Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Kadri Salus Reviewer: Allan Paiste
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Kuidas kujundavad uudised seda, kuidas me maailma näeme?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Siin on maailm nagu ta paistab - maa massi põhjal.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Ja seda näevad Ameeriklased uudiste põhjal.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
See kaart -- (Aplaus) -- see kaart näitab mitu sekundit
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
pühendasid Ameerika avaliku ja kaabel-tv uudisteagentuurid uudislugudele
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
2007. aasta veebruaris -- ainult aasta tagasi.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
See oli kuu, mil Põhja-Korea nõustus sulgema enda tuumarajatised.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Indoneesias oli tohutu üleujutus.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Pariisis avaldas IPCC uurimuse, mis kinnitas inimkonna mõju kliima soojenemisele.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
79% kõikidest uudistest kajastas Ameerika Ühendriikides toimuvat.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Ja kui me jätame Ameerika Ühendriigid kõrvale ja ülejäänud 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
näeme me rohkelt Iraaki - see suur roheline asi siin - ja pisut teisi.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Näiteks Venemaa, Hiina ja India moodustasid kokku vaid 1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Kui me analüüsisime kõiki uudislugusid ja eemaldasime neist vaid ühe,
01:48
here's how the world looked.
nägi maailm välja selline.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Mis uudis see oli? Anna Nicole Smithi surm.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Lugu jättis varju kõik teised riigid peale Iraagi
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
ja sai 10 korda rohkem kajastust, kui IPCC raport.
02:06
And the cycle continues;
Ja see tsükkel jätkub;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
nagu me kõik teame, on Britney jälle kuum teema.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Kuid miks ei kuule me maailmast rohkem?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Üks põhjus on see, et uudisteagentuurid on välisbüroode arvu poole võrra vähendanud.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Peale üheliikmeliste ABC minibüroode Nairobis, New Delhis ja Mumbais,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
pole terves Aafrikas, Indias ja Lõuna-Ameerikas ühtegi avalike uudiste bürood.
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
Need kohad on koduks rohkem kui 2 miljardile inimesele.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Reaalsus on, et Britney kajastamine on odavam.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Ja see puudulik globaalne kajastus on veel häirivam,
02:51
when we see where people go for news.
kui me vaatame kust inimesed uudiseid hangivad.
02:54
Local TV news looms large,
Kohalikud televisiooni uudised on esikohal,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
ning kahjuks pühendavad nad välisuudistele vaid 12% eetriajast.
03:03
And what about the web?
Ja mis toimub veebis?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Populaarseimatel uudisteportaalidel ei lähe palju paremini.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Eelmine aasta analüüsisid Pew ja Colombia Ajakirjanduskool 14 000 uudislugu,
03:14
that appeared on Google News' front page.
mis ilmusid Google Newsi esilehel.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Õieti kajastasid nad samu 24. uudislugu.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Sarnaselt, uurimus veebimaterjalidega näitas, et enamik globaalsetest uudistest Ameerika Ühendriikide uudisteportaalides
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
on hangitud AP ja Reutersi käest,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
ja ei asetse kontekstis, et inimesed saaks mõista enda seotust nendega.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Kui see kõik kokku võtta, võib see aidata seletada, miks tänapäeva kolledži lõpetajad
03:39
as well as less educated Americans,
ja ka vähem haritud Ameeriklased
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
teavad maailmast vähem, kui nende eakaaslased 20 aastat tagasi.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Kui arvata, et see on lihtsalt seetõttu, et me pole huvitatud,
03:50
you would be wrong.
siis sa eksiksid.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Viimastel aastatel on globaalseid uudiseid tihedalt jälgivate Ameeriklaste suhtarv
03:59
grew to over 50 percent.
ületanud 50% piiri.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Tegelik küsimus on: kas me sellist moonutatud maailmavaadet Ameeriklastele
04:09
in our increasingly interconnected world?
selles üha enam ühendatud maailmas tahamegi?
04:12
I know we can do better.
Ma tean, et me suudame enamat.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Ja kas me saame lubada seda mitte teha? Tänan.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.