Alisa Miller: The news about the news

137,016 views ・ 2008-05-21

TED


Za predvajanje videoposnetka dvakrat kliknite na spodnje angleške podnapise.

Translator: Nika Kotnik Reviewer: Matej Divjak
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Kako novice vplivajo na naš pogled na svet?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Tukaj je svet, tak kot je - glede na zemeljsko površino.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
In tukaj je svet, kot ga zaradi novic vidijo Američani.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Ta zemljevid -
(aplavz)
ta zemljevid kaže število sekund,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
ki so jih ameriške televizijske mreže posvetile novicam
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
po državah, februarja 2007 - samo eno leto nazaj.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
To je bil mesec, ko se je Severna Koreja strinjala z ukinitvijo jedrskega programa.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
V Indoneziji so bile masovne poplave.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
V Parizu je študija IPCC potrdila vpliv ljudi na globalno segrevanje.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
ZDA so predstavljale 79 odstotkov vseh novic.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
In ko vzamemo stran ZDA in pogledamo preostalih 21 odstotkov,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
vidimo veliko Iraka - to je velika zelena stvar tam - in malo drugega.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Skupno število novic iz Rusije, Kitajske in Indije je znašalo le en procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Ko smo analizirali vse novice in umaknili le eno,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
je svet izgledal takole.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Kaj je bila ta zgodba? Smrt Anne Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Zgodba je zasenčila vse države razen Iraka
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
in o njej se je poročalo 10-krat več kot o poročilu IPCC.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
In cikel se nadaljuje:
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
kot vemo, je bila Britney zadnje čase precej v medijih.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Zakaj torej ne slišimo več o svetu?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
En razlog je, da so televizijske mreže razpolovile število tujih dopisništev.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Razen ABC-jevih mini dopisništev z eno osebo v Nairobiju, New Delhiju in Mumbaju,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
ni nobenih dopisništev v celi Afriki, Indiji ali južni Ameriki
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
- krajih, ki so dom dvema milijardama ljudi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Realnost je, da je poročanje o Britney cenejše.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
In to pomanjkanje globalnega poročanja je še bolj skrb vzbujajoče,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
ko vidimo, kam gredo ljudje po novice.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Lokalne novice zelo prednjačijo
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
in na žalost posvetijo mednarodnim novicam le 12 odstotkov časa.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Kaj pa internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Popularne strani z novicami niso nič boljše.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Lansko leto sta Pew in Columbia J-School analizirala 14 000 novic,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
ki so se pojavile na prvi strani Google Novic.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
In v bistvu so pokrivale istih 24 novic.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Podobno kaže študija e-vsebin, ki pokaže, da je večina novic od ponudnikov v ZDA,
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
recikliranih iz AP agencij in Reutersa,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
in stvari ne postavijo v kontekst, da bi ljudje lahko razumeli povezavo z njim.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Ko vse to združite, lahko razumete, zakaj zdajšnji diplomanti,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
tako kot manj izobraženi Američani,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
vedo manj o svetu kot njihovi kolegi pred 20 leti.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
In če mislite, da to preprosto zato, ker nas ne zanima,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
se motite.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
V zadnjih letih je delež Američanov, ki pravijo, da spremljajo svetovne novice,
zrasel na več kot 50 odstotkov.
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Pravo vprašanje: je ta popačen pogled na svet tisto, kar si želimo za Američane
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
v našem vse bolj povezanem svetu?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Vem, da smo lahko boljši.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
In si lahko privoščimo, da nismo? Hvala.
(aplavz)
O tej spletni strani

Na tem mestu boste našli videoposnetke na YouTubu, ki so uporabni za učenje angleščine. Ogledali si boste lekcije angleščine, ki jih poučujejo vrhunski učitelji z vsega sveta. Z dvoklikom na angleške podnapise, ki so prikazani na vsaki strani z videoposnetki, lahko predvajate videoposnetek od tam. Podnapisi se pomikajo sinhronizirano s predvajanjem videoposnetka. Če imate kakršne koli pripombe ali zahteve, nam pišite prek tega obrazca za stike.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7