Alisa Miller: The news about the news

135,990 views ・ 2008-05-21

TED


გთხოვთ, ორჯერ დააწკაპუნოთ ქვემოთ მოცემულ ინგლისურ სუბტიტრებზე ვიდეოს დასაკრავად.

Translator: Salome Tsereteli-Stephens Reviewer: Michael Kaulashvili
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
როგორ გავლენას ახდენს ახალი ამბები მსოფლიოზე, როგორსაც ჩვენ მას ვხედავთ?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
აი მსოფლიო ისე, როგორც ის არის - ფართობის მიხედვით.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
აი მსოფლიო, როგორსაც მას ამერიკელები ხედავენ ახალი ამბების მიხედვით.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
ეს რუკა -- (ტაში) -- გვიჩვენებს წამების რაოდენობას,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
რომელიც დაუთმეს ამერიკულმა საკაბელო და ქსელურმა საინფორმაციო კომპანიებმა ახალ ამბებს
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
ქვეყნების მიხედვით 2007 წლის თებერვალში -- სულ ერთი წლის წინ.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
ეს არის თვე, როდესაც ჩრდილოეთ კორეა დათანხმდა ბირთვული ქარხნის დაშლაზე.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
მოხდა უზარმაზარი წყალდიდობა ინდონეზიაში.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
პარიზში IPCC-მ გამოაქვეყნა კვლევა გლობალურ დათბობაზე ადამიანის გავლენის შესახებ.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
ა.შ.შ. წარმოადგენდა სრული საინფორმაციო სივრცის 79%-ს.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
როდესაც ამოვიღებთ ამერიკის ამბებს და შევხედავთ დანარჩენ 21 პროცენტს,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
ვხედავთ ბევრ ერაყს - აი ეს, მწვანე - აქ - და ბევრ სხვა არაფერს.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
რომ გავაერთიანოთ ამბები რუსეთის, ჩინეთის და ინდოეთის შესახებ, მივიღებთ სულ 1 პროცენტს.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
როდესაც გავაანალიზეთ ყველა ინფორმაცია და მოვაცილეთ მხოლოდ ერთი ამბავი,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
აი ასეთი გამოჩნდა მსოფლიო.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
რა იყო ეს ამბავი? ანა ნიკოლ სმიტის სიკვდილი.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
ამ ამბავმა გადააჭარბა ყველა ქვეყანას ერაყის გარდა,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
და გაშუქდა 10-ჯერ მეტად, ვიდრე IPCC-ს ანგარიში.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
ეს ციკლი გრძელდება.
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
როგორც ვიცით, ბრიტნი ამ ბოლო დროს საკმაოდ გაშუქებულია.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
აბა რატომ არ ვიგებთ უფრო მეტს მსოფლიოს შესახებ?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
ერთი მიზეზი ისაა, რომ საინფორმაციო ქსელებმა გაანახევრეს უცხოეთის ბიუროების რაოდენობა.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
ნაირობიში, ნიუ დელისა და მუმბაიში ABC-ს ერთკაციანი მინი-ბიუროების გარდა,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
არ არის არცერთი ქსელის ბიურო მთელ აფრიკაში, ინდოეთში და სამხრეთ ამერიკაში.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- იმ ადგილებში, სადაც ორ მილიარდ ადამიანზე მეტი ცხოვრობს.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
რეალურად, ბრიტნის ამბების გაშუქება უფრო იაფი ჯდება.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
ეს გლობალური ინფორმაციის ნაკლებობა კიდევ უფრო შემაშფოთებელია,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
როდესაც ვუყურებთ იმას, თუ სად ეძებენ ადამიანები ახალ ამბებს.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
ძირითადად ჩნდება ადგილობრივი ახალი ამბების წყაროები,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
რომლებიც სამწუხაროდ მხოლოდ მაუწყებლობის 12%-ს უთმობენ საერთაშორისო ამბებს.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
რაც შეეხება ინტერნეტს?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
ყველაზე პოპულარული საიტებიც უკეთესად არ არიან.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
გასულ წელს, პიუმ და კოლუმბიის ჟურნალისტიკის სკოლამ გააანალიზეს 14 000 ახალი ამბავი,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
რომელიც გუგლ ნიუსის პირველ გვერდზე ჩანდა.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
აღმოჩნდა, რომ იქ ერთიდაიგივე 24 ინფორმაცია ჩანდა.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
მსგავსად, ინტერნეტ ინფორმაციის ანალიზმა აჩვენა, რომ ამერიკიდან წამოსული გლობალური ახალი ამბების შემქმნელები
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
ამუშავებენ ერთიდაიგივე ამბებს, რომლებსაც როიტერის და ასოშიეთედ პრესის სერვისებიდან იღებენ
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
და არც სვამენ იმ კონტექსტში, რომ ადამიანებმა მათ მიმართ რაიმე კავშირი იგრძნონ.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
ასე რომ, ეს ყველაფერი რომ გავაერთიანოთ, ავხსნით, თუ რატომ არიან
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
დღევანდელი უმაღლეს დამთავრებულები, ისევე როგორც ნაკლებად განათლებული ამერიკელები
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
ნაკლებად ინფორმირებულები მსოფლიოს შესახებ ვიდრე მათი 20 წლის წინანდელი თანამემამულეები.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
თუ გგონიათ, რომ ეს მარტო იმიტომ ხდება, რომ არ გვაინტერესებს,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
არ იქნებით მართალი.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
გასულ წლებში ამერიკელების რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ თვალყურს ადევნებენ მსოფლიო ამბებს
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
50 პროცენტით გაიზარდა.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
საქმე ისაა: ეს არის კი ის მსოფლიო, რომელიც გვინდა ჰქონდეთ ამერიკელებს
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
დღევანდელ მჭიდროდ დაკავშირებულ მსოფლიოში?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
მე ვიცი, რომ უკეთესად შეგვიძლია ვაკეთოთ ეს საქმე.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
სხვაგვარად არ შეიძლება. გმადლობთ.
ამ საიტის შესახებ

ეს საიტი გაგაცნობთ YouTube-ის ვიდეოებს, რომლებიც სასარგებლოა ინგლისური ენის შესასწავლად. თქვენ ნახავთ ინგლისური ენის გაკვეთილებს, რომლებსაც ასწავლიან საუკეთესო მასწავლებლები მთელი მსოფლიოდან. ორჯერ დააწკაპუნეთ ინგლისურ სუბტიტრებზე, რომლებიც ნაჩვენებია თითოეულ ვიდეო გვერდზე, რომ იქიდან დაკვრა ვიდეო. სუბტიტრების გადახვევა სინქრონიზებულია ვიდეოს დაკვრასთან. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კომენტარი ან მოთხოვნა, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ამ საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7