Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Tłumaczenie: Joanna Szczerba Korekta: Marcin Kasiak
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Jak wiadomości kształtują sposób, w jaki widzimy świat?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Oto świat, na podstawie tego jak wyglada - pod względem masy ziemskiej.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
A oto jak wiadomości kształtują to, co Amerykanie widzą.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Ta mapa - (oklaski) - ta mapa pokazuje, ile sekund
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
amerykańskie stacje telewizyjne i kablówka poświęciły wiadomościom w lutym
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
2007 roku - zaledwie rok temu. (dane według krajów)
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
W tym miesiącu Korea Północna zgodziła się na rozbrojenie swoich zasobów nuklearnych.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
W Indonezjii miała miejsce ogromna powódź.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Natomiast w Paryżu IPCC opublikował swoje badania potwierdzające wpływ człowieka na globalne ocieplenie.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
79% wiadomości dotyczyło Stanów Zjednoczonych.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
A gdy odejmiemy udział USA i spojrzymy na pozostałe 21%,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
zobaczymy dużo Iraku - to to duże zielone, o tu - i niewiele ponadto.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Na przykład, czas antenowy poświęcony łącznie Rosji, Chinom i Indiom wyniósł tylko 1%.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Gdy przeanalizowaliśmy wszystkie wiadomości i usunęliśmy tylko jedną z nich,
01:48
here's how the world looked.
tak zmienił się wygląd świata.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Czego dotyczyła ta wiadomość? Śmierci Anny Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Przyćmiła ona każdy kraj, z wyjątkiem Iraku.
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
i otrzymała 10 razy tyle czasu antenowego, co raport IPCC.
02:06
And the cycle continues;
I tak to się ciągnie --
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
jak wiadomo, ostatnio bardzo dużo słyszy się o Britney.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Czemu więc nie dowiadujemy się więcej o świecie?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Jednym z powodów jest to, że sieci informacyjne zredukowały o połowę liczbę swych zagranicznych agencji informacyjnych.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Z wyjątkiem jednoosobowych mini agencji ABC w Nairobi, Nowym Delhi i Bombaju
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
nie ma żadnych agencji prasowych w Afryce, Indiach ani Ameryce Południowej --
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
-- w miejscach zamieszkanych przez ponad dwa miliardy ludzi.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Prawda jest taka, że pokazywanie w wiadomościach Britney jest tańsze.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
A brak wiadomości z całego świata jest jeszcze bardziej niepokojący,
02:51
when we see where people go for news.
kiedy zdamy sobie sprawę z tego, skąd ludzie czerpią informacje.
02:54
Local TV news looms large,
Lokalne stacje informacyjne są głównym źródłem;
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
niestety, poświęcają tylko 12% czasu antenowego wiadomościom międzynarodowym.
03:03
And what about the web?
A co z Internetem?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Najpopularniejsze strony z wiadomościami wcale nie są lepsze.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
W zeszłym roku Pew i Colombia School of Journalism przeanalizowały 14 000 historii,
03:14
that appeared on Google News' front page.
które pojawiły się na stronie głównej Google News.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Dotyczyły one, jak się okazało, tych samych 24 wydarzeń.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
Podobnie badania nad zawartością Internetu wykazały, że większość wiadomości ze świata, pochodzących od amerykańskich publicystów,
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
to przetworzone informacje z serwisów Associated Press i Reutera,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
których nie podaje się w sposób umożliwiający ludziom zrozumienie, jaki mają z nimi związek.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Jeśli wziąć pod uwagę to wszystko, staje się jasne, dlaczego obecni absolwenci college'u,
03:39
as well as less educated Americans,
jak również mniej wykształceni Amerykanie,
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
wiedzą o świecie mniej niż analogiczne grupy 20 lat temu.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
A jeśli myślicie, że to dlatego, że nam zwyczajnie nie zależy,
03:50
you would be wrong.
to się mylicie.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
W ostatnich latach liczba Amerykanów, którzy przyznają, że zwykle uważnie śledzą wiadomości ze świata,
03:59
grew to over 50 percent.
wzrosła do 50 procent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Prawdziwe pytanie brzmi: czy ten zaburzony obraz świata jest tym, czego życzymy Amerykanom
04:09
in our increasingly interconnected world?
w coraz bardziej powiązanym ze sobą świecie?
04:12
I know we can do better.
Wiem, że stać nas na więcej.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Czy stać nas na to, żeby tego zaniedbać? Dziękuję.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.