Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Marta Jimenez Reviewer: Enric Masclans
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Quina forma donen les notícies a la manera com veiem el món?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Aquí podeu veure el món tal i com és, segons la superfície terrestre.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
I així és com les notícies donen forma al que els nord-americans veuen.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Aquest mapa --(aplaudiments)-- aquest mapa mostra el número de segons
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
que les cadenes de televisió nord-americanes van dedicar a les notícies,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
per país, al febrer de 2007, fa tan sols un any.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Febrer del 2007 va ser el mes en què Corea del Nord va accedir a desmantellar les seves instal·lacions nuclears.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
També hi va haver una gran inundació a Indonèsia.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
I a París, el GIECC va publicar un estudi en el qual confirmava l'impacte de l'home en l'escalfament global.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
Estats Units va rebre el 79 per cent de la cobertura periodística total.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
I quan en traiem els Estats Units i mirem al 21 per cent restant,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
veiem molt d'Iraq (allò gran i verd d'allà) i poca cosa més.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
La cobertura informativa conjunta de Rússia, la Xina i l'Índia, per exemple, va suposar només un 1 per cent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
Quan vam analitzar totes les notícies i en vam treure només una,
01:48
here's how the world looked.
així és com va quedar el món.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Quina va ser aquesta notícia? La mort de l'Anna Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Aquesta història va eclipsar tots els països, excepte l'Iraq,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
i va rebre 10 vegades la cobertura de l'informe del GIECC.
02:06
And the cycle continues;
I el cicle continua:
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
com tots sabem, la Britney ha sigut una gran notícia últimament.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Com és, doncs, que no sentim a parlar més del món?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
Una raó és que les cadenes de notícies han reduït a la meitat el número d'oficines a l'estranger.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
A banda de petites oficines de l'ABC amb una única persona a Nairobi, Nova Delhi i Bombai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
no hi ha oficines d'agències de notícies en tot l'Àfrica, l'Índia o Sud-amèrica,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
llocs on viuen més de dos mil milions de persones.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
La realitat és que donar cobertura a la Britney és més barat.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
I aquesta manca de cobertura global és encara més inquietant
02:51
when we see where people go for news.
quan veiem on es dirigeix la gent per a informar-se.
02:54
Local TV news looms large,
Els programes de notícies locals destaquen
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
i, malauradament, només dediquen un 12 per cent de cobertura a les notícies internacionals.
03:03
And what about the web?
I què passa amb Internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
Les pàgines de notícies més populars no són gaire millors.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
L'any passat, el Pew i l'escola de periodisme de Colúmbia van analitzar les 14.000 notícies
03:14
that appeared on Google News' front page.
que van aparèixer a la portada de Google Notícies.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
I, de fet, cobrien els mateixos 24 esdeveniments.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
De forma similar, un estudi sobre continguts digitals va mostrar que la major part de les notícies globals dels mitjans nord-americans
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
són notícies reciclades dels serveis de cable AP i de Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
sense un context amb el qual la gent pugui entendre la seva relació.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Si ho ajuntem tot, podem explicar per què els universitaris d'avui dia
03:39
as well as less educated Americans,
i també els nord-americans amb nivells més baixos d'educació
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
saben menys sobre el món que els seus homòlegs de fa 20 anys.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
I si creieu que això és perquè no hi estem interessats,
03:50
you would be wrong.
us equivoqueu.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
En els darrers anys, el nombre de nord-americans que afirmen que acostumen a seguir de prop les notícies internacionals
03:59
grew to over 50 percent.
va créixer més d'un 50 per cent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
La pregunta real és: aquesta imatge distorsionada del món és el que volem
04:09
in our increasingly interconnected world?
per als nord-americans en un món cada cop més interconnectat?
04:12
I know we can do better.
Sé que ho podem fer millor.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
I podem permetre'ns no fer-ho? Gràcies.

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.