Mark Bezos: A life lesson from a volunteer firefighter

1,238,844 views ・ 2011-03-16

TED


Лутфан ба субтитрҳои англисӣ ду маротиба клик кунед, то видеоро бозӣ кунед.

Translator: Nekruz Ismoilov Reviewer: Sheroz Ismoilov
00:15
Back in New York, I am the head of development
0
15260
2000
Ман сардори шуъбаи пешрафти
00:17
for a non-profit called Robin Hood.
1
17260
3000
ташкилоти чамъиятии «Робин Гуд» мебошам.
00:20
When I'm not fighting poverty, I'm fighting fires
2
20260
2000
Вакте, ки ман бо камбагали мубориза намебарам, ман бо оташ
00:22
as the assistant captain of a volunteer fire company.
3
22260
3000
хамчун ёрдамчии капитани гурухи сухторхомушкунони-ихтиёри мубориза мебарам.
00:25
Now in our town,
4
25260
2000
Холо дар шахри мо
00:27
where the volunteers supplement a highly skilled career staff,
5
27260
3000
шахсони ихтиёри сухторхомушкунони баландихтисосро ёри медиханд,
00:30
you have to get to the fire scene pretty early
6
30260
2000
ва бояд ба чои сухтор харчанд тезтар омада расанд,
00:32
to get in on any action.
7
32260
2000
то ки дар амалиёт иштирок кунад.
00:34
I remember my first fire.
8
34260
2000
Ман сухтори якуми худро дар ёд дорам.
00:36
I was the second volunteer on the scene,
9
36260
2000
Ман дуюм шахси ихтиёри будам,
00:38
so there was a pretty good chance I was going to get in.
10
38260
3000
барои хамин ман барои гирифтани супориш имконияти хуб доштам.
00:41
But still it was a real footrace against the other volunteers
11
41260
2000
Вале дигар шахсони ихтиёри кушиш мекарданд,
00:43
to get to the captain in charge
12
43260
2000
ки якдигарро гузашта, тезтар
00:45
to find out what our assignments would be.
13
45260
2000
ба назди капитан расида аз у супориш гиранд.
00:47
When I found the captain,
14
47260
2000
Вакте, ки ман капитанро ёфтам,
00:49
he was having a very engaging conversation
15
49260
2000
Вакте, ки ман капитанро ёфтам, вай бо оромкунии
00:51
with the homeowner,
16
51260
2000
сохибхоназан машгул буд.
00:53
who was surely having one of the worst days of her life.
17
53260
4000
Ин руз аз хама рузи бадтарини у дар зиндагиаш буд.
00:57
Here it was, the middle of the night,
18
57260
2000
Дили шаб буд,
00:59
she was standing outside in the pouring rain,
19
59260
3000
вай дар берун дар таги борон,
01:02
under an umbrella, in her pajamas, barefoot,
20
62260
3000
таги чатр, дар пижама, пойлуч меистод,
01:05
while her house was in flames.
21
65260
3000
хонаи вай бо алангаи оташ печонида шуда буд.
01:08
The other volunteer who had arrived just before me --
22
68260
2000
Дигар шахси ихтиёри, каме пештар омада буд,
01:10
let's call him Lex Luther --
23
70260
3000
уро Лекс Лютор (душмани Супермэн) — ном мебарем
01:13
(Laughter)
24
73260
2000
(Ханда)
01:15
got to the captain first
25
75260
2000
ба назди капитан якум давида омад,
01:17
and was asked to go inside
26
77260
3000
ва ба у супориши ба хона даромадан
01:20
and save the homeowner's dog.
27
80260
3000
ва саги сохиби хонаро начот додан ро доданд.
01:23
The dog! I was stunned with jealousy.
28
83260
3000
Сагро! Ман кариб аз бахили мекафидам.
01:26
Here was some lawyer or money manager
29
86260
2000
Ким-кадом хукукшинос ё сардори молия
01:28
who, for the rest of his life, gets to tell people
30
88260
2000
як хаёт таъриф мекунад,
01:30
that he went into a burning building
31
90260
2000
ки вай ба иморати оташин даромада,
01:32
to save a living creature,
32
92260
2000
хайвонро начот дод,
01:34
just because he beat me by five seconds.
33
94260
3000
факат барои он,ки вай панч сония тезтар буд.
01:37
Well, I was next.
34
97260
2000
Баъд навбати ман буд.
01:39
The captain waved me over.
35
99260
2000
Капитан ба ман ишораи ба наздаш рафтанро кард.
01:41
He said, "Bezos, I need you to go into the house.
36
101260
3000
Вай гуфт: «Бесоз, ба ман лозим, ки ту ба иморат даромада,
01:44
I need you to go upstairs, past the fire,
37
104260
3000
ба боло, оташро гузашта,
01:47
and I need you to get this woman a pair of shoes."
38
107260
3000
барои ин зан шиппакхои уро биёри.»
01:50
(Laughter)
39
110260
3000
(Ханда)
01:53
I swear.
40
113260
2000
О Худо,
01:55
So, not exactly what I was hoping for,
41
115260
3000
ин тамоман на он чизе, ки ман умед доштам,
01:58
but off I went --
42
118260
2000
вале ана ман давида рафтам
02:00
up the stairs, down the hall, past the 'real' firefighters,
43
120260
3000
бо зинапоя, бо дахлез, аз назди сухторхомушкунони «хакики»-е,
02:03
who were pretty much done putting out the fire at this point,
44
123260
3000
ки аллакай кисми зиёди сухторро хомуш карда буданд,
02:06
into the master bedroom to get a pair of shoes.
45
126260
3000
ба хонаи хоби сохибхоназан, то ки шиппахои уро гирам.
02:09
Now I know what you're thinking,
46
129260
3000
Ман медонам, ки шумо хозир дар бораи чи фикр мекунед,
02:12
but I'm no hero.
47
132260
2000
вале ман кахрамон нестам.
02:14
(Laughter)
48
134260
5000
(Ханда)
02:19
I carried my payload back downstairs
49
139260
3000
Ман ба поён бори киммат фаровардам,
02:22
where I met my nemesis
50
142260
2000
дар пеши дар дусти зормондаамро
02:24
and the precious dog by the front door.
51
144260
2000
ва саги пуркимматро во хурдам.
02:26
We took our treasures outside to the homeowner,
52
146260
3000
Мо чизхои кимматбахои худро ба назди сохибхоназан бурдем
02:29
where, not surprisingly,
53
149260
2000
ва бетаачуб
02:31
his received much more attention than did mine.
54
151260
3000
ба вай аз ман бисёртар лутф расид.
02:34
A few weeks later,
55
154260
2000
Баъди якчанд хафта
02:36
the department received a letter from the homeowner
56
156260
2000
ба кисми сухторхомушкуни нома аз номи сохибхоназан омад. .
02:38
thanking us for the valiant effort displayed
57
158260
2000
Вай моро миннатдори кард барои кахрамони нишон додан
02:40
in saving her home.
58
160260
2000
дар начотдихии хонаи вай.
02:42
The act of kindness she noted above all others:
59
162260
3000
Вале кори аз хама хубро оне кард, ки ба фикри вай,
02:45
someone had even gotten her a pair of shoes.
60
165260
3000
ба вай шиппахои уро овард.
02:48
(Laughter)
61
168260
2000
(Ханда)
02:50
In both my vocation at Robin Hood
62
170260
2000
Дар «Робин Гуд» кор карда
02:52
and my avocation as a volunteer firefighter,
63
172260
2000
ва дар вакти ёри дар сухторхомушкуни
02:54
I am witness to acts of generosity and kindness
64
174260
3000
ман шохиди бисёр рафторхои хуб ва сипосгузор шудам,
02:57
on a monumental scale,
65
177260
2000
ки барои бисёр шахсон маънои калон дошт,
02:59
but I'm also witness to acts of grace and courage
66
179260
2000
вале боз ман изхори гамхори
03:01
on an individual basis.
67
181260
2000
ва часуриро мухим барои як кас дидам.
03:03
And you know what I've learned?
68
183260
2000
Ва медонед ман чиро омухтам?
03:05
They all matter.
69
185260
2000
Хамаи рафторхо мухиманд.
03:07
So as I look around this room
70
187260
2000
Ман ба толор нигох карда,
03:09
at people who either have achieved,
71
189260
2000
одамонеро мебинам,
03:11
or are on their way to achieving,
72
191260
2000
ки ё аллакай чизеро ба даст оварданд,
03:13
remarkable levels of success,
73
193260
2000
ё дар рохи ба даст омадани муваффакияти калон карор доранд.
03:15
I would offer this reminder:
74
195260
2000
Маслихати маро фаромуш накунед:
03:17
don't wait.
75
197260
2000
мунтазир нашавед!
03:19
Don't wait until you make your first million
76
199260
2000
Мунтазир нашавед, ки кай шумо якум миллиони худро кор мекунед
03:21
to make a difference in somebody's life.
77
201260
2000
то ки хаёти касеро тагйир дихед.
03:23
If you have something to give,
78
203260
2000
Агар шумо чизи додан дошта бошед,
03:25
give it now.
79
205260
2000
пас онро холо дихед.
03:27
Serve food at a soup kitchen. Clean up a neighborhood park.
80
207260
3000
Шурборо дар ошхона барои одамони бехона резед, богро аз ахлот тоза кунед,
03:30
Be a mentor.
81
210260
2000
рохнамо бошед.
03:32
Not every day is going to offer us a chance
82
212260
2000
На хар руз ба мо имконияти
03:34
to save somebody's life,
83
214260
2000
хаёти касеро начот додан дода мешавад,
03:36
but every day offers us an opportunity to affect one.
84
216260
3000
вале хар руз ба мо имконияти ба он нишон додан дода мешавад.
03:39
So get in the game. Save the shoes.
85
219260
3000
Дар бози дохил шавед: шиппахоро начот дихед.
03:42
Thank you.
86
222260
2000
Рахмат.
03:44
(Applause)
87
224260
5000
(Карсак)
03:49
Bruno Giussani: Mark, Mark, come back.
88
229260
2000
Бруно Чуссани: Марк, Марк, бар гард!
03:51
(Applause)
89
231260
7000
(Карсак)
03:58
Mark Bezos: Thank you.
90
238260
2000
Марк Безос: Ташаккур.
About this site

Ин сомона шуморо бо видеоҳои YouTube, ки барои омӯзиши забони англисӣ муфиданд, шинос мекунад. Шумо дарсҳои забони англисиро хоҳед дид, ки аз ҷониби муаллимони беҳтарин аз саросари ҷаҳон таълим дода мешаванд. Субтитрҳои англисиро, ки дар ҳар як саҳифаи видео намоиш дода мешаванд, ду маротиба клик кунед, то видеоро аз он ҷо боз кунед. Субтитрҳо дар ҳамоҳангӣ бо бозикунии видео ҳаракат мекунанд. Агар шумо ягон шарҳ ё дархост дошта бошед, лутфан бо истифода аз ин шакли тамос бо мо дар тамос шавед.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7