Alisa Miller: The news about the news

134,292 views ・ 2008-05-21

TED


Palun tehke topeltklõps allpool olevatel ingliskeelsetel subtiitritel, et mängida videot.

Translator: Kadri Salus Reviewer: Allan Paiste
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Kuidas kujundavad uudised seda, kuidas me maailma näeme?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Siin on maailm nagu ta paistab - maa massi põhjal.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
Ja seda näevad Ameeriklased uudiste põhjal.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
See kaart -- (Aplaus) -- see kaart näitab mitu sekundit
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
pühendasid Ameerika avaliku ja kaabel-tv uudisteagentuurid uudislugudele
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
2007. aasta veebruaris -- ainult aasta tagasi.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
See oli kuu, mil Põhja-Korea nõustus sulgema enda tuumarajatised.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
Indoneesias oli tohutu üleujutus.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
Pariisis avaldas IPCC uurimuse, mis kinnitas inimkonna mõju kliima soojenemisele.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
79% kõikidest uudistest kajastas Ameerika Ühendriikides toimuvat.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
Ja kui me jätame Ameerika Ühendriigid kõrvale ja ülejäänud 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
näeme me rohkelt Iraaki - see suur roheline asi siin - ja pisut teisi.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Näiteks Venemaa, Hiina ja India moodustasid kokku vaid 1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Kui me analüüsisime kõiki uudislugusid ja eemaldasime neist vaid ühe,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
nägi maailm välja selline.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Mis uudis see oli? Anna Nicole Smithi surm.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Lugu jättis varju kõik teised riigid peale Iraagi
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
ja sai 10 korda rohkem kajastust, kui IPCC raport.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Ja see tsükkel jätkub;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
nagu me kõik teame, on Britney jälle kuum teema.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Kuid miks ei kuule me maailmast rohkem?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Üks põhjus on see, et uudisteagentuurid on välisbüroode arvu poole võrra vähendanud.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Peale üheliikmeliste ABC minibüroode Nairobis, New Delhis ja Mumbais,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
pole terves Aafrikas, Indias ja Lõuna-Ameerikas ühtegi avalike uudiste bürood.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
Need kohad on koduks rohkem kui 2 miljardile inimesele.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Reaalsus on, et Britney kajastamine on odavam.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Ja see puudulik globaalne kajastus on veel häirivam,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
kui me vaatame kust inimesed uudiseid hangivad.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Kohalikud televisiooni uudised on esikohal,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
ning kahjuks pühendavad nad välisuudistele vaid 12% eetriajast.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Ja mis toimub veebis?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Populaarseimatel uudisteportaalidel ei lähe palju paremini.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Eelmine aasta analüüsisid Pew ja Colombia Ajakirjanduskool 14 000 uudislugu,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
mis ilmusid Google Newsi esilehel.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
Õieti kajastasid nad samu 24. uudislugu.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Sarnaselt, uurimus veebimaterjalidega näitas, et enamik globaalsetest uudistest Ameerika Ühendriikide uudisteportaalides
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
on hangitud AP ja Reutersi käest,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
ja ei asetse kontekstis, et inimesed saaks mõista enda seotust nendega.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Kui see kõik kokku võtta, võib see aidata seletada, miks tänapäeva kolledži lõpetajad
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
ja ka vähem haritud Ameeriklased
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
teavad maailmast vähem, kui nende eakaaslased 20 aastat tagasi.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
Kui arvata, et see on lihtsalt seetõttu, et me pole huvitatud,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
siis sa eksiksid.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Viimastel aastatel on globaalseid uudiseid tihedalt jälgivate Ameeriklaste suhtarv
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
ületanud 50% piiri.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Tegelik küsimus on: kas me sellist moonutatud maailmavaadet Ameeriklastele
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
selles üha enam ühendatud maailmas tahamegi?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Ma tean, et me suudame enamat.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
Ja kas me saame lubada seda mitte teha? Tänan.
Selle veebisaidi kohta

See sait tutvustab teile YouTube'i videoid, mis on kasulikud inglise keele õppimiseks. Näete inglise keele tunde, mida õpetavad tipptasemel õpetajad üle maailma. Iga video lehel kuvatavatel ingliskeelsetel subtiitritel topeltklõpsates saate video sealt edasi mängida. Subtiitrid kerivad video esitamisega sünkroonis. Kui teil on kommentaare või taotlusi, võtke meiega ühendust, kasutades seda kontaktvormi.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7