Alisa Miller: The news about the news

130,534 views

2008-05-21・ TED

Alisa Miller: The news about the news

130,534 views・2008-05-21

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Översättare: Dick Lundgren Granskare: Per Klemming
00:18
How does the news shape the way we see the world?
Hur påverkar nyheterna hur vi ser på världen?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
Här är världen avbildad som den ser ut - baserat på landmassan.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
Och här är världen som nyheterna får en amerikan att se på den.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
Den här kartan - (applåder) - den här kartan visar antalet sekunder
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
som amerikanska TV-bolag och kabel-nyhetsbyråer avsatte för nyheter
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
från olika länder i februari 2007. Alltså för bara ett år sedan.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Det här var en månad när Nordkorea gick med på att avveckla sina nukleära anläggningar.
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
Det var kraftiga översvämningar i Indonesien.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
Och i Paris släppte IPCC sin studie som bekräftade människans inverkan på den globala uppvärmningen.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
USA stod för 79 procent av den totala nyhetsmassan.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
Och när vi bortser från USA och tittar på de återstående 21 procenten,
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
ser vi en hel massa Irak - det är den där stora gröna saken - och inte mycket mer.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
Den sammanlagda bevakningen av Ryssland, Kina och Indien t.ex. når bara upp till en enda procent.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
När vi analyserade alla nyheterna och tog bort en enda av dem
01:48
here's how the world looked.
såg världen ut så här.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
Vad var det för nyhet? Anna Nicole Smiths död.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
Den här nyheten fick mer uppmärksamhet än något land utom Irak,
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
och fick tio gånger så stort utrymme som IPCC-rapporten.
02:06
And the cycle continues;
Och cykeln fortsätter;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
som vi alla vet har ju Britney spökat en hel del på sistone.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
Så varför får vi inte höra mer om världen runt omkring oss?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
En anledning är att TV-bolagen har dragit ner antalet utländska nyhetsbyråer till hälften.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
Bortsett från ABC:s mini-byråer med bara en medarbetare i Nairobi, New Delhi och Bombay,
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
har TV-bolagen inga egna nyhetsbyråer i hela Afrika, Indien eller Sydamerika
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
platser där det bor mer än två miljarder människor.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
Sanningen är att det är billigare att bevaka Britney.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
Och denna avsaknad av global bevakning är ännu mer stötande
02:51
when we see where people go for news.
när vi tar en titt på var människor söker upp sina nyheter.
02:54
Local TV news looms large,
Lokala TV-kanaler får mycket uppmärksamhet,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
men avsätter tyvärr bara 12 procent av sin bevakning till internationella nyheter.
03:03
And what about the web?
Och hur ser det ut på internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
De mest populära nyhetssidorna gör inte särskilt mycket bättre i från sig.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
Förra året analyserade Pew och Colombia J-School de 14.000 nyheter
03:14
that appeared on Google News' front page.
som förekommit på Google News förstasida.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
Och det visade sig att de bevakat samma 24 nyhetshändelser.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
På liknande sätt visade en studie av web-material att en stor del av de globala nyheterna från amerikanska nyhetsskapare
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
är omarbetade nyheter från AP och Reuters
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
som inte satts i ett sådant sammanhang att folk förstår hur dessa berör dem.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
Sammanfattningsvis kan allt det här hjälpa till att förklara varför såväl dagens akademiker
03:39
as well as less educated Americans,
som amerikaner med lägre utbildning
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
känner till mindre om världen än deras gelikar för 20 år sedan.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
Och om du tror att det beror på att vi helt enkelt är ointresserade
03:50
you would be wrong.
så har du fel.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
Under de senaste åren har den grupp amerikaner som säger att de för det mesta noggrant följer internationella nyheter
03:59
grew to over 50 percent.
vuxit till över 50%
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
Den verkliga frågan är: Är denna förvridna världsbild vad vi vill ge amerikaner
04:09
in our increasingly interconnected world?
i denna vår alltmer sammanflätade värld?
04:12
I know we can do better.
Jag vet att vi kan göra bättre i från oss.
04:15
And can we afford not to? Thank you.
Och har vi råd att avstå? Tack!

The original video on YouTube.com
Alisa Miller: The news about the news - YouTube
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.