:12
I know we can do better.
Tôi biết chúng ta có thể làm hơn thế.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Và chúng ta có thể không? Xin cảm ơn.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.