Alisa Miller: The news about the news

آليسا ميلر اخبار را در مورد اخبار با ما در ميان ميگذارد

134,206 views

2008-05-21 ・ TED


New videos

Alisa Miller: The news about the news

آليسا ميلر اخبار را در مورد اخبار با ما در ميان ميگذارد

134,206 views ・ 2008-05-21

TED


لطفا برای پخش فیلم روی زیرنویس انگلیسی زیر دوبار کلیک کنید.

Translator: Neda Akbarzadeh Reviewer: Mohammad Keyhani
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
چگونه اخبار روی ديد ما از دنيا تاُثير ميگذارد؟
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
با توجه به مقدار و اندازه زمين اينجا به دنيا نگاهی بياندازيد.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
و اينجا نشان ميدهد که چگونه اخبار به آنچه که امريکايها ميبينند شکل ميدهد.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
اين نقشه -- [ بينندگان دست ميزنند ] -- اين نقشه تعداد ثانيه هايی را نشان ميدهد
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
که رسانه های خبری متعلق به سيستم شبکه ای و کابلی تلوزيونی امريکا به اخباراختصاص داده اند،
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
با در نظر گرفتن هرکشوری، در تاريخ فوريه ۲۰۰۷ -- فقط يک سال گذشته.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
حالا، اين ماهی هست که کره شمالی با برچيدن تاسيسات هسته ای اش توافق کرد.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
در اندونزی سيل بزرگی اتفاق افتاد.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
و در پاريس، آی پی سی سی بررسی خود را که تائيدی بود در رابطه با تاثيرانسان در گرم شدن کره زمين منتشر کرد.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
۷۹٪ کل اخبار به امريکا تعلق داده شد.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
و وقتي که ما اخبار امريکا را کنار ميگذاريم و به ۲۱٪ باقي مانده توجه مئکنيم،
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
ما مقدار زيادی از عراق ميبينيم -- آن شکل سبز رنگ و بزرگ در آنجا -- و يک مقدار کمي باقي مانده.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
به عنوان مثال، اخباري که در جمع از روسيه، چين، و هند پخش شد فقط به ۱٪ رسيد.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
وقتی ما تمام خبرها را بررسی کرديم و فقط يک خبر را کنار گذاشتيم،
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
نقشه دنيا به اين شکل درامد.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
آن خبر چه بود؟ مرگ انا نيکل اسميت.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
بجز عراق اين خبر بيشترين درصد اخبار را در مقايسه با کشورهای ديگر بخود اختصاص داد،
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
و همينطور ۱۰ برابر آی پی سی سی به اين خبر پوشش داده شد.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
و اين چرخه ادامه دارد؛
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
همينطور که همگی ميدانيم، بريتنی اخيراً زياد توجه جلب کرده است.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
پس چرا ما بيشتر از دنيا نميشنويم؟
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
يك دليل این هست که شبکه های خبری تعداد ادارات خارجی خود را به نصف رسانده اند.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
به غير از اداره های ئک نفره ای بی سی در نايروبی، دهلی نو و بمبئی،
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
هيچ اداره خبری در تمامی آفريقا، هند يا امريکای جنوبی نيست
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- مکانهايي که بيشتر از دو بيليون نفر درآنجاها منزل دارند.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
واقيعت این است که خبر از بريتنی تهيه کردن ارزان تر است.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
و اين کمبود اخبار جهانی بيشتر هم باعث نگرانی است
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
وقتي که ميبينيم مردم برای اخبار به کجا مراجعه ميکنند.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
اخبار تلوزيون محلی بيشترین مخاطب را دارد،
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
و متآسفانه فقط ۱۲٪ از پوشش خود را به اخبار بين المللی اختصاص می دهد.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
و در مورد اينترنت چطور؟
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
محبوبترين سايتهای خبری وضعیت چندان بهتری ندارند.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
سال گذشته، پيو و مدرسه جی کلمبيا ۱۴۰۰۰ خبر را بررسی کردند
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
که در صفحه اول اخبار گوگل منتشر شد.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
و آنها، در حقيقت، همان۲۴ حادثه خبری را گزارش دادند.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
همينطور، يک تحقيق درباره محتوای الکترونيکئ نشان داد که بيشتر اخبار جهانی از تهيه کنندگان اخبار امريکا
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
بازيافت خبرهائی است که از ای پی و رويترز هستند،
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
و خبرها را در زمينه خاصی قرار نمی دهند که مردم بتوانند بهتر با آنها ارتباط برقرار کنند..
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
پس، اگر همه را روی هم بگذاريم، اين مطلب ميتواند توضيح بدهد چرا فارغ التحصيلان دانشگاهی امروزی
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
و همچنين امريکايهای کمتر تحصيل کرده
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
نسبت به افرادی مثل خودشان در ۲۰ سال بيش، کمتر درباره دنيا می دانند
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
و اگر فکر می کنيد که اين فقط برای اين است که ما علاقه نداريم،
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
شما اشتباه می کنيد.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
در سالهای اخير، تعداد امريکايهائی که ميگويند اخبار جهانی را بطور مداوم دنبال ميکنند
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
به بيش از۵۰٪ افزايش يافته است.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
سوال اصلی: آيا اين تصویر ناصحیح از دنيا آن چيزی است که ما برای امريکائيها ميخواهيم
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
در دنيایی هر روز به هم مرتبط تر می شود؟
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
من ميدانم که ما ميتوانيم بهتر از این باشيم.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
وآيا از عهده اين نميتوانيم برائيم؟ مرسي از شما.
درباره این وب سایت

این سایت ویدیوهای یوتیوب را به شما معرفی می کند که برای یادگیری زبان انگلیسی مفید هستند. دروس انگلیسی را خواهید دید که توسط معلمان درجه یک از سراسر جهان تدریس می شود. روی زیرنویس انگلیسی نمایش داده شده در هر صفحه ویدیو دوبار کلیک کنید تا ویدیو از آنجا پخش شود. زیرنویس‌ها با پخش ویدیو همگام می‌شوند. اگر نظر یا درخواستی دارید، لطفا با استفاده از این فرم تماس با ما تماس بگیرید.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7