Alisa Miller: The news about the news

125,316 views

2008-05-21・ 655    40


http://www.ted.com Alisa Miller, head of Public Radio International, talks about why -- though we want to know more about the world than ever -- the US media is actually showing less. Eye-opening stats and graphs.

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Translator: Jonny Axelsson Reviewer: Martin Hassel
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Hvordan påvirker nyheter vårt verdenssyn?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Her er verden slik den ser ut, basert på landflate.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Og her er hvordan nyhetene former hva amerikanere ser.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Dette kartet... (applaus) Dette kartet viser antall sekunder
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
amerikanske tv-kanaler dedikerer til nyheter
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
fordelt på land, i februar 2007, for bare ett år siden.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Dette var en måned da Nord-Korea godtok å avvikle sine kjernefysiske anlegg.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Det var en massiv flomkatastrofe i Indonesia.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Og i Paris presenterte FNs klimapanel studien som bekreftet menneskelig innvirking på klimaet.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Innenriksnyheter utgjorde 79 prosent av det totale nyhetsbildet
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
og når vi tar ut disse og ser på de gjenværende 21 prosent,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
finner vi masse om Irak – det er det store grønne feltet der – og lite annet.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Den totale dekningen av Russland, Kina og India, for eksempel, nådde bare en prosent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Da vi analyserte alle nyhetsinnslagene og fjernet kun en eneste nyhet
01:48
here's how the world looked.
så så verden sånn ut.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Hvilken nyhet var det? Anna Nicole Smiths dødsfall.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Denne ene historien overskygget nyhetene fra alle land unntatt Irak.
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
og oppnådde ti ganger dekningen av klima-rapporten
02:06
And the cycle continues;
Og syklusen fortsetter,
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
som vi alle vet har Britney ruvet i landskapet i det siste.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Så hvorfor hører vi ikke mer om hva som skjer i verden?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
En grunn er at nyhetskanalene har redusert antallet utenlandskontor til det halve.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Bortsett fra ABCs enkeltkorrespondenter i Nairobi, New Dehli og Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
finnes det ingen nyhetskontorer i hele Afrika, India og Sør-Amerika
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
– hvor mer enn to milliarder mennesker bor.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Faktum er at det er billigere å dekke Britney.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Og denne mangelen på global dekning er enda mer foruroligende
02:51
when we see where people go for news.
når vi ser hvor folk henter nyheter.
02:54
Local TV news looms large,
Lokal-TV dominerer,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
og dessverre bruker disse bare 12 prosent av sendingen til utenriksnyheter.
03:03
And what about the web?
Og hva med nettet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
De mest populære nettstedene er ikke mye bedre.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
I fjor analyserte Pew og Colombia J-School de 14 000 artiklene
03:14
that appeared on Google News' front page.
som ble publisert på Google News forside.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Og faktisk dekket de de samme 24 nyhetsinnslagene.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Likeledes viste en studie i nettpublisering at storparten av amerikansk utenriksnytt
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
består av resirkulerte historier fra AP og Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
som ikke setter historiene inn i en sammenheng som gjør at folk forstår hva det har med dem å gjøre.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Så tilsammen kan dette være en del av forklaringen hvorfor dagens universitetutdannede
03:39
as well as less educated Americans,
i tillegg til amerikanere med lavere utdannelse
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
vet mindre om verden i dag enn deres motstykker gjorde for 20 år siden
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Og hvis du tror det ganske enkelt er fordi vi ikke er interessert
03:50
you would be wrong.
vil du ta feil.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
I de senere årene har andelen amerikanere som sier at de tett følger utenriksnyheter storparten av tiden
03:59
grew to over 50 percent.
økt til over 50 prosent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Det virkelige spørsmålet er: Er dette forskjøvede verdensbildet hva vi ønsker for oss amerikanere
04:09
in our increasingly interconnected world?
i vår stadig mer sammenknyttede verden?
04:12
I know we can do better.
Jeg vet vi kan gjøre bedre.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Og har vi råd til å la være? Takk skal dere ha.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.