Alisa Miller haberler hakkındaki haberleri paylaşıyor

125,316 views

2008-05-21・ 655    40


Public Radio International'ın başkanı Alisa Miller, -- özellikle hepimiz dünya ile ilgili her zamankinden daha çok bilgiye sahip olmak istiyorken-- ABD medyasının "daha az" göstermesinin nedenleri ile ilgili konuşuyor. Şaşırtıcı istatistik ve grafiklerle. http://www.ted.com Alisa Miller, head of Public Radio International, talks about why -- though we want to know more about the world than ever -- the US media is actually showing less. Eye-opening stats and graphs.

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Çeviri: Ozay Ozaydin Gözden geçirme: Sancak Gülgen
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Haberler, dünyaya bakışımızı nasıl şekillendirir?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Bu dünyamızın kara parçası temel alındığındaki görünüşü.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Ve bu da haberlerin Amerikalıların görüşünü nasıl etkilediği.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Bu harita -- (Alkış) -- bu harita, Amerikan yayıncı haber kuruluşlarının
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
2007 yılının Şubat ayında -- sadece bir yıl önce-- ülkeler bazında
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
haberlere ayırdıkları süreyi saniye cinsinden göstermektedir.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Bu, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini devre dışı bırakmayı kabul ettiği aydı.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Endonezya'da şiddetli sel felaketi meydana gelmişti.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Ve Paris'te, IPCC insanlığın küresel ısınmaya etkisini teyit eden çalışmasını yayınladı.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Toplam haber kapsamının yüzde 79'u ABD'den oluşmaktaydı.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
ABD'yi çıkardığımızda kalan yüzde 21'e bir bakın,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
fazlaca Irak görüyoruz -- şu büyük yeşil şey ordaki -- ve az biraz diğerleri.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Örneğin, Rusya, Çin ve Hindistanın toplam kapsamı sadece yüzde bire ulaşmış.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Tüm haberleri analiz edip ve sadece bir hikayeyi çıkardığımızda,
01:48
here's how the world looked.
işte dünya bu şekilde göründü.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
O hikaye hangisiydi? Anna Nicole Smith'in ölümü.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Bu haber, Irak dışındaki tüm ülkeleri gölgede bıraktı,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
ve IPCC raporunun 10 katı kadar yayın süresi elde etti.
02:06
And the cycle continues;
Ve döngü devam ediyor;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
hepimiz biliyoruz ki, Britney şimdilerde olduğundan çok daha büyük görünüyor.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Peki neden dünya ile ilgili daha çok şey duymuyoruz?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Bir nedeni, haber kuruluşları yabancı bürolarının sayısını yarı yarıya azaltması.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
ABC'nin Nairobi, Yeni Delhi ve Mumbai'deki tek kişilik mini bürolarını bir kenara koyarsak,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
Afrika, Hindistan ya da Güney Amerika'da tek bir yayıncı haber bürosu bulunmamakta.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
-- iki milyardan fazla insana ev sahipliği yapmakta olan yerler.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Gerçek şu ki Britney haberi yapmak daha ucuz.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
İnsanların haberler için nerelere gittiğini gördüğümüzde,
02:51
when we see where people go for news.
küresel haberlerin eksikliği daha da rahatsız edici oluyor.
02:54
Local TV news looms large,
Yerel televizyon haberleri gittikçe büyüyor,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
ve ne yazık ki sadece yüzde 12'si uluslararası haberlere ayrılmış.
03:03
And what about the web?
Peki ya internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
En popüler haber siteleri de daha iyisini yapmıyor.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Geçtiğimiz yıl, Pew ve Colombia J-School, Google Haberler'in
03:14
that appeared on Google News' front page.
ana sayfasında görünen 14,000 haberi analiz etti.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
ve bunlar sadece 24 haber olayı ile alakalıydı.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Benzer şekilde, ABD haber kaynaklarından küresel haberleri gösteren e-içerikler,
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
AP ve Reuters'ten alınan haberlerin yeniden yayınlanması şeklindeydi,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
ve bu durum, insanların haber içeriklerinin kendileriyle olan ilişkilerini anlayabilecekleri bir hale getirmiyor.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Yani, herşeyi biraraya getirdiğimizde, günümüz üniversite mezunlarının
03:39
as well as less educated Americans,
hatta ve hatta daha az eğitimli Amerikalıların
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
Dünyamızdan, 20 yıl önceki emsallerinden neden daha az haberdar olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
ve eğer bunun nedeninin basit bir şekilde bizlerin ilgi duymadığı olduğunu düşünüyorsanız,
03:50
you would be wrong.
yanılıyor olabilirsiniz.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Geçtiğimiz yıllarda, küresel haberleri çoğunlukla yakından takip ettiğini söyleyen Amerikalıların sayısı
03:59
grew to over 50 percent.
yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Gerçek soru şu: Her geçen gün daha da içinden bağlantılı olan dünyamızda Amerikalılar için istediğimiz,
04:09
in our increasingly interconnected world?
dünyamızın bu bozuk biçimli görüntüsü mü?
04:12
I know we can do better.
Biliyorum ki daha iyisini yapabiliriz.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Yapmamayı göze alabilir miyiz? Teşekkürler.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.