Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Kääntäjä: Sami Viitamäki Oikolukija: Atte L
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Kuinka uutiset muuttavat maailmankuvaamme?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Tällä kartalla näette maailman sellaisena kuin se on - maamassan perusteella.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Ja näin uutiset muokkaavat amerikkalaisten käsitystä siitä.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Tämä kartta -- (aplodit) -- näyttää sekunnit,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
jotka amerikkalaiset uutistuottajat omistivat uutisille
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
maittain helmikuussa 2007 - vain vuosi sitten.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Tässä kuussa Pohjois-Korea päätti purkaa ydinlaitoksensa,
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Indonesiassa oli valtavat tulvat,
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
ja Pariisissa IPCC julkisti tutkimuksen ihmisen vaikutuksista maapallon lämpenemiseen.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Yhdysvallat kattoi 79 prosenttia kaikista uutisista.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Ja kun katsomme jäljelle jäävää 21 prosenttia,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
näemme paljon Irakia -- tuo iso vihreä alue tuossa -- ja vähän muuta.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Esimerkiksi Venäjän, Kiinan ja Intian yhdistetty näkyvyys oli kokonaiset yksi prosentti.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Kun analysoimme kaikki uutiset ja jätimme vain yhden,
01:48
here's how the world looked.
maailma näytti tältä.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Mikä se uutinen oli? Anna Nicole Smithin kuolema.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Uutinen jätti varjoonsa kaiken paitsi Irakin,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
ja sai kymmenen kertaa enemmän näkyvyyttä kuin IPCC:n raportti.
02:06
And the cycle continues;
Ja kierre jatkuu;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
kuten kaikki tiedämme, Britney on ollut kartalla viime aikoina.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Miksemme sitten kuule enemmän maailmasta?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Yksi syy on, että uutistuottajat ovat leikanneet ulkomaan toimintonsa puoleen.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
ABC:n Nairobin, Delhin ja Mumbain yhden hengen toimistojen lisäksi
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
Afrikassa, Intiassa tai Etelä-Amerikassa ei ole lainkaan toimistoja
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
-- näissä paikoissa asuu yli 2 miljardia ihmistä.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Totuus on, että Britneystä kertominen on halvempaa.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Maailmalta tulevien uutisten määrä on yhä huolestuttavampi,
02:51
when we see where people go for news.
kun katsomme, mistä ihmiset hakevat uutisia.
02:54
Local TV news looms large,
Paikalliset TV-uutiset ovat vahvoja,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
ja ne omistavat vain 12 prosenttia ajastaan ulkomaan uutisille.
03:03
And what about the web?
Entä verkko?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Suosituimmat uutissivustot eivät pärjää kovin paljon paremmin.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Viime vuonna, Pew ja Columbian toimittajakoulu analysoivat 14,000 uutista,
03:14
that appeared on Google News' front page.
jotka näkyivät Google Newsin etusivulla.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Ja ne itse asiassa kattoivat samat 24 tapahtumaa.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Yhtälailla, digitaalisiin sisältöihin kohdistuva tutkimus osoitti, että suuri osa yhdysvaltalaisten uutistuottajien sisällöstä
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
on kierrätettyä materiaalia AP:ltä ja Reutersilta,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
jotka esitetään irti asiayhteydestään.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Kaikki edellämainittu auttaa ymmärtämään miksi nykypäivän opiskelijat,
03:39
as well as less educated Americans,
kuten myös vähemmän koulutetut amerikkalaiset,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
tietävät vähemmän maailmasta kuin edeltäjänsä 20 vuotta sitten.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Ja jos luulet, että se johtuu siitä, ettemme ole kiinnostuneita,
03:50
you would be wrong.
saatat olla väärässä.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Viime vuosina säännöllisesti maailmanlaajuisia uutisia seuraavien amerikkalaisten määrä
03:59
grew to over 50 percent.
kasvoi yli 50 prosenttiin.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Todellinen kysymys on: onko tämä vääristynyt maailma se, minkä haluamme amerikkalaisille näyttää
04:09
in our increasingly interconnected world?
maailmassa, joka on yhä tiiviimmin verkostoitunut?
04:12
I know we can do better.
Tiedän että pystymme parempaan.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Ja onko meillä varaa olla pystymättä? Kiitos.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.