Alisa Miller: The news about the news

136,860 views ・ 2008-05-21

TED


Խնդրում ենք կրկնակի սեղմել ստորև ներկայացված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ տեսանյութը նվագարկելու համար:

Translator: David Budaghyan Reviewer: Gohar Khachatryan
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Ինչպե՞ս են նորությունները ձևավորում մեր աշխարհայացքը:
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Ահա երկրի իրական տեսքը ըստ ցամաքի մեծության
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Եվ ահա թե ինչպես են նորությունները որոշում, թե ինչ են տեսնում ամերիկացիները:
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Այս քարտեզը -- (Ծափահարություններ) -- Այս քարտեզը ցույց է տալիս վարկյանների քանակը,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
որ ամերիկյան ԶԼՄ-ները տրամադրում են նորություններին
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
ըստ երկրների, 2007թ.-ի փետրվար ամսին` ընդամենը մի տարի առաջ:
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Սա այն ամիսն է, երբ Հյուսիսային Կորեան համաձայնություն հայտնեց ապամոնտաժել իր միջուկային սարքերը:
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Խոշոր ջրհեղեղ տեղի ունեցավ Ինդոնեզիաում:
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
ԵՎ Փարիզում IPCC-ն հրատարակեց իր ուսումնասիրությունը, որն հաստատում էր մարդու ազդեցությունը գլոբալ տաքացման վրա:
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
ԱՄՆ-ին բաժին է ընկնում նորությունների ընդհանուր ծավալի 79 տոկոսը:
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Եվ երբ անտեսենք ԱՄՆ-ը և դիտենք մնացած 21 տոկոսը,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
կտեսնենք շատ նորություններ Իրաքից -- այդ մեծ կանաչը -- և համարյա ոչինչ ավելին:
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Օրինակ, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի նորությունները միասին վերցրած կազմեցին նորությունների ընդհանուր ծավալի ընդամենը 1 տոկոսը:
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Մենք վերլուծեցինք բոլոր նորությունները և դուրս հանեցինք միայն մեկ լուր:
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
Եվ ահա թե ինչ տեսք ստացավ երկիրը:
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Եվ ի՞նչ պատմություն էր դա: Դա Աննա Նիկոլ Սմիթի մավան լուրն էր:
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Այդ լուրը ստվերի տակ թողեց բոլոր երկրները բացի Իրաքից:
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
Եվ 10 անգամ ավելի լայն տարածում ստացավ քան IPCC-ի զեկույցը:
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Եվ ցիկլը շարունակվում է:
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
Ինչպես բոլորս գիտենք, Բրիտնին վերջերս նորություններում շատ է երևում:
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Լավ, իսկ ինչու՞ մենք չենք լսում լուրեր մնացած աշխարհից։
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Պատճառներից մեկն այն է, որ լրատվական ընկերությունները կիսով չափ կրճատել են արտասահմանյան գրասենյակների քանակը:
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Բացի ABC-ի Նայրոբիում, Նոր Դելիում և Մումբայում գտնվող մի հոգուց կազմված գրասենյակներից
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
ամբողջ Աֆրիկայում, Հնդկաստանում և Հարավային Ամերիկայում չկա ոչ մի լրատվական գրասենյակ
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
սրանք այն վայրերն են, որտեղ բնակվում են ավելի քան երկու միլիարդ մարդ:
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Իրականությունն այն է, որ Բրիտնիին անդրադառնալը ավելի էժան է նստում:
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Եվ համաշխարհային նորությունների պակասը ավելի և ավելի մտահոգիչ է դառնում,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
երբ տեսնում ենք, թե ում են մարդիկ դիմում նորություններ ստանալու համար:
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Մեծ ծավալ է կազմում տեղական հեռուստատեսությունը
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
և ցավոք սրտի, նյութի միայն 12 տոկոսն և տրամադրում միջազգային նորություններին
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Իսկ ի՞նչ կասենք ինտերնետի մասին:
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Ամենահանրահայտ նորությունների կայքերը ոչնչով չեն առանձնանում:
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Անցյալ տարի, Pew-ն և Կոլումբիայի համալսարանի Ժուռնալիստիկայի դպրոցը վերլուծեցին 14,000 լուր
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
որոնք հայտնվել էին Google News - ի գլխավոր էջում:
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Եվ իրականում, անդրադարձան նույն 24 ժամյա նորությունների իրադարձություններին:
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Համանման ձևով, ինտերնետ նորությունների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց,որ ամերիկյան ԶԼՄ-ների միջազգային լուրերի մեծ մասը
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
դա AP և Reuters միջազգային գործակալությունների վերամշակված լուրերն են,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
որոնք չեն պարունակում այն կոնտեկստը, որպեսզի մարդիկ ընկալեն այն:
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Այսպիսով եթե հաշվի առնենք այս ամենը, սա կօգնի բացատրել, թե ինչու այսօրվա ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտները,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
ինչպես նաև ավելի ցածր մակարդակի կրթություն ունեցող ամերիկացիները
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
ավելի քիչ են տեղյակ աշխարհից քան 20 տարի առաջ նրանց նախորդողները:
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Իսկ եթե դուք մտածում եք, որ դա այն պատճառով է, որ մեզ դա չի հետաքրքում,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
դուք չարաչար սխալվում եք:
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Վերջին տարիներին այն ամերիկացիների թիվը, որոնք ասում են, որ հետևում են միջազգային նորություններին
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
աճել է 50 տոկոսով:
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Հարցը նրանում է, թե արդյո՞ք ամերիկացիների այս աղավաղված աշխարհայացքը այն է, ինչ մենք ուզում ենք
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
մեր ավելի և ավելի փոխկապակցված դարձող աշխարհում:
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք անել ավելին:
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Եվ արդյո՞ք մենք կարող ենք մեզ թուլ տալ դա չանելու ճոխությունը: Շնորհակալություն:
Այս կայքի մասին

Այս կայքը ձեզ կներկայացնի YouTube տեսանյութեր, որոնք օգտակար են անգլերեն սովորելու համար: Դուք կտեսնեք անգլերենի դասեր, որոնք դասավանդում են բարձրակարգ ուսուցիչներ ամբողջ աշխարհից: Կրկնակի սեղմեք յուրաքանչյուր տեսանյութի էջում ցուցադրված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ այնտեղից տեսանյութը նվագարկելու համար: Ենթագրերը պտտվում են տեսանյութի նվագարկման հետ համաժամանակյա: Եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն կամ հարցում, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով այս կոնտակտային ձևը:

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7