Alisa Miller: The news about the news

135,061 views ・ 2008-05-21

TED


Pre spustenie videa dvakrát kliknite na anglické titulky nižšie.

Translator: Tomas Sooky Reviewer: Roman Studenic
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Aký vplyv majú správy na to, ako vnímame svet?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Toto je svet, ktorý vidíme – podľa rozloženia pevnín.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
A takto formujú správy to, ako vidia svet Američania.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Táto mapa – (Potlesk) – zobrazuje, koľko sekúnd
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
venovali americké spravodajské kanály správam
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
z jednotlivých krajín vo februári 2007.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Toto bol mesiac, keď sa Severná Kórea rozhodla odstaviť svoje jadrové zariadenia.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
V Indonézii boli obrovské záplavy.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
A v Paríži potvrdil Medzivládny panel pre klimatické zmeny vo svojej analýze vplyv človeka na globálne otepľovanie.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Správy zo Spojených štátov tvorili 79 % celkového spravodajstva.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
A ak nevezmeme do úvahy Spojené štáty a pozrieme sa na zvyšných 21 %,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
uvidíme množstvo správ z Iraku – to je tá zelená vecička tam – a ešte niečo navyše.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Napríklad správy o Rusku, Číne a Indii tvorili dokopy iba 1 %.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Po tom, čo sme zanalyzovali všetky správy a vybrali z nich jednu,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
svet vyzeral takto.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Že aká to bola správa? Smrť Anny Nicole Smithovej.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Táto správa zatienila správy zo všetkých krajín okrem Iraku
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
a dostalo sa jej 10-krát toľko pozornosti ako analýze o globálnom otepľovaní.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
A takto to pokračuje ďalej,
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
ako všetci vieme, Britney sa začína v správach objavovať vo veľkom.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Prečo teda v Amerike nepočuť viac správ zo sveta?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Jednou z príčin je, že spravodajské kanály znížili počet zahraničných pobočiek o polovicu.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
S výnimkou pobočiek kanálu ABC s jedným človekom v Nairobi, Nai Dili a Bombaji
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
nie sú žiadne spravodajské pobočky v celej Afrike, Indii či Južnej Amerike,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
na miestach s celkovou populáciou viac než 2 miliardy ľudí.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Správy o Britney sú totiž v skutočnosti menej nákladné.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
A nedostatok správ zo sveta znepokojuje o to viac,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
ak sa pozrieme, odkiaľ ich ľudia získavajú.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Spravodajstvo miestnych televízií začína prekypovať,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
to však venuje iba 12 % spravodajstva správam zo zahraničia.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Čo internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Najnavštevovanejšie spravodajské stránky toho veľa nenarobia.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Minulý rok zanalyzovala agentúra Pew a Columbia University 14 000 správ,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
ktoré sa objavili na hlavnej stránke Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Vysvitlo, že sa venovali tým istým 24 témam.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
A rovnako aj prieskum elektronického obsahu preukázal, že veľa zahraničných správ
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
amerického spravodajstva je prevzatých z tlačových agentúr AP a Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
a tieto správy neuvádzajú kontext tak, aby ľudia porozumeli súvislostiam.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Ak si to teda všetko spočítame, môže to vysvetľovať, prečo dnešní Američania
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
s vysokoškolským a aj nižším vzdelaním
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
vedia o svete menej, ako o ňom vedeli ľudia s rovnakým vzdelaním pred 20 rokmi.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
A ak si myslíte, že to je iba preto, že nás to nezaujíma,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
ste na omyle.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
V uplynulých rokoch počet Američanov, ktorí tvrdia, že väčšinou dôkladne sledujú
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
zahraničné správy, narástol o 50 %.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Skutočná otázka znie: Je toto skreslené vnímanie sveta to, čo pokladáme za vhodné pre Američanov
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
v tomto svete, ktorý je stále viac prepojený?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Viem, že sa zmôžeme aj na viac.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
A môžeme si vôbec dovoliť niečo iné? Ďakujem.
O tomto webe

Táto stránka vám predstaví videá na YouTube, ktoré sú užitočné pri učení angličtiny. Uvidíte lekcie angličtiny, ktoré vedú špičkoví učitelia z celého sveta. Dvojitým kliknutím na anglické titulky zobrazené na stránke každého videa si môžete video odtiaľ prehrať. Titulky sa posúvajú synchronizovane s prehrávaním videa. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo požiadavky, kontaktujte nás prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7