Alisa Miller: The news about the news

136,012 views ・ 2008-05-21

TED


Pro přehrání videa dvakrát klikněte na anglické titulky níže.

Překladatel: Tomas Celizna Korektor: Marek Zukal
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Jak zpravodajství formuje to, jak vidíme svět?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Toto je svět jak vypadá -- podle objemu pevnin.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
A zde je jak zprávy formují to, jak svět vidí američané.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Tato mapa -- (potlesk) -- tato mapa znázorňuje počet vteřin,
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
které americké televizní sítě a zpravodajské organizace věnovaly zprávám
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
z jednotlivých zemí v únoru 2007 -- jen rok nazpět.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Toto byl měsíc, kdy Severní Korea souhlasila s odstraněním svých jaderných zbraní.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
V Indonésii byly mohutné záplavy.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
A IPCC vydala v Paříži studii dokládající vliv člověka na globální oteplování.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
USA tvořily 79 procent celkového zpravodajství.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
A pokud USA vyjmeme a podíváme se na zbývajících 21 procent,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
vidíme mnoho Iráku -- to je ta velká zelená věc -- a jen málo ostatního.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
Kombinované pokrytí Ruska, Číny a Indie dosahovalo, například, pouze jednoho procenta.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Když jsme zanalyzovali všechny zprávy a odstranili jen jednu z nich,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
svět vypadal takto.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Jaká to byla zpráva? Smrt Anny Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Tato zpráva zastínila všechny země vyjma Iráku,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
a měla 10 krát větší pokrytí než report IPCC.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
A tento cyklus pokračuje;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
jak všichni víme, zpravodajství o Britney v poslední době pěkně narostlo.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Takže proč neslyšíme více o dění ve světě?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Jedním z důvodů je, že zpravodajské sítě redukovaly počet svých zahraničních štábů na polovinu.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
Vyjma jednočlenných mini-štábů ABC v Nairobi, New Delhi a Mumbai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
v celé Africe, Indii a Jižní Americe nejsou žádné štáby zpravodajských sítí
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
-- v místech, která jsou domovem pro více jak dvě miliardy lidí.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
Realitou je, že zpravodajství o Britney je levnější.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
A tento nedostatek globálního zpravodajství je ještě více znepokojující,
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
podíváme-li se na to, kam lidé chodí pro zprávy.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Podíl lokálních TV stanic roste,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
a bohužel pouze 12 procent zpravodajství je tam věnováno zahraničí.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
A co web?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Nejpopulárnější zpravodajské weby na tom nejsou o mnoho lépe.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
Pew a Colombia J-School provedli minulý rok analýzu 14 000 zpráv,
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
které se objevily na titulní stránce Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
A ty, ve skutečnosti, pokrývaly stejných 24 události.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
Podobně, studie elektronického obsahu ukazují, že mnoho globálních zpráv od amerických zpravodajců
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
jsou recyklované zprávy ze sítí AP a Reuters,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
které nedávájí věci do souvislostí tak, aby lidé mohli pochopit, jakou k nim mají vazbu.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Shrnuto, toto by mohlo napomoci vysvětlit, proč dnešní absolventi vysokých škol,
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
stejně jako méně vzdělaní američané,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
vědí o světě méně než jejich vrstevníci před 20ti lety.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
A pokud si myslíte, že je to jednoduše protože nemáme zájem,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
tak se mýlíte.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
Podíl američanů, kteří udávají, že většinou pečlivě sledují zprávy ze zahraničí,
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
narostl v posledních letech na více než 50 procent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
Skutečnou otázkou je, zda tento zkreslený pohled na svět je to, co pro američany chceme
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
v našem stále více propojeném světě?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Vím, že můžeme být lepší.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
A můžeme si dovolit nebýt? Děkuji.
O tomto webu

Tato stránka vám představí videa na YouTube, která jsou užitečná pro výuku angličtiny. Uvidíte lekce angličtiny vedené špičkovými učiteli z celého světa. Dvojklikem na anglické titulky zobrazené na každé stránce s videem si video přehrajete přímo odtud. Titulky se posouvají synchronizovaně s přehráváním videa. Pokud máte nějaké připomínky nebo požadavky, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto kontaktního formuláře.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7