Alisa Miller: The news about the news

129,038 views

2008-05-21・ TED channel

Alisa Miller: The news about the news

129,038 views・2008-05-21

TED channel


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Překladatel: Tomas Celizna Korektor: Marek Zukal
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Jak zpravodajství formuje to, jak vidíme svět?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Toto je svět jak vypadá -- podle objemu pevnin.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
A zde je jak zprávy formují to, jak svět vidí američané.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Tato mapa -- (potlesk) -- tato mapa znázorňuje počet vteřin,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
které americké televizní sítě a zpravodajské organizace věnovaly zprávám
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
z jednotlivých zemí v únoru 2007 -- jen rok nazpět.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Toto byl měsíc, kdy Severní Korea souhlasila s odstraněním svých jaderných zbraní.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
V Indonésii byly mohutné záplavy.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
A IPCC vydala v Paříži studii dokládající vliv člověka na globální oteplování.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
USA tvořily 79 procent celkového zpravodajství.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
A pokud USA vyjmeme a podíváme se na zbývajících 21 procent,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
vidíme mnoho Iráku -- to je ta velká zelená věc -- a jen málo ostatního.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Kombinované pokrytí Ruska, Číny a Indie dosahovalo, například, pouze jednoho procenta.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Když jsme zanalyzovali všechny zprávy a odstranili jen jednu z nich,
01:48
here's how the world looked.
svět vypadal takto.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Jaká to byla zpráva? Smrt Anny Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Tato zpráva zastínila všechny země vyjma Iráku,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
a měla 10 krát větší pokrytí než report IPCC.
02:06
And the cycle continues;
A tento cyklus pokračuje;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
jak všichni víme, zpravodajství o Britney v poslední době pěkně narostlo.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Takže proč neslyšíme více o dění ve světě?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Jedním z důvodů je, že zpravodajské sítě redukovaly počet svých zahraničních štábů na polovinu.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Vyjma jednočlenných mini-štábů ABC v Nairobi, New Delhi a Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
v celé Africe, Indii a Jižní Americe nejsou žádné štáby zpravodajských sítí
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
-- v místech, která jsou domovem pro více jak dvě miliardy lidí.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Realitou je, že zpravodajství o Britney je levnější.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
A tento nedostatek globálního zpravodajství je ještě více znepokojující,
02:51
when we see where people go for news.
podíváme-li se na to, kam lidé chodí pro zprávy.
02:54
Local TV news looms large,
Podíl lokálních TV stanic roste,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
a bohužel pouze 12 procent zpravodajství je tam věnováno zahraničí.
03:03
And what about the web?
A co web?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Nejpopulárnější zpravodajské weby na tom nejsou o mnoho lépe.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Pew a Colombia J-School provedli minulý rok analýzu 14 000 zpráv,
03:14
that appeared on Google News' front page.
které se objevily na titulní stránce Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
A ty, ve skutečnosti, pokrývaly stejných 24 události.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Podobně, studie elektronického obsahu ukazují, že mnoho globálních zpráv od amerických zpravodajců
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
jsou recyklované zprávy ze sítí AP a Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
které nedávájí věci do souvislostí tak, aby lidé mohli pochopit, jakou k nim mají vazbu.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Shrnuto, toto by mohlo napomoci vysvětlit, proč dnešní absolventi vysokých škol,
03:39
as well as less educated Americans,
stejně jako méně vzdělaní američané,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
vědí o světě méně než jejich vrstevníci před 20ti lety.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
A pokud si myslíte, že je to jednoduše protože nemáme zájem,
03:50
you would be wrong.
tak se mýlíte.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Podíl američanů, kteří udávají, že většinou pečlivě sledují zprávy ze zahraničí,
03:59
grew to over 50 percent.
narostl v posledních letech na více než 50 procent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Skutečnou otázkou je, zda tento zkreslený pohled na svět je to, co pro američany chceme
04:09
in our increasingly interconnected world?
v našem stále více propojeném světě?
04:12
I know we can do better.
Vím, že můžeme být lepší.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
A můžeme si dovolit nebýt? Děkuji.
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.