Alisa Miller: The news about the news

129,706 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

129,706 views・2008-05-21

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Nika Kotnik Reviewer: Matej Divjak
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Kako novice vplivajo na naš pogled na svet?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Tukaj je svet, tak kot je - glede na zemeljsko površino.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
In tukaj je svet, kot ga zaradi novic vidijo Američani.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Ta zemljevid -
(aplavz)
ta zemljevid kaže število sekund,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
ki so jih ameriške televizijske mreže posvetile novicam
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
po državah, februarja 2007 - samo eno leto nazaj.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
To je bil mesec, ko se je Severna Koreja strinjala z ukinitvijo jedrskega programa.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
V Indoneziji so bile masovne poplave.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
V Parizu je študija IPCC potrdila vpliv ljudi na globalno segrevanje.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
ZDA so predstavljale 79 odstotkov vseh novic.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
In ko vzamemo stran ZDA in pogledamo preostalih 21 odstotkov,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
vidimo veliko Iraka - to je velika zelena stvar tam - in malo drugega.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Skupno število novic iz Rusije, Kitajske in Indije je znašalo le en procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Ko smo analizirali vse novice in umaknili le eno,
01:48
here's how the world looked.
je svet izgledal takole.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Kaj je bila ta zgodba? Smrt Anne Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Zgodba je zasenčila vse države razen Iraka
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
in o njej se je poročalo 10-krat več kot o poročilu IPCC.
02:06
And the cycle continues;
In cikel se nadaljuje:
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
kot vemo, je bila Britney zadnje čase precej v medijih.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Zakaj torej ne slišimo več o svetu?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
En razlog je, da so televizijske mreže razpolovile število tujih dopisništev.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Razen ABC-jevih mini dopisništev z eno osebo v Nairobiju, New Delhiju in Mumbaju,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
ni nobenih dopisništev v celi Afriki, Indiji ali južni Ameriki
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
- krajih, ki so dom dvema milijardama ljudi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Realnost je, da je poročanje o Britney cenejše.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
In to pomanjkanje globalnega poročanja je še bolj skrb vzbujajoče,
02:51
when we see where people go for news.
ko vidimo, kam gredo ljudje po novice.
02:54
Local TV news looms large,
Lokalne novice zelo prednjačijo
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
in na žalost posvetijo mednarodnim novicam le 12 odstotkov časa.
03:03
And what about the web?
Kaj pa internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Popularne strani z novicami niso nič boljše.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Lansko leto sta Pew in Columbia J-School analizirala 14 000 novic,
03:14
that appeared on Google News' front page.
ki so se pojavile na prvi strani Google Novic.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
In v bistvu so pokrivale istih 24 novic.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Podobno kaže študija e-vsebin, ki pokaže, da je večina novic od ponudnikov v ZDA,
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
recikliranih iz AP agencij in Reutersa,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
in stvari ne postavijo v kontekst, da bi ljudje lahko razumeli povezavo z njim.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Ko vse to združite, lahko razumete, zakaj zdajšnji diplomanti,
03:39
as well as less educated Americans,
tako kot manj izobraženi Američani,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
vedo manj o svetu kot njihovi kolegi pred 20 leti.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
In če mislite, da to preprosto zato, ker nas ne zanima,
03:50
you would be wrong.
se motite.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
V zadnjih letih je delež Američanov, ki pravijo, da spremljajo svetovne novice,
zrasel na več kot 50 odstotkov.
03:59
grew to over 50 percent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Pravo vprašanje: je ta popačen pogled na svet tisto, kar si želimo za Američane
04:09
in our increasingly interconnected world?
v našem vse bolj povezanem svetu?
04:12
I know we can do better.
Vem, da smo lahko boljši.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
In si lahko privoščimo, da nismo? Hvala.
(aplavz)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.