Alisa Miller: The news about the news

135,061 views ・ 2008-05-21

TED


Моля, кликнете два пъти върху английските субтитри по-долу, за да пуснете видеото.

Translator: MaYoMo com Reviewer: Anton Hikov
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Как новините оформят начина, по който виждаме света?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Ето така изглежда светът.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
А ето така новините влияят на американския светоглед.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Тази карта показва колко секунди са посветили,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
американските мрежови и кабелни новинарски служби са посветили на новини
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
по страни, през февруари 2007-ма - само преди една година.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Месец, когато Северна Кореа се съгласи да демонтира атомните си съоръжения.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
В Индонезия имаше огромни наводнения.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
А в Париж Междуправителственият съвет за климатични промени (МСКП) издаде проучването си, което потвърждава човешкия принос за глобалното затопляне.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
САЩ отчете 79% от общото покритие на новините.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
А когато извадим САЩ и погледнем останалите 21 процента,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
виждаме много за Ирак -- голямото зелено нещо -- и тук-там по нещо друго.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Например - покритието за Русия, Китай и Индия, взети заедно, достига едва един процент.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Когато анализирахме всички новини и махнахме само една от тях,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
ето как изглеждаше светът.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
А коя беше новината? Смъртта на Ана Никол Смит.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Тази новина засенчи всички държави освен Ирак
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
и получи 10 пъти повече покритие от доклада на МСКП.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
Цикълът продължава;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
както знаем, Бритни заема твърде важно място напоследък.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Е, защо не чуваме повече за света?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Една от причините е, че новинарските мрежи намалиха броя на чуждестранните си офиси наполовина.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Като се изключат мини-офисите на Ей Би Си от по един човек в Найроби, Ню Делхи и Бомбай,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
няма офиси на новинарски мрежи в цяла Африка, Индия и Южна Америка -
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
места, които са дом за повече от два милиарда души.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Всъщност, да излъчваш новини за Бритни е по-евтино.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
Тази липса на глобално покритие е толкова по-обезпокоителна,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
когато виждаме къде ходят хората за новини.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Местните телевизионни новини са силно разпространени,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
и за съжаление посвещават едва 12 процента от времето си на международни новини.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
Ами мрежата?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Най-популярните сайтове за новини не са много по-добре.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Миналата година Пю и Катедрата по журналистика в Колумбийския университет, анализираха 14-те хиляди новини,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
появили се на първата страница на Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
И всъщност те покриват същите 24 събития-новини.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Подобно проучване на електронното съдържание показва, че голяма част от глобалните новини с американски произход
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
са рециклирани истории от кореспонденти на АП и Ройтерс
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
и са представени в контекст, който не позволява на хората да разберат връзката си с тях.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Всичко това накуп би могло да обясни защо днешните дипломанти от колежи,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
както и по-слабо образованите американци,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
знаят по-малко за света, отколкото предшествениците им преди 20 години.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
И ако мислите, че това е просто защото не се интересуваме,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
ще сгрешите.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
През последните години американците, които казват, че следят отблизо глобалните новини през повечето време,
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
е нараснал до над 50 процента.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Истинският въпрос е: дали този изкривен изглед на света е онова, което искаме за американците
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
в нашия все повече взаимосвързан свят?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Знам, че можем да се справим по-добре.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
А и можем ли да си позволим да не го направим? Благодаря.
Относно този уебсайт

Този сайт ще ви запознае с видеоклипове в YouTube, които са полезни за изучаване на английски език. Ще видите уроци по английски език, преподавани от първокласни учители от цял свят. Кликнете два пъти върху английските субтитри, показани на всяка страница с видеоклипове, за да възпроизведете видеото оттам. Субтитрите се превъртат в синхрон с възпроизвеждането на видеото. Ако имате някакви коментари или искания, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма за контакт.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7