Alisa Miller: The news about the news

136,438 views ・ 2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Marta Jimenez Reviewer: Enric Masclans
00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
18330
4000
Quina forma donen les notícies a la manera com veiem el món?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
22330
6000
Aquí podeu veure el món tal i com és, segons la superfície terrestre.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
28330
6000
I així és com les notícies donen forma al que els nord-americans veuen.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
35330
14000
Aquest mapa --(aplaudiments)-- aquest mapa mostra el número de segons
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
49330
5000
que les cadenes de televisió nord-americanes van dedicar a les notícies,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
54330
5000
per país, al febrer de 2007, fa tan sols un any.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
59330
6000
Febrer del 2007 va ser el mes en què Corea del Nord va accedir a desmantellar les seves instal·lacions nuclears.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
65330
4000
També hi va haver una gran inundació a Indonèsia.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
69330
8000
I a París, el GIECC va publicar un estudi en el qual confirmava l'impacte de l'home en l'escalfament global.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
77330
5000
Estats Units va rebre el 79 per cent de la cobertura periodística total.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
82330
5000
I quan en traiem els Estats Units i mirem al 21 per cent restant,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
87330
7000
veiem molt d'Iraq (allò gran i verd d'allà) i poca cosa més.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
94330
8000
La cobertura informativa conjunta de Rússia, la Xina i l'Índia, per exemple, va suposar només un 1 per cent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
102330
6000
Quan vam analitzar totes les notícies i en vam treure només una,
01:48
here's how the world looked.
14
108330
2000
així és com va quedar el món.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
110330
6000
Quina va ser aquesta notícia? La mort de l'Anna Nicole Smith.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
117330
3000
Aquesta història va eclipsar tots els països, excepte l'Iraq,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
120330
5000
i va rebre 10 vegades la cobertura de l'informe del GIECC.
02:06
And the cycle continues;
18
126330
2000
I el cicle continua:
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
128330
3000
com tots sabem, la Britney ha sigut una gran notícia últimament.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
131330
3000
Com és, doncs, que no sentim a parlar més del món?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
134330
6000
Una raó és que les cadenes de notícies han reduït a la meitat el número d'oficines a l'estranger.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
140330
9000
A banda de petites oficines de l'ABC amb una única persona a Nairobi, Nova Delhi i Bombai,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
149330
8000
no hi ha oficines d'agències de notícies en tot l'Àfrica, l'Índia o Sud-amèrica,
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
157330
5000
llocs on viuen més de dos mil milions de persones.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
163330
5000
La realitat és que donar cobertura a la Britney és més barat.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
168330
3000
I aquesta manca de cobertura global és encara més inquietant
02:51
when we see where people go for news.
27
171330
2000
quan veiem on es dirigeix la gent per a informar-se.
02:54
Local TV news looms large,
28
174330
4000
Els programes de notícies locals destaquen
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
178330
4000
i, malauradament, només dediquen un 12 per cent de cobertura a les notícies internacionals.
03:03
And what about the web?
30
183330
2000
I què passa amb Internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
185330
4000
Les pàgines de notícies més populars no són gaire millors.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
189330
5000
L'any passat, el Pew i l'escola de periodisme de Colúmbia van analitzar les 14.000 notícies
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
194330
3000
que van aparèixer a la portada de Google Notícies.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
197330
4000
I, de fet, cobrien els mateixos 24 esdeveniments.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
201330
5000
De forma similar, un estudi sobre continguts digitals va mostrar que la major part de les notícies globals dels mitjans nord-americans
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
206330
4000
són notícies reciclades dels serveis de cable AP i de Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
210330
4000
sense un context amb el qual la gent pugui entendre la seva relació.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
214330
5000
Si ho ajuntem tot, podem explicar per què els universitaris d'avui dia
03:39
as well as less educated Americans,
39
219330
2000
i també els nord-americans amb nivells més baixos d'educació
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
221330
3000
saben menys sobre el món que els seus homòlegs de fa 20 anys.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
224330
6000
I si creieu que això és perquè no hi estem interessats,
03:50
you would be wrong.
42
230330
2000
us equivoqueu.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
232330
7000
En els darrers anys, el nombre de nord-americans que afirmen que acostumen a seguir de prop les notícies internacionals
03:59
grew to over 50 percent.
44
239330
2000
va créixer més d'un 50 per cent.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
241330
8000
La pregunta real és: aquesta imatge distorsionada del món és el que volem
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
249330
3000
per als nord-americans en un món cada cop més interconnectat?
04:12
I know we can do better.
47
252330
3000
Sé que ho podem fer millor.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
255330
3000
I podem permetre'ns no fer-ho? Gràcies.
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7